reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie systemu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)), art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) obowiązki w zakresie kontroli zarządczej:

a) członków Kierownictwa Ministerstwa Finansów,

b) naczelników urzędów kontroli skarbowej, dyrektorów izb skarbowych, dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, dyrektorów izb celnych, dyrektora Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów,

c) dyrektorów departamentów i biur Ministerstwa Finansów,

d) przewodniczącego Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe,

e) kierownika komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów,

f) Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych,

g) koordynatorów kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów

– w tym szczegółowy tryb sporządzania dokumentów dotyczących kontroli zarządczej;

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Finansów;

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) członku Kierownictwa – rozumie się przez to osobę wchodzącą w skład Kierownictwa Ministerstwa;

4) członku Kierownictwa Ministerstwa koordynującego kontrolę zarządczą – rozumie się przez to członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego, z upoważnienia Ministra Finansów, zadania w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;

5) Komitecie Audytu – rozumie się przez to Komitet Audytu dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, powołany na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy;

6) planie działalności Ministra Finansów – rozumie się przez to plan działalności Ministra Finansów na rok następny, dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy;

7) sprawozdaniu z wykonania planu działalności Ministra Finansów – rozumie się przez to sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Finansów za rok poprzedni dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy;

8) oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Ministra Finansów – rozumie się przez to oświadczenie Ministra Finansów o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy;

9) jednostkach – rozumie się przez to urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, izby celne, Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów;

10) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to departament/biuro w Ministerstwie;

11) Departamencie DA – rozumie się przez to Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie;

12) ryzyku – rozumie się przez to możliwość wystąpienia zdarzenia, które będzie miało negatywny wpływ na realizację założonych celów i zadań.

§ 3.

1. Organizację systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie i jednostkach regulują w szczególności:

1) „Ramowe zasady kontroli zarządczej w resorcie finansów”;

2) „System kontroli zarządczej w Służbie Celnej”;

3) „Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w jednostkach administracji podatkowej i kontroli skarbowej”.

2. Członek Kierownictwa Ministerstwa koordynujący kontrolę zarządczą może wydawać inne, niż wymienione w ust. 1, instrukcje, wskazówki i procedury dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w resorcie finansów, zgodne z założeniami dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

1. Kierownik jednostki jest zobowiązany do:

1) sporządzania, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy:

a) planu działalności na rok następny,

b) sprawozdania z wykonania planu działalności;

2) składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w zakresie kierowanej jednostki, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy;

3) publikowania dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2:

1) naczelnicy urzędów skarbowych przekazują do nadzorującego dyrektora izby skarbowej w terminie do dnia:

a) 20 grudnia każdego roku – w przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a,

b) 21 lutego każdego roku – w przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2;

2) pozostali kierownicy jednostek przekazują do nadzorującego członka Kierownictwa w terminie do dnia:

a) 20 grudnia każdego roku – w przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a,

b) 10 marca każdego roku – w przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2.

3) podlegają publikacji w terminie 3 dni roboczych od terminów, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. Dyrektor izby skarbowej przekazuje do nadzorującego członka Kierownictwa informację o stanie kontroli zarządczej w nadzorowanych urzędach skarbowych, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia – w terminie do dnia 10 marca każdego roku.

§ 5.

Dyrektor komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny za:

1) sporządzenie i przekazanie:

a) nadzorującemu członkowi Kierownictwa i Departamentowi DA – planu pracy na rok następny, w terminie do dnia 20 grudnia każdego roku, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia,

b) nadzorującemu członkowi Kierownictwa:

– sprawozdania z wykonania planu pracy za pierwsze półrocze, w terminie do dnia 15 sierpnia każdego roku, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia,

– sprawozdania z wykonania planu pracy za rok poprzedni, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia,

– oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do zarządzenia;

2) aktualizację planu pracy po upływie pierwszego półrocza, w terminie do dnia 15 sierpnia każdego roku, w zakresie oceny ryzyka.

§ 6.

1. Członek Kierownictwa przedkłada członkowi Kierownictwa Ministerstwa koordynującemu kontrolę zarządczą propozycje:

1) celów i zadań do projektu planu działalności Ministra Finansów, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do zarządzenia albo informację wraz z uzasadnieniem braku propozycji celów i zadań – w terminie do dnia 10 września każdego roku;

2) zmian do projektów: planu działalności Ministra Finansów, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Finansów i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Finansów.

2. Członek Kierownictwa w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych i jednostek przedkłada członkowi Kierownictwa Ministerstwa koordynującemu kontrolę zarządczą:

1) zaakceptowane:

a) sprawozdania nadzorowanych komórek organizacyjnych z wykonania planu pracy za pierwsze półrocze – w terminie do dnia 25 sierpnia każdego roku,

b) sprawozdania nadzorowanych komórek organizacyjnych z wykonania planu pracy za rok poprzedni – w terminie do dnia 31 marca każdego roku,

c) oświadczenia nadzorowanych komórek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej – w terminie do dnia 31 marca każdego roku;

2) oświadczenia o stanie kontroli zarządczej sporządzane przez dyrektorów: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów i Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów – w terminie do dnia 31 marca każdego roku;

3) oświadczenia o stanie kontroli zarządczej odpowiednio w administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służbie Celnej, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do zarządzenia – w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

§ 7.

W terminie do dnia 10 marca każdego roku:

1) Przewodniczący Komitetu Audytu – w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe oraz

2) Kierownik komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie – w zakresie Ministerstwa

– przekazują członkowi Kierownictwa Ministerstwa koordynującemu kontrolę zarządczą opinię o funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

§ 8.

Członek Kierownictwa Ministerstwa koordynujący kontrolę zarządczą przedstawia Kierownictwu Ministerstwa projekt planu działalności Ministra Finansów, sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Finansów i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Finansów, na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa lub w trybie obiegowym.

§ 9.

Dyrektor komórki organizacyjnej, w zakresie działalności tej komórki, jest odpowiedzialny za:

1) wdrożenie i promowanie zasad zarządzania ryzykiem w komórce organizacyjnej;

2) realizację celów i zadań, bieżące ich monitorowanie oraz zarządzanie ryzykiem związane z celami i zadaniami;

3) informowanie nadzorującego członka Kierownictwa o istotnych ryzykach;

4) wyznaczenie koordynatora kontroli zarządczej odpowiedzialnego za:

a) gromadzenie i analizę informacji dotyczących kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej, w tym informacji dotyczących ryzyk,

b) raportowanie dyrektorowi komórki organizacyjnej o ryzykach,

c) przekazywanie pracownikom komórki organizacyjnej niezbędnych informacji z zakresu kontroli zarządczej,

d) bieżącą współpracę z Departamentem DA.

§ 10.

Departament DA odpowiada za:

1) przygotowywanie dla członka Kierownictwa Ministerstwa koordynującego kontrolę zarządczą dokumentów w zakresie kontroli zarządczej;

2) bieżące monitorowanie terminowego przebiegu poszczególnych etapów opracowywania projektu planu działalności Ministra Finansów, planu działalności Ministra Finansów, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Finansów i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Finansów;

3) publikowanie planu działalności Ministra Finansów, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Finansów i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów;

4) proponowanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania ryzykiem;

5) gromadzenie informacji o systemie zarządzania ryzykiem;

6) przeprowadzenie raz w roku samooceny kontroli zarządczej w Ministerstwie Finansów według zasad określonych przez członka Kierownictwa Ministerstwa koordynującego kontrolę zarządczą;

7) bieżącą współpracę z komórkami organizacyjnymi oraz koordynatorami kontroli zarządczej.

§ 11.

1. Przepis § 5 pkt 1 lit. a i lit. b tiret pierwsze i drugie oraz pkt 2 stosuje się po raz pierwszy odpowiednio w odniesieniu do planu pracy na rok 2013, sprawozdań z wykonania tego planu oraz jego aktualizacji, z wyłączeniem Departamentu Administracji Podatkowej, Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych, Departamentu Kontroli Skarbowej, Departamentu Służby Celnej oraz Biura Kontroli Resortowej w Ministerstwie Finansów, które sporządzają plan pracy na rok 2012, sprawozdania z wykonania tego planu oraz jego aktualizację.

2. Dyrektorzy izb celnych są obowiązani do sporządzenia sprawozdań z wykonania planu działalności za rok 2011.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2011 r.

 

Minister Finansów

w z. Ludwik Kotecki

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

Załącznik 1. [WZÓR - Informacja dyrektora izby skarbowej o stanie kontroli zarządczej w nadzorowanych urzędach skarbowych]

Załączniki do zarządzenia Nr 49 Ministra Finansów
z dnia 1 grudnia 2011 r. (poz. 44)

Załącznik nr 1

WZÓR – Informacja dyrektora izby skarbowej o stanie kontroli zarządczej w nadzorowanych urzędach skarbowych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2. [WZÓR - Plan pracy]

Załącznik nr 2

WZÓR – Plan pracy

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

infoRgrafika


Załącznik 3. [WZÓR - Sprawozdanie z wykonania planu pracy za pierwsze półrocze]

Załącznik nr 3

WZÓR – Sprawozdanie z wykonania planu pracy za pierwsze półrocze

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 4. [WZÓR - Sprawozdanie z wykonania planu pracy za rok]

Załącznik nr 4

WZÓR – Sprawozdanie z wykonania planu pracy za rok

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej]

Załącznik nr 5

WZÓR – Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 6. [WZÓR - Propozycje celów i zadań do projektu planu działalności Ministra Finansów]

Załącznik nr 6

WZÓR – Propozycje celów i zadań do projektu planu działalności Ministra Finansów

infoRgrafika


Załącznik 7. [WZÓR - Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej]

Załącznik nr 7

WZÓR – Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama