REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 550

UCHWAŁA NR 30/2023
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 19 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2021 r. poz. 1067 i 1152) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) pakiety - wartości kolekcjonerskie tego samego tematu lub tematów tej samej serii, o określonym nominale lub nominałach i ustalonej liczbie, niepołączone w jedno opakowanie;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.1)) NBP prowadzi ewidencję sprzedaży złotych monet, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4-5, spełniających kryteria określone w art. 121 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.";

2) w § 2:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) Dystrybutor - odbiorcę instytucjonalnego, który nabywa od NBP na podstawie umowy sprzedaży wartości kolekcjonerskie i prowadzi sprzedaż wartości kolekcjonerskich na rzecz odbiorców indywidualnych lub odbiorców instytucjonalnych pod wskazanym w umowie sprzedaży adresem sklepu stacjonarnego lub strony internetowej służącej do prowadzenia handlu elektronicznego;

4) Techniczny plan emisji wartości kolekcjonerskich - plan emisji wartości kolekcjonerskich, ogłoszony przez NBP w roku poprzedzającym rok emisji wartości kolekcjonerskich, nieokreślający dat dziennych emisji tych wartości, udostępniony Dystrybutorom w sposób i w terminie określonym w umowie sprzedaży;",

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) zagraniczny emitent - bank, który ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inną zagraniczną instytucję emisyjną, mającą prawo do emisji znaków pieniężnych w kraju swojej siedziby, oraz podmiot działający w ich imieniu lub z ich upoważnienia;",

c) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) zagraniczny odbiorca instytucjonalny - odbiorcę instytucjonalnego, posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

3) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Sprzedaż złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich, banknotów kolekcjonerskich, zestawów kolekcjonerskich i pakietów";

4) w § 3:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. NBP może prowadzić sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 4a:

1) poprzez kanały dystrybucyjne NBP;

2) na podstawie i zgodnie z warunkami ustalonymi z zagranicznym emitentem.

1a. Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP może podjąć, na wniosek Dyrektora DES, decyzję o rezygnacji ze sprzedaży określonych wartości kolekcjonerskich poprzez kanał lub kanały dystrybucyjne NBP.",

b) w ust. 3 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 4a, odbiorcom instytucjonalnym dokonywana jest:",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 4a, zagranicznym odbiorcom instytucjonalnym prowadzona jest na podstawie złożonego zamówienia, potwierdzonego przez DES.",

d) w ust. 4 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 4a, odbiorcom indywidualnym prowadzona jest:",

e) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do 6% z nakładu każdej emisji srebrnych monet kolekcjonerskich;";

5) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP akceptuje określoną przez DES cenę sprzedaży.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

„4a. Cena sprzedaży pakietu stanowi sumę cen sprzedaży wartości kolekcjonerskich wchodzących w skład pakietu z zastosowaniem opustu cenowego. Cena sprzedaży pakietu zawiera marżę NBP oraz należny podatek VAT.

4b. Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP, na wniosek DES, akceptuje wartości kolekcjonerskie wchodzące w skład pakietu, o którym mowa w ust. 4a, oraz marżę NBP.

4c. Ustalona przez NBP cena sprzedaży pakietu, o której mowa w ust. 4a, jest podawana do publicznej wiadomości.",

c) uchyla się ust. 6;

6) w § 5 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku wprowadzenia do „Technicznego planu emisji wartości kolekcjonerskich" dodatkowego rodzaju wartości kolekcjonerskich, zapotrzebowania na te wartości przyjmowane są do realizacji w terminie 10 dni od dnia wysłania do Dystrybutorów informacji;",

b) w pkt 7:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) 7,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich, z wyłączeniem wartości, o których mowa w lit. a i c, przy łącznym zakupie co najmniej 150 sztuk poszczególnych tematów danej wartości kolekcjonerskiej,",

- w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) 25,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju zestawu kolekcjonerskiego składającego się ze srebrnych monet kolekcjonerskich, przy łącznym zakupie co najmniej 50 sztuk poszczególnego tematu danej wartości kolekcjonerskiej;";

7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprzedaż złotych monet uncjowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4a i 5, prowadzona jest w kasach oddziałów okręgowych NBP.";

8) w załączniku nr 1:

a) w § 2 uchyla się pkt 22,

b) w § 5:

- ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku dostarczenia klientowi wartości kolekcjonerskich przesyłką kurierską do ceny sprzedaży doliczany jest koszt wysyłki, obejmujący jej ubezpieczenie. Aktualny koszt wysyłki dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego. Przesyłką kurierską dostarczane są wartości kolekcjonerskie, objęte zamówieniami, których wartość nie przekracza 25 000 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. W uzasadnionych przypadkach NBP może odstąpić od realizacji zamówień w drodze przesyłki kurierskiej dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 25 000 zł brutto. Informacja o realizacji zamówień wartości kolekcjonerskich, wyłącznie w formie odbioru osobistego w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, umieszczana jest na stronie internetowej sklepu internetowego w terminie co najmniej dwóch tygodni przed datą emisji wartości kolekcjonerskiej wyłączonej z wysyłki przesyłką kurierską.",

- w ust. 7 uchyla się pkt 3,

- ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Wszelkie uwagi, żądania i pytania, dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, przetwarzania danych osobowych oraz dotyczące realizacji składanych zamówień, powinny być kierowane drogą elektroniczną lub telefonicznie na adres lub numer podany na stronie internetowej sklepu internetowego.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. M. Kightley


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 535, 556, 996 i 1059.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA