REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1054

UCHWAŁA NR 194/2023
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 78 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) i art. 26 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1628) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Załącznik 1. [ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE I, WŁAŚCIWEJ DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY, WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.]

Załącznik do uchwały nr 194/2023 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 września 2023 r. (M.P. poz. 1054)

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE I, WŁAŚCIWEJ DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY, WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów, kandydatów na senatora oraz w referendum ogólnokrajowym w obwodach głosowania utworzonych za granicą są przekazywane Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zwanej dalej „Okręgową Komisją Wyborczą".

2. Obwodowe komisje wyborcze utworzone za granicą w miarę możliwości powinny korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w uchwale nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (M.P. poz. 988) oraz w uchwale nr 111/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. (M.P. poz. 996).

3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą oraz login i hasło umożliwiające korzystanie z tego oprogramowania, przekazane konsulowi przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

4. Obwodowe komisje wyborcze korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów, protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora oraz protokół głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym, a następnie dane z protokołów przesyłają do Okręgowej Komisji Wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych.

5. Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów, protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora oraz protokół głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym ręcznie, według wzorów określonych uchwałą nr 25/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 704) oraz uchwałą nr 110/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą (M.P. poz. 1015).

6. Protokoły głosowania w obwodzie sporządzone zgodnie z pkt 4 albo 5, podpisane i opieczętowane, wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji, obwodowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku takiej możliwości, faksem do Okręgowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem konsula.

7. W razie braku możliwości przekazania protokołów głosowania w obwodzie w sposób wskazany w pkt 6 obwodowa komisja wyborcza przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołów głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji. Przekazane dane z protokołów głosowania w obwodzie konsul zapisuje odpowiednio na formularzu protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów, protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora oraz protokołu głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym, wykreślając wyraz „protokół" i wpisując wyrazy „informacja o wynikach". Sporządzone w ten sposób zapisy wyników głosowania w obwodzie konsul opatruje pieczątką imienną i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnienia komisji konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go pieczątką imienną i podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię, nazwisko oraz funkcję osoby przekazującej mu informację z obwodu głosowania.

8. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z obwodu głosowania konsul podejmuje stosowane działania w celu ich uzyskania.

9. Okręgowa Komisja Wyborcza - po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych - może powołać konsula na pełnomocnika, o którym mowa w art. 173 Kodeksu wyborczego. Konsul powołany na pełnomocnika sprawdza pod względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje wyborcze, o których mowa w pkt 5, wykorzystując oprogramowanie wskazane w pkt 2. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w protokole głosowania w obwodzie, o którym mowa w pkt 6, lub informacji o wynikach, o której mowa w pkt 7.

10. Konsul niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku takiej możliwości, faksem sporządzone w sposób wskazany w pkt 7 informacje o wynikach głosowania w obwodach bezpośrednio do Okręgowej Komisji Wyborczej.

11. W razie nieuzyskania danych z obwodu głosowania w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie konsul niezwłocznie informuje Okręgową Komisję Wyborczą oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania, z których nie uzyskano wyników, oraz o przyczynach ich nieuzyskania.

12. Jeden egzemplarz podpisanego i opieczętowanego protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów, protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora oraz protokołu głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym wraz z ewentualnymi załączonymi do nich uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja wyborcza umieszcza w odrębnych kopertach, zakleja je i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje odpowiednio:

„Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Okręg wyborczy nr 19

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I

Obwód głosowania nr .............

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

.........................................................................",

(siedziba)

„Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Okręg wyborczy nr 44

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I

Obwód głosowania nr .............

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

........................................................................."

(siedziba)

oraz

„Referendum ogólnokrajowe

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I

Obwód głosowania nr .............

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

.........................................................................".

(siedziba)

13. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:

1) koperty z protokołem głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów, z protokołem głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora i z protokołem głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym (jeśli nie zostały one przekazane bezpośrednio po zakończeniu głosowania);

2) protokoły posiedzeń i uchwały podjęte przez obwodową komisję wyborczą (jeżeli zostały podjęte);

3) drugie egzemplarze protokołów głosowania w obwodzie, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami o prawie do głosowania, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe materiały oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej.

14. Otrzymane koperty z protokołami głosowania w obwodzie, protokoły posiedzeń oraz uchwały podjęte przez obwodową komisję wyborczą konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który niezwłocznie przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej. Jeżeli koperty z protokołami głosowania w obwodzie nie zostaną przekazane Komisji do czasu jej rozwiązania, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

15. Drugie egzemplarze protokołów głosowania w obwodzie wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią obwodowej komisji wyborczej konsul przechowuje jako depozyt do czasu uzyskania od:

1) ministra właściwego do spraw zagranicznych informacji dotyczącej sposobu postępowania z przechowywanymi dokumentami;

2) dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informacji dotyczącej sposobu postępowania z pieczęcią.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-28
  • Data wejścia w życie: 2023-09-15
  • Data obowiązywania: 2023-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA