REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 556

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Rwandy o współpracy w zakresie przemysłu obronnego,

podpisana w Kigali dnia 5 grudnia 2022 r.

Tekst pierwotny

PREAMBUŁA

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Rwandy (zwane dalej oddzielnie "Stroną" i łącznie "Stronami"):

Potwierdzając swoje zobowiązania do realizacji celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych,

Podkreślając, że stosunki oparte na przyjaźni i współpracy, które Strony będą nadal rozwijać i wzmacniać w oparciu o zasady wzajemnej korzyści i równości praw, przyczyniają się do realizacji wspólnych interesów obu państw, a także do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na świecie,

Wyrażając chęć rozwijania współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego przez wykorzystanie swoich możliwości naukowych i technicznych w zakresie sprzętu wojskowego i broni,

Przestrzegając zasady wzajemności i wzajemnego szacunku,

Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ I

CEL

Celem niniejszej umowy jest nawiązanie współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego między Stronami przez zwiększenie zdolności obronnych państw Stron w drodze prowadzenia skuteczniejszej współpracy w dziedzinie rozwoju, produkcji, zamówień, konserwacji produktów i usług związanych z obronnością oraz odpowiedniego wsparcia technicznego i logistycznego.

ARTYKUŁ II

ZAKRES

Umowa niniejsza określa zasady wzajemnej współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego pomiędzy właściwymi organami i/lub organizacjami/przedsiębiorstwami z sektora przemysłu obronnego Państw Stron.

ARTYKUŁ III

DEFINICJE

1. "Umowa" oznacza umowę o współpracy w zakresie przemysłu obronnego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Rwandy.

2. "Produkty i usługi związane z obronnością" oznaczają broń i sprzęt wojskowy wraz z powiązanym wsparciem logistycznym, a także materiały i usługi niezbędne na potrzeby badań, rozwoju i produkcji takiej broni i sprzętu wojskowego.

3. "Współpraca" oznacza działania, które Strony podejmują w oparciu o zasadę wzajemności na potrzeby realizacji celów niniejszej umowy zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i regulacjami.

4. "Wspólna komisja" oznacza komisję złożoną z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawicieli Ministerstwa Obrony Rządu Republiki Rwandy, w której obie Strony posiadają taką samą liczbę przedstawicieli, i która jest odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy, jej oceną i w razie konieczności wprowadzaniem zmian do postanowień niniejszej umowy.

5. "Obowiązki służbowe" oznaczają obowiązki, które mogą być wykonane zgodnie z niniejszą umową lub innymi umowami zawartymi w późniejszym czasie na podstawie niniejszej umowy.

6. "Strona wysyłająca" oznacza Stronę, która deleguje personel, wysyła materiały i sprzęt na terytorium drugiej Strony na potrzeby wykonania niniejszej umowy.

7. "Personel wizytujący" oznacza personel wojskowy i/lub cywilny Strony, który zostanie oddelegowany na terytorium drugiej Strony w celu wykonania niniejszej umowy.

8. "Osoby zależne" oznaczają osoby, nad którymi nadzór sprawuje personel wizytujący zgodnie z właściwym prawodawstwem krajowym.

9. "Strona trzecia" oznacza każdą osobę, podmiot, organizację, rząd państwa lub państwo, organizację międzynarodową lub ich przedstawicieli prawnych, z wyłączeniem Stron niniejszej umowy.

10. "Zapewnienie jakości" oznacza wszelkie działania służące zapewnieniu zgodności produktów lub usług obronnych z wymogami produkcji, działania i użytkowania, o których mowa w procedurach, normach i odpowiednich specyfikacjach technicznych uzgodnionych przez Strony.

11. "Prawa własności intelektualnej i przemysłowej" oznaczają wszelkie prawa autorskie oraz wszelkie prawa związane z wynalazkami (w tym prawa patentowe), zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi (w tym znakami usługowymi), zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi wzorami i informacjami zastrzeżonymi (w tym tajemnicami handlowymi i know-how), a także wszelkie inne prawa wynikające z działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłu, nauki, literatury i sztuki uznane na terytoriach Państw Stron.

ARTYKUŁ IV

DZIEDZINY WSPÓŁPRACY

Strony współpracują w następujących dziedzinach przemysłu obronnego:

1. Zapewnienia odpowiednich warunków produkcji i modernizacji sprzętu wojskowego (materiałów obronnych, systemów wojskowych i wyposażenia technicznego), produkcji części zamiennych i narzędzi wymaganych przez siły zbrojne Państw Stron;

2. Wdrażania wyników wspólnych projektów badawczych, rozwój owych i produkcyjnych w dziedzinie sprzętu wojskowego na terytorium Państw Stron;

3. Prowadzenia działalności badawczej, projektowania, rozwoju i produkcji w dziedzinie produktów i usług przemysłu obronnego;

4. Zapewniania wzajemnej pomocy w zakresie produkcji i zamówień na produkty i usługi przemysłu obronnego, a także modernizacji narzędzi i sprzętu obu Stron;

5. Promowania porozumień między właściwymi organami Stron na potrzeby podejmowania wspólnej produkcji i dalszego rozwoju broni, wojskowych urządzeń technicznych i ich części;

6. Wymiany informacji naukowych i technicznych, odpowiednich dokumentów i informacji na temat norm przemysłu obronnego stosowanych przez Strony w zakresie zapewnienia jakości;

7. Sprzedaży wyrobów gotowych wyprodukowanych w drodze realizacji wspólnych projektów Stron na rzecz stron trzecich za obopólną zgodą oraz z uwzględnieniem możliwości narodowych Stron i ich zobowiązań wynikających z regulacji międzynarodowych;

8. Współpracy w zakresie sprzedaży, zakupu lub wymiany, z zachowaniem właściwego prawodawstwa Państw Stron, nadwyżek produktów i usług przemysłu obronnego będących na stanie sił zbrojnych obu Państw Stron na inne produkty i usługi;

9. Propagowania kontaktów, wizyt technicznych w ośrodkach badawczych oraz wymiany personelu między instytucjami i przedsiębiorstwami przemysłu obronnego Państw Stron;

10. Nabywania przez Strony sprzętu wojskowego i obronnego wyprodukowanego lub opracowanego wspólnie na terytorium którejkolwiek ze Stron;

11. Zapewnienia warunków na potrzeby realizacji wspólnych programów produkcji, rozwoju, opracowania technologii i modernizacji produktów przemysłu obronnego obu Stron oraz produktów przemysłu obronnego stron trzecich za ich zgodą;

12. Realizacji przez Strony projektów dotyczących produktów i usług przemysłu obronnego w celu umożliwienia wspólnej lub wzajemnej sprzedaży, zamówień, produkcji, modernizacji, transferu technologii, działalności badawczo-rozwojowej oraz realizacji prac dotyczących takich projektów na podstawie umów, protokołów ustaleń, protokołów lub umów podpisanych w późniejszym czasie przez Strony i/lub właściwe organy Stron;

13. Promowania porozumień między Stronami w sprawie wspólnej produkcji i rozwoju na rzecz stron trzecich;

14. Współpracy pod zwierzchnictwem Stron między wojskowymi instytucjami technicznymi, przedsiębiorstwami przemysłu obronnego oraz zakładami konserwacji i naprawy;

15. Wspólnego udziału w targach przemysłu obronnego i sympozjach organizowanych przez Strony.

ARTYKUŁ V

ZASADY WYKONANIA UMOWY

1. Zasady i szczegółowe postanowienia dotyczące wykonania niniejszej umowy określają porozumienia uzupełniające i wykonawcze, protokoły ustaleń, protokoły, umowy i inne uzgodnienia podlegające wymogom prawnym dotyczących ich wejścia w życie, o których mowa w prawodawstwie krajowym Stron i niniejszej umowie.

2. Państwa Strony współpracują zasadniczo jedynie w dziedzinach związanych z ich własnym przemysłem obronnym. Rozszerzenie zakresu współpracy o inne sprawy leżące w interesie stron trzecich wymaga zawarcia przez Państwa Strony wzajemnego porozumienia.

3. Współpracę prowadzi się w oparciu o zasadę wzajemności z uwzględnieniem prawodawstwa, wymogów i interesów Państw Stron.

4. Strony dokonują oceny i podejmują decyzje za obopólną zgodą w sprawie zaproszenia stron trzecich do udziału we wspólnych projektach produkcyjnych.

5. W przypadku rozwiązania umowy uzupełniającej i wykonawczej, unieważnienia protokołu ustaleń, protokołu i uzgodnienia Strony zobowiązują się do wykonania wszelkich obowiązków przed wystosowaniem powiadomienia o ich rozwiązaniu. Oświadczenie o rozwiązaniu powyższych dokumentów podpisują wspólnie obie Strony i zawiera ono także wykaz obowiązków wykonanych i pozostających do wykonania.

6. Żadna ze Stron nie przekazuje stronie trzeciej bez uprzedniego uzyskania zgody w formie pisemnej materiałów, informacji i dokumentów technicznych będących przedmiotem darowizny, sprzedaży lub wspólnej produkcji zgodnie z niniejszą umową lub porozumieniami uzupełniającymi i wykonawczymi, protokołami ustaleń, protokołami i uzgodnieniami zawartymi na podstawie niniejszej umowy.

ARTYKUŁ VI

WŁAŚCIWE ORGANY

Za wykonanie niniejszej umowy odpowiadają następujące organy:

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej: Ministerstwo Rozwoju i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej;

W imieniu Rządu Rwandy: Ministerstwo Obrony Republiki Rwandy.

ARTYKUŁ VII

WSPÓLNA KOMISJA

1. We wspólnej komisji (zwanej dalej "komisją") delegacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczy Dyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej,

a delegacji Ministerstwa Obrony Republiki Rwandy przewodniczy Dyrektor Generalny ds. polityki obrony i strategii.

2. Za organizację i koordynację działań komisji odpowiadają następujące punkty kontaktowe:

a. Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej;

b. Dyrekcja Generalna Polityki Obrony i Strategii Ministerstwa Obrony Republiki Rwandy.

3. Każda ze Stron ma nie więcej niż pięciu członków w Komisji. W razie konieczności do Komisji mogą zostać włączeni eksperci sił zbrojnych, instytucji i przedsiębiorstw przemysłu obronnego każdej ze Stron.

4. Zgodnie z niniejszą umową Komisja ma następujące uprawnienia i obowiązki:

a. Określanie i definiowanie konkretnych obszarów współpracy zgodnie z artykułem IV niniejszej umowy;

b. Wybór projektów, które będą realizowane wspólnie przez Strony, a także określenie najbardziej odpowiednich rodzajów i metod współpracy w związku z realizacją wspólnych projektów;

c. Wymianę informacji na potrzeby wykonania wniosku o współpracę w trakcie realizacji wspólnych programów;

d. Zgłaszanie propozycji, zaleceń i opinii do właściwych władz w sprawie udziału Stron trzecich we wspólnych projektach;

e. Zapewnienie przygotowania i publikacji dokumentów niezbędnych na potrzeby realizacji zatwierdzonych projektów i decyzji;

f. Sprawowanie ciągłego nadzoru nad realizacją wspólnych projektów i decyzji;

g. Dokonywanie oceny wykonania umowy niniejszej i w razie konieczności przeprowadzanie negocjacji w sprawie propozycji zmian do umowy niniejszej;

5. Działania związane z posiedzeniem komisji inicjuje się na oficjalne zaproszenie Strony otrzymującej nie później niż trzy miesiące przed proponowaną datą posiedzenia.

6. Wszelkie sprawy uwzględnione w porządku obrad komisji określa się i koordynuje nie później niż 30 dni przed datą posiedzenia komisji.

7. Komisja zbiera się na przemian w uzgodnionych terminach w zależności od bieżących potrzeb Stron.

8. Komisja rozstrzyga spory wynikające z interpretacji i wykonania niniejszej umowy w drodze negocjacji zgodnie z art XVII.

ARTYKUŁ VIII

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

1. Szczegółowe prawa i obowiązki Państw Stron dotyczące ich praw własności intelektualnej i przemysłowej określają umowy wykonawcze.

2. Udostępnienie lub publikacja materiałów przemysłu obronnego i informacji wymienianych przez Strony na rzecz strony trzeciej wymaga zgody Strony ujawniającej w formie pisemnej. Strony uzgadniają wspólnie, które informacje, dokumenty i wyjaśnienia zostaną upublicznione, a także środki komunikacji społecznej w zakresie współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego.

ARTYKUŁ IX

OCHRONA INFORMACJI, DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH

1. Zasady ochrony informacji niejawnych wymienianych przez Strony określa odrębna umowa.

2. Strony nie będą wymieniać informacji niejawnych do chwili wejścia w życie umowy, o której mowa w ust. 1.

ARTYKUŁ X

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Pod warunkiem uzgodnienia przez Strony, współpraca w zakresie zapewnienia jakości określona zostanie w odrębnej umowie podpisanej przez Strony w późniejszym czasie. Do chwili podpisania i wejścia w życie takiej umowy procedury i ogólne zasady określa się w umowach podpisanych przez właściwe organizacje Stron zgodnie z prawodawstwem krajowym w późniejszym czasie.

ARTYKUŁ XI

ZOBOWIĄZANIA STRON WYNIKAJĄCE Z INNYCH UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Postanowienia niniejszej umowy pozostają bez uszczerbku dla zobowiązań Stron wynikających z innych umów międzynarodowych, których Stroną jest lub będzie Państwo Strona, i nie wykorzystuje się ich w sposób naruszający zasady praworządności, interesy, bezpieczeństwo i integralność terytorialną pozostałych państw.

ARTYKUŁ XII

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

1. Personelowi wizytującemu nie przydziela się innych misji z wyłączeniem misji określonych w niniejszej umowie lub porozumieniach uzupełniających i wykonawczych, protokołach ustaleń, protokołach i uzgodnieniach podpisanych w późniejszym czasie na podstawie niniejszej umowy.

2. Personel wojskowy Strony wysyłającej nosi własne mundury w miejscu pełnienia służby.

3. Strona przyjmująca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia w razie konieczności wyposażenia wymaganego w celu wykonywania działań określonych w niniejszej umowie.

ARTYKUŁ XIII

SPRAWY FINANSOWE

1. Strona wysyłająca odpowiada za wypłatę wynagrodzenia, zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, wypłatę diet i wykonanie pozostałych praw finansowych personelu wizytującego oddelegowanego w celu wykonywania działań w związku z współpracą Stron, o której mowa w niniejszej umowie.

2. Działając w granicach prawodawstwa krajowego, Strona przyjmująca podejmuje decyzję o tym, czy działania zostaną zorganizowane odpłatnie czy za wynagrodzeniem według obowiązujących lub obniżonych stawek.

3. Personel wizytujący reguluje własne zobowiązania i zobowiązania osób zależnych, opuszczając na stałe Stronę przyjmującą. W przypadku nieuregulowania przez personel wizytujący takich zobowiązań i/lub jego wycofania w trybie nadzwyczajnym zobowiązania personelu wizytującego i osób zależnych reguluje Strona wysyłająca w dolarach amerykańskich według kursu wymiany obowiązującego na datę płatności na podstawie faktury wystawionej przez Stronę przyjmującą.

4. Personel wizytujący i osoby zależne podlegają przepisom prawa podatkowego obowiązującego w państwie strony przyjmującej w okresie ich wjazdu, pobytu i wyjazdu.

ARTYKUŁ XIV

POZOSTAŁE SPRAWY

1. Strona wysyłająca zastrzega sobie prawo do odwołania swojego personelu w razie konieczności. Strona przyjmująca dokłada wszelkich starań w celu odesłania personelu na żądanie.

2. W przypadku śmierci członka personelu lub osoby zależnej Strona przyjmująca powiadamia Stronę wysyłającą, transportuje zwłoki do najbliższego portu lotniczego na jej terytorium, a także podejmuje odpowiednie środki ochrony zdrowia na czas transportu.

ARTYKUŁ XV

SZKODY/STRATA I ODSZKODOWANIE

1. Każda ze Stron przyznaje drugiej Stronie odszkodowanie z tytułu wyrządzonej jej szkody w wyniku działań personelu wizytującego w związku z wykonywaniem ich obowiązków.

2. Prawodawstwo krajowe Strony przyjmującej ma zastosowanie do rozstrzygania roszczeń z tytułu odszkodowania za straty lub szkody wyrządzone umyślnie lub przez zaniedbanie osobom i na majątku Strony przyjmującej, personelu wizytującego i osób zależnych.

3. Z wyłączeniem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania każda ze Stron zrzeka się wszelkich roszczeń wobec drugiej Strony z tytułu obrażeń ciała lub śmierci członka jej personelu w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

ARTYKUŁ XVI

PROCEDURY PASZPORTOWE I CELNE

1. Personel wizytujący i osoby zależne podlegają zasadom mającym zastosowanie do cudzoziemców na terytorium Strony przyjmującej.

2. Wjeżdżając na terytorium Strony przyjmującej i opuszczając takie terytorium, personel wizytujący i osoby zależne podlegają procedurom celnym i paszportowym, o których mowa w prawodawstwie krajowym Strony przyjmującej. Strona przyjmująca ułatwia jednak spełnienie formalności administracyjnych zgodnie z prawem krajowym.

ARTYKUŁ XVII

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Strony rozstrzygają spory wynikające z interpretacji lub wykonania niniejszej umowy na posiedzeniach komisji, które zwołuje się zgodnie z art. VII, nie kierując sporu do rozstrzygnięcia przez sąd międzynarodowy, organ arbitrażowy lub stronę trzecią. W trakcie procedury rozstrzygania sporu Strony wykonują nieprzerwanie swoje zobowiązania.

2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu przez komisję w ciągu 90 dni od chwili jej oceny podlega on rozpatrzeniu na właściwym poziomie Ministerstwa Rozwoju i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej i Dyrektora Generalnego ds. polityki obrony i strategii Republiki Rwandy. W takiej sytuacji negocjacje rozpoczyna się w ciągu 30 dni od daty powiadomienia właściwych władz Stron, a w przypadku niemożności wypracowania rozwiązania w ciągu kolejnych 45 dni każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę zgodnie z art. XX ust. 2 niniejszej umowy.

ARTYKUŁ XVIII

ZMIANA UMOWY

O ile jest to wymagane, każda ze Stron może zgłosić w drodze dyplomatycznej propozycję zmiany lub rewizji niniejszej umowy. Negocjacje rozpoczynają się w ciągu 30 dni od daty otrzymania propozycji w formie pisemnej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w ciągu 90 dni każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę zgodnie art. XX ust. 2 niniejszej umowy. Uzgodnione zmiany wchodzą w życie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. XIX dotyczącym wejścia w życie niniejszej umowy. Wszelkie zmiany i modyfikacje wymagają formy pisemnej.

ARTYKUŁ XIX

WEJŚCIE W ŻYCIE

Umowa niniejsza wchodzi w życie z datą otrzymania powiadomienia w formie pisemnej od ostatniej ze Stron, którym Strony informują się wzajemnie w drodze dyplomatycznej o spełnieniu ich krajowych wymogów prawnych warunkujących wejście w życie niniejszej umowy.

ARTYKUŁ XX

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa niniejsza obowiązuje przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie. O ile żadna ze Stron nie skieruje do drugiej Strony w drodze dyplomatycznej noty w formie pisemnej w sprawie rozwiązania umowy niniejszej 90 dni przed datą jej wygaśnięcia, niniejsza umowa przedłuża się automatycznie na kolejne pięcioletnie okresy.

2. W przypadku niemożności osiągnięcia przez Strony porozumienia w związku z rewizją lub zmianą niniejszej umowy lub rozstrzygnięciem sporu każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę w drodze powiadomienia w formie pisemnej w drodze dyplomatycznej z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie niniejszej umowy staje się skuteczne po upływie 90 dni od chwili otrzymania powiadomienia przez drugą Stronę.

3. Postanowienia dotyczące rozwiązania umowy pozostają bez uszczerbku dla realizacji projektu, programu i umowy ustalonej i rozpoczętej przed rozwiązaniem niniejszej umowy.

ARTYKUŁ XXI

TEKST I PODPIS

Umowa niniejsza została podpisana w (Kigali) dnia (5.12.2022 r.) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba są tak samo autentyczne.

Wersja w języku angielskim

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-07
  • Data wejścia w życie: 2023-04-18
  • Data obowiązywania: 2023-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA