REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 541

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (M.P. poz. 1018), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 204 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (M.P. poz. 695);

2) zarządzeniem nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (M.P. poz. 237).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 204 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (M.P. poz. 695), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 2 załącznika do zarządzenia zmienianego w § 1, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.";

2) § 2 zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (M.P. poz. 237), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 maja 2023 r. (M.P. poz. 541)

ZARZĄDZENIE NR 159
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 602, 967 i 1003) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi Transportu Kolejowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).2)

Załącznik do zarządzenia nr 159 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P. z 2023 r. poz. 541)

STATUT URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

§ 1. 1. Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej „UTK", zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK".

2. UTK działa pod bezpośrednim kierownictwem Prezesa UTK.

3. Siedzibą UTK jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2. 1. Prezes UTK kieruje UTK przy pomocy dwóch wiceprezesów, dyrektora generalnego oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi i oddziałami terenowymi, o których mowa w § 3.

2. Zakres czynności i podział zadań wiceprezesów ustala Prezes UTK.

3. Prezes UTK może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników UTK do podejmowania decyzji i innych czynności w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 3. 1.3) W skład UTK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa;

2)4) Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów;

3) Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa;

4) Departament Obsługi Prawnej;

5) (uchylony);5)

6) Departament Planowania i Nadzoru;

7) Departament Przewozów Pasażerskich;

8) Departament Regulacji Rynku;

9) Departament Techniki i Wyrobów;

10) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

11) Biuro Dyrektora Generalnego;

12) Biuro Teleinformatyki.

2. W skład UTK wchodzą również oddziały terenowe z siedzibami:

1) w Warszawie;

2) w Lublinie;

3) w Krakowie;

4) w Katowicach;

5) w Gdańsku;

6) we Wrocławiu;

7) w Poznaniu;

8)6) w Szczecinie.

§ 4. W skład UTK wchodzą także utworzone przez Prezesa UTK wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy.

§ 5. W ramach komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych, o których mowa w § 3, mogą być tworzone wydziały, zespoły zamiejscowe oraz wieloosobowe i samodzielne stanowiska pracy.

§ 6. Prezes UTK może powoływać zespoły zadaniowe lub projektowe oraz zespoły lub rady opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.


1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 listopada 2017 r.

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 34 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (Dz. Urz. MTBiGM poz. 65), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 204 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (M.P. poz. 695), które weszło w życie z dniem 19 lipca 2022 r.

4) Wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.

5) Przez § 1 zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (M.P. poz. 237), które weszło w życie z dniem 1 marca 2023 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-31
  • Data wejścia w życie: 2023-05-31
  • Data obowiązywania: 2023-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA