reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ

z dnia 22 marca 2001 r.

w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

Na podstawie art. 284 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Urzędom celnym nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie nadania statutu urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 72).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r.

 

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ

Z. Bujak

 

Załącznik 1. [STATUT URZĘDÓW CELNYCH]

Załącznik do zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł
z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 17)

STATUT URZĘDÓW CELNYCH

§ 1. 1. Urzędy celne, zwane dalej „urzędami”, wykonują zadania określone w ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny i w przepisach odrębnych, działając zgodnie z wytycznymi, decyzjami i poleceniami dyrektorów urzędów celnych.

2. Dyrektor kieruje pracą urzędu przy pomocy swoich zastępców, głównego księgowego i kierowników podległych komórek organizacyjnych.

3. Liczbę zastępców dyrektora urzędu celnego ustala Prezes Głównego Urzędu Ceł.

4. Dyrektor może upoważnić funkcjonariuszy celnych lub pracowników urzędu do podejmowania w jego imieniu decyzji i innych rozstrzygnięć w określonych sprawach.

§ 2. Komórki organizacyjne urzędu dzielą się na:

1) wewnętrzne – działy i referaty,

2) zewnętrzne – oddziały celne i posterunki celne.

§ 3. 1. W skład urzędu, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą wchodzić w szczególności, następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1) ogólna,

2) kadr i szkolenia,

3) prawna,

4) gospodarcza,

5) finansowo-księgowa,

6) likwidacyjna,

7) egzekucyjna,

8) rozliczeń ceł i podatków

9) informatyki,

10) kontroli wewnętrznej,

11) postępowania w sprawach celnych,

12) gospodarczych procedur celnych,

13) taryfikacji, wartości celnej i podatków pośrednich,

14) reguł pochodzenia towarów,

15) karna skarbowa,

16) operacyjna,

17) powtórnej kontroli celnej,

18) kontroli składów celnych i agencji celnych,

19) informacji kontroli celnej,

20) laboratorium celne.

2. W skład Urzędu Celnego w Warszawie wchodzi ponadto wewnętrzna komórka organizacyjna o nazwie – Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu.

3. Niezależnie od wchodzących w skład struktury urzędu komórek organizacyjnych, wymienionych w ust. 1, dla zapewnienia właściwej pracy urzędu, mogą być tworzone inne komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy na podstawie odrębnych przepisów.

4. W uzasadnionych wypadkach dyrektor urzędu celnego, w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Ceł, może tworzyć, łączyć, przekształcać i likwidować komórki wewnętrzne urzędu.

§ 4. 1. Czas pracy komórek organizacyjnych urzędu, z wyjątkiem komórek organizacyjnych w przejściach granicznych, wynosi 8 godzin.

2. W uzasadnionych wypadkach dyrektor urzędu celnego może wydłużyć czas pracy komórek organizacyjnych innych niż zlokalizowanych w przejściach granicznych.

§ 5. 1. Podporządkowanie komórek organizacyjnych, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, ich lokalizację oraz tryb pracy urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora urzędu celnego.

2. Urzędom celnym nadaje się następującą strukturę komórek organizacyjnych oraz kody identyfikacyjne.

L.p.

Urząd
Oddział
Posterunek

Kod
Identyfi -kacyjny

Uwagi

1

2

3

4

l.

URZĄD CELNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

130000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Prawny

 

 

4.

Dział Gospodarczy

 

 

5.

Dział Finansowo-Księgowy

 

 

a)

Referat Likwidacyjny

 

 

b)

Referat Egzekucyjny

 

 

6.

Dział Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

7.

Dział Informatyki

 

 

8.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

9.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

a)

Referat Gospodarczych Procedur Celnych

 

 

10.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

11.

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

12.

Dział Karny Skarbowy

 

 

13.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny w Małaszewiczach

 

 

b)

Referat Operacyjny w Kukurykach

 

 

c)

Referat Operacyjny w Lublinie

 

 

d)

Referat Operacyjny w Dorohusku

 

 

e)

Referat Operacyjny w Sławatyczach

 

 

14.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

15.

Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

16.

Dział Informacji Kontroli Celnej

 

 

17.

Dział Laboratorium Celne

 

 

18.

Oddział Celny w Terespolu

130100

przejście graniczne

19.

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

130200

przejście graniczne

20.

Oddział Celny l w Lublinie

130300

 

a)

Posterunek Celny w Opolu Lubelskim

130320

 

b)

Posterunek Celny w Kraśniku

130330

 

21.

Oddział Celny w Małaszewiczach Centralnych

130400

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Małaszewiczach Południowych

130420

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny „Baza Kontenerowa” w Małaszewiczach

130430

przejście graniczne

c)

Posterunek Celny „WOC” w Małaszewiczach

130440

 

22.

Oddział Celny w Kukurykach

130500

przejście graniczne

23.

Oddział Celny w Dorohusku

130600

przejście graniczne

24.

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

130700

 

a)

Posterunek Celny w Radzyniu Podlaskim

130710

 

b)

Posterunek Celny w Międzyrzecu Podlaskim

130730

 

25.

Oddział Celny w Puławach

130800

 

26.

Oddział Celny w Kowalewie

131000

przejście graniczne

27.

Oddział Celny w Sławatyczach

131100

przejście graniczne

28.

Oddział Celny II w Lublinie

131200

 

29.

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

131300

przejście graniczne

30.

Oddział Celny w Chełmie

131400

 

II.

URZĄD CELNY W BIAŁYMSTOKU

060000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Prawny

 

 

4.

Dział Gospodarczy

 

 

5.

Dział Finansowy

 

 

a)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

b)

Referat Egzekucyjny

 

 

 

c)

Referat Likwidacyjny

 

 

d)

Referat Księgowości

 

 

6.

Dział Informatyki

 

 

7.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

8.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

a)

Referat Gospodarczych Procedur Celnych

 

 

b)

Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

9.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

a)

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

b)

Referat Laboratorium Celne

 

 

10.

Dział Karny Skarbowy

 

 

11.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

a)

Referat Powtórnej Kontroli Celnej w Kuźnicy

 

 

b)

Referat Powtórnej Kontroli Celnej w Ogrodnikach

 

 

12.

Dział Informacji Kontroli Celnej

 

 

13.

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

060100

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny Kolejowy w Kuźnicy

060110

przejście graniczne

14.

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

060200

przejście graniczne

15.

Oddział Celny w Białymstoku

060300

 

16.

Oddział Celny w Czeremsze

060400

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Siemianówce

060410

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny w Połowcach

060420

przejście graniczne

17.

Oddział Celny w Ogrodnikach

060500

przejście graniczne

18.

Oddział Celny w Suwałkach

060600

 

a)

Posterunek Celny w Augustowie

060640

 

19.

Oddział Celny w Budzisku k/Szypliszek

060700

przejście graniczne

20.

Oddział Celny w Bobrownikach

060800

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Zubkach Białostockich

060810

przejście graniczne

21.

Oddział Celny w Łomży

060900

 

22.

Oddział Celny w Trakiszkach

061000

przejście graniczne

III.

URZĄD CELNY W CIESZYNIE

010000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Finansowy

 

 

a)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

b)

Referat Likwidacyjny

 

 

c)

Referat Egzekucyjny

 

 

4.

Dział Gospodarczy

 

 

5.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

6.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

7.

Dział Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

8.

Dział Karny Skarbowy

 

 

9.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny w Cieszynie

 

 

b)

Referat Powtórnej Kontroli Celnej w Cieszynie

 

 

c)

Referat Powtórnej Kontroli Celnej w Bielsku-Białej

 

 

d)

Referat Operacyjny w Chałupkach

 

 

e)

Referat Operacyjny w Zebrzydowicach

 

 

10.

Dział Informatyki

 

 

11.

Dział Prawny

 

 

12.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Podatków

 

 

 

 

Pośrednich

 

 

a)

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

13.

Oddział Celny l w Cieszynie

010100

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Skoczowie

010130

 

14.

Oddział Celny w Chałupkach

010200

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny Drogowy w Chałupkach

010210

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny „Rakowiec” w Chałupkach

010220

przejście graniczne

c)

Posterunek Celny w Pietraszynie

010230

przejście graniczne

d)

Posterunek Celny w Owsiszczach

010240

przejście graniczne

e)

Posterunek Celny w Raciborzu

010250

 

f)

Posterunek Celny w Gołkowicach

010260

przejście graniczne

15.

Oddział Celny Towarowy w Zebrzydowicach

010300

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny l w Zebrzydowicach

010310

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny II w Zebrzydowicach

010330

przejście graniczne

16.

Oddział Celny Osobowy w Zebrzydowicach

010400

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Kaczycach Górnych

010430

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny w Marklowicach

010440

przejście graniczne

17.

Oddział Celny w Bielsku Białej

010500

 

a)

Posterunek Celny w Oświęcimiu

010510

 

b)

Posterunek Celny w Andrychowie

010530

 

c)

Posterunek Celny w Czechowicach-Dziedzicach

010550

 

18.

Oddział Celny w Zwardoniu

010600

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Istebnej

010610

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny w Zwardoniu-Myto

010620

przejście graniczne

c)

Posterunek Celny w Zwardoniu-Skalite

010630

przejście graniczne

d)

Posterunek Celny w Ujsołach-Glince

010640

przejście graniczne

19.

Oddział Celny w Żywcu

010700

 

a)

Posterunek Celny w Korbielowie

010710

przejście graniczne

20.

Oddział Celny II w Cieszynie

010800

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny „Most Wolności” w Cieszynie

010810

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny Kolejowy w Cieszynie

010820

przejście graniczne

c)

Posterunek Celny w Lesznej Górnej

010830

przejście graniczne

d)

Posterunek Celny „Most Przyjaźni” w Cieszynie

010840

przejście graniczne

IV.

URZĄD CELNY W GDYNI

040000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Finansowy

 

 

a)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

b)

Referat Likwidacyjny

 

 

c)

Referat Egzekucyjny

 

 

4.

Dział Księgowości

 

 

5.

Dział Gospodarczy

 

 

a)

Referat Magazynu Centralnego GUC

 

 

6.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

a)

Referat Postępowania w Sprawach Celnych w Gdańsku

 

 

7.

Dział Gospodarczych Procedur Celnych

 

 

8.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

9.

Dział Karny Skarbowy

 

 

10.

Dział Informatyki

 

 

11.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

a)

Referat Powtórnej Kontroli Celnej w Słupsku

 

 

 

b)

Referat Informacji Kontroli Celnej

 

 

c)

Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

12.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny Gdynia Port

 

 

b)

Referat Operacyjny Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo

 

 

13.

Dział Prawny

 

 

14.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

a)

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

15.

Oddział Celny „Port Rybacki” w Gdyni

040100

przejście graniczne

16.

Oddział Celny „Dworzec Morski” w Gdyni

040200

przejście graniczne

17.

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

040300

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny l w Gdyni

040310

 

b)

Posterunek Celny II w Gdyni

040320

 

18.

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

040400

przejście graniczne

19.

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

040500

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny „Terminal Promowy” w Gdyni

040510

przejście graniczne

20.

Oddział Celny w Słupsku

040600

 

a)

Posterunek Celny w Ustce

040620

przejście graniczne

21.

Oddział Celny w Kościerzynie

040800

 

22.

Oddział Celny Pocztowy w Gdyni

040900

 

23.

Oddział Celny w Lęborku

041000

 

24.

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

041100

przejście graniczne

25.

Oddział Celny „Baza Promowa” w Gdańsku

041200

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny „WOC” w Gdańsku

041210

przejście graniczne

26.

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

041300

 

a)

Posterunek Celny w Starogardzie Gdańskim

041310

 

b)

Posterunek Celny w Tczewie

041320

 

27.

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

041400

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny „Stocznie Morskie” w Gdańsku

041410

przejście graniczne

28.

Oddział Celny „Port Północny” w Gdańsku

041500

przejście graniczne

29.

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

041600

przejście graniczne

30.

Oddział Celny w Elblągu

041700

przejście graniczne

31.

Oddział Celny w Kwidzynie

041800

 

32.

Oddział Celny w Chojnicach

041900

 

33.

Posterunek Celny we Władysławowie

040010

przejście graniczne

V.

URZĄD CELNY W KATOWICACH

180000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Finansowy

 

 

a)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

b)

Referat Likwidacyjny

 

 

c)

Referat Egzekucyjny

 

 

4.

Dział Księgowości

 

 

5.

Dział Gospodarczy

 

 

6.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

a)

Referat Gospodarczych Procedur Celnych

 

 

7.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

8.

Dział Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

9.

Dział Karny Skarbowy

 

 

 

10.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny w Częstochowie

 

 

11.

Dział Informatyki

 

 

12.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

a)

Referat Informacji Kontroli Celnej

 

 

13.

Dział Prawny

 

 

14.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

a)

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

15.

Oddział Celny w Katowicach

180100

 

a)

Posterunek Celny w Mysłowicach

180120

 

b)

Posterunek Celny w Orzeszu

180130

 

16.

Oddział Celny w Bytomiu

180200

 

a)

Posterunek Celny Pocztowy w Bytomiu

180210

 

b)

Posterunek Celny w Chorzowie

180220

 

c)

Posterunek Celny w Tarnowskich Górach

180230

 

17.

Oddział Celny w Częstochowie

180300

 

a)

Posterunek Celny w Lublińcu

180310

 

18.

Oddział Celny w Gliwicach

180400

 

a)

Posterunek Celny „WOC” w Gliwicach

180410

 

b)

Posterunek Celny w Rybniku

180440

 

19.

Oddział Celny w Sosnowcu

180500

 

a)

Posterunek Celny w Dąbrowie Górniczej

180510

 

b)

Posterunek Celny w Zawierciu

180520

 

20.

Oddział Celny w Tychach

180600

 

21.

Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

180700

przejście graniczne

VI.

URZĄD CELNY W KRAKOWIE

050000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Finansowy

 

 

a)

Referat Egzekucyjny

 

 

b)

Referat Likwidacyjny

 

 

4.

Dział Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

5.

Dział Gospodarczy

 

 

6.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

7.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

8.

Dział Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

9.

Dział Karny Skarbowy

 

 

10.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny Port Lotniczy Kraków-Balice

 

 

11.

Dział Informatyki

 

 

12.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

a)

Referat Powtórnej Kontroli Celnej w Kielcach

 

 

b)

Referat Powtórnej Kontroli Celnej w Tarnowie

 

 

13.

Dział Prawny

 

 

14.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

15.

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

16.

Oddział Celny w Krakowie

050100

 

a)

Posterunek Celny „PKP Towarowy” w Krakowie

050120

 

17.

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

050200

przejście graniczne

18.

Oddział Celny w Kielcach

050300

 

 

a)

Posterunek Celny w Ostrowcu Świętokrzyskim

050320

 

b)

Posterunek Celny w Końskich

050340

 

c)

Posterunek Celny w Starachowicach

050370

 

d)

Posterunek Celny w Sandomierzu

050380

 

e)

Posterunek Celny w Staszowie

050390

 

19.

Oddział Celny w Tarnowie

050400

 

a)

Posterunek Celny w Brzesku

050410

 

20.

Oddział Celny „Nowa Huta” w Krakowie

050500

 

21.

Oddział Celny „Podgórze” w Krakowie

050600

 

22.

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Kraków-Balice

050700

przejście graniczne

VII.

URZĄD CELNY W ŁODZI

070000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Finansowo-Księgowy

 

 

a)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

b)

Referat Egzekucyjny

 

 

c)

Referat Likwidacyjny

 

 

4.

Dział Gospodarczy

 

 

5.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

6.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

7.

Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

8.

Dział Karny Skarbowy

 

 

9.

Dział Operacyjny

 

 

10.

Dział Informatyki

 

 

11.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

12.

Dział Prawny

 

 

13.

Dział Taryfikacji i Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

14.

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

15.

Dział Gospodarczych Procedur Celnych

 

 

16.

Oddział Celny l w Łodzi

070100

 

a)

Posterunek Celny w Skierniewicach

070110

 

b)

Posterunek Celny III w Łodzi

070120

 

c)

Posterunek Celny l w Łodzi

070160

 

17.

Oddział Celny II w Łodzi

070200

 

a)

Posterunek Celny w Sierpowie

070210

 

b)

Posterunek Celny w Kutnie

070240

 

c)

Posterunek Celny w Łowiczu

070260

 

18.

Oddział Celny III w Łodzi

070300

 

a)

Posterunek Celny II Pocztowy w Łodzi

070310

 

b)

Posterunek Celny w Sieradzu

070340

 

c)

Posterunek Celny w Pabianicach

070350

 

d)

Posterunek Celny w Wieluniu

070360

 

19.

Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim

070400

 

a)

Posterunek Celny w Radomsku

070410

 

b)

Posterunek Celny w Tomaszowie Mazowieckim

070420

 

c)

Posterunek Celny w Rogowcu

070430

 

VIII.

URZĄD CELNY W NOWYM TARGU

080000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Prawny

 

 

 

4.

Dział Gospodarczy

 

 

5.

Dział Finansowy

 

 

a)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

b)

Referat Likwidacyjny

 

 

c)

Referat Egzekucyjny

 

 

6.

Dział Informatyki

 

 

7.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

8.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

9.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej, Podatków Pośrednich i Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

10.

Dział Karny Skarbowy

 

 

11.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny w Muszynie

 

 

b)

Referat Operacyjny w Chyżnem

 

 

12.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

a)

Referat Powtórnej Kontroli Celnej w Nowym Sączu

 

 

13.

Oddział Celny w Chyżnem

080100

przejście graniczne

14.

Oddział Celny w Łysej Polanie

080200

przejście graniczne

15.

Oddział Celny w Muszynie

080300

przejście graniczne

16.

Oddział Celny w Piwnicznej

080400

przejście graniczne

17.

Oddział Celny w Nowym Sączu

080500

 

18.

Oddział Celny w Nowym Targu

080600

 

19.

Posterunek Celny w Chochołowie

080010

przejście graniczne

20.

Posterunek Celny w Jurgowie

080020

przejście graniczne

21.

Posterunek Celny w Niedzicy

080030

przejście graniczne

22.

Posterunek Celny w Koniecznej

080070

przejście graniczne

23.

Oddział Celny w Gorlicach

080700

 

IX.

URZĄD CELNY W OLSZTYNIE

200000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Finansowy

 

 

a)

Referat Księgowości

 

 

b)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

c)

Referat Likwidacyjny

 

 

d)

Referat Egzekucyjny

 

 

4.

Dział Gospodarczy

 

 

5.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

a)

Referat Gospodarczych Procedur Celnych

 

 

6.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

7.

Dział Karny Skarbowy

 

 

8.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny w Bezledach

 

 

9.

Dział Informatyki

 

 

10.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

11.

Dział Prawny

 

 

12.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej, Podatków Pośrednich i Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

13.

Oddział Celny w Olsztynie

200100

 

a)

Posterunek Celny w Korszach

200130

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny w Mrągowie

200150

 

c)

Posterunek Celny w Szczytnie

200160

 

14.

Oddział Celny w Braniewie

200200

przejście graniczne

 

a)

Posterunek Celny Gronowie

200210

przejście graniczne

15.

Oddział Celny w Bezledach

200300

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Bartoszycach

200310

przejście graniczne

16.

Oddział Celny w Iławie

200400

 

a)

Posterunek Celny w Ostródzie

200410

 

17.

Oddział Celny w Ełku

200500

 

a)

Posterunek Celny w Gołdapi

200510

przejście graniczne

X.

URZĄD CELNY W POZNANIU

090000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

a)

Referat Prawny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Gospodarczy

 

 

4.

Dział Informatyki

 

 

5.

Dział Księgowości

 

 

6.

Dział Finansowy

 

 

a)

Referat Likwidacyjny

 

 

b)

Referat Egzekucyjny

 

 

c)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

7.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

8.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

a)

Referat Przeznaczeń Celnych

 

 

b)

Referat Taryfikacji

 

 

c)

Referat Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

d)

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

9.

Dział Karny Skarbowy

 

 

10.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

a)

Referat Informacji Kontroli Celnej

 

 

b)

Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

c)

Referat Operacyjny

 

 

11.

Oddział Celny l w Poznaniu

090100

 

a)

Posterunek Celny w Obornikach

090160

 

b)

Posterunek Celny w Janikowie

090170

 

12.

Oddział Celny II w Poznaniu

090300

 

a)

Posterunek Celny „MTP” w Poznaniu

090340

 

b)

Posterunek Celny Pocztowy w Poznaniu

090350

 

13.

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

090400

 

a)

Posterunek Celny w Zbąszyniu

090410

 

14.

Oddział Celny w Kaliszu

090500

 

a)

Posterunek Celny w Kępnie

090510

 

b)

Posterunek Celny w Ostrowie Wielkopolskim

090530

 

15.

Oddział Celny w Pile

090600

 

16.

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

090700

przejście graniczne

17.

Oddział Celny w Lesznie

090900

 

a)

Posterunek Celny w Śremie

090920

 

18.

Oddział Celny w Gądkach

091100

 

a)

Posterunek Celny w Gnieźnie

091120

 

19.

Oddział Celny w Koninie

091200

 

a)

Posterunek Celny w Kole

091210

 

b)

Posterunek Celny w Turku

091220

 

XI.

URZĄD CELNY W PRZEMYŚLU

100000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Prawny

 

 

4.

Dział Gospodarczy

 

 

5.

Dział Finansowo-Księgowy

 

 

a)

Referat Likwidacyjny

 

 

b)

Referat Egzekucyjny

 

 

6.

Dział Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

7.

Dział Informatyki

 

 

8.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

9.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

a)

Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

10.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

a)

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

11.

Dział Karny Skarbowy

 

 

12.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny w Medyce

 

 

b)

Referat Operacyjny w Barwinku

 

 

c)

Referat Operacyjny w Rzeszowie

 

 

d)

Referat Operacyjny w Hrebennem

 

 

e)

Referat Operacyjny w Zamościu

 

 

13.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

14.

Oddział Celny w Przemyślu

100100

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny Pocztowy w Przemyślu

100110

 

15.

Oddział Celny w Barwinku

100200

przejście graniczne

16.

Oddział Celny w Medyce

100300

przejście graniczne

17.

Oddział Celny w Rzeszowie

100400

 

a)

Posterunek Celny w Mielcu

100410

 

b)

Posterunek Celny w Leżajsku

100420

 

c)

Posterunek Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

100430

przejście graniczne

d)

Posterunek Celny w Dębicy

100440

 

18.

Oddział Celny w Hrebennem

100600

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Werchracie

100610

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny w Hrebennem

100620

przejście graniczne

c)

Posterunek Celny w Lubaczowie

100630

 

19.

Oddział Celny w Zamościu

100700

 

a)

Posterunek Celny w Hrubieszowie

100710

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny w Zosinie

100720

przejście graniczne

c)

Posterunek Celny w Biłgoraju

100730

 

d)

Posterunek Celny w Tomaszowie Lubelskim

100740

 

20.

Oddział Celny w Tarnobrzegu

100800

 

a)

Posterunek Celny w Stalowej Woli

100810

 

21.

Oddział Celny w Sanoku

100900

 

a)

Posterunek Celny w Krościenku

100910

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny w Łupkowie

100930

przejście graniczne

22.

Oddział Celny w Krośnie

101000

 

a)

Posterunek Celny w Jaśle

101010

 

23.

Oddział Celny Towarowy w Przemyślu

101100

 

a)

Posterunek Ceny w Jarosławiu

101110

 

24.

Oddział Celny w Korczowej

101200

przejście graniczne

25.

Oddział Celny Kolejowy w Medyce

101300

przejście graniczne

XII.

URZĄD CELNY W RZEPINIE

110000

 

 

1.

Dział Ogólny

 

 

a)

Referat Ogólny w Świecku

 

 

b)

Referat Ogólny w Olszynie

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Prawny

 

 

4.

Dział Gospodarczy

 

 

5.

Dział Finansowo-Księgowy

 

 

a)

Referat Likwidacyjny

 

 

b)

Referat Likwidacyjny w Olszynie

 

 

c)

Referat Egzekucyjny

 

 

d)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

6.

Dział Informatyki

 

 

a)

Referat Informatyki w Świecku

 

 

b)

Referat Informatyki w Olszynie

 

 

7.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

8.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

a)

Referat Postępowania w Sprawach Celnych w Olszynie

 

 

b)

Referat Gospodarczych Procedur Celnych

 

 

9.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

10.

Dział Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

11.

Dział Karny Skarbowy

 

 

a)

Referat Karny Skarbowy w Olszynie

 

 

12.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny w Świecku

 

 

b)

Referat Operacyjny w Olszynie

 

 

c)

Referat Operacyjny w Kostrzynie / O

 

 

d)

Referat Operacyjny w Gubinie

 

 

13.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

a)

Referat Informacji Kontroli Celnej

 

 

14.

Dział Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

15.

Oddział Celny w Rzepinie

110100

 

a)

Posterunek Celny Kolejowy w Rzepinie

110110

przejście graniczne

16.

Oddział Celny w Zielonej Górze

110200

 

a)

Posterunek Celny w Staropolu

110210

 

17.

Oddział Celny w Gubinie

110300

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny Kolejowy w Gubinie

110310

przejście graniczne

18.

Oddział Celny w Kostrzynie

110400

 

a)

Posterunek Celny w Kostrzynie

110410

przejście graniczne

19.

Oddział Celny w Kunowicach

110500

przejście graniczne

20.

Oddział Celny w Olszynie

110600

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Łęknicy

110610

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny w Przewozie

110620

przejście graniczne

21.

Oddział Celny l w Słubicach

110700

 

22.

Oddział Celny w Tuplicach

110900

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Żarach

110920

 

23.

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

111000

 

24.

Oddział Celny II Drogowy w Słubicach

111100

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Miłowie

111110

przejście graniczne

25.

Oddział Celny III w Słubicach

111200

 

26.

Oddział Celny Drogowy w Kostrzynie

111300

przejście graniczne

 

27.

Oddział Celny w Świecku

111400

przejście graniczne

28.

Oddział Celny IV w Słubicach

111500

 

29.

Oddział Celny w Gubinku

111600

przejście graniczne

XIII.

URZĄD CELNY W SZCZECINIE

120000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Finansowy

 

 

a)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

b)

Referat Likwidacyjny

 

 

c)

Referat Egzekucyjny

 

 

4.

Dział Gospodarczy

 

 

5.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

6.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

7.

Dział Karny Skarbowy

 

 

8.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny w Kołbaskowie

 

 

b)

Referat Operacyjny w Świnoujściu

 

 

9.

Dział Informatyki

 

 

10.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

a)

Referat Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

11.

Dział Prawny

 

 

12.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

a)

Referat Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

b)

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

13.

Oddział Celny Odpraw Zleconych w Szczecinie

120100

 

a)

Posterunek Celny Pocztowy w Szczecinie

120150

 

14.

Oddział Celny „Nabrzeże HUK” w Szczecinie

120300

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Trzebieży

120310

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny w Policach

120320

 

c)

Posterunek Celny II w Szczecinie

120330

przejście graniczne

15.

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

120400

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny „Nabrzeże Starówka” w Szczecinie

120410

przejście graniczne

16.

Oddział Celny „Basen Górniczy” w Szczecinie

120500

przejście graniczne

17.

Oddział Celny w Szczecinie-Gumieńcach

120700

przejście graniczne

18.

Oddział Celny w Kołbaskowie

120800

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Rosówku

120830

przejście graniczne

19.

Oddział Celny w Kołobrzegu

120900

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Świdwinie

120950

 

b)

Posterunek Celny w Gryficach

120960

 

20.

Oddział Celny w Krajniku Dolnym

121000

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny w Osinowie Dolnym

121010

przejście graniczne

21.

Oddział Celny w Świnoujściu

121100

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny „Baza Rybacka” w Świnoujściu

121110

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny Drogowy w Świnoujściu

121130

przejście graniczne

22.

Oddział Celny w Lubieszynie

121200

przejście graniczne

23.

Oddział Celny w Koszalinie

121400

 

a)

Posterunek Celny w Szczecinku

121410

 

b)

Posterunek Celny w Darłowie

121420

przejście graniczne

24.

Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim

121500

 

a)

Posterunek Celny w Goleniowie

121510

przejście graniczne

 

b)

Posterunek Celny w Pyrzycach

121520

 

c)

Posterunek Celny w Wałczu

121530

 

25.

Oddział Celny „Prawobrzeże” w Szczecinie

121600

 

XIV.

URZĄD CELNY W TORUNIU

190000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Finansowy

 

 

a)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

b)

Referat Likwidacyjny

 

 

c)

Referat Egzekucyjny

 

 

4.

Dział Gospodarczy

 

 

5.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

6.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

7.

Dział Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

8.

Dział Karny Skarbowy

 

 

9.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny w Bydgoszczy

 

 

10.

Dział Informatyki

 

 

11.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

a)

Referat Powtórnej Kontroli Celnej w Bydgoszczy

 

 

12.

Dział Prawny

 

 

13.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

14.

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

15.

Oddział Celny w Toruniu

190100

 

a)

Posterunek Celny w Brodnicy

190120

 

16.

Oddział Celny l w Bydgoszczy

190200

 

a)

Posterunek Celny w Bydgoszczy

190230

 

17.

Oddział Celny we Włocławku

190300

 

18.

Oddział Celny w Grudziądzu

190500

 

a)

Posterunek Celny w Świeciu

190510

 

19.

Oddział Celny w Inowrocławiu

190600

 

20.

Oddział Celny II w Bydgoszczy

190700

 

XV.

URZĄD CELNY W WARSZAWIE

140000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Finansowy

 

 

a)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

b)

Referat Likwidacyjny

 

 

c)

Referat Egzekucyjny

 

 

4.

Dział Gospodarczy

 

 

5.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

6.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

7.

Dział Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

a)

Referat Kontroli Składów Celnych

 

 

b)

Referat Kontroli Agencji Celnych

 

 

8.

Dział Karny Skarbowy

 

 

9.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny w Radomiu

 

 

b)

Referat Operacyjny w Ciechanowie

 

 

10.

Dział Informatyki

 

 

11.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej

 

 

 

a)

Referat Informacji Kontroli Celnej

 

 

12.

Dział Prawny

 

 

13.

Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

14.

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

15.

Dział Gospodarczych Procedur Celnych

 

 

16.

Dział - Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu

 

 

17.

Oddział Celny l w Warszawie

140100

 

18.

Oddział Celny II Pocztowy w Warszawie

140200

 

19.

Oddział Celny III w Warszawie

140300

 

a)

Posterunek Celny l w Warszawie

140310

 

b)

Posterunek Celny w Wyszkowie

140330

 

c)

Posterunek Celny w Nowym Dworze Mazowieckim

140340

 

20.

Oddział Celny IV w Warszawie

140400

 

a)

Posterunek Celny III w Warszawie

140410

 

21.

Oddział Celny V w Warszawie

140500

 

a)

Posterunek Celny w Piasecznie

140510

 

b)

Posterunek Celny w Górze Kalwarii

140520

 

22.

Oddział Celny VI w Warszawie

140600

 

a)

Posterunek Celny V w Warszawie

140610

 

23.

Oddział Celny w Radomiu

140700

 

a)

Posterunek Celny w Warce

140710

 

b)

Posterunek Celny w Grójcu

140720

 

c)

Posterunek Celny w Pionkach

140730

 

24.

Oddział Celny w Ciechanowie

140800

 

a)

Posterunek Celny w Ostrołęce

140810

 

b)

Posterunek Celny w Płońsku

140820

 

c)

Posterunek Celny w Mławie

140830

 

d)

Posterunek Celny w Ostrowi Mazowieckiej

140840

 

25.

Oddział Celny w Błoniu

140900

 

a)

Posterunek Celny w Płocku

140910

 

b)

Posterunek Celny w Sochaczewie

140920

 

26.

Oddział Celny w Pruszkowie

141000

 

a)

Posterunek Celny l w Pruszkowie

141010

 

b)

Posterunek Celny II w Pruszkowie

141020

 

c)

Posterunek Celny w Grodzisku Mazowieckim

141030

 

27.

Oddział Celny „Kwatery Głównej” w Warszawie

141100

 

a)

Posterunek Celny VI w Warszawie

141110

 

b)

Posterunek Celny w Otwocku

141120

 

c)

Posterunek Celny w Garwolinie

141130

 

28.

Oddział Celny w Mszczonowie

141200

 

29.

Oddział Celny w Siedlcach

141300

 

a)

Posterunek Celny w Siedlcach

141310

 

XVI.

URZĄD CELNY PORT LOTNICZY W WARSZAWIE

150000

 

1.

Dział Ogólny

 

 

2.

Dział Kadr i Szkolenia

 

 

3.

Dział Finansowy

 

 

a)

Referat Rozliczeń Ceł i Podatków

 

 

b)

Referat Egzekucyjno-Likwidacyjny

 

 

4.

Dział Gospodarczy

 

 

5.

Dział Postępowania w Sprawach Celnych

 

 

 

a)

Referat Taryfikacji, Wartości Celnej i Podatków Pośrednich

 

 

b)

Referat Reguł Pochodzenia Towarów

 

 

6.

Dział Kontroli Wewnętrznej

 

 

7.

Dział Powtórnej Kontroli Celnej, Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych

 

 

8.

Dział Karny Skarbowy

 

 

9.

Dział Operacyjny

 

 

a)

Referat Operacyjny „Dworzec Towarowy”

 

 

10.

Dział Informatyki

 

 

11.

Oddział Celny Osobowy w Warszawie

150100

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny „WOC”

150110

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny - Składy Celne

150120

przejście graniczne

12.

Oddział Celny Towarowy l w Warszawie

150200

przejście graniczne

13.

Oddział Celny Towarowy II w Warszawie

150300

przejście graniczne

a)

Posterunek Celny Towarowy l

150310

przejście graniczne

b)

Posterunek Celny Towarowy II

150320

przejście graniczne

c)

Posterunek Celny Towarowy III

150330