REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 544

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 344), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 135);

2) zarządzeniem nr 206 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 700);

3) zarządzeniem nr 340 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 1012).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 135), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 zarządzenia nr 206 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 700), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 zarządzenia nr 340 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 1012), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 maja 2023 r. (M.P. poz. 544)

ZARZĄDZENIE NR 30
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 230 i 1110).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).

Załącznik do zarządzenia nr 30 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2023 r. poz. 544)

STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

§ 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej „Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950)2), do spraw:3)

1) rolnictwa;

2) rozwoju wsi;

3) rybołówstwa;

4) rynków rolnych.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Bezpieczeństwa;

1a)4) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii;

2)5) Departament Budżetu;

3)5) Departament Hodowli i Ochrony Roślin;

3a)6) Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy;

4)5) Departament Komunikacji i Promocji;

5) (uchylony);7)

6) Departament Kontroli i Audytu;

7)8) Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi;

8) Departament Oświaty i Polityki Społecznej;

9) Departament Płatności Bezpośrednich;

10)9) Departament Pomocy Technicznej;

11) Departament Prawny;

11a)10) Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności;

12) Departament Rybołówstwa;

13)11) Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich;

14) Departament Strategii i Rozwoju;

15) (uchylony);12)

16) Departament Wspólnej Polityki Rolnej;

17) Departament Współpracy Międzynarodowej;

18) Biuro Administracyjne;

19) Biuro Dyrektora Generalnego;

19a)13) Biuro Finansowe;

20) Biuro Ministra.

§ 3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu rolnictwo:

a)14) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,

b)14) Departament Hodowli i Ochrony Roślin,

c)14) Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności;

2) w zakresie działu rozwój wsi:

a)15) Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi,

b) Departament Oświaty i Polityki Społecznej,

c) Departament Płatności Bezpośrednich,

d) Departament Wspólnej Polityki Rolnej;

3) w zakresie działu rybołówstwo - Departament Rybołówstwa;

4)16) w zakresie działu rynki rolne - Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.


1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 kwietnia 2021 r.

2) Obecnie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

3) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 135), które weszło w życie z dniem 12 lutego 2022 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Dodany przez § 1 zarządzenia nr 206 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 700), które weszło w życie z dniem 27 lipca 2022 r.

7) Przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. f zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 340 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. poz. 1012), które weszło w życie z dniem 11 listopada 2022 r.

12) Przez § 1 pkt 2 lit. g zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. h zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-05
  • Data wejścia w życie: 2023-06-05
  • Data obowiązywania: 2023-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA