Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 53
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 34 Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 27 i 36) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 w ust. 2 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) monitorowanie, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, przebiegu procesu legislacyjnego, w tym terminów ogłaszania aktów prawnych;

9) informowanie, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej:

a) członka Kierownictwa Ministerstwa nadzorującego komórkę,

b) Departamentu Prawnego

– o ryzyku niedotrzymania terminów w toku procesu legislacyjnego, w tym terminu ogłoszenia aktu prawnego.”;

2) w § 50 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) koordynowanie monitorowania przebiegu procesu legislacyjnego, w tym terminów ogłaszania aktów prawnych;”.

§ 2.

 Dyrektor Departamentu Prawnego przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nowy wewnętrzny regulamin Departamentu Prawnego.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Szczurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-21
  • Data wejścia w życie: 2014-10-20
  • Data obowiązywania: 2014-10-20
  • Dokument traci ważność: 2016-03-01

Dzienniki Urzędowe