REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1018

POROZUMIENIE

między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego,

podpisane w Rockville dnia 15 czerwca 2023 r.

Tekst pierwotny

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej i Komisja Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwani dalej wspólnie "Stronami";

Biorąc pod uwagę Umowę o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zawartą w Brukseli dnia 7 listopada 1995 roku i 29 marca 1996 roku;

Będąc obopólnie zainteresowani stałą wymianą informacji i współpracą w zakresie regulacji oraz standardów wymaganych lub zalecanych przez organizacje Stron w zakresie regulowania bezpieczeństwa i ochrony fizycznej obiektów jądrowych, wdrożenia zabezpieczeń materiałów jądrowych i oddziaływania na środowisko obiektów jądrowych; a także

Mając na względzie podobną współpracę w ramach poprzednich porozumień o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ostatniego Porozumienia między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisanego w Wiedniu dnia 28 września 2016 roku i przedłużonego na okres jednego (1) roku w dniu 17 września 2021 roku;

Uzgodnili, co następuje:

Rozdział I. ZAKRES POROZUMIENIA

Artykuł 1 Wymiana jawnej informacji technicznej

W zakresie, w jakim Strony są do tego upoważnione na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych i polityk swoich Państw, Strony mogą współpracować i wymieniać jawną informację techniczną dotyczącą: regulacji, kontroli i nadzoru w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony fizycznej obiektów jądrowych oraz materiałów promieniotwórczych, nowych technologii, takich jak zaawansowane reaktory i małe reaktory modułowe, wdrożenia zabezpieczeń materiałów jądrowych, oddziaływania obiektów jądrowych i materiałów promieniotwórczych na środowisko oraz programów badawczych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego. Przykłady takich informacji obejmują:

1. Raporty tematyczne sporządzone przez jedną ze Stron lub dla niej jako podstawa lub wsparcie decyzji i polityk dozorowych,

2. Dokumenty związane z istotnymi działaniami związanymi z procesem wydawania zezwoleń oraz decyzji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska, mających wpływ na obiekty jądrowe.

3. Szczegółowe dokumenty opisujące proces wydawania przez Stronę zezwoleń i regulacji dotyczących obiektów jądrowych i materiałów promieniotwórczych.

4. Informacje w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem jądrowym będące w posiadaniu jednej ze Stron lub jej dostępne. Każda ze Stron dokłada wszelkich starań, aby niezwłocznie przekazać drugiej Stronie informacje na temat wyników badań, wymagające wczesnego rozpatrzenia w interesie bezpieczeństwa publicznego, wraz ze wskazaniem ich istotnych skutków.

5. Raporty dotyczące doświadczeń z eksploatacji obiektów jądrowych lub wykorzystania materiałów promieniotwórczych, takie jak raporty na temat zdarzeń jądrowych, awarii lub wyłączeń obiektów jądrowych, oraz opracowania danych historycznych dotyczących niezawodności elementów wyposażenia i systemów.

6. Procedury dozorowe, w tym nadzoru i kontroli, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony fizycznej obiektów jądrowych oraz materiałów promieniotwórczych, wdrażanie zabezpieczeń materiałów jądrowych (ewidencja i kontrola materiałów jądrowych) oraz oceny oddziaływania obiektów jądrowych na środowisko.

7. Wczesne powiadamianie o istotnych zdarzeniach i pojawiających się kwestiach technicznych, które są przedmiotem bezpośredniego zainteresowania Stron.

Artykuł 2. Współpraca w zakresie działalności związanej z nowymi technologiami, takimi jak zaawansowane reaktory i małe reaktory modułowe

Strony mogą wymieniać informacje dotyczące technologii zaawansowanych reaktorów i małych reaktorów modułowych oraz mogą wymieniać najlepsze praktyki i doświadczenia w zakresie przeglądu projektów technologicznych zaawansowanych reaktorów i małych reaktorów modułowych.

Artykuł 3 Współpraca w badaniach nad bezpieczeństwem jądrowym

Warunki współpracy w zakresie wspólnych programów i projektów badań nad bezpieczeństwem jądrowym lub te programy i projekty, w ramach których działania są podzielone między obie Strony, w tym korzystanie z obiektów badawczych i programów wymiany kodów komputerowych będących w posiadaniu jednej ze Stron, są każdorazowo uzgadniane odrębnie i mogą być przedmiotem osobnej umowy.

Artykuł 4. Szkolenie i przydział pracowników

W ramach dostępnych zasobów oraz zależnie od dostępności przydzielonych funduszy Strony mogą współpracować w zapewnianiu personelowi drugiej Strony określonych szkoleń i możliwości zdobycia doświadczenia. Ponadto czasowe oddelegowanie członka personelu przez jedną Stronę do drugiej Strony jest również rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku i co do zasady wymaga osobnej umowy między Stronami. O ile nie uzgodniono inaczej, koszty wynagrodzenia, diet i podróży uczestników pokrywa powodująca te koszty Strona.

ROZDZIAŁ II. ADMINISTRACJA

Artykuł 5. Sposoby wymiany informacji

Wymiana informacji na podstawie niniejszego Porozumienia może odbywać się za pośrednictwem pism, sprawozdań i innych dokumentów, a także wizyt i spotkań ustalanych indywidualnie dla każdego przypadku oraz z wyprzedzeniem. Spotkania okresowe mogą być organizowane w celu przeglądu współpracy i wymiany informacji w ramach niniejszego Porozumienia oraz w celu omówienia tematów wchodzących w zakres współpracy. Czas, miejsce oraz porządek takich spotkań są uzgadniane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Artykuł 6. Administratorzy

Każda ze Stron wyznacza administratora do celów koordynacji działań w zakresie wymiany na podstawie niniejszego Porozumienia. Administratorzy są odbiorcami wszystkich dokumentów przesłanych w ramach wymiany, w tym kopii wszystkich pism, chyba że ustalono inaczej lub postanowiono inaczej w niniejszym Porozumieniu. Administratorzy są odpowiedzialni za rozwój i koordynację zakresu każdej wymiany. Co najmniej jeden koordynator techniczny może zostać wyznaczony jako bezpośredni kontakt w określonych obszarach merytorycznych. Koordynatorzy techniczni przekazują administratorom kopie wszystkich przekazanych dokumentów.

Artykuł 7. Odpowiedzialność Strony otrzymującej

Odpowiedzialność za wykorzystanie lub zastosowanie jakichkolwiek informacji będących przedmiotem wymiany między Stronami zgodnie z niniejszym Porozumieniem ponosi Strona otrzymująca, natomiast Strona przekazująca nie gwarantuje przydatności tej informacji do jakiegokolwiek konkretnego wykorzystania lub zastosowania.

Artykuł 8. Pomoc w uzyskiwaniu informacji

W miarę możliwości każda ze Stron pomaga drugiej stronie w uzyskiwaniu informacji od innych organów administracji rządowej.

Rozdział III. WYMIANA I WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Artykuł 9. Postanowienia ogólne

1. Strony popierają możliwie najszersze rozpowszechnianie informacji uzyskanych drogą wymiany na mocy niniejszego Porozumienia, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i politykami Państw każdej ze Stron oraz zgodnie z potrzebą ochrony informacji prawnie chronionych i innych informacji o charakterze poufnym lub informacji objętych tajemnicą zawodową. Jednakże, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i politykami Państw każdej ze Stron, Strony zastrzegają sobie prawo do nakładania, w indywidualnych przypadkach, dodatkowych ograniczeń w rozpowszechnianiu informacji wykraczających poza te określone w niniejszym artykule.

2. Podejście do zagadnień własności intelektualnej udostępnianej, tworzonej lub wymienianej na mocy niniejszego Porozumienia jest określone w Załączniku dotyczącym praw własności intelektualnej, który ma zastosowanie do wszystkich działań prowadzonych w ramach niniejszego Porozumienia, chyba że Strony uzgodnią inaczej na piśmie.

Artykuł 10. Definicje

1. Termin "informacje" oznacza jawne informacje techniczne dotyczące: regulacji oraz nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony fizycznej obiektów jądrowych i materiałów promieniotwórczych, wdrożenia zabezpieczeń materiałów jądrowych, oddziaływania obiektów jądrowych i materiałów promieniotwórczych na środowisko oraz programów badawczych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego. Termin ten obejmuje również dane naukowe lub badawcze, metody oceny lub inną wiedzę lub informacje przekazywane, wytwarzane lub wymieniane na mocy niniejszego Porozumienia.

2. Termin "informacje prawnie chronione" oznacza informacje przekazywane, wytwarzane lub wymieniane na mocy niniejszego Porozumienia, które zawierają tajemnice handlowe lub inne niepubliczne informacje handlowe.

3. Termin "inne informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową" oznacza informacje niepubliczne (w tym dane osobowe) inne niż "informacje prawnie chronione", które są chronione przed publicznym ujawnieniem zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub politykami Państwa Strony przekazującej informacje na mocy niniejszego Porozumienia.

4. Termin "dane osobowe" oznacza wszelkie informacje, za pomocą których zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna może zostać zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jeden czynnik charakterystyczny dla tożsamości osoby fizycznej.

5. Termin "Strona przekazująca" oznacza Stronę przekazującą drugiej Stronie informacje w związku z niniejszym Porozumieniem.

6. Termin "Strona otrzymująca" oznacza Stronę otrzymującą od drugiej Strony informacje w związku z niniejszym Porozumieniem.

Artykuł 11. Utrwalone informacje prawnie chronione

1. Strona otrzymująca utrwalone informacje prawnie chronione respektuje ich poufny charakter lub fakt objęcia ich tajemnicą zawodową.

2. Procedury oznaczania utrwalonych informacji prawnie chronionych:

(a) Strona przekazująca na podstawie niniejszego Porozumienia zapewnia, że informacje prawnie chronione są wyraźnie oznaczone na każdej stronie dokumentu następującą adnotacją informującą o ograniczeniu udostępniania:

"Informacje prawnie chronione: nie udostępniać bez pisemnej zgody (wstawić nazwę Strony przekazującej)";

(b) Strona otrzymująca nie upublicznia utrwalonych informacji prawnie chronionych, na których widnieje adnotacja informująca o ograniczeniu udostępniania, ani w inny sposób nie rozpowszechnia utrwalonych informacji prawnie chronionych w jakikolwiek sposób niezgodny lub sprzeczny z warunkami niniejszego Porozumienia bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej;

(c) Strona otrzymująca zapewnia, że adnotacja informująca o ograniczeniu udostępniania pojawi się na każdej fotokopii lub innej reprodukcji dokumentów zawierających utrwalone informacje prawnie chronione, sporządzonych przez Stronę otrzymującą;

(d) W przypadku gdy Strona przekazująca udostępni utrwalone informacje prawnie chronione bez wymaganej adnotacji informującej o ograniczeniu udostępniania, Strona przekazująca poinformuje o tym Stronę otrzymującą przy możliwie najbliższej sposobności i przekaże Stronie otrzymującej odpowiednio oznaczone dokumenty opatrzone adnotacją informującą o ograniczeniu udostępniania;

(e) Strona otrzymująca dokłada wszelkich starań, aby zebrać niewłaściwie oznaczone dokumenty zawierające utrwalone informacje prawnie chronione, zapobiec ich dalszemu rozpowszechnianiu oraz zastąpić je odpowiednio oznaczonymi dokumentami;

(f) W przypadku gdy Strona otrzymująca udostępni utrwalone informacje prawnie chronione w sposób niezgodny lub sprzeczny z warunkami niniejszego Porozumienia, Strona otrzymująca niezwłocznie powiadamia o tym Stronę przekazującą.

3. Rozpowszechnianie utrwalonych informacji prawnie chronionych:

(a) Strona otrzymująca może rozpowszechniać utrwalone informacje prawnie chronione otrzymane na mocy niniejszego Porozumienia bez uprzedniej zgody Strony przekazującej, wśród pracowników Strony otrzymującej oraz wśród innych organów i instytucji rządowych w Państwie Strony otrzymującej, pod warunkiem że:

(i) Istnieją dokumenty określające każdy przypadek, kiedy pracownicy Strony oraz inne organy i instytucje rządowe w Państwie Strony potrzebują uzyskać informacje, aby wykonywać swoje oficjalne obowiązki;

(ii) Strona otrzymująca zapewnia, że jej pracownicy oraz inne organy i instytucje rządowe w Państwie Strony nie wykorzystują utrwalonych informacji prawnie chronionych do jakichkolwiek celów pozarządowych lub handlowych; oraz

(iii) informacje prawnie chronione są opatrzone adnotacją informującą o ograniczeniu udostępniania określoną w rozdziale III w artykule 11 w punkcie 2 w literze (a) niniejszego Porozumienia;

(b) Strona otrzymująca może jedynie rozpowszechniać utrwalone informacje prawnie chronione w szerszym zakresie niż jest to dozwolone na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu, w tym wśród wykonawców i konsultantów Strony otrzymującej oraz osób uprawnionych lub licencjobiorców Strony otrzymującej, za uprzednią pisemną zgodą Strony przekazującej, Strony dokładają starań, aby udzielić takiej zgody w zakresie dozwolonym przez ich odpowiednie krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i polityki, pod warunkiem że:

(i) Istnieją dokumenty określające każdy przypadek, kiedy tacy odbiorcy potrzebują uzyskać utrwalone informacje prawnie chronione, aby wykonywać swoje obowiązki wyłącznie w zakresie powierzonej im pracy, umowy, uprawnienia lub licencji ze Stroną otrzymującą;

(ii) Tacy odbiorcy zawarli umowę o zachowaniu poufności;

(iii) Tacy odbiorcy nie wykorzystują utrwalonych informacji prawnie chronionych do jakichkolwiek celów pozarządowych lub komercyjnych; oraz

(iv) Tacy odbiorcy wyrażają zgodę na wykorzystywanie utrwalonych informacji prawnie chronionych wyłącznie do czynności wykonywanych na podstawie lub w ramach ich konkretnego zadania, umowy, uprawnienia lub licencji;

(c) Strony zgadzają się konsultować i starać się o pisemne wyjaśnienia, gdy pojawią się pytania dotyczące właściwego postępowania z utrwalonymi informacjami prawnie chronionymi przekazanymi na mocy niniejszego Porozumienia lub ich rozpowszechniania.

Artykuł 12. Inne utrwalone informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową

1. Strona otrzymująca inne utrwalone informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową respektuje poufny charakter takich informacji.

2. Procedury oznaczania innych utrwalonych informacji o charakterze poufnym lub objętych tajemnicą zawodową:

(a) Strona przekazująca na mocy niniejszego Porozumienia zapewnia, że każdy dokument zawierający takie informacje jest odpowiednio i wyraźnie oznaczony na każdej stronie dokumentu adnotacją informującą o ograniczeniu udostępniania, mającą zastosowanie do rodzaju innych informacji o charakterze poufnym lub objętych tajemnicą zawodową, przekazywanych zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub politykami Państwa Strony przekazującej. Oznakowanie zawiera następującą adnotację informującą o ograniczeniu udostępniania:

"Informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową (odpowiednio): nie udostępniać bez pisemnej zgody (wstawić nazwę Strony przekazującej)";

(b) Strona otrzymująca zapewnia, że odpowiednia adnotacja informująca o ograniczeniu udostępniania zostanie zamieszczona na każdej, sporządzonej przez Stronę otrzymującą, fotokopii lub innej reprodukcji dokumentów zawierających inne informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową;

(c) Strona przekazująca zapewnia, że do wszelkich innych utrwalonych informacji o charakterze poufnym lub objętych tajemnicą zawodową, przekazywanych na podstawie niniejszego Porozumienia, będzie dołączone oświadczenie, że przekazywane informacje są chronione przed publicznym ujawnieniem przez krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i polityki rządu Strony przekazującej oraz że są przekazywane pod warunkiem że Strona otrzymująca zapewnia informacjom zasadniczo taki sam stopień ochrony, jaki zapewnia informacjom rząd Strony przekazującej;

(d) W przypadku gdy Strona przekazująca udostępni inne utrwalone informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową bez odpowiedniej wymaganej adnotacji informującej o ograniczeniu udostępniania odnoszącej się do rodzaju przekazywanej informacji, Strona przekazująca poinformuje o tym Stronę otrzymującą przy możliwie najbliższej sposobności i przekaże Stronie otrzymującej odpowiednio oznaczone dokumenty opatrzone adnotacją informującą o ograniczeniu udostępniania;

(e) Strona otrzymująca dokłada wszelkich starań, aby zebrać niewłaściwie oznaczone dokumenty zawierające inne utrwalone informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową, zapobiec ich dalszemu rozpowszechnianiu oraz zastąpić je odpowiednio oznaczonymi dokumentami;

(f) W przypadku gdy Strona otrzymująca udostępni inne utrwalone informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową w sposób niezgodny lub sprzeczny z warunkami niniejszego Porozumienia, Strona otrzymująca niezwłocznie powiadamia o tym Stronę przekazującą.

3. Rozpowszechnianie innych utrwalonych informacji o charakterze poufnym lub objętych tajemnicą zawodową:

(a) Strona otrzymująca może rozpowszechniać inne utrwalone informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową otrzymane na mocy niniejszego Porozumienia bez uprzedniej zgody Strony przekazującej, wśród pracowników Strony otrzymującej oraz wśród innych organów i instytucji rządu Strony otrzymującej, pod warunkiem że:

(i) Istnieją dokumenty określające każdy przypadek, kiedy tacy pracownicy oraz inne organy i instytucje rządowe w Państwie Strony potrzebują uzyskać informacje, aby wykonywać swoje oficjalne obowiązki;

(ii) Strona otrzymująca zapewnia, że tacy pracownicy oraz inne organy oraz instytucje rządowe w Państwie Strony nie wykorzystują utrwalonych informacji o charakterze poufnym lub objętych tajemnicą zawodową do jakichkolwiek celów pozarządowych lub handlowych; oraz

(iii) Dokumenty zawierające inne informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową są opatrzone adnotacją informującą o ograniczeniu udostępniania określoną w artykule 12 punkcie 2 literze (a) niniejszego Porozumienia;

(b) Strona otrzymująca może jedynie rozpowszechniać dokumenty zawierające inne informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową w szerszym zakresie niż jest to dozwolone na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu, w tym wśród wykonawców i konsultantów Strony otrzymującej oraz osób uprawnionych lub licencjobiorców Strony otrzymującej, za uprzednią pisemną zgodą Strony przekazującej. Strona otrzymująca zgadza się przestrzegać wszelkich ograniczeń dotyczących rozpowszechniania innych utrwalonych informacji o charakterze poufnym lub objętych tajemnicą zawodową wśród osób trzecich, ustanowionych przez Stronę przekazującą;

(c) Strony zgadzają się konsultować i starać się o pisemne wyjaśnienia, gdy pojawią się pytania dotyczące właściwego obchodzenia się z innymi utrwalonymi informacjami o charakterze poufnym lub objętymi tajemnicą zawodową, udostępnianymi na mocy niniejszego Porozumienia i ich rozpowszechniania.

Artykuł 13. Informacje prawnie chronione lub inne informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową niemające charaktery utrwalonego

Informacje prawnie chronione lub inne informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową, niemające charakteru utrwalonego, przekazywane na podstawie niniejszego Porozumienia, są traktowane przez Strony zgodnie z zasadami określonymi dla informacji prawnie chronionych w artykule 11 oraz jak określono dla innych informacji poufnych lub objętych tajemnicą zawodową w artykule 12 niniejszego Porozumienia, pod warunkiem jednak, że Strona przekazująca powiadomiła Stronę otrzymującą o charakterze rozpowszechnianych informacji prawnie chronionych lub innych informacji poufnych lub objętych tajemnicą zawodową.

Artykuł 14. Konsultacje w sprawie ochrony informacji

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jedna ze Stron uzna lub może mieć uzasadnione powody do uznania, że nie będzie w stanie wypełnić zobowiązań wynikających z rozdziału III niniejszego Porozumienia, niezwłocznie powiadamia o tym drugą Stronę. Strony przeprowadzają następnie konsultacje w celu określenia właściwego sposobu działania.

Artykuł 15. Inne postanowienia

1. Żadne z postanowień niniejszego Porozumienia nie uniemożliwia Stronom wykorzystania lub rozpowszechniania informacji uzyskanych bez ograniczeń ze źródeł nieobjętych niniejszym Porozumieniem.

2. Zgodnie z niniejszym Porozumieniem wymianie nie podlegają żadne informacje dotyczące technologii jądrowej, które mogą być potencjalnie wykorzystane do proliferacji broni jądrowej.

Rozdział IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 16. Sprzeczność między warunkami niniejszego Porozumienia a przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub politykami Państwa Strony

Żadne postanowienie zawarte w niniejszym Porozumieniu nie wymaga od którejkolwiek ze Stron podejmowania działań, które byłyby niezgodne z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub politykami Państw każdej ze Stron. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między warunkami niniejszego Porozumienia a wyżej wymienionymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub politykami Państw każdej ze Stron, Strony zgadzają się przeprowadzić konsultacje zanim jakiekolwiek działanie zostanie podjęte.

Artykuł 17. Koszty współpracy

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, za wszystkie koszty wynikające ze współpracy na mocy niniejszego Porozumienia odpowiedzialna jest powodująca je Strona. Zdolność Stron do wykonywania przez nie obowiązków zależy od dostępności środków finansowych przydzielonych przez właściwy organ rządowy, oraz przepisów ustawowych, wykonawczych lub polityk mających zastosowanie do Stron.

Artykuł 18. Konsultacje w sprawie interpretacji i stosowania

Wszelkie spory lub wątpliwości Stron odnoszące się do interpretacji lub stosowania niniejszego Porozumienia są rozstrzygane w drodze konsultacji między Stronami.

Artykuł 19. Wejście w życie

Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z chwilą podpisania. Z zastrzeżeniem artykułu 21, niniejsze Porozumienie pozostaje w mocy przez okres pięciu lat i jest następnie automatycznie przedłużane na kolejne pięcioletnie okresy

Artykuł 20. Kontynuacja ochrony informacji

Wszystkie informacje chronione na mocy niniejszego Porozumienia, w tym między innymi informacje prawnie chronione oraz inne informacje o charakterze poufnym lub objęte tajemnicą zawodową, pozostają nadal chronione zgodnie z warunkami niniejszego Porozumienia po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszego Porozumienia, chyba że Strony uzgodnią inaczej na piśmie.

Artykuł 21. Wypowiedzenie niniejszego Porozumienia

Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony z zachowaniem 180-dniowego okresu wypowiedzenia.

SPORZĄDZONO w Rockville dnia 15 czerwca 2023 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Wersja w języku angielskim

 

W IMIENIU PREZESA
PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

W IMIENIU KOMISJI DOZORU
JĄDROWEGO STANÓW
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI:

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

Andrzej Głowacki
Prezes

Christopher T. Hanson
Przewodniczący

 

Załącznik 1. [ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ]

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

I. Obowiązek ogólny

Strony zapewniają właściwą i skuteczną ochronę własności intelektualnej powstałej lub przekazanej zgodnie z niniejszym Porozumieniem oraz właściwymi uzgodnieniami wykonawczymi. Prawa do takiej własności intelektualnej są przyznawane zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika.

II. Zakres

1. Załącznik niniejszy stosuje się do wszystkich wspólnych przedsięwzięć podejmowanych zgodnie z niniejszym Porozumieniem, chyba że Strony lub wyznaczone przez nie podmioty wyraźnie uzgodniły inaczej.

2. Dla celów niniejszego Porozumienia "własność intelektualna" ma znaczenie zdefiniowane w artykule 2 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 roku, i może obejmować inne kwestie uzgodnione przez Strony.

3. Każda ze Stron zapewnia, że druga ze Stron będzie mogła uzyskać prawa do własności intelektualnej przyznane zgodnie z niniejszym Załącznikiem przez nabycie tych praw od swoich własnych uczestników w drodze umów lub, jeżeli jest to konieczne, innych środków prawnych. Niniejszy Załącznik w żaden sposób nie zmienia ani nie narusza podziału praw między Stroną i jej własnymi uczestnikami, określonego przepisami prawa i praktyką stosowaną przez daną Stronę.

4. O ile nie przewidziano inaczej w niniejszym Porozumieniu, spory dotyczące własności intelektualnej wynikające z niniejszego Porozumienia są rozstrzygane w drodze rozmów między zainteresowanymi uczestniczącymi instytucjami lub - jeżeli jest to konieczne - między Stronami lub podmiotami przez nie wyznaczonymi. Za obopólną zgodą Stron spór zostaje przedłożony trybunałowi arbitrażowemu w celu uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia, zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa międzynarodowego. Jeżeli Strony lub podmioty przez nie wyznaczone nie ustalą inaczej w formie pisemnej, obowiązują zasady postępowania arbitrażowego Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego Narodów Zjednoczonych (UNCITRAL).

5. Wypowiedzenie lub wygaśnięcie niniejszego Porozumienia nie narusza praw ani zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika.

III. Podział praw

1. Każda ze Stron jest uprawniona do niewyłącznej, nieodwołalnej i bezpłatnej licencji na całym świecie na tłumaczenie, zwielokrotnianie i publiczne rozpowszechnianie monografii, naukowych i technicznych artykułów, raportów i książek powstałych bezpośrednio w wyniku wspólnej działalności objętej niniejszym Porozumieniem. Wszystkie chronione prawem autorskim publicznie rozprowadzane egzemplarze dzieła sporządzone zgodnie z niniejszym Porozumieniem są opatrzone nazwiskiem autorów dzieła, chyba że autor wyraźnie zastrzega sobie anonimowość.

2. Prawa do jakiejkolwiek formy własności intelektualnej, inne niż prawa opisane w ustępie III w punkcie 1 powyżej, są przyznawane w sposób następujący:

A. Przed udziałem wizytującego badacza we wspólnych przedsięwzięciach na podstawie niniejszego Porozumienia Strona przyjmująca lub osoba przez nią wyznaczona oraz Strona lub osoba przez nią wyznaczona zatrudniająca wizytującego badacza lub finansująca go mogą omówić i określić podział praw do wszelkiej własności intelektualnej wytworzonej przez wizytującego badacza. W przypadku braku takiego ustalenia, wizytujący badacze otrzymają prawa, nagrody, premie i tantiemy zgodnie z politykami instytucji przyjmującej. Do celów niniejszego Porozumienia badaczem wizytującym jest badacz odwiedzający instytucję drugiej Strony (instytucja przyjmująca) i zaangażowany w prace zaplanowane wyłącznie przez instytucję przyjmującą.

B. (1) Wszelka własność intelektualna wytworzona przez osoby zatrudnione lub finansowane przez jedną ze Stron w ramach wspólnych przedsięwzięć innych niż objęte treścią ustępu III punktu 2 litery A jest własnością tej Strony. Własność intelektualna wytworzona przez osoby zatrudnione lub finansowane przez obie Strony jest wspólną własnością Stron. Dodatkowo, każdy twórca jest uprawniony do nagród, premii i tantiem zgodnie z zasadami instytucji zatrudniającej lub finansującej tego twórcę.

(2) Jeżeli w porozumieniu wykonawczym lub innej umowie nie zostanie uzgodnione inaczej, każda ze Stron ma na własnym terytorium prawo do korzystania lub zezwalania innym na korzystanie z własności intelektualnej wytworzonej w trakcie wspólnych przedsięwzięć.

(3) Prawa Strony poza jej terytorium są określone na zasadzie wzajemnego porozumienia, z uwzględnieniem, na przykład, proporcjonalnego udziału Stron i ich uczestników we wspólnych przedsięwzięciach, stopnia zaangażowania w uzyskanie ochrony prawnej i udzielenie licencji na własność intelektualną oraz innych czynników, które będą uznane za stosowne.

(4) Niezależnie od treści powyższego ustępu III punkt 2 litery B podpunktów 1 i 2, jeżeli w przekonaniu danej Strony szczególny projekt może doprowadzić lub doprowadził do wytworzenia własności intelektualnej niechronionej przepisami prawa drugiej Strony, Strony niezwłocznie podejmują rozmowy, aby określić podział praw do własności intelektualnej. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia w terminie trzech miesięcy od daty rozpoczęcia rozmów, współpraca w ramach spornego projektu zostaje zakończona na wniosek jednej ze Stron. Niemniej twórcy własności intelektualnej będą uprawnieni do nagród, premii i tantiem zgodnie z treścią ustępu III punktu 2 litery B podpunktu 1.

(5) W przypadku każdego wynalazku dokonanego w trakcie dowolnych wspólnych przedsięwzięć, Strona zatrudniająca lub finansująca wynalazcę (wynalazców) niezwłocznie ujawnia wynalazek drugiej Stronie, łącznie z dokumentacją i informacjami koniecznymi do umożliwienia drugiej Stronie ustalenia praw, do których może być uprawniona. Każda ze Stron może wystąpić na piśmie do drugiej Strony o opóźnienie publikacji lub publicznego ujawnienia takiej dokumentacji lub informacji, w celu ochrony jej praw do wynalazku. Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, opóźnienie nie przekroczy okresu sześciu miesięcy licząc od daty ujawnienia wynalazku przez Stronę, która go dokonała, drugiej Stronie.

IV. Informacje handlowe o charakterze poufnym

W przypadku przekazania lub wytworzenia zgodnie z niniejszym Porozumieniem informacji w odpowiednim czasie uznanych za informacje handlowe o charakterze poufnym, każda ze Stron i jej uczestnicy chronią takie informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub praktyką administracyjną. Informacja może być uznana za "informację handlową o charakterze poufnym", jeżeli osoba znajdująca się w jej posiadaniu może z niej czerpać korzyści ekonomiczne, lub może zyskać przewagę konkurencyjną nad tymi, którzy takiej informacji nie posiadają, lub informacja ta nie jest powszechnie znana lub publicznie osiągalna z innych źródeł, a właściciel nie udostępnił jej w odpowiednim czasie bez nałożenia na nią jednocześnie obowiązku zachowania poufności.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-18
  • Data wejścia w życie: 2023-06-15
  • Data obowiązywania: 2023-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA