Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 152
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej "Kancelarią", zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Ministrów - Członków Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Szefa Służby Cywilnej.";

2) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, Gabinet Polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina, Gabinet Polityczny Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka oraz Gabinet Polityczny Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika.",

b) uchyla się ust. 4a;

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Departament Analiz, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych tworzą Rządowe Centrum Analiz.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2017 r. poz. 14 i 694, z 2018 r. poz. 17, 179, 287, 444, 512, 670, 1084 i 1162, z 2019 r. poz. 14, 568 i 1193, z 2020 r. poz. 149, 257, 566, 897, 975, 1022, 1048 i 1188 oraz z 2021 r. poz. 429, 518, 552, 634 i 703.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-10
  • Data wejścia w życie: 2021-09-10
  • Data obowiązywania: 2021-09-10

Monitor Polski