Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o cywilnej komunikacji lotniczej,

podpisana w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Uzbekistanu, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami";

Będąc stronami Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, otwartej do podpisu w Chicago 7 grudnia 1944 roku;

Pragnąc zawrzeć Umowę w celu ustanowienia i eksploatacji linii lotniczych pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

DEFINICJE

Dla celów niniejszej Umowy, jeśli z treści nie wynika inaczej:

a/ wyrażenie "Konwencja Chicagowska" oznacza Konwencję o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, otwartą do podpisu w Chicago 7 grudnia 1944 roku i obejmuje:

(i) każdą zmianę do niej, która weszła w życie zgodnie z Artykułem 94 (a) i została ratyfikowana przez obie Umawiające się Strony oraz

(ii) każdy Załącznik lub każdą zmianę do niego przyjętą zgodnie z Artykułem 90 Konwencji, jeżeli taka zmiana lub Załącznik są obowiązujące dla obu Umawiających się Stron;

b/ wyrażenie "władze lotnicze" oznacza w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej/Dyrektora Departamentu Lotnictwa Cywilnego, a w przypadku Republiki Uzbekistanu, Dyrektora Generalnego Lotnictwa Cywilnego, albo, w obu przypadkach, osobę lub organ, upoważniony do wykonywania funkcji, aktualnie należących do wyżej wymienionych władz;

c/ wyrażenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze" oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone i upoważnione przez którąkolwiek z Umawiających się Stron zgodnie z Artykułem 4 niniejszej Umowy;

d/ wyrażenie "terytorium" w odniesieniu do państwa ma znaczenie określone w Artykule 2 Konwencji Chicagowskiej;

e/ wyrażenia "linia lotnicza", "międzynarodowa linia lotnicza" "przedsiębiorstwo lotnicze" oraz "lądowanie w celach niehandlowych" mają znaczenie odpowiednio określone w Artykule 96 Konwencji Chicagowskiej.

2. Załącznik do niniejszej Umowy będzie uważany za jej integralną część.

Artykuł 2

STOSOWANIE KONWENCJI CHICAGOWSKIEJ

Postanowienia niniejszej Umowy będą stosowane z zastrzeżeniem postanowień Konwencji Chicagowskiej, w zakresie w jakim postanowienia te mają zastosowanie do międzynarodowych linii lotniczych.

Artykuł 3

PRZYZNANIE PRAW

1. Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie następujące prawa odnośnie jej międzynarodowych linii lotniczych:

a/ prawo przelotu nad jej terytorium bez lądowania;

b/ prawo lądowania na jej terytorium w celach niehandlowych.

2. Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa wyszczególnione w niniejszej Umowie, w celu eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych na trasach wyszczególnionych w odpowiedniej części Załącznika do niniejszej Umowy. Linie te i trasy nazywane są dalej odpowiednio "uzgodnionymi liniami" i "określonymi trasami". Przy eksploatacji uzgodnionej linii na określonej trasie przedsiębiorstwo lotnicze wyznaczone przez każdą Umawiającą się Stronę będzie korzystać, w uzupełnieniu do praw określonych w ustępie (1) niniejszego Artykułu, z prawa Lądowania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w punktach określonych dla tej trasy w Załączniku do niniejszej Umowy, w celu zabrania na pokład lub wyładowania pasażerów i ładunków, włączając pocztę.

3. Żadne postanowienie ustępu (2) niniejszego Artykułu nie oznacza przyznania wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu jednej Umawiającej się Strony przywileju zabierania na pokład, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pasażerów i ładunków, włączając pocztę, na zasadzie najmu lub za opłatą i przewożonych do innego punktu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

4. Jeżeli z powodu konfliktu zbrojnego, działań lub zakłóceń o charakterze politycznym lub szczególnych i wyjątkowych okoliczności wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony nie może eksploatować linii na jej normalnej trasie, druga Umawiająca się Strona dołoży wszelkich wysiłków dla ułatwienia kontynuowania eksploatacji takiej linii, poprzez odpowiednie tymczasowe zmiany tras.

Artykuł 4

WYZNACZENIE I ZEZWOLENIE EKSPLOATACYJNE

1. Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo wyznaczyć przedsiębiorstwo lotnicze, w celu eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach. O wyznaczeniu takim władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony powinny powiadomić władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony.

2. Umawiająca się Strona, która otrzymała zawiadomienie o wyznaczeniu powinna, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3 i 4 niniejszego Artykułu, udzielić niezwłocznie przedsiębiorstwu lotniczemu wyznaczonemu przez drugą Umawiającą się Stronę odpowiedniego zezwolenia eksploatacyjnego. Udzielone zezwolenie eksploatacyjne nie może być przekazywane lub przenoszone na inne przedsiębiorstwo lotnicze bez zgody tej Umawiającej się Strony, która udzieliła takiego zezwolenia.

3. Władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony mogą zażądać od przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę udowodnienia, że jest ono w stanie spełnić wymagania przewidziane w ustawach i przepisach normalnie stosowanych przez wymienione władze przy eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych, zgodnie z postanowieniami Konwencji Chicagowskiej.

4. Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo odmówienia przyznania zezwolenia eksploatacyjnego, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego Artykułu lub nałożenia takich warunków, jakie może ona uznać za konieczne przy korzystaniu przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze z praw wyszczególnionych w Artykule 3 niniejszej Umowy, jeżeli ta Umawiająca się Strona nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należy do Umawiającej się Strony, wyznaczającej to przedsiębiorstwo lotnicze, albo do osób, posiadających jej przynależność państwową.

5. Po otrzymaniu zezwolenia eksploatacyjnego, zgodnie z ustępem 2 niniejszego Artykułu, wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze może w każdym czasie rozpocząć eksploatację każdej uzgodnionej linii pod warunkiem, że taryfa, ustalona zgodnie z postanowieniami Artykułu 10 niniejszej Umowy jest w mocy w odniesieniu do tej linii.

Artykuł 5

COFNIĘCIE LUB ZAWIESZENIE ZEZWOLENIA EKSPLOATACYJNEGO

1. Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo cofnąć zezwolenie eksploatacyjne lub zawiesić korzystanie z praw określonych w Artykule 3 niniejszej Umowy przez przedsiębiorstwo lotnicze wyznaczone przez drugą Umawiającą się Stronę lub też nałożyć takie warunki korzystania z tych praw, jakie uzna za niezbędne:

a/ w każdym przypadku, gdy nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należy do Umawiającej się Strony wyznaczającej to przedsiębiorstwo lotnicze, albo do osób posiadających jej przynależność państwową, albo

b/ w przypadku nieprzestrzegania przez to przedsiębiorstwo lotnicze ustaw i przepisów Umawiającej się Strony, przyznającej te prawa, albo

c/ w przypadku, gdy przedsiębiorstwo lotnicze nie będzie eksploatować uzgodnionych linii zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszej Umowie i jej Załączniku.

2. Prawo to będzie mogło być wykonane dopiero po przeprowadzeniu konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną, chyba że niezwłoczne cofnięcie lub zawieszenie zezwolenia względnie nałożenie warunków przewidzianych w ustępie 1 niniejszego Artykułu będzie niezbędne w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom ustaw lub przepisów.

Artykuł 6

ZASADY DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI UZGODNIONYCH LINII

1. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron będą miały równe i jednakowe możliwości eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach między ich odnośnymi terytoriami.

2. Przy eksploatacji uzgodnionych linii wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony będzie uwzględniać interesy wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony tak, aby nie oddziaływać niewłaściwie na linie, które to ostatnie przedsiębiorstwo eksploatuje na całości lub części tych samych tras.

3. Uzgodnione linie eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron będą ściśle dostosowane do zapotrzebowania na przewóz na określonych trasach i będą miały jako swój zasadniczy cel zapewnienie, przy racjonalnym wskaźniku wykorzystania, oferowania odpowiedniego do zaspokojenia aktualnych i dających się rozsądnie przewidzieć potrzeb w zakresie przewozu pasażerów i ładunków, włączając pocztę, pochodzących z lub przeznaczonych na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze. Zapewnienie przewozu pasażerów i ładunków, włączając pocztę, zarówno zabranych na pokład, jak i przywiezionych do punktów na określonych trasach na terytoriach Państw innych niż wyznaczających przedsiębiorstwo lotnicze powinno być zgodne z ogólnymi zasadami, że oferowanie powinno być dostosowane do:

a/ zapotrzebowania na przewozy na i z terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze;

b/ zapotrzebowania na przewozy na obszarze przez który przebiega uzgodniona linia, po uwzględnieniu innych usług transportowych ustanowionych przez przedsiębiorstwa lotnicze Państw obejmujących dany obszar; oraz

c/ potrzeb w zakresie ekonomicznej eksploatacji linii tranzytowych.

Artykuł 7

ZWOLNIENIA CELNE

1. Statki powietrzne, używane w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, a także ich normalne wyposażenie, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz ich zapasy pokładowe /w tym artykuły żywnościowe, napoje i tytoń/, będą przy wwozie na terytorium drugiej Omawiającej się Strony zwolnione od opłat celnych, opłat inspekcyjnych oraz innych opłat i podatków, pod warunkiem, że statki powietrzne opuszczą terytorium tej Umawiającej się Strony, a wymienione wyposażenie i zapasy będą pozostawać na pokładzie statków powietrznych do czasu ich odlotu.

2. Będą również zwolnione od tych samych opłat i podatków, z wyjątkiem opłat związanych ze świadczonymi usługami:

a/ zapasy pokładowe wzięte na pokład na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony zgodnie z ograniczeniami ustalonymi przez władze tej Umawiającej się Strony i przeznaczone do zużycia na pokładzie wylatujących statków powietrznych, używanych w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;

b/ części zapasowe i normalne wyposażenie, wwiezione na terytorium jednej Umawiającej się Strony, niezbędne do naprawy lub eksploatacji statków powietrznych, używanych w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;

c/ materiały pędne i smary, przeznaczone do zaopatrzenia statków powietrznych używanych w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, nawet jeżeli materiały te będą zużyte na odcinku lotu wykonywanego nad terytorium Umawiającej się Strony, w której zostały one załadowane na pokład;

d/ materiały reklamowe nie mające wartości handlowej używane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

3. Jeżeli przepisy wewnętrzne którejkolwiek Umawiającej się Strony tego wymagają, przedmioty wymienione w ustępach 1 i 2 niniejszego Artykułu mogą być poddane kontroli celnej tej Omawiającej się Strony.

4. Normalne wyposażenie pokładowe, jak również materiały i zapasy znajdujące się na pokładzie statków powietrznych, używanych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, będą mogły być wyładowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą organów celnych tego terytorium. W takim przypadku będą one mogły być poddane nadzorowi celnemu aż do czasu gdy zostaną wywiezione lub otrzymają inne przeznaczenie za zgodą tych samych organów,

Artykuł 8

TRANZYT BEZPOŚREDNI

Pasażerowie, bagaż i ładunki znajdujące się w tranzycie bezpośrednim przez terytorium jednej Umawiającej się Strony i nie opuszczające terenu portu lotniczego przeznaczonego dla tego celu poddani będą jedynie uproszczonej kontroli. Bagaż i ładunki w tranzycie bezpośrednim będą zwolnione od opłat celnych i innych podobnych opłat.

Artykuł 9

STOSOWANIE USTAW I PRZEPISÓW

1. Ustawy i przepisy każdej Umawiającej się Strony regulujące na jej terytorium wlot, przebywanie i wylot z jej terytorium statków powietrznych używanych w żegludze międzynarodowej, eksploatację i żeglugę statków powietrznych w czasie gdy znajdują się w granicach jej terytorium będą miały zastosowanie również do statków powietrznych wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony.

2. Ustawy i przepisy każdej Umawiającej się Strony regulujące wlot, przebywanie i odlot z jej terytorium pasażerów, załóg, poczty i ładunków, przewożonych na pokładzie statków powietrznych, a w szczególności te, które dotyczą paszportów, kontroli celnej i sanitarnej będą miały zastosowanie do pasażerów, załóg, poczty i ładunków zabieranych na pokład statków powietrznych używanych przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 10

TARYFY

1. Taryfy, które mają być stosowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony do przewozu na terytorium lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, będą ustalone w rozsądnej wysokości, z należytym uwzględnieniem wszystkich wiążących się z tym czynników, łącznie z kosztem eksploatacji, rozsądnym zyskiem oraz taryfami innych przedsiębiorstw lotniczych.

2. Taryfy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu będą, w miarę możliwości, uzgadniane przez zainteresowane wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron, przy konsultacji z innymi przedsiębiorstwami lotniczymi, eksploatującymi całość lub część trasy. Porozumienie takie, w miarę możliwości, będzie osiągane przy zastosowaniu procedury ustanawiania taryf ustalonej przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego.

3. Ustalone w ten sposób taryfy będą przedkładane władzom lotniczym Umawiających się Stron do zatwierdzenia co najmniej na czterdzieści pięć dni przed proponowaną datą do wejścia ich w życie. W przypadkach szczególnych termin ten będzie mógł być skrócony, pod warunkiem uzyskania zgody wymienionych władz.

4. Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do którejkolwiek z tych taryf lub z jakiegokolwiek powodu taryfa nie może być ustalona zgodnie z Postanowieniami ustępu 2 niniejszego Artykułu, albo jeżeli w ciągu pierwszych trzydziestu dni wymienionego w ustępie 3 niniejszego Artykułu okresu czterdziestu pięciu dni władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony zawiadomią władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony o braku zgody co do którejkolwiek taryfy, ustalonej zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego Artykułu, władze lotnicze obu Umawiających się Stron powinny starać się ustalić taryfę w drodze wzajemnego porozumienia.

5. Żadna taryfa nie wejdzie w życie, o ile nie zostanie zatwierdzona przez władze lotnicze Umawiających się Stron.

6. Taryfy ustalone zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu zachowują ważność do czasu ustalenia nowych taryf zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu.

Artykuł 11

TRANSFER WPŁYWÓW

1. Rozliczenia i płatności między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi dokonywane będą z zachowaniem postanowień układu płatniczego, obowiązującego między obu krajami i przy zachowaniu aktualnych przepisów walutowych stosowanych na ich terytoriach.

2. W przypadku braku odpowiednich postanowień układu płatniczego, wyżej wymienione rozliczenia i płatności będą dokonywane w walutach wymienialnych.

Artykuł 12

PODWOJHE OPODATKOWANIE

1. Każda Umawiająca się Strona będzie zwalniać przychody uzyskane z eksploatacji statków powietrznych w ruchu międzynarodowym przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony od wszelkich podatków, podatków od zysków, jak również od innych opłat.

2. Każda Umawiająca się Strona będzie dążyć, aby nie pobierać podatków od wynagrodzeń pracowników drugiej Umawiającej się Strony, delegowanych ze swojego kraju do pracy w przedstawicielstwach, o których mowa w Artykule 13 niniejszej Umowy.

Artykuł 13

PRZEDSTAWICIELSTWO PRZEDSIĘBIORSTWA LOTNICZEGO I SPRZEDAŻE

1. Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony będzie miało prawo zatrudniania i utrzymywania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z ustawami i przepisami drugiej Umawiającej się Strony dotyczącymi wjazdu, przebywania i zatrudnienia, swego własnego personelu kierowniczego, technicznego, eksploatacyjnego i innego personelu specjalistycznego, jaki jest niezbędny do eksploatacji linii lotniczych.

2. W odniesieniu do działalności handlowej będzie miała zastosowanie zasada wzajemności. Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony będzie miało prawo dokonywania sprzedaży usług transportowych na obszarze drugiej Umawiającej się Strony, bezpośrednio lub poprzez agentów. Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony będzie miało prawo sprzedawać, a każda osoba będzie mogła kupować takie usługi w walucie lokalnej lub walucie wymienianej.

Artykuł 14

KONSULTACJE

Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie zażądać konsultacji w zakresie stosowania, interpretacji lub zmiany niniejszej Umowy albo jej przestrzegania. Takie konsultacje, między władzami lotniczymi, powinny rozpocząć się w okresie sześćdziesięciu dni od daty otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę pisemnej prośby, o ile Umawiające się Strony nie uzgodnią inaczej.

Artykuł 15

ROZSTRZYGACIE SPORÓW

1. Jeżeli powstanie jakikolwiek spór między Umawiającymi się Stronami co do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą dążyły przede wszystkim do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji.

2. Jeżeli Umawiające się Strony nie osiągną rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, mogą one uzgodnić przekazanie sporu do rozstrzygnięcia jakiejś osobie lub organowi albo na żądanie którejkolwiek Umawiającej się Strony, spór będzie przedstawiony do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów, z których po jednym wyznaczy każda Umawiająca się Strona, trzeciego zaś wyznaczą dwaj w ten sposób wyznaczeni. Każda z Umawiających się Stron powinna wyznaczyć arbitra w okresie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania przez którąkolwiek Umawiającą się Stronę od drugiej Strony zawiadomienia w drodze dyplomatycznej o żądaniu rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu, trzeci zaś arbiter powinien być wyznaczony w terminie następnych sześćdziesięciu dni. Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy arbitra w oznaczonym okresie albo jeżeli trzeci arbiter nie zostanie wyznaczony w oznaczonym okresie, każda Umawiająca się Strona może się zwrócić do Przewodniczącego Rady Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego o wyznaczenie arbitra lub arbitrów, zależnie od potrzeby. W takim przypadku trzecim arbitrem będzie obywatel Państwa trzeciego, który będzie działać jako przewodniczący trybunału arbitrażowego.

3. Umawiające się Strony zastosują się do każdej decyzji wydanej zgodnie z ustępem 2 niniejszego Artykułu.

Artykuł 16

OCHRONA LOTNICTWA

1. Umawiające się Strony potwierdzają swoje prawa i zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego, w tym Konwencji Chicagowskiej oraz Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, podpisanej w Tokio dnia 14 września 1963 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, podpisanej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 roku oraz Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, podpisanej w Montrealu dnia 23 września 1971 roku. Umawiające się Strony potwierdzają, że ich zobowiązania do zapewnienia ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji tworzą integralną część ich wspólnych stosunków wynikających z niniejszej Umowy.

2. Na żądanie, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem wszelkiej niezbędnej pomocy w zapobieganiu czynom bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi i innym bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu pasażerów, załóg statków powietrznych, portów lotniczych I urządzeń nawigacji lotniczej oraz każdemu innemu zagrożeniu bezpieczeństwa lotniczego.

3. We wzajemnych stosunkach Umawiające się Strony będą postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa lotniczego ustanowionymi przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego i oznaczonymi jako Załączniki do Konwencji Chicagowskiej w zakresie, w jakim takie przepisy bezpieczeństwa mają zastosowanie do Umawiających się Stron; będą one wymagały, aby użytkownicy statków powietrznych ich rejestracji lub użytkownicy statków powietrznych, którzy mają swoje główne miejsce działalności lub miejsce stałego zamieszkania na ich terytorium, a także użytkownicy portów lotniczych na ich terytorium działali zgodnie z takimi przepisami o bezpieczeństwie lotniczym.

4. Każda Umawiająca się Strona zgadza się, aby od jej przedsiębiorstwa lotniczego można było żądać przestrzegania przepisów bezpieczeństwa lotniczego, o których mowa w ustępie 3 wymaganych przez drugą Umawiającą się Stronę przy wlocie, wylocie i przebywaniu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony. Każda Umawiająca się Strona zapewni stosowanie odpowiednich środków na jej terytorium dla ochrony statków powietrznych, kontroli pasażerów i ich bagażu podręcznego oraz przeprowadzania odpowiedniej kontroli załóg, ładunków, zapasów pokładowych przed i w czasie załadowywania. Każda Umawiająca się Strona będzie również pozytywnie rozpatrywała każdą prośbę drugiej Umawiającej się Strony o zastosowanie uzasadnionych, specjalnych środków bezpieczeństwa w razie szczególnego zagrożenia.

5. W przypadku zaistnienia aktu lub groźby zaistnienia aktu bezprawnego zawładnięcia cywilnym statkiem powietrznym albo innych bezprawnych aktów przeciwko bezpieczeństwu takiego statku, jego pasażerów i załogi, portów lotniczych lub urządzeń nawigacji lotniczej, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem pomocy poprzez ułatwienie łączności oraz inne odpowiednie środki, mające na celu szybkie i bezpieczne zakończenie takiego zdarzenia lub groźby jego zaistnienia.

Artykuł 17

ZMIANA

1. Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie zaproponować drugiej Umawiającej się Stronie wszelką zmianę, której wprowadzenie do niniejszej Umowy uważa za pożądane. Konsultacje między Umawiającymi się Stronami na temat zaproponowanych zmian powinny rozpocząć się w czasie sześćdziesięciu dni od daty skierowania żądania przez jedną Umawiającą się Stronę.

2. Jeżeli którakolwiek Umawiająca się Strona uważa za pożądane wprowadzenie zmiany do Załącznika do niniejszej Umowy, władze lotnicze obu Umawiających się Stron mogą porozumieć się w celu wprowadzenia takiej zmiany.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy lub jej Załącznika, wprowadzone zgodnie z ustępem 1 lub 2 niniejszego Artykułu, wejdą w życie po ich potwierdzeniu w drodze wymiany not pomiędzy Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 18

ROZWIĄZANIE UMOWY

Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie zawiadomić pisemnie drugą Umawiającą się Stronę o swojej decyzji rozwiązania niniejszej Umowy. Powiadomienie takie powinno być równocześnie przekazane do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Niniejsza Umowa traci moc o północy (w miejscu otrzymania powiadomienia) bezpośrednio przed upływem jednego roku od daty otrzymania powiadomienia przez drugą Umawiającą się Stronę, o ile powiadomienie takie nie zostanie wycofane w drodze wzajemnego porozumienia przed upływem tego okresu czasu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania powiadomienia przez drugą Umawiającą się Stronę, uznaje się, że otrzymała je ona po upływie 14 dni od otrzymania powiadomienia przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego.

Artykuł 19

REJESTRACJA W MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI LOTNICTWA CYWILNEGO

Niniejsza Umowa i każda zmiana do niej będzie zarejestrowana w Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego.

Artykuł 20

WEJŚCIE W ŻYCIE

1. Niniejsza Umowa będzie zatwierdzona zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym każdego z obu Państw i wejdzie w życie w dniu wymiany not dyplomatycznych stwierdzających to zatwierdzenie.

2. Niniejsza Umowa będzie stosowana tymczasowo od dnia jej podpisania.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie upoważnieni przez ich odnośne Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 roku w języku polskim, uzbeckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku powstania rozbieżności co do interpretacji i stosowania niniejszej Umowy, tekst angielski będzie rozstrzygający.

Wersja w języku uzbeckim

Wersja w języku angielskim

infoRgrafika

Załącznik 1. [WYKAZ TRAS]

ZAŁĄCZNIK

do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o cywilnej komunikacji lotniczej

WYKAZ TRAS

1. TRASY POLSKIE

Punkty początkowe

Punkty pośrednie

Punkty w Republice Uzbekistanu

Punkty położone dalej

Punkty w Polsce

Trzy punkty

Taszkent

Trzy punkty

2. TRASY UZBECKIE

Punkty początkowe

Punkty pośrednie

Punkty w Rzeczypospolitej Polskiej

Punkty położone dalej

Punkty w Uzbekistanie

Trzy punkty

Warszawa

Trzy punkty

 

3. Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony będzie mogło na każdej lub wszystkich trasach omijać wyżej wymienione punkty pośrednie i/lub położone dalej, pod warunkiem, że uzgodniona linia na trasie rozpoczyna się lub kończy na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła to przedsiębiorstwo lotnicze.

4. Punkty pośrednie, punkty położone dalej, eksploatacja uzgodnionych linii i częstotliwości będą uzgodnione pomiędzy wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi obu Umawiających się Stron i będą podlegać zatwierdzeniu przez władze lotnicze obu Umawiających się Stron.

5. Korzystanie z praw handlowych do i z krajów trzecich będzie przedmiotem oddzielnego porozumienia pomiędzy władzami lotniczymi Umawiających się Stron.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-14
  • Data wejścia w życie: 1995-12-05
  • Data obowiązywania: 1995-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski