REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1027

UCHWAŁA NR 154/2023
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80 § 3 i art. 162 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się tryb i sposób przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Załącznik 1. [TRYB I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DANYCH O LICZBIE OSÓB UJĘTYCH W SPISACH WYBORCÓW ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA W STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.]

Załącznik do uchwały nr 154/2023 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 września 2023 r. (M.P. poz. 1027)

TRYB I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DANYCH O LICZBIE OSÓB UJĘTYCH W SPISACH WYBORCÓW ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA W STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

1. Obwodowe komisje wyborcze w trakcie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przekazują Państwowej Komisji Wyborczej dane o:

1) liczbie osób uprawnionych do głosowania, tj. liczbie osób umieszczonych w spisie wyborców łącznie z osobami dopisanymi przez komisję obwodową w trakcie głosowania,

2) liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, tj. sumie liczby podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie oraz adnotacjami „bez referendum", „bez Sejmu", „bez Senatu", „bez Sejmu i bez referendum" lub „bez Senatu i bez referendum" (nie należy natomiast uwzględniać adnotacji „bez Sejmu i bez Senatu"), a także liczby adnotacji o wysłaniu wyborcy pakietu wyborczego

- zwane danej „danymi".

2. Okręgowa komisja wyborcza zobowiązana jest zapewnić szczegółowe omówienie na szkoleniach komisji obwodowych trybu i sposobu przekazywania danych.

3. Okręgowa komisja wyborcza powołuje w gminie pełnomocnika do wykonywania zadań określonych w uchwale, zwanego dalej „pełnomocnikiem".

4. Pełnomocnik musi być wyposażony w komputer z dostępem do Internetu oraz login i hasło uprawniające do dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w uchwale nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (M.P. poz. 988), zwanego dalej „systemem teleinformatycznym".

5. Pełnomocnik powinien posiadać wykaz obwodowych komisji wyborczych, ze wskazaniem przy każdej komisji:

1) nazwy gminy;

2) numeru obwodu;

3) adresu komisji;

4) imienia i nazwiska przewodniczącego komisji;

5) numeru telefonu.

6. Każda obwodowa komisja wyborcza powinna otrzymać Informację zawierającą:

1) opis sposobu przekazywania danych z komisji obwodowej do systemu teleinformatycznego albo - w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego - pełnomocnikowi;

2) imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego numer telefonu;

3) wskazanie godziny, do której dane są najpóźniej przyjmowane przez pełnomocników (do godziny 12.30 i 17.30);

4) numer telefonu do okręgowej komisji wyborczej przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji w sytuacjach awaryjnych;

5) przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; telefoniczne przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować linii telefonicznej.

7. Do godziny 11.00 w dniu głosowania pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi w celu potwierdzenia gotowości do wprowadzenia danych do systemu informatycznego i poprawności informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie komisji obwodowych posiadają telefony komórkowe, wskazane jest przekazanie ich numerów pełnomocnikowi, w przypadku potrzeby awaryjnego ich wykorzystania. W razie trudności z nawiązaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz okręgową komisję wyborczą.

8. Obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania przekazują dane dwukrotnie - według stanu na godzinę 12.00 i 17.00, zwane dalej „godzinami sprawozdawczymi".

9. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych.

10. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych obwodowe komisje wyborcze obwodowe ustalają dane i przekazują do Państwowej Komisji Wyborczej.

11. Przekazanie danych do Państwowej Komisji Wyborczej odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

12. Pełnomocnik na bieżąco kontroluje w systemie teleinformatycznym poprawność danych wprowadzonych przez obwodowe komisje wyborcze i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się z komisją obwodową w celu poprawienia wprowadzonych danych.

13. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego obwodowa komisja wyborcza przekazuje dane pełnomocnikowi telefonicznie.

14. Dane przekazywane telefonicznie przez obwodową komisję wyborczą pełnomocnikowi powinny zawierać następującą treść:

1) nazwę gminy;

2) numer obwodu;

3) adres obwodowej komisji wyborczej;

4) imię i nazwisko przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne);

5) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: „liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery";

6) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: „liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden".

15. Pełnomocnik, przyjmując dane przekazywane drogą telefoniczną, sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji), a w razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która je przekazywała, i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.

16. Przekazanie danych z obwodowych komisji wyborczych następuje nie później niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 12.30 i 17.30). Jeśli w tym czasie nie zostaną wprowadzone dane z którejś z komisji obwodowych, pełnomocnik powinien ustalić telefonicznie przyczynę nieprzekazania danych. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 12.35 i 17.35, dane z tej obwodowej komisji wyborczej nie będą uwzględniane.

17. Przekazywanie danych przez pełnomocników do Państwowej Komisji Wyborczej odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z zastrzeżeniem pkt 18 i 19.

18. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu teleinformatycznego przez pełnomocnika przekazuje on dane wykorzystując arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie informacje określone w pkt 14 ppkt 1, 5 i 6 oraz liczbę obwodów, z których uzyskano dane, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail osoby wyznaczonej przez okręgową komisję wyborczą.

19. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu teleinformatycznego oraz poczty elektronicznej pełnomocnik dane zbiorcze przekazuje telefonicznie osobie wyznaczonej przez okręgową komisję wyborczą. Dane przekazuje się w następującej kolejności:

1) nazwa gminy;

2) imię i nazwisko pełnomocnika;

3) liczba obwodów, z których uzyskano dane, w formie „liczba obwodów: dziewiętnaście, powtarzam: dziewiętnaście";

4) suma liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach - w formie jak w pkt 14 ppkt 5;

5) suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach - w formie jak w pkt 14 ppkt 6.

20. Osoby przyjmujące telefonicznie dane w okręgowej komisji wyborczej powinny posiadać wykaz pełnomocników, którzy przekazują im dane, oraz arkusze do wpisania tych danych. Dane przekazane telefonicznie są przez nie rejestrowane w systemie teleinformatycznym.

21. Osoba wyznaczona przez okręgową komisję wyborczą na bieżąco kontroluje w systemie teleinformatycznym poprawność danych wprowadzonych przez komisje obwodowe i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się z pełnomocnikiem w celu poprawienia wprowadzonych danych.

22. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do okręgowej komisji wyborczej przyjmuje się godzinę 12.40 i 17.40. Jeśli w tym terminie okręgowa komisja wyborcza nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników bądź stwierdzi, że dane nie zostały przez pełnomocnika wprowadzone do systemu teleinformatycznego, osoba upoważniona przez komisję powinna połączyć się z nim telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

23. Jeżeli nie byłoby możliwości uzyskania połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn przekazanie danych przez pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 12.45 i 17.45, okręgowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania otrzymanych danych i przekazuje je do Państwowej Komisji Wyborczej, korzystając z systemu teleinformatycznego, nie później niż o godzinie 12.50 i 17.50.

24. Okręgowa komisja wyborcza przekazuje dane z podziałem na gminy, podając również informację o liczbie obwodów ogółem w gminie oraz o liczbie obwodów, z których dane zostały uzyskane.

25. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu teleinformatycznego osoba wyznaczona przez okręgową komisję wyborczą ma obowiązek sporządzić arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie dane określone w pkt 19 ppkt 1 i 3-5 oraz przekazać go za pośrednictwem poczty elektronicznej do wyznaczonej przez Państwową Komisję Wyborczą osoby.

26. Informację o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, obwodowa komisja wyborcza udostępnia na drzwiach wejściowych do lokalu wyborczego, niezwłocznie po przekazaniu danych w sposób określony w pkt 11 lub 13. Informację podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca i opatruje ją pieczęcią komisji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-21
  • Data wejścia w życie: 2023-09-04
  • Data obowiązywania: 2023-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA