Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 51
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 42 Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów” (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 1) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Centrum zapewnia usługi infrastruktury teleinformatycznej dla centralnych systemów informatycznych resortu finansów.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister Finansów.”;

3) w § 5:

a) w ust. 1:

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) stosowanie zabezpieczeń elementów infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego opracowanymi w Ministerstwie Finansów we współpracy z komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach bezpieczeństwa i ochrony informacji;”,

– po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów właściwymi w sprawach informatyki w zakresie wyznaczania osób do wykonywania funkcji administratora systemu informatycznego (ASI), w odniesieniu do systemów (aplikacji) Ministerstwa Finansów;”,

– pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) monitorowanie zabezpieczeń oraz obsługa incydentów bezpieczeństwa w zakresie elementów infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Finansów, centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów i infrastruktury teleinformatycznej centralnych systemów informatycznych, we współpracy z komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach bezpieczeństwa i ochrony informacji;

10) realizacja zamówień publicznych dotyczących utrzymania i rozwoju elementów infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Finansów, centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów i infrastruktury teleinformatycznej centralnych systemów informatycznych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zasady, poziom i szczegółowy zakres świadczenia poszczególnych usług przez Centrum będą uzgadniane z Dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w zakresie dostarczania usług informatycznych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-15
  • Data wejścia w życie: 2014-10-14
  • Data obowiązywania: 2014-10-14

Dzienniki Urzędowe