Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski - rok 2022 poz. 626

UMOWA

Kraju-Gospodarza w przedmiocie zobowiązań, które zostaną przyjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w związku z 33. sesją Regionalnej Konferencji FAO dla Europy,

podpisana w Warszawie dnia 8 maja 2022 r.

Tekst pierwotny

Poniższe postanowienia określają zobowiązania przyjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, dalej zwany "Rządem Kraju-Gospodarza", oraz przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, dalej zwaną "FAO", łącznie zwane "Stronami". Celem niniejszej Umowy Kraju-Gospodarza (Umowa) jest ułatwienie przeprowadzenia 33. sesji Regionalnej Konferencji FAO dla Europy (ERC) oraz Konsultacji z Organizacjami Społeczeństwa Obywatelskiego (CSO), które odbędą się w Rzeczypospolitej Polskiej, dalej zwane "Konferencją", w ramach Regularnego Programu FAO,

ERC odbędzie się w Łodzi w dniach od 10 do 13 maja 2022 roku. Konsultacje CSO odbędą się w Łodzi w dniach od 8 do 9 maja 2022 roku.

Ze względu na sytuację pandemiczną i ograniczenia podróży w regionie, okoliczności, w jakich odbędzie się ERC - format fizyczny, online albo hybrydowy - pozostają otwarte i zostaną ustalone w porozumieniu z Rządem Kraju-Gospodarza po uzyskaniu dalszych informacji1.

Kopia "Standardowych wytycznych w sprawie Ustaleń dotyczących Regionalnych Konferencji FAO", zawierających dalsze szczegółowe informacje na temat personelu, usług i obiektów, o których mowa w niniejszej Umowie, zostanie przekazana bezpośrednio powołanemu przez Rząd Oficerowi Łącznikowemu Rządu, o którym mowa w poniższym artykule 4 pkt 1 Umowy, przed rozpoczęciem Konferencji.

FAO odpowiada za zorganizowanie Konferencji, wystosowanie wszystkich zaproszeń i dystrybucję wstępnego porządku obrad.

Zaproszeni zostaną przedstawiciele wszystkich 54 członków FAO regionu Europy i Azji Środkowej, jak również przedstawiciele obserwatorów z listy w Załączniku A.

Ponadto zgodnie z Konstytucją Organizacji Narodów Zjednoczonych do. Spraw Wyżywienia i Rolnictwa z dnia 16 października 1945 roku (Konstytucja FAO), Ogólnymi Regułami i Procedurami FAO inni członkowie, jak również organizacje międzynarodowe pozostające w relacjach z FAO mogą być reprezentowani przez obserwatorów na Konferencji na własne żądanie. Państwa nieczłonkowskie FAO, państwa członkowskie ONZ, wszelkie organizacje wyspecjalizowane ONZ, jak też Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) również mogą na własne żądanie i przy aprobacie Rady lub Dyrektora Generalnego FAO, zgodnie z Aktami Podstawowymi FAO, wziąć udział w Konferencji w charakterze obserwatorów. Liczbę uczestników, obejmującą Sekretariat FAO, przewiduje się na około 230 osób. Liczbę uczestników Konsultacji CSO przewiduje się na około 60 osób.

Konferencja prowadzona będzie w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Część I

Obowiązki operacyjne FAO

Artykuł 1

Personel

FAO na własny koszt i zgodnie z własnymi regulacjami:

1) powoła Sekretarza Konferencji;

2) zapewni Urzędnika do spraw Konferencji, Urzędników do spraw Sprawozdawczości, jednego Urzędnika do spraw Informacji, jednego Urzędnika/Asystenta do spraw Informatyki, Urzędnika/Asystenta do spraw Dokumentacji, wykwalifikowanych tłumaczy ustnych i pisemnych oraz wymagany personel Sekretariatu Konferencji. Za rekrutację tego personelu odpowiada FAO.

Artykuł 2

Materiały, zaopatrzenie i obsługa

FAO:

1) zapewni dokumenty konferencyjne;

2) dostarczy zestaw flag wszystkich państw członkowskich FAO regionu Europy i Azji Środkowej oraz zestaw biurkowych tabliczek identyfikacyjnych dla wszystkich uczestniczących państw i organizacji; zapewni wszelkie materiały specjalne lub środki wymagane do prowadzenia Konferencji, w tym środki transportu do punktu wjazdu do Kraju - Gospodarza i wyjazdu z tego punktu, przy czym rozumie się, że wszelkie materiały dostarczane przez FAO pozostają jej własnością;

3) wyda i rozprowadzi Sprawozdanie z Konferencji po jej zakończeniu.

Część II

Obowiązki Rządu Kraju-Gospodarza w zakresie przywilejów i immunitetów FAO i uczestników

Artykuł 3

1. Rząd Kraju-Gospodarza zobowiązuje się, że:

1) wszystkie przywileje i immunitety przewidziane w Artykule VIII ustęp 4 i Artykule XVI ustęp 2 Konstytucji FAO oraz Regule XXXVIII-4 Reguł Ogólnych Organizacji, jak również przewidziane w Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych (Konwencji Organizacji Wyspecjalizowanych) przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., których Rzeczpospolita Polska jest stroną, będą miały zastosowanie na potrzeby Konferencji. W szczególności:

a) przedstawiciele Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa regionu Europy i Azji Środkowej oraz Obserwatorów, o których mowa w Załączniku A, odpowiednio w punktach I i II, uczestniczących w Konferencji będą korzystali z przywilejów i immunitetów przewidzianych w Artykule V Konwencji Organizacji Wyspecjalizowanych;

b) funkcjonariusze FAO uczestniczący w Konferencji lub pełniący funkcje z nią związane będą korzystali z przywilejów i immunitetów przewidzianych w Artykułach VI i VIII oraz Załączniku II (drugi zrewidowany tekst) Konwencji Organizacji Wyspecjalizowanych;

c) eksperci na misji wysłani przez FAO w związku z Konferencją będą korzystali z przywilejów i immunitetów przewidzianych w punkcie 2 Załącznika II (drugi zrewidowany tekst) Konwencji Organizacji Wyspecjalizowanych.

2) Zapewni uczestniczącym w Konferencji funkcjonariuszom Organizacji Narodów Zjednoczonych przywileje i immunitety przewidziane w artykułach V i VII Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r., której Rzeczpospolita Polska jest stroną.

3) Zapewni uczestniczącym w Konferencji funkcjonariuszom organizacji wyspecjalizowanych w rozumieniu Konwencji Organizacji Wyspecjalizowanych, do których Rzeczpospolita Polska zobowiązała się stosować postanowienia tej Konwencji, przywileje i immunitety przewidziane w Artykułach VI i VIII tej Konwencji oraz funkcjonariuszom Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przywileje i immunitety przewidziane w Artykułach VI i IX Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 roku, na potrzeby Konferencji.

4) Zwolni FAO i jego personel z wszelkich roszczeń delegatów i obserwatorów lub innych stron trzecich związanych z Konferencją, z wyjątkiem przypadków, gdy Rząd Kraju-Gospodarza i FAO uznają wspólnie, że roszczenie wynika z rażącego zaniedbania lub umyślnego przewinienia wspomnianego personelu.

2. Bez uszczerbku dla ustępów poprzedzających, wszyscy uczestnicy Konferencji posiadający akredytację oraz identyfikatory uprawniające do udziału w Konferencji, zwolnieni są z odpowiedzialności prawnej w odniesieniu do wypowiedzi ustnych lub pisemnych oraz wszelkich czynności dokonanych przez nich w związku z ich udziałem w Konferencji.

3. Zagwarantuje prawo do niezakłóconego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyjazdu wszystkim osobom uczestniczącym w Konferencji lub pełniącym funkcje z nią związane, zgodnie ze stosownymi, obowiązującymi procedurami i regulacjami. Nie będą zakłócane przejazdy do miejsca posiedzenia i wyjazdy z niego. Wydane będą niezbędne wizy i udogodnienia umożliwiające szybką podróż. Wizy, o ile są wymagane, wydawane będą bezpłatnie i tak szybko jak to będzie możliwe, na podstawie obowiązujących procedur i przepisów, pod warunkiem że wniosek o wydanie wizy zostanie złożony nie później niż na 15 dni przed planowanym wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku późniejszego złożenia wniosku, procedura zostanie przyspieszona tak, aby można było wydać wizę w rozsądnym terminie przed planowanym wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenia na wyjazd, jeżeli są wymagane, będą udzielane nieodpłatnie i tak szybko jak to będzie możliwe, a w każdym razie nie później niż na 3 dni przed dniem zakończenia Konferencji.

4. Obiekt Konferencji będzie nietykalny na czas trwania Konferencji, jak również podczas etapu jego przygotowania oraz zamykania.

Część III

Obowiązki operacyjne Rządu Kraju-Gospodarza

Artykuł 4

Personel

Rząd Kraju-Gospodarza:

1) powoła Oficera Łącznikowego Rządu odpowiedzialnego za koordynację lokalnych ustaleń i obiektów na potrzeby Konferencji. Do koordynowania ustaleń na potrzeby Konsultacji CSO zostanie powołany przedstawiciel krajowej organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

2) zapewni lokalny personel wsparcia, odpowiednie wsparcie i usługi wymagane do przeprowadzenia Konferencji zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami opracowanymi w trakcie misji przygotowawczych Sekretariatu;

3) pokryje wszystkie niezbędne koszty zapewnianego personelu, w tym wynagrodzenie za pracę, godziny nadliczbowe i wymagane diety, jeśli są wymagane, oraz koszty podróży na Konferencję i z powrotem.

Artykuł 5

Obiekty i wyposażenie

Rząd Kraju-Gospodarza udostępni lub opłaci:

1) salę konferencyjną z miejscami siedzącymi i stołami dla około 300 osób, z pełnym wyposażeniem do tłumaczenia symultanicznego w czterech językach; dwie mniejsze sale konferencyjne mieszczące 35-40 osób; lobby dla delegatów z miejscami siedzącymi dla około 40 osób i odpowiednio wyposażone pomieszczenia biurowe dla personelu Sekretariatu FAO i personelu Rządu Kraju-Gospodarza w pobliżu Sali konferencyjnej oraz miejsce do powielania i składania dokumentów. Na potrzeby Konsultacji CSO zapewni salę konferencyjną z pełnym wyposażeniem do tłumaczenia symultanicznego w czterech językach, mieszczącą 40-60 osób,

2) komputery, sprzęt do powielania, pozostałe wyposażenie odpowiednio do wymagań i szczegółowego wykazu opracowanego w trakcie misji przygotowawczych Sekretariatu, jak również narzędzia komunikacyjne zapewniające zdalne stawiennictwo w przypadku posiedzenia zdalnego bądź hybrydowego, stosownie do przypadku,

3) transport do miejsca posiedzenia i powrót do FAO wszelkiego niezbędnego do przeprowadzenia Konferencji sprzętu niedostępnego w kraju, jeżeli Rząd Kraju-Gospodarza zwróci się o pomoc FAO w jego dostarczeniu.

Artykuł 6

Zaopatrzenie i obsługa

Rząd Kraju-Gospodarza zapewni:

1) zaopatrzenie biurowe, papeterię i papier stosownie do zapotrzebowania,

2) obiekty do lokalnego powielania dokumentów sesyjnych potrzebnych w trakcie Konferencji,

3) bezpłatne usługi telefoniczne i pocztowe na terytorium Kraju-Gospodarza, jak również usługi poczty elektronicznej i dostępu do Internetu/Wi-Fi w związku z pracami Konferencji,

4) punkt pierwszej pomocy dla delegatów, przedstawicieli, obserwatorów i personelu.

Artykuł 7

Transport

Rząd Kraju-Gospodarza:

1) zapewni transport w granicach Kraju-Gospodarza dla delegatów, przedstawicieli i personelu wymagany na potrzeby przeprowadzenia Konferencji, w tym w razie potrzeby transport z lotniska do hotelu i z hotelu na miejsce posiedzenia, zależnie od uwarunkowań lokalnych,

2) zapewni lub opłaci transport w granicach Kraju-Gospodarza wszystkich materiałów i pozycji zaopatrzenia dostarczanych przez FAO (vide art. 2). W przypadku transportu powietrznego zobowiązanie to rozpoczyna się od międzynarodowego portu lotniczego, do którego przylatują towary.

Artykuł 8

Bezpieczeństwo

Rząd Kraju-Gospodarza zapewni na własny koszt i własnymi środkami system bezpieczeństwa wymagany do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Konferencji i wszelkich innych spotkań związanych z jej prowadzeniem, bez jakichkolwiek zakłóceń.

Artykuł 9

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania mniejszej Umowy, o ile Strony nie postanowią inaczej, będą rozstrzygane w drodze negocjacji lub w innej uzgodnionej procedurze rozstrzygania sporów.

Artykuł 10

Postanowienia końcowe

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i pozostaje w mocy do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań Stron.

2. Zmiany do niniejszej Umowy, w tym Załącznika, będą wymagały pisemnego porozumienia Stron.

3. Zakończenie obowiązywania Umowy nastąpi z chwilą wymiany listów wystawionych przez Strony, potwierdzających, że wszystkie zobowiązania organizacyjne i finansowe oraz wynikające z jej postanowień zostały w pełni wykonane. Za datę zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy będzie uważać się datę otrzymania listu wydanego przez drugą ze Stron.

Podpisano w Warszawie dnia 8 maja 2022 r., w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności między obydwoma tekstami, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

infoRgrafika

Załącznik 1. [Lista państw członkowskich i organizacji zaproszonych na 33. sesję Regionalnej Konferencji FAO dla Europy]

ZAŁĄCZNIK A

LISTA

państw członkowskich i organizacji zaproszonych na 33. sesję Regionalnej Konferencji FAO dla Europy

I. Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa regionu Europy i Azji Środkowej

1. Albania

2. Andora

3. Armenia

4. Austria

5. Azerbejdżan

6. Białoruś

7. Belgia

8. Bośnia i Hercegowina

9. Bułgaria

10. Chorwacja

11. Cypr

12. Czechy

13. Dania

14. Estonia

15. Unia Europejska (organizacja członkowska)

16. Finlandia

17. Francja

18. Gruzja

19. Niemcy

20. Grecja

21. Węgry

22. Islandia

23. Irlandia

24. Izrael

25. Włochy

26. Kazachstan

27. Kirgistan

28. Łotwa

29. Litwa

30. Luksemburg

31. Malta

32. Monako

33. Czarnogóra

34. Holandia

35. Macedonia Północna

36. Norwegia

37. Polska

38. Portugalia

39. Republika Mołdawii

40. Rumunia

41. Federacja Rosyjska

42. San Marino

43. Serbia

44. Słowacja

45. Słowenia

46. Hiszpania

47. Szwecja

48. Szwajcaria

49. Tadżykistan

50. Turcja

51. Turkmenistan

52. Ukraina

53. Zjednoczone Królestwo

54. Uzbekistan

II. Obserwatorzy

1. Kanada

2. Stany Zjednoczone Ameryki

3. Wyspy Owcze (członek stowarzyszony)

4. Stolica Apostolska

5. Suwerenny Zakon Maltański

III. Przedstawiciele Systemu Narodów Zjednoczonych2

1. Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD)

2. Państwa Rozwijające Się i Małe Państwa Wyspiarskie (OHRLLS)

3. Światowe Forum Migracji i Rozwoju (GFMD)

4. Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD)

5. Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)

6. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

7. Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC)

8. Unia Międzyparlamentarna (IPU)

9. Wspólny Wydział FAO/IAEA ds. Technik Jądrowych w Żywności i Rolnictwie

10. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR)

11. Ruch na rzecz poprawy wyżywienia "SUN Movement"

12. Biuro ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNDRR)

13. Sieć Migracji ONZ

14. Stałe Forum Narodów Zjednoczonych ds. Ludności Rdzennej (UNPFII)

15. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)

16. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD)

17. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia (UNCCD)

18. Departament ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych (UNDESA)

19. Biuro Koordynacji Rozwoju ONZ (UNDCO)

20. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

21. Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (UN/ECE)

22. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)

23. Podmiot ONZ na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet (UN Women)

24. Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)

25. Forum Leśne Narodów Zjednoczonych (UNFF)

26. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)

27. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR)

28. Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat)

29. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO)

30. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (OCHA)

31. Biuro Wysokiego Przedstawiciela ds. Krajów Najmniej Rozwiniętych, Krajów Rozwijających się Pozbawionych Dostępu do Morza i Małych Państw Wyspiarskich (UN-OHRLLS)

32. Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC)

33. Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA)

34. Regionalne Centrum Narodów Zjednoczonych ds. dyplomacji prewencyjnej w Azji Środkowej (UNRCCA)

35. Organizacja wyspecjalizowana Narodów Zjednoczonych ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ITU)

36. Uniwersytet Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNU)

37. Światowy Związek Pocztowy (UPU)

38. Grupa Banku Światowego

39. Światowy Program Żywnościowy (WFP)

40. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

41. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)

42. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)

43. Światowa Organizacja Turystyki (WTO/OMT)

44. Światowa Organizacja Handlu (WTO)

IV. Przedstawiciele Organizacji Międzyrządowych3

1. Azjatycki Bank Rozwoju (ADB)

2. Biodiversity International

3. Czarnomorski Bank Handlu i Rozwoju

4. Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA)

5. Inicjatywa Środkowoeuropejska (CEI)

6. Międzynarodowe Centrum Zaawansowanych Śródziemnomorskich Badań Agronomicznych (CIHEAM)

7. Organizacja Współpracy Gospodarczej

8. Eurazjatycki Bank Rozwoju (EDB)

9. Eurazjatycka Komisja Gospodarcza (EEC)

10. Międzynarodowa Organizacja Eurofish

11. Europejska i śródziemnomorska organizacja ochrony roślin (EPPO)

12. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

13. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)

14. Europejski Bank Inwestycyjny (EIB)

15. Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska (GEF)

16. Zielony Fundusz Klimatyczny (GCF)

17. Międzynarodowa Komisja Ochrony Dunaju (ICPDR)

18. Międzynarodowy Fundusz Ratowania Morza Aralskiego (IFAS)

19. Międzynarodowa Rada ds. Oliwy z Oliwek (COI)

20. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

21. Unia Międzyparlamentarna (IPU)

22. Islamski Bank Rozwoju (ISDB)

23. Islamie Organization for Food Security

24. Organizacja Współpracy Gospodarczej (D-8)

25. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

26. Organizacja Współpracy Islamskiej

27. Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego (BSEC)

28. Organization of Turkic States

29. Regional Cooperation Council (RCC)

30. Stała Grupa Robocza ds. Rozwoju Regionalnego w Europie Południowo-Wschodniej (SWG)

31. Regionalne Centrum Ekologiczne dla Kaukazu (REC Caucasus)

32. Shanghai Cooperation Organization

33. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE)

34. Światowa Organizacja Handlu (WTO)

V. Przedstawiciele międzynarodowych organizacji pozarządowych4

1. Międzynarodowa akcja walki z głodem (Action contre la Faim international)

2. Forum Agrobiznesu

3. Consumers International

4. Komitet Ekonomiczno-Społeczny UE, Sekcja NAT

5. Europejski sojusz na rzecz wiedzy rolniczej na rzecz rozwoju

6. Europejska Rada Młodych Rolników (CEJA)

7. Europejskie Centrum Międzynarodowej Rady Kobiet (ECICW)

8. Międzynarodowa Federacja Ruchów Rolnictwa Ekologicznego

9. Międzynarodowa Federacja Kobiet Biznesu i Zawodowców (BPW International)

10. Proveg International

11. Światowe Forum Wiejskie (WRF)

VI. Przedstawiciele sektora prywatnego5

1. Agrarco LLC

2. AgriCord

3. Agrotrend

4. Azersun

5. Grupa Barilla

6. Carrefour

7. Copa Cogeca

8. Corteva Agriscience

9. CropLife International

10. Danone

11. DeLaval

12. Zarząd Rosyjsko - Kirgiskiego Banku Rozwoju, RKDB

13. Fazla Gida / Cała nadwyżka

14. Ferrero

15. Jedzenie Napój Europa

16. BankGaranti

17. Gruzińskie Stowarzyszenie Rolników

18. Węgierska Izba Rolnicza

19. Międzynarodowa Sieć Rolno-Spożywcza (IAFN)

20. Kareli

21. Lavazza

22. Migros Ticaret AŞ

23. Krajowy Związek Eksporterów Żywności

24. PhosAgro

25. Fundacja Rabobank

26. REIS-Gida

27. Rotary International

28. Sutas

29. TGDF - Federacja Stowarzyszeń Przemysłu Spożywczego i Napojów Turcji

30. Unilever Rosja

31. Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

VII. Przedstawiciele środowiska naukowego6

1. Amerykański Uniwersytet Azji Środkowej (AUCA)

2. Uniwersytet w Ankarze

3. Ormiański Narodowy Uniwersytet Rolniczy

4. Katolicki Uniwersytet w Louvain (UCL), Instytut Ziemi i Życia

5. Azja Środkowa i Kaukaskie Stowarzyszenie Rolniczych Instytucji Badawczych

6. Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU)

7. Chatham House

8. Czeski Uniwersytet Przyrodniczy

9. ESCORENA

10. Europejska Rada Prawa Wiejskiego

11. Europejski Instytut ds. Równości Płci (EIGE)

12. Europejski Instytut Informacji i Technologii - EIT

13. Uniwersytet w Gandawie, Wydział Inżynierii Biologicznej (Żywienie i Rozwój Obszarów Wiejskich)

14. Węgierski Instytut Badawczy Akwakultury

15. Węgierski Uniwersytet Rolniczo-Przyrodniczy (MATE)

16. Międzynarodowe Centrum Badań Rolniczych Obszarów Suchych (ICARDA)

17. Międzynarodowe Centrum Zaawansowanych Studiów Agronomicznych Morza Śródziemnego

18. Międzynarodowy Instytut Badawczy Polityki Żywnościowej

19. Międzynarodowy Instytut na rzecz Ekorozwoju

20. Międzynarodowa Unia Nauk o Żywieniu

21. Instytut Leibniza Rozwoju Rolnictwa w Gospodarkach Przejściowych

22. Uniwersytet w Liège, Gembloux Agri-Bio Tech

23. Moskiewski Uniwersytet Państwowy

24. Państwowy Instytut Badań Rolnictwa, Żywności i Środowiska

25. National Research University Higher School of Economics (HSE)

26. Centrum Badań Polityki Publicznej

27. Instytut Badawczy Ekonomiki Rolnictwa

28. Uniwersytet Południowoczeski

29. Centrum Agroekologii, Wody i Odporności na Uniwersytecie w Coventry

30. Akademia Rolnicza Timiryazeva

31. Związek Węgierek Margit (Margó)

32. Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia

33. Uniwersytet w Reading

34. Uniwersytet w Wageningen

VIII. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego

1. ECVC i Komitet Ułatwień dla Społeczeństwa Obywatelskiego

2. Koalicja UE ds. Polityki Żywnościowej

IX. Przewidywana liczba uczestników7

delegaci i obserwatorzy 200

Sekretariat FAO 25

Szacunkowo razem 225

 

 

1 Konferencja będzie zorganizowana zgodnie z wymogami krajowymi oraz protokołem FAO-COVID.

2 Lista jest prowizoryczna i może ulec zmianie w trakcie wewnętrznych uzgodnień FAO.

3 Lista jest prowizoryczna i może ulec zmianie w trakcie wewnętrznych uzgodnień FAO.

4 Lista jest prowizoryczna i może ulec zmianie w trakcie wewnętrznych uzgodnień FAO.

5 Lista jest prowizoryczna i może ulec zmianie w trakcie wewnętrznych uzgodnień FAO.

6 Lista jest prowizoryczna i może ulec zmianie w trakcie wewnętrznych uzgodnień FAO.

7 Nie licząc personelu Rządu Kraju-Gospodarza, woluntariuszy, i personelu organizującego wydarzenie.

Wersja w języku angielskim

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-27
  • Data wejścia w życie: 2022-05-08
  • Data obowiązywania: 2022-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski