REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 546

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii dotycząca współpracy w obszarze przemysłów obronnych,

podpisana w Warszawie dnia 3 marca 2022 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Rumunii, zwane dalej indywidualnie "Stroną", a łącznie "Stronami";

uwzględniając imperatywy i zasady Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE) w sprawie przyszłych programów w zakresie wyposażania sił zbrojnych ich państw członkowskich lub programów w zakresie modernizacji sprzętu produkcyjnego dla pewnych wyrobów wojskowych;

- mając na uwadze Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisaną w Bukareszcie dnia 14 maja 1996 r.;

- uwzględniając Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Bukareszcie dnia 5 lipca 2006 r.;

- mając na uwadze Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o dwustronnej współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie dnia 5 czerwca 2013 r.;

- dążąc do zapewnienia korzystnych warunków dla rozwoju współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego;

- uwzględniając potrzeby w zakresie wyposażania sił zbrojnych swoich państw;

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

CEL

Niniejsza Umowa, umotywowana zasadami równości, wzajemności i wzajemnego interesu, zgodnie z krajowymi ramami prawnymi, przepisami i przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi każdego z państw będących Stronami niniejszej Umowy, ma na celu promowanie działań w zakresie wzajemnej współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego między przedsiębiorstwami i innymi podmiotami/organami uprawnionymi do prowadzenia działalności produkcyjnej i rozwijania technologii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, jak również będących przedmiotem zainteresowania NATO/UE/ONZ lub świadczenia usług w obszarze przemysłu obronnego.

ARTYKUŁ 2

OBSZARY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca między Stronami może obejmować następujące elementy:

1.1. Współpraca w kwestiach związanych z obronnością, zwłaszcza w dziedzinie badań, rozwoju, produkcji, konserwacji i napraw, modernizacji systemów wojskowych i systemów uzbrojenia, amunicji, materiałów obronnych, wyposażenia technicznego, wyświetlaczy technicznych, części zamiennych i narzędzi;

1.2. Realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w oparciu o zasoby naukowe w obszarze przemysłu obronnego w celu produkcji sprzętu, na który oba państwa lub strony trzecie mają wspólne lub podobne zapotrzebowanie;

1.3. Nabywanie przez Strony sprzętu wojskowego i obronnego wyprodukowanego lub opracowanego wspólnie w którymkolwiek z państw będących Stroną Umowy;

1.4. Wymiana informacji na tematy takie jak doświadczenia operacyjne i technologie obronne;

1.5. Wymiana informacji naukowych i technicznych oraz odpowiednich dokumentów dotyczących standardów przemysłu obronnego stosowanych przez Strony na potrzeby zapewnienia jakości;

1.6. Wspieranie w nawiązywaniu kontaktów, wzajemnych wizyt w jednostkach cywilnych i wojskowych oraz wymiany personelu między instytucjami i przedsiębiorstwami przemysłu obronnego państw będących Stronami Umowy;

1.7. Wspieranie w zawieraniu umów między Stronami obejmujących zamówienia, produkcję i sprzedaż wyrobów przemysłu obronnego w ramach niniejszej Umowy, jak również we wszelkich innych powiązanych obszarach wojskowych, które mogą stanowić przedmiot wspólnego zainteresowania Stron, w ramach niniejszej Umowy;

1.8. Wspólny udział w organizowanych przez Strony targach przemysłu obronnego, seminariach, konferencjach, dyskusjach przy okrągłym stole i sympozjach dotyczących przemysłu obronnego;

1.9. Promocja współpracy i zachęcanie przedsiębiorstw oraz innych podmiotów/organów obu państw do poszukiwania możliwości realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w ramach Europejskiego Funduszu Obrony;

2. Strony będą współpracować wyłącznie w obszarach związanych z ich własnymi przemysłami obronnymi. Włączenie dodatkowych kwestii związanych ze współpracą w wyżej wymienionych obszarach będzie możliwe na podstawie dodatkowych umów i późniejszych kontraktów do niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 3

WŁAŚCIWE ORGANY

Właściwymi organami dla Stron w zakresie wdrażania postanowień niniejszej Umowy są:

1) dla strony polskiej: minister właściwy do spraw gospodarki;

2) dla strony rumuńskiej: Ministerstwo Gospodarki.

ARTYKUŁ 4

WSPÓLNA KOMISJA W OBSZARZE PRZEMYSŁU OBRONNEGO

1. Wspólna Komisja w Obszarze Przemysłu Obronnego, zwana dalej "Komisją", zostaje powołana przez właściwe organy w celu zapewnienia odpowiedniej koordynacji między Stronami poprzez realizację zadań związanych z wdrażaniem postanowień niniejszej Umowy.

2. Zadania Komisji obejmują:

a. przygotowywanie okresowych przeglądów i ocen dotyczących wykonywania niniejszej Umowy, w tym wykonywania porozumień i umów zawartych między przedsiębiorstwami produkującymi systemy wojskowe i sprzęt wojskowy;

b. opracowywanie propozycji w celu zacieśnienia współpracy w obszarze przemysłu obronnego, w tym analizowanie wzajemnego udziału w targach i wystawach oraz wspólne analizowanie wspólnej sprzedaży uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

c. identyfikacja problemów, które wpływają na/ograniczają współpracę w obszarze przemysłu obronnego oraz przedstawianie propozycji ich eliminacji;

d. rozstrzyganie sporów w związku z interpretacją lub stosowaniem niniejszej Umowy;

3. Komisja składa się z przedstawicieli Polski i Rumunii wybranych na zasadzie parytetu i zgrupowanych w dwóch sekcjach narodowych. Każdej sekcji przewodniczą właściwe organy Stron, o których mowa w art. 3. Każdy Przewodniczący mianuje odpowiedni personel sekcji: zastępcę, sekretarza i członków.

4. Komisja przyjmuje ramy prawne regulujące jej pracę zgodnie z zasadami i warunkami określonymi przez właściwe organy.

5. Decyzje Komisji są podejmowane w drodze konsensusu.

6. W razie potrzeby posiedzenia Komisji odbywać się będą w Rzeczypospolitej Polskiej i w Rumunii, na zasadzie wzajemności. Data, miejsce i czas trwania posiedzeń będą ustalane w drodze pisemnej korespondencji wymienianej między właściwymi organami.

ARTYKUŁ 5

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Na potrzeby niniejszej Umowy stwierdza się, że postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 5 lipca 2006 r., stosuje się do ochrony informacji niejawnych wymienianych między państwami będącymi Stronami niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 6

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Strony, za pośrednictwem właściwych organów, będą podejmować wszelkie niezbędne środki w celu ochrony praw własności intelektualnej na mocy niniejszej Umowy, zgodnie z krajowymi ramami prawnymi oraz postanowieniami porozumień regionalnych/międzynarodowych, których stronami są one same lub ich państwa.

ARTYKUŁ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z INNYCH UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Postanowienia niniejszej Umowy nie mają wpływu na prawa i obowiązki Stron wynikające z innych umów i porozumień dwustronnych lub wielostronnych, których stronami są one same lub ich państwa.

ARTYKUŁ 8

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory powiązane z interpretacją lub stosowaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane podczas posiedzeń Komisji.

2. Spory związane z interpretacją lub stosowaniem niniejszej Umowy, które nie mogą zostać rozstrzygnięte podczas posiedzeń Komisji, będą rozstrzygane w drodze konsultacji i negocjacji między Stronami z wykorzystaniem kanałów dyplomatycznych.

ARTYKUŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie trzydziestego dnia od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej pisemnej notyfikacji, za pomocą której Strony informują się wzajemnie o spełnieniu krajowych wymogów prawnych niezbędnych do wejścia w życie Umowy.

2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona w każdym czasie w formie pisemnej, za zgodą obu Stron. Taka zmiana (lub zmiany) wchodzi w życie zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

3. Niniejsza Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Każda ze Stron może powiadomić na piśmie drogą dyplomatyczną [drugą stronę] o zamiarze wypowiedzenia Umowy. Niniejszą Umowę uważa się za rozwiązaną po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia.

4. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ma wpływu na realizację bieżących uzgodnień i umów zawartych w ramach niniejszej Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

Podpisano w Warszawie w dniu 3 marca 2022 r w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, każdy w językach polskim, rumuńskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy angielska wersja językowa będzie wiążąca.

Wersja w języku rumuńskim

Wersja w języku angielskim

 

W IMIENIU RZĄDU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W IMIENIU RZĄDU
RUMUNII

infoRgrafika

infoRgrafika

Piotr Nowak
Minister
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Daniela Nicolescu
Sekretarz stanu
Ministerstwo Gospodarki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-05
  • Data wejścia w życie: 2023-04-23
  • Data obowiązywania: 2023-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA