REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1322

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

Załącznik 1. [INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „ORGANIZOWANIE I REALIZOWANIE WYSTAW FOTOGRAFICZNYCH” DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 22 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1322)

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "ORGANIZOWANIE I REALIZOWANIE WYSTAW FOTOGRAFICZNYCH" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej

Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Bezterminowo

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" identyfikuje zakres tematyczny wystawy i aranżuje wystawę fotograficzną, organizuje wystawę i koordynuje ją pod względem technicznym. Posiadacz kwalifikacji identyfikuje zakres tematyczny wystawy: wyszukuje informacje o autorach, temacie i kontekście prac, kompletuje i opracowuje materiały pomocnicze potrzebne do realizacji wystawy. Zna i stosuje w praktyce wystawienniczej podstawowe rodzaje aranżacji, projektuje spójny i zamknięty tematycznie układ prac (wystawowych), konsultuje aranżację z dysponentem prac, dobiera odpowiednie do tematu tło estetyczne, adaptuje aranżację do warunków lokalowych. Opracowuje harmonogram działań, podejmuje typowe czynności prawno-administracyjne, stosuje podstawowe przepisy prawne, związane z prawem autorskim i prawem cywilnym, w zakresie udostępnienia i prezentacji prac, dyskutuje warunki wystawienia prac z ich dysponentem i przygotowuje umowę z dysponentem prac. Organizuje transport prac i koordynuje ich oprawę. Koordynuje zaplecze techniczne na czas wystawy oraz przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych, planuje i realizuje wernisaż. Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do organizowania i realizowania prezentacji fotograficznych o charakterze wystawienniczym w obszarze pożytku publicznego zarówno w ramach podejmowanego zatrudnienia, jak i własnej działalności gospodarczej.

 

Zestaw 1. Opracowywanie tematu i aranżowanie wystawy fotograficznej

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Analizuje przestrzeń wystawienniczą oraz sposób prezentacji prac

1) omawia rodzaje aranżacji przestrzeni wystawienniczych;

2) projektuje spójny i zamknięty tematycznie układ prac wystawowych.

Aranżuje wystawę fotograficzną

1) konsultuje aranżację z dysponentem prac;

2) dobiera odpowiednie do tematu tło estetyczne;

3) adaptuje aranżację do zastanych warunków.

Identyfikuje zakres tematyczny

1) wyszukuje informacje o autorach prac, temacie i kontekście wystaw;

2) kompletuje i opracowuje materiały pomocnicze;

3) prezentuje zgromadzone materiały pomocnicze.

 

Zestaw 2. Organizowanie prezentacji fotograficznych

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Koordynuje przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych

1) omawia materiały informacyjne i reklamowe;

2) przygotowuje zamówienie ("brief") wymaganych tematem materiałów informacyjnych i reklamowych;

3) ocenia przedstawione materiały informacyjne i reklamowe.

Negocjuje z dysponentem prac, koordynuje zawarcie umów

1) omawia przepisy związane z prawem autorskim i prawem cywilnym w zakresie udostępnienia i prezentacji prac;

2) wyjaśnia zapisy umowy z dysponentem prac;

3) uzgadnia warunki wystawienia prac z ich dysponentem.

Planuje wernisaż

1) uzgadnia listę gości;

2) dobiera miejsce organizacji wernisażu;

3) sporządza scenariusz wernisażu;

4) sporządza zamówienie cateringu.

Ustala harmonogram działań prawno-administracyjnych

1) wyjaśnia czynności prawno-administracyjne wykonywane w trakcie podejmowanych działań organizacyjnych;

2) tworzy harmonogram działań.

 

Zestaw 3. Koordynowanie prac technicznych

Poszczególne efekty uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Koordynowanie prac technicznych

1) omawia sposoby oprawy prac;

2) planuje oprawę prac, uwzględniając umowę, typ prac, aranżację i budżet;

3) weryfikuje jakość wykonania opraw;

4) demonstruje proste sposoby oprawy prac (np. passe-partout).

Koordynuje zaplecze techniczne na czas wystawy

1) omawia zagadnienia związane z organizacją zaplecza technicznego;

2) planuje przygotowanie zaplecza technicznego, uwzględniając warunki lokalowe i eksploatacyjne;

3) omawia zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i dozoru technicznego podczas trwania wystawy.

Organizuje transport prac

1) omawia zasady ubezpieczenia prac;

2) wymienia sposoby transportu prac;

3) planuje transport prac, uwzględniając postanowienia umowy i typ prac;

4) weryfikuje stan prac po transporcie.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Weryfikacja

1. Metody wykorzystywane podczas weryfikacji:

1) test teoretyczny;

2) prezentacja;

3) ocena dzieła.

2. Zasoby kadrowe

Weryfikację przeprowadza co najmniej trzyosobowa komisja złożona z trzech asesorów, w skład której wchodzą przewodniczący komisji i członkowie komisji.

Asesorzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej dwóch asesorów musi udokumentować co najmniej 3 lata aktywności zawodowej w roli właścicieli lub pracowników galerii mających w swoim zakresie obowiązków przygotowywanie wystaw lub udokumentować 5 lat doświadczenia przy realizacji wystaw w instytucjach przygotowujących wystawy (np. bibliotekach) oraz posiadać kwalifikacje potwierdzające efekty uczenia wymagane w tej kwalifikacji;

2) co najmniej jeden asesor musi posiadać 5 lat doświadczenia edukacyjnego lub szkoleniowego, doświadczenie egzaminacyjne oraz wykształcenie wyższe (7 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji);

3) co najmniej jeden asesor wykazuje się znajomością Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Sposób organizacji walidacji.

Walidacja składa się z trzech części następujących po sobie. Warunkiem przystąpienia do kolejnej części jest pozytywna weryfikacja poprzedniej. Cały proces walidacji nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Część 1. Test teoretyczny sprawdzający efekty uczenia się opisane we wszystkich zestawach.

Część 2. Prezentacja przygotowanej przez kandydata dokumentacji wystawy fotograficznej (prezentacja i ocena dzieła). Sprawdza efekty uczenia się opisane w zestawach 1 i 2.

Część 3. Aranżacja wystawy - ocena dzieła. Kandydat musi zaaranżować wystawę we wskazanej przestrzeni zgodnie z przygotowaną dokumentacją. Ta część sprawdza efekty uczenia opisane we wszystkich zestawach. Kandydat otrzyma z wyprzedzeniem niezbędne informacje, materiały i wgląd w fotografie, które podczas egzaminu będzie wystawiał, a także spis wymagań dotyczących przygotowanej dokumentacji.

Instytucja certyfikująca zapewnia:

1) warunki i sprzęt do przeprowadzenia testu teoretycznego (w formie pisemnej lub elektronicznej);

2) miejsce, w którym kandydat będzie aranżować wystawę (przestrzeń wystawienniczą z odpowiednimi do prac systemami zawieszania);

3) oprawione fotografie.

Po uzgodnieniu z komisją, kandydaci mogą zdawać egzamin (z wyjątkiem części 1 - testu), korzystając z dostarczonych przez siebie prac i we wskazanej przez siebie przestrzeni wystawienniczej.

Instytucja certyfikująca określi wymagania dla prac i przestrzeni wystawienniczej.

Wymagania dotyczące instytucji certyfikującej.

Instytucja certyfikująca musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, przeprowadzenia etapów weryfikacji, a także decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, instytucja certyfikująca jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji. Instytucja certyfikująca weźmie pod uwagę szczególne uwarunkowania osób niepełnosprawnych i, w granicach rozwiązań, które nie wpływają na rzetelność weryfikacji, dostosuje przestrzeń wystawienniczą do szczególnych wymagań. Identyfikowanie i dokumentowanie. Doradca walidacyjny, wspólnie z kandydatem, dokona przeglądu pod kątem wspólnych efektów uczenia się, kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a uzyskanych wcześniej przez kandydata. Brak innych, szczególnych wymagań.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Brak

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-30
  • Data wejścia w życie: 2023-11-30
  • Data obowiązywania: 2023-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA