Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 52
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2013 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 25 Ministra Finansów z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 80 i Nr 12, poz. 88 oraz z 2013 r. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

35) „Prezes Zarządu Stowarzyszenia CFA Society Poland.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie wymienieni w pkt 3–35 mogą w zastępstwie do prac w Radzie oddelegować jednego przedstawiciela.”;

2) w § 8 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) osoby powołane przez Przewodniczącego Rady spośród członków Rady, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5–35.”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Szczurek

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-20
  • Data wejścia w życie: 2014-10-20
  • Data obowiązywania: 2014-10-20

Dzienniki Urzędowe