Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 czerwca 2014 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Kredytowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc zarządzenie Nr 9 Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Kredytowego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 51).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Szczurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-25
  • Data wejścia w życie: 2014-06-20
  • Data obowiązywania: 2014-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe