REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 553

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 969), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 191);

2) zarządzeniem nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 772);

3) zarządzeniem nr 148 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 988);

4) zarządzeniem nr 212 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 1182);

5) zarządzeniem nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 661).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 191), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 zarządzenia nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 772), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2 zarządzenia nr 148 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 988), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

4) § 2 zarządzenia nr 212 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 1182), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

5) § 2 zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 661), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 maja 2023 r. (M.P. poz. 553)

ZARZĄDZENIE NR 108
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową1)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.2) Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1)3) formułowanie zaleceń w celu usprawnienia koordynacji działań organów administracji rządowej realizujących zadania w zakresie współpracy w ramach wszechstronnego partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;

2)3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji między organami administracji rządowej w kwestiach dotyczących wszechstronnego partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;

3)3) formułowanie wniosków i rekomendacji w sprawie kierunków rozwoju wszechstronnego partnerstwa strategicznego Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową;

4) analiza i ocena propozycji projektów współpracy gospodarczo-politycznej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową;

5) monitorowanie procesu i działań na rzecz rozwoju dialogu strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową;

6) monitorowanie sprawnego działania kanału komunikacyjnego związanego z rozwojem dialogu strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - przedstawiciel w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu wyznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych;

2)4) wiceprzewodniczący - przedstawiciel, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) członkowie:

a) ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej,

b)5) sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

c)6) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw:

- administracji publicznej,

- budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

- aktywów państwowych,

- budżetu,

- energii,

- finansów publicznych,

- gospodarki morskiej,

- gospodarki wodnej,

- gospodarki złożami kopalin,

- instytucji finansowych,

- informatyzacji,

- członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

- klimatu,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- kultury fizycznej,

- łączności,

- oświaty i wychowania,

- pracy,

- rolnictwa,

- rozwoju wsi,

- rozwoju regionalnego,

- rynków rolnych,

- rybołówstwa,

- szkolnictwa wyższego i nauki,

- transportu,

- turystyki,

- środowiska,

- rodziny,

- spraw wewnętrznych,

- wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,

- zabezpieczenia społecznego,

- zdrowia,

- żeglugi śródlądowej;

4) sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym Ministra Spraw Zagranicznych.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

3.7) Minister, który kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej wymienionym w ust. 1 pkt 3 lit. c, wyznacza do udziału w pracach Zespołu jednego przedstawiciela.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy albo na uzasadniony wniosek członka Zespołu, nie rzadziej niż dwa razy do roku;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4) kieruje pracami Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, posiedzenia Zespołu zwołuje wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego.

3. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 5. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu przewodniczący ustala harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 6. 1. Przewodniczący, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu w charakterze doradców przedstawicieli organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji istotnych z punktu widzenia współpracy strategicznej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami Zespołu.

§ 7. Przewodniczący, w porozumieniu z wiceprzewodniczącym, może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności, niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 8. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na uzasadniony wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 9. 1.8) Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

2. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Zespołu.

§ 10. 1. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy Zespołu ustalony przez przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.

2. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

§ 11. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 12. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna właściwa w sprawach Azji i Pacyfiku urzędu obsługującego Ministra Spraw Zagranicznych.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Spraw Zagranicznych.

§ 13. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia9).


1) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 148 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 988), które weszło w życie z dniem 3 listopada 2017 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 661), które weszło w życie z dniem 24 lipca 2020 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową (M.P. poz. 191), które weszło w życie z dniem 29 marca 2013 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 grudnia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-06
  • Data wejścia w życie: 2023-06-06
  • Data obowiązywania: 2023-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA