REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 552

ZARZĄDZENIE NR 171
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 czerwca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Pokolenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 325 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu Pokolenia (M.P. poz. 1164 oraz z 2022 r. poz. 689) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytutem kieruje dyrektor, który działa przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora, głównego księgowego, koordynatorów komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie pracami Instytutu;

2) reprezentowanie Instytutu na zewnątrz, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań;

3) zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Instytutu;

4) realizowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

5) zarządzanie sprawami i mieniem Instytutu w sposób zapewniający realizację jego zadań statutowych;

6) opracowywanie rocznego planu działalności Instytutu i rocznego planu finansowego Instytutu;

7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Instytutu i informacji z wykonania planu finansowego Instytutu;

8) przekazywanie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 30 listopada każdego roku, rocznego planu działalności Instytutu na rok kolejny, zaopiniowanego przez Radę Instytutu;

9) przekazywanie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 31 stycznia każdego roku, rocznego sprawozdania z działalności Instytutu za rok poprzedni, zaopiniowanego przez Radę Instytutu;

10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;

11) przekazywanie regulaminu organizacyjnego Instytutu i jego zmian do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

12) ustalanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania członków Rady Instytutu oraz innych regulaminów wewnętrznych, których wydanie przewidują przepisy odrębne lub są one konieczne do zapewnienia funkcjonowania i ciągłości pracy Instytutu.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, powinny uwzględniać w szczególności informacje określone przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o ile zostały przez niego odrębnie wskazane.";

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Rady Instytutu należy w szczególności:

1) opiniowanie propozycji wydawniczych;

2) opiniowanie projektów rocznych planów działalności Instytutu;

3) opiniowanie projektu regulaminu organizacyjnego Instytutu;

4) uchwalanie regulaminu Rady Instytutu.";

4) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje:

1) członków Rady Instytutu;

2) Przewodniczącego Rady Instytutu spośród członków Rady Instytutu.",

b) uchyla się ust. 3;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Struktura organizacyjna Instytutu składa się z komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

2. W skład Instytutu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Administracyjny;

2) Wydział Badań, Analiz i Rekomendacji;

3) Wydział Finansowo-Księgowy;

4) Wydział Komunikacji i Projektów Społecznych;

5) Wydział Popularyzatorski.

3. W skład Instytutu wchodzą samodzielne stanowiska pracy:

1) do spraw audytu wewnętrznego,

2) do spraw kadr,

3) głównego księgowego,

4) radcy prawnego

- podległe bezpośrednio dyrektorowi.

4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Instytutu.

5. Regulamin organizacyjny Instytutu zatwierdza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-06
  • Data wejścia w życie: 2023-06-07
  • Data obowiązywania: 2023-06-07

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA