REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1277

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy" (M.P. poz. 615), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 201 Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy" (M.P. poz. 1000).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 uchwały nr 201 Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy" (M.P. poz. 1000), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Uchwała Nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1277)

UCHWAŁA NR 79
RADY MINISTRÓW

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy", zwany dalej „Programem", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.2) Okres realizacji Programu ustala się na lata 2020-2024.

§ 3. Wykonawcą Programu jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy jako inwestor.

§ 4. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5.3) 1. Wartość kosztorysowa Programu wynosi 402 479 tys. zł, w tym nakłady z budżetu państwa wynoszą 402 479 tys. zł.

2. Nakłady z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych latach wynoszą: 1) 2020 r. - 199 tys. zł;

2) 2021 r. - 99 984 tys. zł;

3) 2022 r. - 53 473 tys. zł;

4) 2023 r. - 87 742 tys. zł;

5) 2024 r. - 161 081 tys. zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).


Załącznik do uchwały nr 79 Rady Ministrów
z dnia 17 czerwca 2020 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1277)5)

PROGRAM WIELOLETNI POD NAZWĄ „BUDOWA KAMPUSU AKADEMII MUZYCZNEJ IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY"

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 uchwały nr 201 Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy" (M.P. poz. 1000), która weszła w życie z dniem 21 października 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

4) Uchwała została ogłoszona w dniu 8 lipca 2020 r.

5) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-23
  • Data wejścia w życie: 2023-11-23
  • Data obowiązywania: 2023-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA