REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1011

UCHWAŁA NR 112/2023
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1628) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Załącznik 1. [WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOTYCZĄCE SPRAWDZENIA W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM ZGODNOŚCI ARYTMETYCZNEJ DANYCH ZAWARTYCH W PROJEKTACH PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA I W PROTOKOŁACH GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.]

Załącznik do uchwały nr 112/2023 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 28 sierpnia 2023 r. (M.P. poz. 1011)

WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOTYCZĄCE SPRAWDZENIA W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM ZGODNOŚCI ARYTMETYCZNEJ DANYCH ZAWARTYCH W PROJEKTACH PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA I W PROTOKOŁACH GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

I. Warunki poprawności arytmetycznej danych liczbowych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania podlegające sprawdzeniu w systemie teleinformatycznym

Warunki arytmetyczne dotyczące danych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania podzielono na dwa rodzaje:

1) warunki konieczne, które muszą być spełnione bezwzględnie;

2) warunki dodatkowe, które powinny być spełnione, ale w szczególnych okolicznościach mogą być niezachowane.

Ponadto w systemie teleinformatycznym „Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" zdefiniowano warunki, które służą sprawdzeniu zgodności niektórych danych liczbowych z projektów protokołów głosowania i protokołów głosowania w referendum.

1. Warunki konieczne

1) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji oraz w głosowaniu korespondencyjnym, nie może być większa od liczby osób uprawnionych do udziału w referendum w chwili zakończenia głosowania;

2) liczba niewykorzystanych kart do głosowania nie może być większa od liczby kart, które komisja otrzymała;

3) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika musi być równa 0 w obwodach odrębnych, utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich;

4) suma liczby osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika i liczby osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania nie może być większa od liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji;

5) liczby dotyczące głosowania korespondencyjnego muszą być równe 0 w obwodach, w których do żadnej osoby uprawnionej do udziału w referendum nie wysłano pakietu wyborczego;

6) suma liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji, i liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety wyborcze, musi być równa liczbie osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji oraz w głosowaniu korespondencyjnym;

7) liczba otrzymanych kopert zwrotnych nie może być większa od liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety wyborcze;

8) suma liczby kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, oraz liczby kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane, nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;

9) suma liczby kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania, oraz liczby kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania, nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;

10) liczba otrzymanych kopert zwrotnych nie może być większa od sumy liczb kopert z poszczególnymi wadami;

11) liczba kart wyjętych z urny musi być większa niż 0, gdy liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji, jest większa niż 0, w obwodach stałych;

12) liczba kart wyjętych z urny musi być równa sumie liczby kart nieważnych i liczby kart ważnych;

13) liczba kart ważnych musi być równa sumie liczby głosów nieważnych i liczby głosów ważnych odrębnie dla każdej sprawy;

14) odrębnie dla każdej sprawy suma liczb głosów pozytywnych „Tak" oraz głosów negatywnych „Nie" musi być równa liczbie głosów ważnych;

15) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum musi być równa liczbie wyborców w protokołach głosowania w obwodzie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunki dodatkowe

1) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum powinna być większa od 0;

2) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji, powinna być większa od 0;

3) suma liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji, i liczby niewykorzystanych kart do głosowania powinna być równa liczbie kart do głosowania otrzymanych przez komisję;

4) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika powinna być:

a) mniejsza od liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji, gdy ta jest większa od 0,

b) nie większa niż 10% liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji;

5) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania powinna być:

a) mniejsza od liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji, gdy ta jest większa od 0,

b) nie większa niż 10% liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji, z wyjątkiem obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz obwodów odrębnych;

6) liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny nie powinna być większa niż liczba otrzymanych kopert zwrotnych pomniejszona o liczbę kopert zwrotnych niespełniających warunków;

7) liczba kart wyjętych z urny powinna być większa od 0;

8) liczba kart do głosowania wyjętych z kopert na kartę do głosowania nie powinna być większa od liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety wyborcze;

9) liczba kart do głosowania wyjętych z kopert na kartę do głosowania powinna być równa liczbie kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny;

10) liczba kart do głosowania wyjętych z urny pomniejszona o liczbę kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania powinna być równa liczbie osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalu komisji;

11) liczba kart ważnych powinna być większa od 0;

12) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum nie powinna być mniejsza niż liczba kart ważnych;

13) liczba kart nieważnych nie powinna być większa od 0;

14) liczba kart nieważnych nie powinna być większa od liczby głosów nieważnych z kart ważnych dla każdej sprawy.

II. Weryfikacja zgodności danych zawartych w projekcie protokołu głosowania i w protokole głosowania z meldunkiem przedreferendalnym ze spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

System teleinformatyczny „Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" weryfikuje również zgodność danych w projekcie protokołu głosowania i w protokole głosowania z meldunkiem przedreferendalnym (przedwyborczym), zwanym dalej „meldunkiem przedreferendalnym", ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum oraz weryfikuje właściwą liczbę członków komisji dla danego obwodu, wraz z wymaganym kworum.

Wymienione niżej warunki powinny być spełnione, jednakże w wyjątkowych okolicznościach mogą być niedotrzymane. W takiej sytuacji do protokołu głosowania musi być dołączony wydrukowany raport ostrzeżeń podpisany przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji obwodowej, uczestniczące w ustalaniu wyników głosowania. Poniższe warunki mają charakter warunków uzupełniających:

1) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum pomniejszona o liczbę osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania nie powinna być większa od 120% lub mniejsza od 80% szacowanej liczby osób uprawnionych do udziału w referendum (ustalonej w meldunku przedreferendalnym) - w obwodzie stałym w kraju;

2) liczba otrzymanych kart do głosowania nie powinna być mniejsza niż 55% i większa niż 100% od szacowanej liczby osób uprawnionych do udziału w referendum (ustalonej w meldunku przedreferendalnym) - w obwodzie stałym w kraju;

3) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika nie powinna być większa od liczby sporządzonych aktów pełnomocnictwa (ustalonej w meldunku przedreferendalnym);

4) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety wyborcze, powinna być równa liczbie wysłanych pakietów wyborczych (ustalonej w meldunku przedreferendalnym).

System teleinformatyczny „Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" sprawdza wszystkie warunki arytmetyczne. W przypadku stwierdzenia błędów system „Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" informuje o tym operatora, wymieniając konkretne przekroczone warunki, oraz generuje zestawienie błędów, które jest drukowane. Zestawienie zawiera dokładne informacje identyfikujące protokół oraz szczegółowy opis warunków, które nie zostały dotrzymane.

Jeżeli wystąpiło chociaż jedno naruszenie warunku koniecznego, dane nie zostają zapisane w systemie.

Jeżeli zostały przekroczone jedynie warunki dodatkowe, to dane z protokołu zostają zapisane warunkowo. Właściwa okręgowa komisja wyborcza może w takim przypadku podjąć decyzję o konieczności ponownego ustalenia wyników głosowania przez komisję obwodową, w tym o sporządzeniu nowego protokołu głosowania w obwodzie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-14
  • Data wejścia w życie: 2023-08-28
  • Data obowiązywania: 2023-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA