Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutów izbom i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 19 i 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) przeprowadzania badań technicznych automatów i urządzeń do gier.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia w § 3 w ust. 2 w pkt 1 po lit. h dodaje się lit. ha w brzmieniu: „ha) prowadzenie działań patrolowo-kontrolnych na wyznaczonych targowiskach i bazarach,”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) w lp. I w pkt 1 uchyla się lit. c,

b) w lp. XI w pkt 1:

– uchyla się lit. f,

– dodaje się lit. g w brzmieniu:

g)

Oddział Celny w Budomierzu

401080

przejście graniczne

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
  • Data wejścia w życie: 2014-04-01
  • Data obowiązywania: 2014-04-01
  • Dokument traci ważność: 2017-03-01

Dzienniki Urzędowe