Kategorie

Monitor Polski

KOMUNIKAT
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 września 2021 r.

o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14kd pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) ogłasza się, że:

1. W dniu 31 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą C(2021) 6553 zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 9783.

2. Treść zmienionego programu, o którym mowa w ust. 1, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. A. Gembicka


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-14
  • Data wejścia w życie: 2021-09-14
  • Data obowiązywania: 2021-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski