Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M.P. z 2017 r. poz. 282), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M.P. poz. 804);

2) zarządzeniem nr 250 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M.P. poz. 1217).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M.P. poz. 804), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 zarządzenia nr 250 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M.P. poz. 1217), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 października 2021 r. (poz. 934)

ZARZĄDZENIE NR 79
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14i ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rządowemu Centrum Legislacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia1) .

Załącznik do zarządzenia nr 79 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 czerwca 2002 r.

STATUT RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

§ 1. Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką organizacyjną, zapewniającą koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej.

§ 2. 1. Centrum kieruje Prezes Centrum przy pomocy wiceprezesów Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4.

2. Prezes Centrum ustala zakres czynności osób wymienionych w ust. 1.

3. Prezes Centrum może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Centrum, do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.

§ 3. Prezes Centrum może tworzyć komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, w tym sposób finansowania ich działalności.

§ 4. 1.2) W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych;

2) Departament Prawa Gospodarczego;

3) Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego;

4) Departament Prawa Państwowego;

5) Departament Prawa Rolnego i Środowiska;

6) Departament Prawa Społecznego i Infrastruktury;

7) Biuro Finansowe;

8) Biuro Prezesa.

2. W skład Centrum wchodzą także utworzone przez Prezesa Centrum samodzielne wydziały oraz wielo- i jednoosobowe stanowiska pracy.

§ 5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4, oraz tryb pracy Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Centrum.


1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 lipca 2002 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 250 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M.P. poz. 1217), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-13
  • Data wejścia w życie: 2021-10-13
  • Data obowiązywania: 2021-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski