Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski - rok 2022 poz. 624

ZARZĄDZENIE NR 173
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (M.P. z 2020 r. poz. 567) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1a w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) projekt budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej.";

2) w § 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przez projekt budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej rozumie się:

1) przedsięwzięcie polegające na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa;

2) budowę infrastruktury hydrotechnicznej w granicach pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo lub Krokowa oraz na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na potrzeby elektrowni jądrowej, o której mowa w pkt 1;

3) budowę drogi krajowej zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej, o której mowa w pkt 1, od najbliższej drogi ekspresowej;

4) budowę, przebudowę lub remont infrastruktury kolejowej zapewniającej dojazd do gmin: Nowa Wieś Lęborska, Lębork, Wicko, Łeba, Wejherowo, Choczewo, Gniewino i Krokowa, w zależności od realizowanego wariantu, w tym linii kolejowych wraz z sieciami trakcyjnymi, stacji pasażerskich, terminali towarowych i obiektów inżynieryjnych;

5) budowę, przebudowę lub remont sieci elektroenergetycznej na potrzeby elektrowni jądrowej, o której mowa w pkt 1, w tym linii, stacji i przyłączy elektroenergetycznych;

6) inwestycje, którym na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484) nadano status inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej - elektrowni jądrowej, o której mowa w pkt 1.";

3) w § 4 w ust. 1 w pkt 2:

a) po lit. g dodaje się lit. ga i gb w brzmieniu:

"ga) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

gb) minister właściwy do spraw rybołówstwa albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,",

b) po lit. s dodaje się lit. sa-sc w brzmieniu:

"sa) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

sb) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki,

sc) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,";

4) w § 11:

a) w ust. 2 po wyrazach "Ministerstwo Rozwoju" dodaje się wyrazy "i Technologii",

b) w ust. 3 po wyrazach "Minister Rozwoju" dodaje się wyrazy "i Technologii".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-27
  • Data wejścia w życie: 2022-06-28
  • Data obowiązywania: 2022-06-28

Monitor Polski