Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Monitor Polski - rok 2023 poz. 255

UMOWA RAMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wdrażania Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej,

podpisana w Warszawie dnia 5 grudnia 2022 r.

Tekst pierwotny

Przekład

RZECZPOSPOLITA POLSKA (zwana dalej "Polską")

i

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA (zwana dalej "Szwajcarią"),

zwane dalej łącznie "Stronami" i indywidualnie "Stroną",

ZWAŻYWSZY na solidaryzowanie się Szwajcarii z wysiłkami Unii Europejskiej (UE) na rzecz zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w UE;

ZOBOWIĄZUJĄC SIĘ do dalszego zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych w UE i w Polsce;

● OPIERAJĄC się na owocnej współpracy między Stronami podczas procesu transformacji Polski prowadzącego do jej przystąpienia do UE oraz w ramach wsparcia Szwajcarii dla rozszerzonej UE;

● PODZIELAJĄC I PROMUJĄC podstawowe wartości demokratyczne, praworządność i pluralizm polityczny;

● SZANUJĄC I CHRONIĄC prawa człowieka, godność ludzką i podstawowe wolności;

● ODNOSZĄC SIĘ do celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych;

● MAJĄC NA WZGLĘDZIE przyjazne stosunki między Stronami;

● PRAGNĄC dalej wzmacniać te stosunki i owocną współpracę między Stronami;

● ODNOSZĄC SIĘ do "Memorandum o porozumieniu między Unią Europejską a Szwajcarią w sprawie pomocy finansowej Szwajcarii mającej na celu ograniczenie różnic społeczno-gospodarczych i współpracę w obszarze migracji w Unii Europejskiej" podpisanego w dniu 30 czerwca 2022 r. na łączną kwotę 1 302 000 000 CHF (miliard trzysta dwa miliony franków szwajcarskich) dla wybranych Państw Członkowskich UE na współpracę w obszarze spójności i migracji (zwaną dalej "Drugą Edycją Szwajcarskiej Pomocy Finansowej");

PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI współpracę w dziedzinie migracji w wysokości do 200 000 000 CHF (dwieście milionów franków szwajcarskich) w ramach drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej;

W ZWIĄZKU ze współpracą w dziedzinie spójności do 1 102 000 000 CHF (miliard sto dwa miliony franków szwajcarskich) w ramach drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej

niniejszym uzgadniają, co następuje:

Artykuł 1 – Definicje

Do celów niniejszej Umowy ramowej:

- "Pomoc Finansowa" oznacza maksymalną bezzwrotną pomoc finansową przyznaną przez Szwajcarię Polsce na mocy niniejszej Umowy ramowej;

- "Krajowe Ramy Wdrażania" (określone w załączniku do Umowy ramowej) oznaczają tematyczny i geograficzny rozkład Pomocy Finansowej oraz szczegółowe zasady uzgodnione między Szwajcarią a Polską, a także podział obowiązków i zadań pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację, odpowiednio, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Instrumentów Wsparcia;

- "Memorandum o porozumieniu" oznacza "Memorandum o porozumieniu" między Unią Europejską a Szwajcarią w sprawie pomocy finansowej Szwajcarii mającej na celu ograniczenie różnic społeczno-gospodarczych i współpracę w obszarze migracji w Unii Europejskiej podpisane w dniu 30 czerwca 2022 r. na łączną kwotę 1 302 000 000 CHF (miliard trzysta dwa miliony franków szwajcarskich) dla wybranych Państw Członkowskich UE na współpracę w obszarze spójności i migracji;

- "Krajowa Instytucja Koordynująca" (KIK) oznacza polski, krajowy podmiot publiczny wyznaczony do działania na rzecz realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

- "Program" oznacza spójny zestaw Komponentów Programu realizowanych zgodnie z krajowymi priorytetami, politykami lub strategiami przy wsparciu Pomocy Finansowej, obejmujący jednolite kompleksowe ramy wykonawcze i budżetowe z nadrzędnymi celami. Programowi może towarzyszyć dialog polityczny;

- "Komponent Programu" oznacza szereg działań realizowanych przy wsparciu Pomocy Finansowej, które mają na celu osiągnięcie uzgodnionych celów i wyników dla danego Programu;

- "Operator Komponentu Programu" oznacza każdy podmiot publiczny lub prywatny, któremu Operator Programu powierza przygotowanie i wdrożenie Komponentu Programu;

- "Operator Programu" oznacza każdy podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie Programem;

- "Projekt" oznacza nierozerwalny cykl działań, realizowany przy wsparciu Pomocy Finansowej, który ma na celu osiągnięcie uzgodnionych celów i rezultatów oraz nie stanowi części Programu;

- "Regulacje" oznacza Regulacje w sprawie wdrażania drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej w dziedzinie spójności wydane przez Szwajcarię i zawierające ogólne zasady i procedury wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

- "Instrument Wsparcia" jest używany jako termin ogólny i oznacza Projekt, Program lub Pomoc Techniczną w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

- "Umowa Instrumentu Wsparcia" oznacza umowę między Stronami a, w razie potrzeby, dodatkowymi umawiającymi się stronami, w sprawie wdrożenia Instrumentu Wsparcia;

- "Szwajcarsko-Polski Program Współpracy" oznacza dwustronny program wdrażania niniejszej Umowy ramowej;

- "Pomoc Techniczna" oznacza część Pomocy Finansowej przekazanej w ramach Programu Współpracy na przygotowanie Instrumentów Wsparcia oraz na sprawną i skuteczną realizację Programu Współpracy.

Artykuł 2 – Ramy prawne

1. Ramy prawne realizacji drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej w obszarze spójności stanowi niniejsza Umowa ramowa wraz z następującymi dokumentami:

a) Regulacjami i ich późniejszymi zmianami;

b) Umowami Instrumentów Wsparcia lub innymi umowami między Stronami wynikającymi z Umowy ramowej; i

c) wszelkimi procedurami operacyjnymi lub wytycznymi przyjętymi przez Szwajcarię po konsultacji z Polską.

2. W przypadku sprzeczności lub niespójności między postanowieniami wymienionych dokumentów, stosuje się wskazaną powyżej kolejność pierwszeństwa.

Artykuł 3 – Cele i zasady

1. Ogólnym celem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest przyczynienie się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w UE i w Polsce, w oparciu o stosunki dwustronne między Szwajcarią a UE i jej Państwami Członkowskimi oraz dalsze wzmacnianie tych stosunków.

2. Strony wybierają Instrumenty Wsparcia, które przyczyniają się do osiągnięcia ogólnego celu i które, z wyjątkiem Pomocy Technicznej, przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z pięciu celów drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej, którymi są:

a) promowanie wzrostu gospodarczego i dialogu społecznego oraz zmniejszanie bezrobocia (wśród młodzieży);

b) zarządzanie migracją i wspieranie integracji. Wzrost bezpieczeństwa publicznego;

c) ochrona środowiska i klimatu;

d) wzmocnienie systemów socjalnych;

e) społeczeństwo obywatelskie i przejrzystość.

3. Zgodnie z Regulacjami, w przypadku braku odmiennych postanowień Stron, Instrumenty Wsparcia (z wyjątkiem Pomocy Technicznej) przeznacza się na co najmniej jeden obszar tematyczny współpracy. Strony osiągają koncentrację tematyczną Pomocy Finansowej. W związku z tym Strony uzgadniają ograniczoną liczbę obszarów tematycznych, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zgodnie z Krajowymi Ramami Wdrażania.

4. Strony zachęcają do tworzenia partnerstw i wymiany wiedzy fachowej między podmiotami z Polski i Szwajcarii.

5. Projekty uwzględniają integrację społeczną i zapewniają zrównoważony rozwój.

6. Wszystkie działania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy są realizowane zgodnie z celami, zasadami, podziałem geograficznym i tematycznym określonym w Krajowych Ramach Wdrażania i Regulacjach.

Artykuł 4 – Ramy finansowe

1. Szwajcaria przyznaje Pomoc Finansową na rzecz Polski w wysokości do 320 100 000 CHF (trzysta dwadzieścia milionów sto tysięcy franków szwajcarskich) w odniesieniu do uzgodnionych obszarów tematycznych i podziału geograficznego oraz zgodnie z indykatywną alokacją określoną w Krajowych Ramach Wdrażania.

2. Pomoc Finansowa, o której mowa w ustępie 1, nie obejmuje wydatków Szwajcarii na koszty związane z zarządzaniem "Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy" oraz na "Szwajcarski Fundusz Ekspercki i Partnerski na rzecz Spójności". Ten ostatni jest funduszem zarządzanym przez Szwajcarię, a jego celem jest udostępnianie szwajcarskiej wiedzy fachowej wybranym Państwom Członkowskim UE, zapewnianie jakości i trwałości Instrumentów Wsparcia, wzmacnianie stosunków dwustronnych oraz wspieranie partnerstw między Szwajcarią a Polską.

3. Okres kwalifikowalności wydatków z Instrumentów Wsparcia, określonych w rozdziale 6 Regulacji, kończy się z dniem 3 grudnia 2029 r. włącznie. Środki niewykorzystane na Instrument Wsparcia do tej daty nie są już dostępne dla Polski.

4. W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, z wyjątkiem kwot zarezerwowanych na koszty zarządzania ponoszone przez stronę szwajcarską i Szwajcarski Fundusz Ekspercki i Partnerski na rzecz Spójności, Pomoc Finansowa powinna być przekazywana w formie bezzwrotnych dotacji lub preferencyjnych instrumentów finansowych, takich jak linie kredytowe, systemy gwarancji, kapitał własny, udział w długu i pożyczki.

5. Finansowanie z Pomocy Finansowej nie przekracza 60% wydatków kwalifikowanych finansowanych z Instrumentu Wsparcia, z wyjątkiem:

a) Projektów lub Programów otrzymujących dodatkowe finansowanie z budżetu jednostek administracji szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego, w których finansowanie z Pomocy Finansowej i nie może przekroczyć 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych;

b) Projektów lub Programów realizowanych przez organizacje pozarządowe, które mogą być finansowane w stopniu wyższym niż 60% lub w całości z Pomocy Finansowej;

c) Pomocy Technicznej, która może być finansowana w stopniu wyższym niż 60% lub w całości z Pomocy Finansowej;

d) Projektów w formie linii kredytowych, programów gwarancji, udziału kapitałowego i dłużnego oraz pożyczek dla sektora prywatnego, które mogą być finansowane w stopniu wyższym niż 60% lub w całości z Pomocy Finansowej.

6. Polska zapewnia zgodność z właściwymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i zamówień publicznych.

Artykuł 5 – Zasady dotyczące Instrumentów Wsparcia

1. Instrumenty Wsparcia wdrażane są zgodnie z ramami prawnymi określonymi w artykule 2.

2. Polska odpowiada za identyfikację Instrumentów Wsparcia, tak aby:

a) były odpowiednie i zgodne z priorytetami krajowymi;

b) skutecznie zaspokajały zidentyfikowane potrzeby;

c) były wykonalne i możliwe do wdrożenia;

d) miały one znaczenie;

e) umożliwiały uzyskanie trwałych korzyści.

3. Polska powstrzymuje się od powielania lub pokrywania Instrumentu Wsparcia z jakąkolwiek pomocą otrzymywaną z innych funduszy strukturalnych czy funduszy spójności, takich jak Fundusze Europejskie, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweski Mechanizm Finansowy.

4. Każdy Instrument Wsparcia jest zatwierdzany najpierw przez Polskę, a następnie przez Szwajcarię.

5. Dla każdego Instrumentu Wsparcia jest zawierana Umowa Instrumentu Wsparcia.

6. Strony przywiązują dużą wagę do monitorowania, oceny i audytu Instrumentów Wsparcia i Pomocy Finansowej. Każda Strona niezwłocznie udostępnia wszelkie przydatne informacje wnioskowane przez inną Stronę. Strony zapewniają skuteczną koordynację i monitorowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

7. Szwajcaria lub jakikolwiek podmiot wyznaczony do działania w jej imieniu ma prawo do wizytowania, monitorowania, przeglądu, audytu i oceny wszystkich działań i procedur związanych z wdrażaniem Instrumentów Wsparcia, jakie Szwajcaria uzna za stosowne. Polska udziela wszelkich informacji, pomocy i przekazuje dokumentację, aby umożliwić Szwajcarii wykonywanie tego prawa.

8. W celu skutecznej realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy organy, o których mowa w artykule 6, odbywają coroczne spotkania. Celem spotkań jest dokonanie przeglądu postępów osiągniętych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, uzgodnienie wszelkich niezbędnych środków, które należy podjąć, oraz zapewnienie forum do dyskusji na temat kwestii będących przedmiotem dwustronnego zainteresowania.

Artykuł 6 – Organy właściwe

1. Polska upoważnia krajowy podmiot publiczny do działania w jego imieniu jako Krajowa Instytucja Koordynująca (KIK) (określony w Krajowych Ramach Wdrażania). Krajowa Instytucja Koordynująca (KIK) ponosi odpowiedzialność za osiągnięcie celów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, jak również za jego realizację, zgodnie z niniejszą Umową ramową.

2. Szwajcaria upoważnia Federalny Departament Spraw Zagranicznych, działający za pośrednictwem Szwajcarskiej Agencji Rozwoju i Współpracy (SDC), oraz Federalny Departament Spraw Gospodarczych, Edukacji i Badań, działający za pośrednictwem Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych (SECO), do działania w jej imieniu na rzecz realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Instrumenty Wsparcia są przydzielane SDC lub SECO zgodnie z ich odpowiednimi obszarami kompetencji.

Artykuł 7 – Odpowiedzialność

Odpowiedzialność Szwajcarii w odniesieniu do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogranicza się do zapewnienia funduszy zgodnie z Umowami Instrumentów Wsparcia. Szwajcaria nie ponosi ani nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Polski, jakiegokolwiek podmiotu publicznego lub prywatnego zaangażowanego w Instrument Wsparcia, ani wobec osób trzecich.

Artykuł 8 – Przedmiot wspólnego zainteresowania stron

Strony wyrażają wspólne zainteresowanie przeciwdziałaniem korupcji, która zagraża zasadom dobrego zarządzania oraz właściwemu wykorzystaniu środków niezbędnych do rozwoju, jak również uczciwej i otwartej konkurencji pod względem ceny i jakości. Strony postanawiają zatem połączyć wysiłki w celu zwalczania korupcji, a w szczególności wspólnie deklarują, że każda oferta, prezent, płatność, wynagrodzenie lub korzyść jakiegokolwiek rodzaju, złożona komukolwiek, bezpośrednio lub pośrednio, w celu uzyskania praw lub zamówienia na mocy niniejszej Umowy ramowej lub w trakcie jej wykonywania, będzie interpretowana jako działanie niezgodne z prawem lub praktyka korupcyjna. Każdy akt tego rodzaju stanowi wystarczającą podstawę do wypowiedzenia niniejszej Umowy ramowej i odpowiedniej Umowy Instrumentu Wsparcia, unieważnienia postępowania lub wynikającego z niego zamówienia albo podjęcia wszelkich innych proporcjonalnych środków naprawczych określonych w obowiązującym prawie. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wszelkich uzasadnionych podejrzeniach, czynnościach niezgodnych z prawem lub praktykach korupcyjnych.

Artykuł 9 – Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy ramowej są dokonywane na piśmie za obopólną zgodą Stron.

2. Niezależnie od ustępu 1, Krajowe Ramy Wdrażania mogą zostać zmienione za obopólną zgodą właściwych organów, o których mowa w artykule 6, w drodze wymiany pism między nimi.

Artykuł 10 – Postanowienia końcowe

1. Krajowe Ramy Wdrażania (Załącznik do Umowy ramowej) stanowią integralną część niniejszej Umowy ramowej.

2. Niniejsza Umowa ramowa wchodzi w życie po jej podpisaniu z dniem otrzymania ostatniej notyfikacji potwierdzającej zakończenie przez obie Strony ich procedur zatwierdzania Umowy ramowej. Umowa obowiązuje do czasu wypełnienia obowiązków przez obie Strony. Strony tymczasowo stosują niniejszą Umowę ramową, począwszy od dnia podpisania niniejszej Umowy ramowej przez obydwie Strony.

3. Wszelkie spory, które mogą wynikać ze stosowania niniejszej Umowy ramowej, są rozstrzygane w drodze dyplomatycznej.

4. Niniejsza Umowa ramowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej w dowolnym momencie przez każdą ze Stron z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Przed podjęciem takiej decyzji Strony przystępują do negocjacji dotyczących przyczyn wypowiedzenia.

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy ramowej jej postanowienia mają zastosowanie do Umów Instrumentów Wsparcia zawartych przed wygaśnięciem niniejszej Umowy ramowej. Strony decydują za obopólną zgodą o wszelkich innych konsekwencjach wypowiedzenia.

Podpisane w Warszawie w dniu 5 grudnia 2022 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku angielskim.

Wersja w języku angielskim

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

G. Puda

H. B. Artieda

 

Załącznik 1. [KRAJOWE RAMY WDRAŻANIA DO UMOWY RAMOWEJ MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE WDRAŻANIA DRUGIEJ EDYCJI SZWAJCARSKIEJ POMOCY FINANSOWEJ DLA WYBRANYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W CELU ZMNIEJSZANIA RÓŻNIC SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W OBRĘBIE UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik

KRAJOWE RAMY WDRAŻANIA DO UMOWY RAMOWEJ MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE WDRAŻANIA DRUGIEJ EDYCJI SZWAJCARSKIEJ POMOCY FINANSOWEJ DLA WYBRANYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W CELU ZMNIEJSZANIA RÓŻNIC SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W OBRĘBIE UNII EUROPEJSKIEJ

1. Postanowienia ogólne

1.1. Krajowe Ramy Wdrażania stanowią integralną część Umowy ramowej między Rzeczpospolitą Polską (zwaną dalej "Polską") a Konfederacją Szwajcarską (zwaną dalej "Szwajcarią") w sprawie wdrożenia Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich UE w celu zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w obrębie UE (zwanej dalej "Umową ramową").

1.2. Do celów niniejszych Krajowych Ram Wdrażania stosuje się definicje zawarte w Umowie ramowej.

1.3. Niniejsze Krajowe Ramy Wdrażania określają tematyczny i geograficzny podział Pomocy Finansowej oraz szczegółowe zasady i procedury uzgodnione między Szwajcarią a Polską, a także określenie obowiązków i zadań podmiotów krajowych zaangażowanych w realizację odpowiednio Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Instrumentów Wsparcia.

1.4. W odniesieniu do szczególnych zasad i procedur nieprzewidzianych w Krajowych Ramach Wdrażania stosuje się postanowienia Regulacji.

2. Role i obowiązki w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy

2.1. Krajowa Instytucja Koordynująca

Polska upoważniła Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do działania w jego imieniu jako Krajowa Instytucja Koordynująca Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest organem administracji rządowej właściwym w zakresie działu administracji rządowej - rozwój regionalny.

Rolę i obowiązki Krajowej Instytucji Koordynującej określają Regulacje.

2.2. Instytucja Płatnicza

Instytucją Płatniczą jest Minister Finansów.

Minister Finansów jest organem administracji rządowej właściwym w zakresie spraw budżetu państwa, finansów publicznych i instytucji finansowych. Rolę i obowiązki Instytucji Płatniczej określają Regulacje.

2.3. Instytucja Audytu

Instytucją Audytu jest Minister Finansów.

Minister Finansów jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach budżetu państwa, finansów publicznych i instytucji finansowych. Rolę i obowiązki Instytucji Audytu określają Regulacje.

3. Ramy współpracy

3.1. Alokacja tematyczna

infoRgrafika

infoRgrafika

Wszelkie niewykorzystane środki we wszystkich Instrumentach Wsparcia w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (w tym z Funduszu Pomocy Technicznej) mogą zostać przeniesione do dowolnego innego zatwierdzonego Instrumentu Wsparcia, pod warunkiem zapewnienia wykonalności do końca okresu kwalifikowalności, za obopólną zgodą (np. potwierdzoną w protokołach posiedzeń lub w korespondencji) pomiędzy właściwymi organami, o których mowa w artykule 6 Umowy ramowej, w przypadku realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Artykuł 4.12 Regulacji ma zastosowanie do wynikającej z tego modyfikacji Instrumentu Wsparcia.

3.2. Podział geograficzny alokacji

Zgodnie z art. 2.7 Regulacji, regiony słabiej rozwinięte otrzymują przynajmniej 50% Pomocy Finansowej. Jak wskazano w poniższej tabeli regiony od nr 1 do 14 są wybrane jako regiony koncentracji geograficznej (wszystkie regiony NUTS 2 o produkcie krajowym brutto na mieszkańca wyrażonym w standardzie siły nabywczej, poniżej średniej dla Polski w oparciu o wstępne dane Eurostatu za rok 2020). Podział geograficzny alokacji zostanie zapewniony za pośrednictwem Programu DoT.

infoRgrafika

3.3. Predefiniowane Instrumenty Wsparcia

(i) Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast (DoT)

infoRgrafika

infoRgrafika

(ii) Program Badania Naukowe i Innowacje

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

4. Szczegółowe zasady i procedury dotyczące Polski

Szwajcaria i Polska uzgadniają, że poniższe artykuły Regulacji zostaną zmienione w odpowiednich Umowach Instrumentów Wsparcia, w następujący sposób, w celu uwzględnienia specyfiki każdego Instrumentu Wsparcia.

4.1. Odstępstwa od Regulacji obowiązujących dla całego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

(i) Artykuł 4.11 ust. 2 Regulacji otrzymuje brzmienie (skład Komitetu Sterującego ds. Instrumentu Wsparcia):

Co do zasady Komitet Sterujący ds. Instrumentu Wsparcia składa się z następujących członków:

a) KIK/Operator Programu jako Przewodniczący;

b) jeśli dotyczy, Instytucja Pośrednicząca jako Zastępca Przewodniczącego;

c) KIK/Operator Programu jako Sekretarz;

d) Biuro ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

e) w stosownych przypadkach, każdy inny podmiot tematycznie właściwy z Polski i/lub Szwajcarii.

(ii) Artykuł 4.11 ust. 3 Regulacji otrzymuje brzmienie (Komitet Sterujący ds. Instrumentu Wsparcia - prawa głosu):

Dokładny skład Komitetu Sterującego ds. Instrumentu Wsparcia oraz prawa głosu jego członków określa się w odpowiedniej Umowie Instrumentu Wsparcia, biorąc pod uwagę, że

a) KIK/Operator Programu ma prawo głosu;

b) Biuro ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma prawo głosu;

c) KIK i Biuro ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mają prawo veta wobec każdej decyzji podjętej przez Komitet Sterujący ds. Instrumentu Wsparcia.

(iii) Artykuł 7.2 Regulacji (Rola Szwajcarii) otrzymuje brzmienie:

1. W trakcie procedury zatwierdzania Instrumentów Wsparcia określonej w art. 4.7 oraz w trakcie późniejszej procedury zatwierdzania Komponentów Programu i zmian w Instrumentach Wsparcia skutkujących wystąpieniem dodatkowych zamówień publicznych, Szwajcaria, mając na uwadze zmniejszenie ryzyka występowania nieprawidłowości, wybierze, dobrze uzasadniając, ograniczoną liczbę zamówień publicznych, w odniesieniu do których:

a) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szwajcaria zwróci się o przekazanie kopii odpowiednich części dokumentacji przetargowej (w tym projektów umów) w celu niezgłoszenia sprzeciwu co do jej treści. W takich przypadkach, w terminie co najmniej 30 dni przed przekazaniem dokumentów KIK powiadamia Biuro ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy o dokładnej dacie przekazania dokumentów oraz o przedmiocie zamówienia. KIK przedkłada odpowiednie części dokumentacji przetargowej do Biura ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu przeprowadzenia przez Biuro oceny w terminie 10 dni roboczych. W wyniku tej oceny Szwajcaria może rekomendować zmiany dokumentacji przetargowej. Zalecenia te mogą być wzięte pod uwagę o czym Biuro ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest stosownie informowane;

b) zawiadomienie z podstawowymi informacjami o zamówieniu publicznym, sporządzone na wzorze dostarczonym przez Szwajcarię, jest wymagane w celu ogłoszenia zamówienia w Szwajcarii. Zawiadomienie składa się do Biura ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nie później niż pięć dni roboczych przed wszczęciem postępowania, w celu umożliwienia ogłoszenia zamówienia w Szwajcarii wkrótce po ogłoszeniu zamówienia w Państwie Partnerskim;

c) Szwajcaria zwróci się o udostępnienie wykonawcom tłumaczenia dokumentacji przetargowej na język angielski.

W swoim wyborze Szwajcaria skoncentruje się na zamówieniach publicznych powyżej kwoty 500 000 CHF, może jednak uwzględnić mniejsze zamówienia publiczne, których przedmiotem będą opracowania, które mają być finansowane w ramach Funduszu Przygotowawczego Instrumentu Wsparcia.

2. Biuro ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy lub każda wyznaczona przez nie strona trzecia ma prawo uczestniczyć w każdym posiedzeniu komisji przetargowej w charakterze obserwatora. KIK podaje do wiadomości Szwajcarii terminy posiedzeń komisji przetargowej nie później niż pięć dni roboczych przed posiedzeniami.

3. Biuro ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma prawo zażądać kopii raportu ewaluacyjnego oraz zawartych umów lub ich części. Żądane dokumenty powinny zostać złożone najpóźniej 20 dni roboczych po złożeniu wniosku.

4. KIK zapewnia prowadzenie rejestrów wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z prawem Państwa Partnerskiego. KIK udziela wszelkich informacji dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych, poza dokumentami wskazanymi powyżej, których Szwajcaria może zasadnie zażądać.

(iv) Artykuł 8.3 ust 1 Regulacji otrzymuje brzmienie:

1. W wyjątkowych przypadkach, np. w przypadku Instrumentów Wsparcia instytucji z poważnymi ograniczeniami w zakresie prefinansowania działań lub w przypadku działań realizowanych przez Szwajcarskich Partnerów Instrumentów Wsparcia, Szwajcaria może, niezależnie od art. 8.1 ust. 2, prefinansować lub refundować zaliczki wypłacone przez Państwo Partnerskie na rzecz Instytucji Realizujących. Zaliczki te powinny być uregulowane w odpowiedniej Umowie Instrumentu Wsparcia z zastosowaniem ust. 2 i 3 wymagają przekazania wystarczającego dowodu ich wypłaty przez Państwo Partnerskie z zastrzeżeniem zapewnienia współfinansowania przez Państwo Partnerskie zgodnie z odpowiednią Umową Instrumentu Wsparcia.

4.2 Odstępstwa od przepisów obowiązujących wyłącznie dla Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (DoT)

(i) Artykuł 4.4 Regulacji otrzymuje brzmienie (konsultacje z interesariuszami)

1. W sprawie propozycji Komponentu Programu (z wyjątkiem predefiniowanego Komponentu Programu Związku Miast Polskich) przeprowadza się konsultacje z zainteresowanymi stronami. Konsultacje z zainteresowanymi stronami są częścią procesu przygotowania Komponentu Programu.

2. Celem konsultacji z zainteresowanymi stronami jest umożliwienie interesariuszom

a) oceny znaczenia, wykonalności i włączenia Instrumentu Wsparcia, oraz

b) formułowanie zaleceń ich ulepszenia.

3. Konsultacje z zainteresowanymi stronami opierają się na znaczącym udziale głównych interesariuszy, takich jak: właściwe krajowe i regionalne władze lokalne, instytucje akademickie, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje sektora prywatnego.

4. Wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami stanowią integralną część propozycji Komponentu Programu składanej na drugim etapie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-08
  • Data wejścia w życie: 2023-01-11
  • Data obowiązywania: 2023-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski