Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski - rok 2022 poz. 621

ZARZĄDZENIE NR 180
PREZESA RADY MINISTR ÓW

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Transportu Produktów Rolnych i Spożywczych z Ukrainy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Transportu Produktów Rolnych i Spożywczych z Ukrainy, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) proponowanie działań związanych z transportem produktów rolnych i spożywczych z Ukrainy;

2) bieżąca ocena krajowego zapotrzebowania na produkty rolne i spożywcze oraz możliwości ich transportu z Ukrainy;

3) przedstawianie propozycji rozwiązań dotyczących organizacji transportu produktów rolnych i spożywczych z Ukrainy;

4) dokonywanie przeglądu i analizy sytuacji międzynarodowej w zakresie możliwości transportu produktów rolnych i spożywczych z Ukrainy, w związku z wojną na jej terytorium;

5) zapewnienie koordynacji działań członków Zespołu i wymiany informacji między nimi;

6) inicjowanie współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w celu wsparcia realizacji zadań Zespołu;

7) proponowanie działań dotyczących współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi w celu wsparcia realizacji zadań Zespołu;

8) wykonywanie innych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań Zespołu - na polecenie Prezesa Rady Ministrów.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - minister właściwy do spraw rynków rolnych;

2) członkowie Zespołu:

a) minister właściwy do spraw aktywów państwowych,

b) minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

c) minister właściwy do spraw gospodarki,

d) minister właściwy do spraw transportu,

e) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

f) minister właściwy do spraw zagranicznych,

g) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

h) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;

3) sekretarz Zespołu - osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu spośród osób, o których mowa w ust. 3.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-g, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, do prac w Zespole pracowników administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów oraz ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może powierzyć osobie, o której mowa w ust. 3, pełnienie funkcji sekretarza Zespołu - za jej zgodą.

§ 4.

1. Przewodniczący Zespołu w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, określając równocześnie porządek obrad Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) kieruje pracami Zespołu;

4) wyznacza członka Zespołu zastępującego go w razie nieobecności.

2. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie ekspertyz, opinii, analiz oraz raportów na potrzeby prac Zespołu.

3. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu, z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz z pracowników urzędów obsługujących członków Zespołu, wyznaczonych przez członków Zespołu.

§ 5.

1. Zespół realizuje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia członkowie Zespołu podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

1. Protokół posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu albo zastępujący go członek Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

2. Członkowie Zespołu mają wgląd w protokoły posiedzeń.

§ 7.

Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane współdziałają z Zespołem oraz udzielają mu wsparcia przy realizacji jego zadań.

§ 8.

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową prac Zespołu.

2. Wydatki związane z obsługą merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rynków rolnych.

§ 9.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-24
  • Data wejścia w życie: 2022-06-25
  • Data obowiązywania: 2022-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski