REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1021

UCHWAŁA NR 109/2023
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53g § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) i art. 90 ust. 1 pkt 1d w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1628) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu sporządza się na karcie koloru białego, formatu A5.

2. Obwodowa komisja wyborcza, w obecności urzędnika wyborczego, przygotowuje formularz oświadczenia, na którym umieszcza imię (imiona), nazwisko i numer PESEL wyborcy, pozostawiając miejsce na wpisanie nazwy miejscowości, w której wyborca sporządza oświadczenie, i daty jego sporządzenia oraz miejsce na własnoręczny podpis wyborcy.

3. Wzór oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Instrukcję głosowania korespondencyjnego sporządza się na kartach formatu A4, z ponumerowanymi stronami, czcionką o rozmiarze nie mniejszym niż 14 pkt. Instrukcję głosowania korespondencyjnego stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. W przypadku gdy pakiet wyborczy przesyłany jest do wyborcy, który wystąpił o przesłanie nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, poza instrukcją głosowania, o której mowa w ust. 1, wyborcy przesyła się również tę instrukcję sporządzoną w alfabecie Braille'a.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały nr 31/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego (M.P. poz. 798).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Załącznik 1. [WZÓR - OŚWIADCZENIE O OSOBISTYM I TAJNYM ODDANIU GŁOSU]

Załączniki do uchwały nr 109/2023 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 28 sierpnia 2023 r. (M.P. poz. 1021)

Załącznik nr 1

WZÓR - OŚWIADCZENIE O OSOBISTYM I TAJNYM ODDANIU GŁOSUZałącznik 2. [Instrukcja głosowania korespondencyjnego]

Załącznik nr 2

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:

1) zaadresowaną kopertę zwrotną;

2) karty do głosowania;

3) kopertę na kartę do głosowania;

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

5) niniejszą instrukcję.

Pakiet wyborczy może zawierać również nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a, jeżeli wyborca zwrócił się o ich przesłanie, zgłaszając zamiar głosowania korespondencyjnego.

2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X" są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

3. Po oddaniu głosu należy kartę lub karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej

„Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Należy pamiętać, że karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym wkłada się do jednej koperty na kartę do głosowania. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta lub karty do głosowania w niej się znajdujące nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

5. Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy:

1) wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia;

2) własnoręcznie podpisać się.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta lub karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

6. Kopertę zwrotną zawierającą:

1) zaklejoną kopertę z kartami do głosowania,

2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

- należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej.

7. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze od wyborcy zamkniętą kopertę zwrotną na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej:

1) 15 października 2023 r., jeżeli wyborca w momencie doręczenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;

2) 12 października 2023 r. w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania;

3) 11 października 2023 r. w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

8. Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-18
  • Data wejścia w życie: 2023-08-28
  • Data obowiązywania: 2023-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA