reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 40 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 września 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 30 Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 72, Nr 16, poz. 86 oraz z 2010 r. Nr 15, poz. 63) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenia pierwszej linii wsparcia centrum help-desku dla systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT;”,

b) w ust. 6 uchyla się pkt 4,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W skład Izby Celnej w Opolu wchodzi komórka organizacyjna realizująca zadania z zakresu e-kontroli.”,

d) w ust. 9:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) administrowania ogólnopolskimi systemami informatycznymi: Systemem Zarządzania Zasobami Technicznymi Administracji Celnej „Machina”, Systemem Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej EBTI-PL, Systemem Ochrony Praw Własności Intelektualnej „Leonardo da Vinci” (VINCI), Systemem Rejestrów Wspólnej Polityki Rolnej (RWPR), Komputerowym Rejestrem Automatów do Gier (KRAG);”,

– dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) prowadzenia współpracy administracyjnej określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2073/2004 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych;

8) kontroli obrotu wyrobami alkoholowymi.”,

e) w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) INTRASTAT – polegające na przyjmowaniu zgłoszeń, kontroli danych i prowadzeniu postępowań oraz zadania z zakresu prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desk dla systemu INTRASTAT, EXTRASTAT – polegające na koordynacji i nadzorze nad procesem korygowania danych ze zgłoszeń celnych SAD oraz przyjmowania i kontroli danych zawartych w deklaracjach statystycznych SASP;”,

f) ust. 13 dodaje się pkt 13–14 w brzmieniu:

„13) współpracy z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31);

14) udzielania i występowania o pomoc administracyjną w zakresie zadań Służby Celnej.”,

g) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1–3, ust. 4 pkt 1–4 i 6–7, ust. 6a – 9, ust. 10 pkt 2 – 4, ust. 11, ust. 12 pkt 1, 3–5, 8, 10–11 oraz ust. 13, mogą wchodzić w skład innych komórek organizacyjnych izby.”;

2) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w § 1 w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) komórka kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji – IKW,”,

b) w § 2:

– w ust. 1:

– – w pkt 4 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) sporządzanie okresowych analiz przyczyn i skali zagrożenia przestępczością korupcyjną w środowisku funkcjonariuszy celnych/pracowników na terenie podporządkowanym izbie oraz wypracowywanie kierunków przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej i inicjowanie na tej podstawie działań organizacyjnych,”,

– – w pkt 6:

– – – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ochrona informacji niejawnych,”,

– – – po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

„ca) prowadzenie kancelarii tajnej i kancelarii materiałów zastrzeżonych,”,

– w ust. 2 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wykonywanie czynności procesowych w sprawach o przestępstwa w przypadkach konieczności udzielenia wsparcia komórkom dochodzeniowo-śledczym w urzędach lub komórce dochodzeniowo-śledczej w izbie,”,

– w ust. 5 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz funduszy,”

– ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. ramach komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c, mogą zostać wyodrębnione grupy mobilne, graniczne komórki zwalczania przestępczości oraz komórka wykonująca czynności wynikające z art. 75b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, z uwzględnieniem specyfiki obszaru działania oraz faktycznych potrzeb poszczególnych izb i Służby Celnej.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Finansów

w z. Ludwik Kotecki

 

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390 i Nr 134, poz. 779.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama