REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1442

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych,

podpisana w Islamabadzie dnia 5 czerwca 2023 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Islamskiej Republiki Pakistanu, zwane dalej pojedynczo "Stroną" i wspólnie "Stronami". Dla uproszczenia terminy "Strona" i "Strony" zastępują terminy "Państwo" i "Państwa" w każdym przypadku, gdy wymaga tego kontekst,

- Pragnąc umocnić przyjazne stosunki między obydwoma Państwami;

- Pragnąc ułatwić wjazd, wyjazd i ruch między obydwoma Państwami ich obywatelom legitymującym się paszportami dyplomatycznymi;

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obydwu Państw;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Zasada ogólna

Strony stosują postanowienia niniejszej Umowy zgodnie z ich prawem krajowym i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Artykuł 2

Zwolnienie z obowiązku wizowego

1. Obywatele jednej Strony, legitymujący się paszportami dyplomatycznymi wydanymi przez tę Stronę (zwanymi dalej "paszportami dyplomatycznymi"), są uprawnieni do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium drugiej Strony bez wiz, korzystając z przejść granicznych przeznaczonych do obsługi ruchu międzynarodowego.

2. Obywatele jednej Strony, legitymujący się paszportami dyplomatycznymi są uprawnieni do pobytu na terytorium drugiej Strony bez wiz, przez okres nieprzekraczający 90 (dziewięćdziesięciu) dni w każdym okresie 180 (stu osiemdziesięciu) dni.

Artykuł 3

Członkowie misji dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych

1. Obywatele każdej ze Stron legitymujący się paszportami dyplomatycznymi, oddelegowani do pracy w misji dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym, są uprawnieni do wjazdu na terytorium drugiej Strony i pozostawania tam przez okres wykonywania obowiązków służbowych bez dopełnienia wymogu wizowego.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również małżonkowi oraz dzieciom osób, o których mowa w tym ustępie, pod warunkiem że legitymują się paszportami dyplomatycznymi oraz pozostają z osobami, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stron, za pośrednictwem Protokołu Dyplomatycznego lub Dyrekcji ds. Protokołu będą się wzajemnie powiadamiać w drodze notyfikacji o osobach, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz o okresie ich planowanego pobytu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni od daty planowanego przyjazdu.

Artykuł 4

Obowiązki i uprawnienia

1. Obywatele jednej ze Stron legitymujący się paszportami dyplomatycznymi są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium drugiej Strony podczas przekraczania granicy i pobytu na terytorium drugiej Strony.

2. Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do odmówienia wjazdu lub do skrócenia pobytu obywatela drugiej Strony legitymującego się paszportem dyplomatycznym, którego obecność na swym terytorium uzna za niepożądaną.

Artykuł 5

Utrata lub zniszczenie paszportu

W przypadku, gdy obywatel jednej ze Stron utraci paszport dyplomatyczny na terytorium drugiej Strony albo paszport taki ulegnie zniszczeniu na terytorium drugiej Strony, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym właściwe władze Strony przyjmującej za pośrednictwem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego swego kraju, w celu podjęcia stosownych działań. Właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny wyda swojemu obywatelowi nowy dokument podróży uprawniający do powrotu do kraju jego pochodzenia, zgodnie z przepisami Strony wysyłającej, oraz powiadomi o tym właściwe władze Strony przyjmującej.

Artykuł 6

Notyfikacja wzorów paszportów dyplomatycznych

1. Dla celów niniejszej Umowy każda ze Stron przekaże drogą dyplomatyczną drugiej Stronie aktualne wzory wydawanych przez siebie paszportów dyplomatycznych wraz ze szczegółowym opisem tych dokumentów, na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wejściem w życie Umowy.

2. Strony przekażą sobie drogą dyplomatyczną informacje na temat swoich nowych lub zmienionych wzorów paszportów dyplomatycznych wraz ze szczegółowym opisem tych dokumentów i dokonanych zmian, na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed ich wprowadzeniem.

Artykuł 7

Zawieszenie

1. Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia stosowania niniejszej Umowy w całości lub części ze względu na bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny lub ochronę zdrowia publicznego.

2. Decyzja o zawieszeniu, jak również o uchyleniu zawieszenia Umowy, zostanie notyfikowana drugiej Stronie drogą dyplomatyczną, najpóźniej 7 (siedem) dni przed terminem wejścia w życie, odpowiednio zawieszenia stosowania Umowy albo uchylenia zawieszenia.

Artykuł 8

Zmiany

Każda ze Stron może wystąpić na piśmie drogą dyplomatyczną o dokonanie zmiany niniejszej Umowy. Każda zmiana Umowy uzgodniona na piśmie przez Strony wejdzie wżycie w trybie przewidzianym w art. 10 niniejszej Umowy i będzie stanowić jej integralną część.

Artykuł 9

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie rozbieżności lub spory powstałe w związku ze stosowaniem lub interpretacją przepisów niniejszej Umowy będą rozstrzygane ugodowo, w drodze konsultacji lub negocjacji między Stronami, bez odwoływania się do stron trzecich lub trybunału międzynarodowego.

Artykuł 10

Wejście w życie, czas obowiązywania i rozwiązanie

1. Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania późniejszej z not dyplomatycznych, którymi Strony poinformują się wzajemnie o spełnieniu wszystkich wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do wejścia w życie Umowy.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może ją rozwiązać w każdym czasie za wypowiedzeniem przekazanym drugiej Stronie drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa utraci moc obowiązującą po upływie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, będący do tego należycie upoważnieni przez swoje Rządy, zawarli niniejszą Umowę.

Umowę niniejszą sporządzono w Islamabadzie, w dniu 5 czerwca 2023 r., w 2 (dwóch) egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności w tekstach lub różnic interpretacyjnych rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-21
  • Data wejścia w życie: 2023-11-10
  • Data obowiązywania: 2023-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA