Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Finansów, stanowiący załącznik do zarządzenia, zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2.

 Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, na podstawie zakresów działania określonych Regulaminem, opracują i przedłożą Dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3.

 Do czasu zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, o których mowa w § 2, dotychczas obowiązujące wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów zachowują moc w zakresie, w jakim są zgodne z Regulaminem.

§ 4.

 1. Do dnia przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2015 r., jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2014 r., wszystkie zadania dotyczące obsługi dysponenta części 19 budżetu państwa w zakresie zmian w planie finansowym części 19 budżetu państwa na 2014 r. wykonuje Departament Finansów i Księgowości.

2. Do dnia sporządzenia miesięcznych sprawozdań budżetowych za lipiec 2014 r., jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2014 r., zadania dotyczące obsługi finansowo-księgowej:

1) dysponenta części 79 budżetu państwa, w tym czynności w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi części 79 budżetu państwa na 2014 r., wykonuje Departament Długu Publicznego;

2) dysponenta części 82 budżetu państwa, w tym czynności w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi części 82 budżetu państwa na 2014 r., wykonuje Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

§ 5.

 W zakresie udostępniania informacji publicznych w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia właściwe są komórki organizacyjnie, w których sprawa była rozpatrywana przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6.

 Traci moc zarządzenie Nr 34 Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 6).

§ 7.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 9 lipca 2014 r.

Minister Finansów: M. Szczurek

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA FINANSÓW]

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 11 lipca 2014 r. poz. 27

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA FINANSÓW

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Finansów, zwany dalej „Regulaminem”, określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, zwanego dalej „Ministerstwem”, wymienionych w zarządzeniu Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M. P. poz. 504).

§ 2. Ministerstwo zapewnia obsługę Ministra Finansów, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie zadań określonych w przepisach odrębnych i innych dokumentach dla ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych oraz ogólnie dla ministra i Ministra jako organu administracji rządowej.

Rozdział 2

Organizacja Ministerstwa

§ 3. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Ministra – BMI;

2) Departament Administracji Podatkowej – AP;

3) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji – DB;

4) Departament Budżetu Państwa – BP;

5) Departament Ceł – DC;

6) Departament Długu Publicznego – DP;

7) Departament Finansowania Sfery Budżetowej – FS;

8) Departament Finansowania Sfery Gospodarczej – FG;

9) Departament Finansów i Księgowości – FK;

10) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego – ST;

11) Departament Gwarancji i Poręczeń – DG;

12) Departament Informacji Finansowej – IF;

13) Departament Informatyzacji Usług Publicznych – IU;

14) Departament Instytucji Płatniczej – IP;

15) Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier – CP;

16) Departament Kontroli Skarbowej – KS;

17) Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej – DO;

18) Departament Podatków Dochodowych – DD;

19) Departament Podatków Lokalnych – PL;

20) Departament Podatku Akcyzowego – PA;

21) Departament Podatku od Towarów i Usług – PT;

22) Departament Polityki Makroekonomicznej – PM;

23) Departament Polityki Podatkowej – PK;

24) Departament Polityki Wydatkowej – PW;

25) Departament Prawny – PR;

26) Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej – DR;

27) Departament Regulacji Rynku Gier – RG;

28) Departament Rozwoju Rynku Finansowego – FN;

29) Departament Służby Celnej – SC;

30) Departament Strategii Systemu Informacyjnego – DS;

31) Departament Unii Europejskiej – UE;

32) Departament Wspierania Polityk Gospodarczych – PG;

33) Departament Wywiadu Skarbowego – WS;

34) Departament Zagraniczny – DZ;

35) Biuro Administracyjne – BAD;

36) Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej – BAK;

37) Biuro Dyrektora Generalnego – BDG;

38) Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych – BDF;

39) Biuro Edukacji Finansowej – BEF;

40) Biuro Wsparcia Technicznego i Obsługi – BWT;

41) Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów

– Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów – GEM.

§ 4. 1. W Ministerstwie działają, na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami:

1) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS);

2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF);

3) Szef Służby Celnej;

4) Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych;

5) Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;

6) Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;

7) Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską;

8) Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych.

2. W Ministerstwie działają, na podstawie odrębnych przepisów:

1) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) kierownik komórki audytu wewnętrznego;

3) rzecznik prasowy;

4) Komisja Dyscyplinarna Ministerstwa Finansów;

5) komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

a) Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,

b) Międzyresortowa Komisja Orzekająca przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych.

3. Minister powołuje:

1) członków Komisji Nadzoru Audytowego;

2) członków Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy;

3) członków komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o świadectwo zawodowe wydawane na podstawie przepisów o grach hazardowych;

4) członków Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych;

5) członków Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów;

6) Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy;

7) członków Komitetu Standardów Rachunkowości;

8) Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

4. Organami opiniodawczo-doradczymi Ministra, działającymi na podstawie odrębnych przepisów, są:

1) Rada Konsultacyjna Służby Celnej;

2) Komitet Audytu dla działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

§ 5. 1. Cele i zadania Ministerstwa realizowane są w trzech płaszczyznach:

1) organizacyjnej – zgodnie z Regulaminem, wewnętrznymi regulaminami organizacyjnymi komórek organizacyjnych i określonymi w tych regulaminach strukturami organizacyjnymi, a także występującymi zależnościami funkcjonalnymi pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz w ramach zadań komitetów, rad, komisji, zespołów i grup roboczych, powoływanych w trybie odrębnym;

2) procesowej – w ramach procesów występujących w Ministerstwie, w tym określonych w regulacjach wewnętrznych, normujących określone obszary działalności Ministerstwa;

3) projektowej – w ramach projektów określonych w regulacjach wewnętrznych.

2. Komitety, rady, komisje, zespoły i grupy robocze, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być powoływane przez:

1) Ministra;

2) Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

3) Szefa Służby Celnej;

4) GIKS;

5) GIIF.

3. Podmioty wymienione w ust. 2, powołując komitet, radę, komisję, zespół albo grupę roboczą, określają cel ich powołania, skład, zakres zadań i tryb pracy.

4. Minister albo Dyrektor Generalny Ministerstwa mogą odrębnym zarządzeniem określić szczegółowe zadania i odpowiedzialność komórek organizacyjnych oraz sposób postępowania na poszczególnych etapach procesów występujących w Ministerstwie.

5. Szczegółowy podział zadań i właściwość komórek organizacyjnych w ramach systemu zarządzania i kontroli wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej (UE) mogą określać odrębne regulacje wewnętrzne.

Rozdział 3

Zasady zarządzania Ministerstwem

§ 6. Minister kieruje Ministerstwem oraz wykonuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, a także koordynuje i nadzoruje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane.

§ 7. 1. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, Dyrektora Generalnego Ministerstwa, Głównego Ekonomisty Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

2. Zakresy czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu oraz zakres, w jakim sekretarz stanu zastępuje Ministra, określa odrębne zarządzenie Ministra.

3. Ustalając zakresy czynności, o których mowa w ust. 2, Minister zatwierdza schemat organizacyjny Ministerstwa, przedstawiający podporządkowanie komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra.

§ 8. Minister może, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów, w formie pisemnej, upoważnić sekretarza stanu, podsekretarza stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych i innych pracowników Ministerstwa do podejmowania w określonych sprawach czynności w jego imieniu, w tym do załatwiania spraw w imieniu organu administracji rządowej w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

§ 9. 1. Dyrektor Generalny Ministerstwa wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) i w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w szczególności realizuje politykę personalną w Ministerstwie oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie, zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa, warunki jego działania i organizację pracy, a także wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.

2. Dyrektora Generalnego Ministerstwa w czasie nieobecności zastępuje dyrektor komórki organizacyjnej, wyznaczony w uzgodnieniu z Ministrem.

3. Dyrektor Generalny Ministerstwa może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektorów komórek organizacyjnych i innych pracowników Ministerstwa, z wyjątkiem funkcjonariuszy celnych, do podejmowania w określonych sprawach czynności w jego imieniu oraz powierzyć im realizację zadań w ustalonym zakresie.

§ 10. 1. Zasady zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne określają odrębne przepisy.

2. W zakresie określonym odrębnymi przepisami dyrektor komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy nadzoru Ministra nad organami lub jednostkami organizacyjnymi, których wydatki są ujmowane w częściach budżetu państwa, którymi dysponuje Minister, wykonuje zadania dysponenta części budżetowej dotyczące uzgadniania programów inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i ich zmiany oraz akceptowania dla tych inwestycji wartości kosztorysowej.

3. W zakresie inwestycji budowlanych realizowanych przez Biuro Administracyjne zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje Dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości.

§ 11. Sprawy dotyczące pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Ministra, GIKS, GIIF, Szefa Służby Celnej i Dyrektora Generalnego Ministerstwa reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 12. 1. Komórki organizacyjne realizują zadania w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie, zgodnie z kierunkami określonymi przez Kierownictwo Ministerstwa lub członka Kierownictwa Ministerstwa.

2. Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka, do zakresu działania której należy dana sprawa.

3. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy większość zagadnień lub merytoryczna istota sprawy wymagającej załatwienia.

4. Komórka organizacyjna właściwa do realizacji określonego zadania koordynuje prace wykonywane przez komórki organizacyjne współpracujące przy realizacji tego zadania, w tym opracowuje ostateczne projekty dokumentów oraz stanowisk i opinii Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

5. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 4, koordynując realizację określonego zadania:

1) udostępnia współpracującym komórkom organizacyjnym znajdujące się w jej posiadaniu materiały;

2) wnioskuje o przedstawienie przez komórki organizacyjne współpracujące niezbędnych opinii, informacji lub dokumentów i wskazuje termin ich przedstawienia.

§ 13. Spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez komórki organizacyjne rozstrzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa.

§ 14. Obsługę członków Kierownictwa Ministerstwa oraz komórek organizacyjnych zapewniają sekretariaty.

Rozdział 4

Zasady organizacji komórek organizacyjnych

§ 15. 1. Komórki organizacyjne działają na podstawie Regulaminu i wewnętrznych regulaminów organizacyjnych tych komórek.

2. W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić wydziały, zespoły, jednoosobowe lub wieloosobowe samodzielne stanowiska pracy i sekretariaty, zwane dalej „komórkami wewnętrznymi”.

3. W komórce organizacyjnej może zostać utworzony wydział, w przypadku gdy rodzaj spraw i zakres pracy wymaga co najmniej 5 pracowników, w tym naczelnika wydziału.

4. W komórce organizacyjnej może zostać utworzony zespół w przypadku, gdy do realizacji określonych zadań nie jest celowe utworzenie wydziału, a zakres prac wymaga co najmniej 3 pracowników, w tym kierującego zespołem.

5. Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy może zostać utworzone, w przypadku gdy jednorodne zadania realizowane są przez dwóch lub więcej pracowników.

6. Dyrektor Generalny Ministerstwa może wyrazić zgodę na utworzenie wydziału w składzie mniejszym niż określony w ust. 3.

§ 16. 1. Wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej określa w szczególności:

1) strukturę organizacyjną komórki organizacyjnej wraz ze schematem organizacyjnym;

2) organizację zarządzania komórką organizacyjną, w tym:

a) sposób zastępowania dyrektora komórki organizacyjnej,

b) zakresy upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcom dyrektora lub innym pracownikom komórki organizacyjnej;

3) szczegółowe zakresy zadań komórek wewnętrznych.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej opracowuje i przedkłada projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, za pośrednictwem Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

§ 17. 1. Do realizacji okresowych zadań dyrektor komórki organizacyjnej może powoływać, spośród pracowników komórki organizacyjnej, zespoły wewnętrzne, określając cel ich powołania, skład, zakres zadań i tryb pracy.

2. Powołanie zespołu wewnętrznego nie wymaga wprowadzenia zmian do wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej.

3. O powołaniu zespołu wewnętrznego dyrektor komórki organizacyjnej zawiadamia Dyrektora Generalnego Ministerstwa za pośrednictwem Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

Rozdział 5

Zarządzanie komórkami organizacyjnymi

§ 18. Zadania kadry kierowniczej w zakresie zarządzania komórką organizacyjną realizują dyrektorzy komórek organizacyjnych i ich zastępcy oraz naczelnicy wydziałów, a także osoby kierujące zespołami, stosownie do ustalonej struktury organizacyjnej komórki organizacyjnej.

§ 19. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej kieruje pracą oraz zapewnia wykonanie zadań komórki organizacyjnej.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny w szczególności za:

1) prawidłową, efektywną i terminową realizację celów i zadań komórki organizacyjnej, określonych w Regulaminie i innych regulacjach wewnętrznych, oraz zleconych przez Kierownictwo Ministerstwa, Ministra lub nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa;

2) zgodność działania komórki organizacyjnej z kierunkami określonymi przez Kierownictwo Ministerstwa, Ministra lub nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa, obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;

3) właściwą organizację pracy komórki organizacyjnej i efektywne wykorzystanie czasu pracy pracowników komórki organizacyjnej;

4) zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie realizowanych dochodów i wydatków budżetu państwa, w tym gospodarowanie środkami publicznymi zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi w szczególności w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

5) planowanie dochodów i wydatków budżetowych, monitorowanie ich wykorzystania oraz wnioskowanie o zmianę planów finansowych dysponentów środków budżetu państwa, ustanowionych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

6) zapewnienie przestrzegania w komórce organizacyjnej przepisów o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, a także tajemnicy skarbowej i celnej;

7) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa.

3. Dyrektor komórki organizacyjnej wspiera Dyrektora Generalnego Ministerstwa w realizacji polityki personalnej, w szczególności odpowiada za:

1) zarządzanie obiegiem informacji w komórce organizacyjnej oraz zapewnienie pracownikom dostępu do informacji niezbędnych do właściwej realizacji powierzonych im zadań;

2) przekazywanie pracownikom okresowych informacji o wynikach i efektach ich pracy;

3) zapewnienie dzielenia się wiedzą przez pracowników komórki organizacyjnej;

4) dbałość o rozwój zawodowy pracowników;

5) składanie wniosków w sprawach naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przenoszenia, rozwoju zawodowego, ustalania wysokości wynagrodzenia/uposażenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania w odniesieniu do pracowników komórki organizacyjnej;

6) ocenę bezpośrednio podległych pracowników komórki organizacyjnej;

7) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w komórce organizacyjnej.

§ 20. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej:

1) reprezentuje komórkę organizacyjną wobec innych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz w kontaktach zewnętrznych;

2) podpisuje opracowane w komórce organizacyjnej wyjaśnienia przepisów dotyczących zakresu działania komórki organizacyjnej, niezastrzeżone dla Ministra albo innych członków Kierownictwa Ministerstwa;

3) udziela informacji, wyjaśnień i opinii w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną, niezastrzeżonych dla Ministra albo innych członków Kierownictwa Ministerstwa;

4) reprezentuje Ministerstwo w sprawach wynikających z zakresu właściwości i zadań komórki organizacyjnej, niezastrzeżonych dla Ministra albo innych członków Kierownictwa Ministerstwa.

2. Dyrektor komórki organizacyjnej wykonuje również zadania wynikające z innych regulacji wewnętrznych oraz realizuje uprawnienia przekazane odrębnym upoważnieniem.

3. Dyrektor komórki organizacyjnej, zgodnie z zakresem działania komórki organizacyjnej, którą kieruje:

1) podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:

a) pisma i materiały kierowane do nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa;

b) pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji publicznej;

2) parafuje pisma i materiały kierowane do podpisu Ministra oraz do podpisu innych członków Kierownictwa Ministerstwa;

3) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach i w zakresie określonych odrębnymi upoważnieniami.

4. Dyrektor komórki organizacyjnej określa cele i zadania komórki organizacyjnej w perspektywie nie krótszej niż rok, które winny być powiązane z celami ujętymi w „Planie działalności Ministra Finansów” na dany rok, dla działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, oraz podejmuje działania umożliwiające ich realizację w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając w szczególności:

1) wiarygodność sprawozdań, informacji i materiałów wytwarzanych lub przetwarzanych w komórce organizacyjnej;

2) ochronę zasobów;

3) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;

4) efektywność i skuteczność przepływu informacji w komórce organizacyjnej oraz pomiędzy komórką organizacyjną a innymi komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań.

5. Dyrektor komórki organizacyjnej może upoważnić pracowników komórki organizacyjnej do prowadzenia określonych spraw i podpisywania pism w swoim imieniu. Upoważnienie może wynikać bezpośrednio z postanowień wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej albo z odrębnego dokumentu. Kopię upoważnienia udzielonego odrębnym dokumentem dyrektor komórki organizacyjnej przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego.

6. W czasie nieobecności dyrektora komórką organizacyjną kieruje wyznaczony zastępca dyrektora, a w razie braku zastępcy dyrektora lub jego nieobecności, wyznaczony pracownik. W przypadku braku dyrektora, do czasu obsadzenia tego stanowiska, komórką organizacyjną kieruje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 21. Dyrektor komórki organizacyjnej współdziała z dyrektorami innych komórek organizacyjnych przy realizacji zadań lub przygotowywaniu propozycji rozstrzygnięć przekraczających zakres działania kierowanej komórki organizacyjnej.

§ 22. 1. Zastępca dyrektora komórki organizacyjnej kieruje pracami komórki organizacyjnej w zakresie spraw określonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym tej komórki oraz odpowiada bezpośrednio przed dyrektorem za realizację powierzonych mu zadań.

2. Do obowiązków zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej należy realizowanie powierzonych zadań poprzez:

1) organizowanie pracy oraz kontrolę realizacji zadań przez podległe komórki wewnętrzne;

2) zapewnienie dyscypliny pracy w podległych komórkach wewnętrznych.

3. Zastępca dyrektora komórki organizacyjnej:

1) odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie celów i zadań przez podległe komórki wewnętrzne;

2) podejmuje decyzje oraz podpisuje lub parafuje pisma w sprawach z zakresu zadań podległych komórek wewnętrznych, zgodnie z postanowieniami wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej lub udzielonym odrębnie upoważnieniem;

3) przekazuje podległym komórkom wewnętrznym dyspozycje i wytyczne niezbędne do wykonywania zadań;

4) reprezentuje podległe komórki wewnętrzne w zakresie określonym w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej;

5) zapewnia wymianę informacji w podległych komórkach wewnętrznych, a także z pozostałymi zastępcami dyrektora oraz komórkami wewnętrznymi;

6) przedstawia dyrektorowi opinie i wnioski w sprawach naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przenoszenia, rozwoju zawodowego, ustalania wysokości wynagrodzenia/uposażenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania w odniesieniu do podległych pracowników;

7) dokonuje oceny bezpośrednio podległych pracowników oraz przekazuje im okresowe informacje o wynikach i efektach ich pracy;

8) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

§ 23. 1. Naczelnik wydziału oraz pracownik kierujący zespołem realizuje powierzony zakres zadań zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacyjnym komórki organizacyjnej.

2. Do obowiązków naczelnika wydziału oraz pracownika kierującego zespołem należy:

1) organizowanie pracy oraz kontrola realizacji zadań przez poszczególnych pracowników;

2) kontrolowanie dyscypliny pracy.

3. Naczelnik wydziału oraz pracownik kierujący zespołem:

1) odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie zadań przez pracowników kierowanego wydziału albo zespołu;

2) podejmuje decyzje oraz podpisuje lub parafuje pisma w sprawach z zakresu zadań kierowanego wydziału albo zespołu, określonych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym komórki organizacyjnej;

3) przekazuje pracownikom kierowanego wydziału albo zespołu dyspozycje i wytyczne niezbędne do wykonywania zadań;

4) reprezentuje kierowany wydział albo zespół w zakresie określonym przez przełożonych;

5) zapewnia wymianę informacji wewnątrz kierowanego wydziału albo zespołu, a także z pozostałymi komórkami wewnętrznymi;

6) przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przenoszenia, rozwoju zawodowego, ustalania wysokości wynagrodzenia/uposażenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania w odniesieniu do pracowników;

7) dokonuje oceny pracowników kierowanego wydziału albo zespołu oraz przekazuje im okresowe informacje o wynikach i efektach ich pracy;

8) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Rozdział 6

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych

§ 24. 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do realizacji zadań wynikających z aktów normatywnych, dokumentów o charakterze strategicznym w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, programów rządowych i innych dokumentów oraz regulacji wewnętrznych, a także do realizacji poleceń Kierownictwa Ministerstwa lub członka Kierownictwa Ministerstwa.

2. Komórki organizacyjne uczestniczą, zgodnie ze swoją właściwością, w realizacji zadań, za których koordynację odpowiadają inne komórki organizacyjne.

3. Komórki organizacyjne są obowiązane do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu zadań, w szczególności poprzez dokonywanie uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i udzielanie informacji oraz wspólne prowadzenie prac.

4. Komórki organizacyjne występując o zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii przedstawiają informacje i materiały niezbędne do zajęcia stanowiska lub wyrażenia opinii oraz wskazują problem wymagający rozwiązania.

§ 25. 1. Komórki organizacyjne, w zakresie swojej właściwości, realizują zadania:

1) związane z projektami aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, w szczególności:

a) opracowują projekty dokumentów rządowych należących do właściwości Ministra, w tym projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych, oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych i testy regulacyjne, z uwzględnieniem prawa europejskiego i zobowiązań międzynarodowych Polski, w tym zapewniają zgodność opracowywanych projektów dokumentów rządowych z zasadami udzielania pomocy publicznej,

b) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne i uzgodnienia z członkami Rady Ministrów, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji oraz konsultacje publiczne i opiniowanie projektów, o których mowa w lit. a, w tym realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późń. zm.),

c) opiniują projekty, o których mowa w lit. a, opracowywane przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa,

d) uzgadniają projekty dokumentów rządowych opracowywane przez naczelne i centralne organy administracji rządowej,

e) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Komitet Spraw Europejskich, Stały Komitet Rady Ministrów oraz inne komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw;

2) związane z projektami regulacji wewnętrznych, w tym projektami zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur wewnętrznych, w szczególności:

a) opracowuj ą projekty regulacji wewnętrznych,

b) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne projektów regulacji wewnętrznych,

c) opiniują projekty regulacji wewnętrznych opracowywane przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa;

3) związane z prawem UE w szczególności:

a) analizują prawo europejskie oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Ministra,

b) biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także współpracują z Komisją Europejską i Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz z państwami członkowskimi UE,

c) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rady Ministrów do projektów aktów legislacyjnych i pozalegislacyjnych UE oraz pogłębionych informacji na temat oceny wpływu,

d) zapewniają, w porozumieniu z Departamentem Unii Europejskiej, dokonanie prawidłowej i terminowej transpozycji przepisów prawa UE do polskiego prawa oraz współpracują w tym zakresie z właściwymi podmiotami,

e) prowadzą sprawy dotyczące notyfikacji norm i przepisów technicznych w zakresie właściwości Ministra,

f) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

g) wykonują zadania związane z udzielaniem i monitorowaniem pomocy publicznej;

4) związane ze współpracą międzynarodową w szczególności:

a) prowadzą sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymagające uwzględniania zobowiązań międzynarodowych RP,

b) prowadzą, w porozumieniu z Departamentem Unii Europejskiej lub Departamentem Zagranicznym, sprawy umów międzynarodowych,

c) przygotowują zagraniczne podróże służbowe pracowników, w szczególności poprzez przygotowywanie instrukcji oraz sprawozdań z wyjazdów,

d) koordynują przygotowywanie od strony merytorycznej i organizacyjnej konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań międzynarodowych;

5) związane z zarządzaniem finansami Ministerstwa w szczególności:

a) przygotowują materiały do projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej Ministerstwa,

b) przygotowują propozycje zmian w planach finansowych dysponenta części budżetowej oraz dysponentów II i III stopnia, ustanowionych odrębnie,

c) wykonują zadania dysponenta części budżetowej dotyczące uzgadniania programów inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i ich zmiany oraz akceptowania dla tych inwestycji wartości kosztorysowej;

6) związane z wykonywaniem obowiązków organu administracji rządowej w szczególności:

a) dokonują wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości Ministra, w sposób zapewniający ich jednolite stosowanie; w przypadku gdy wyjaśnienia dotyczą zagadnienia prawnego o charakterze systemowym, konsultują je z Departamentem Prawnym lub z Departamentem Polityki Podatkowej w przypadku regulacji dotyczących prawa podatkowego,

b) dokonują ocen i analiz obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym ich skuteczności, a także przygotowują propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych,

c) prowadzą sprawy w zakresie uznawania kwalifikacji uzyskanych w państwach UE,

d) opracowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego,

e) opracowują projekty odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, innych rzeczników praw, a także ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów,

f) przygotowują odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz wystąpienia obywateli, organizacji i instytucji,

g) realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), z wyłączeniem zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek, które realizuje Biuro Ministra we współpracy z komórkami organizacyjnymi;

h) udostępniają wymagane przez ustawę informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa (BIP MF),

i) wykonują zadania w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określone odrębnymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi,

j) wykonują zadania w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji, określone odrębnymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi;

7) związane z pełnieniem roli właściciela biznesowego systemu informatycznego w szczególności:

a) sprawują merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem aplikacji systemu informatycznego, monitorują wpływ zmian prawnych na działanie systemu informatycznego oraz inicjują działania w tym zakresie,

b) definiują wymagania dla systemów informatycznych, istotne dla prawidłowej realizacji zadań,

c) opracowują i wdrażają procedury ustalające zasady realizacji zadań i wprowadzanie zmian związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego,

d) dysponują danymi przetwarzanymi w systemie informatycznym;

8) związane z przygotowywaniem projektu ustawy budżetowej i jej wykonywaniem;

9) związane z upowszechnianiem i popularyzacją wiedzy z zakresu finansów publicznych, podatków, ceł, instytucji finansowych i innej związanej z zakresem działalności Ministra, w szczególności poprzez:

a) przygotowywanie materiałów i informacji, w tym przeznaczonych do zamieszczenia na stronach internetowych i profilach mediów społecznościowych Ministerstwa,

b) zapewnienie merytorycznego wsparcia w zakresie projektów i kampanii edukacyjno-promocyjnych;

10) związane z przekazywaniem pracownikom innych komórek organizacyjnych oraz jednostek resortu finansów wiedzy z zakresu działalności Ministra;

11) związane z realizowaniem przez inne komórki organizacyjne zadań o charakterze koordynacyjnym w szczególności współdziałają z:

a) Biurem Ministra w zakresie:

– polityki medialnej, organizacji konferencji prasowych, planowanych akcji we współpracy z mediami i wypowiedzi dla prasy, a także regularnego przekazywania informacji o działaniach komórki organizacyjnej i ich wynikach oraz materiałów merytorycznych potrzebnych do bieżącej obsługi mediów,

– udostępniania informacji publicznej,

– spraw związanych z wypełnianiem przez Ministra ustawowych zadań ministra właściwego ze względu na cele fundacji,

– delegowania przedstawicieli Ministra i Ministerstwa do prac w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach i innych ciałach powołanych przez podmioty zewnętrzne,

– kontroli zarządczej, w tym przygotowywania planu działalności Ministra, sprawozdania z realizacji planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,

– realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w sprawach dotyczących prowadzenia ewidencji wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową,

– organizacji służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych Ministra,

b) Biurem Edukacji Finansowej w zakresie:

– realizacji polityki edukacyjno-promocyjnej i informacyjnej Ministerstwa poprzez regularne przekazywanie informacji o aktualnych i planowanych działaniach komórek organizacyjnych oraz uzgadnianie planowanych i prowadzonych działań edukacyjno-promocyjnych i wizerunkowych,

– prowadzenia portalu Ministerstwa, w tym BIP MF,

c) Departamentem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych, ochroną danych osobowych oraz zgłaszaniem do rejestracji zbiorów danych osobowych prowadzonych w Ministerstwie,

d) Departamentem Budżetu Państwa w zakresie przygotowywania projektu ustawy budżetowej i wykonywania budżetu państwa,

e) Departamentem Polityki Podatkowej i Biurem Administracyjnym w sprawach związanych z monitorowaniem pomocy publicznej,

f) Departamentem Finansów i Księgowości w zakresie przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie części 19 – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz prowadzenia spraw związanych z realizacją budżetu, w tym dokonywaniem zmian w planach wydatków dysponentów części 19 budżetu państwa,

g) Departamentem Polityki Makroekonomicznej w zakresie:

– przygotowywania analiz i prognoz niezbędnych do określania i realizacji polityki makroekonomicznej oraz integracji gospodarczej i walutowej w UE,

– współpracy z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym, w tym opracowywania danych statystycznych dotyczących sektora finansów publicznych,

– integracji gospodarczej i walutowej w UE,

h) Departamentem Prawnym:

– w zakresie wykonania niezrealizowanych upoważnień ustawowych,

– przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,

i) Departamentem Strategii Systemu Informacyjnego w zakresie projektów dokumentów rządowych mających wpływ na systemy informatyczne w Ministerstwie i w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

j) Departamentem Strategii Systemu Informacyjnego oraz Departamentem Informatyzacji Usług Publicznych w zakresie projektów i usług informatycznych w zakresie ich właściwości,

k) Departamentem Unii Europejskiej w sprawach z zakresu:

– procesu decyzyjnego w UE,

– obsługi systemów Solvit, EU Pilot, Internal Market Scoreboard oraz e-step,

– realizacji Semestru Europejskiego,

l) Biurem Administracyjnym w sprawach zamówień publicznych,

m) Biurem Audytu i Kontroli Wewnętrznej w zakresie:

– kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne,

– planowania oraz sprawozdawczości z działalności kontrolnej Ministra, realizowanej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

– skarg i wniosków, w tym przyjmowania interesantów;

12) wspomagające realizację zadań podstawowych w szczególności:

a) wykonują zadania związane z kontrolą zarządczą w Ministerstwie, w tym z procesami wyznaczania celów i zadań dla Ministerstwa i jednostek w działach administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, oraz monitorowaniem realizacji wyznaczonych celów i zadań, zarządzaniem ryzykiem, samooceną i monitorowaniem systemu kontroli zarządczej, uzyskiwaniem zapewnienia o stanie kontroli zarządczej, a także z procesami opracowywania planu działalności dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,

b) prowadzą sprawy w zakresie sprawozdawczości i projektowania badań statystyki publicznej,

c) współpracują z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, organami i jednostkami samorządu gospodarczego, samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, urzędami i instytucjami oraz partnerami społecznymi;

13) związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz zastępowaniem Ministra w postępowaniu w sprawach sądowo-administracyjnych;

14) związane z zastępowaniem Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa w postępowaniu w sprawach przed sądami powszechnymi.

2. Komórki organizacyjne wykonują także inne zadania zlecone przez Ministra lub innego członka Kierownictwa Ministerstwa.

Rozdział 7

Zakres zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa

§ 26. 1. Biuro Ministra odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością Ministra jako organu administracji rządowej i członka Rady Ministrów, wynikających ze współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, organami Rady Ministrów, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych.

2. Do zadań Biura Ministra należy w szczególności:

1) przygotowywanie i obsługa posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa;

2) przygotowywanie wniosków w sprawie:

a) rekomendacji osób na stanowiska Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu,

b) delegowania przedstawicieli Ministra do organów spółek, fundacji oraz innych podmiotów, w których jest reprezentowany Skarb Państwa,

c) reprezentowania Rządu na posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu oraz komisji sejmowych i senackich;

3) koordynowanie i udostępnianie informacji publicznej, z wyłączeniem informacji udostępnianych poprzez BIP MF;

4) koordynowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą w Ministerstwie i w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

5) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra obowiązków i uprawnień ministra właściwego ze względu na cele fundacji;

6) zarządzanie korespondencją kierowaną do Ministra;

7) prowadzenie polityki medialnej oraz zapewnienie obsługi Ministra i Ministerstwa w tym zakresie;

8) organizowanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych Ministra;

9) prowadzenie spraw w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym Kierownictwa Ministerstwa oraz pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;

10) prowadzenie spraw protokolarnych Ministra;

11) koordynowanie udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach i innych podmiotach powoływanych przez organy zewnętrzne;

12) wykonywanie zadań Ministra w zakresie nadzoru nad Główną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz nad Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych;

13) zapewnienie obsługi sekretarskiej członków Kierownictwa Ministerstwa.

§ 27. 1. Departament Administracji Podatkowej odpowiada za realizację zadań Ministra związanych z:

1) organizacją i funkcjonowaniem izb i urzędów skarbowych, Biura Wymiany Informacji Podatkowych, Krajowej Informacji Podatkowej, w tym Biur Krajowej Informacji Podatkowej;

2) ewidencją i identyfikacją podatników i płatników;

3) organizacją procesu poboru i egzekucji podatków i innych należności pieniężnych pozostających we właściwości rzeczowej naczelników urzędów skarbowych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) koordynowanie i prowadzenie spraw organizacyjnych, kadrowych i finansowych w zakresie funkcjonowania izb i urzędów skarbowych, w tym:

a) prowadzenie spraw osobowych kadry kierowniczej izb i urzędów skarbowych, w tym organizowanie konkursów na stanowiska naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych,

b) prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetowym i wykonywaniem budżetu w izbach i urzędach skarbowych, a także zarządzaniem majątkiem izb i urzędów skarbowych;

2) koordynowanie i prowadzenie współpracy administracji podatkowej z administracjami podatkowymi innych państw, organami UE oraz organizacjami międzynarodowymi, w tym w obszarze wymiany informacji podatkowych, udzielania pomocy obcym państwom oraz korzystania z ich pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych w trybie egzekucji administracyjnej;

3) opracowywanie i wdrażanie procedur oraz standardów obsługi podatników;

4) organizowanie i koordynowanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej administracji podatkowej w uzgodnieniu z Biurem Ministra i Biurem Edukacji Finansowej;

5) prowadzenie spraw związanych z:

a) Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników,

b) rejestrami zastawów skarbowych oraz Centralnym Rejestrem Zastawów Skarbowych,

c) Centralnym Rejestrem Rachunków Bankowych Podmiotów Prowadzących Działalność Gospodarczą;

6) gromadzenie i analizowanie:

a) danych i informacji, w tym statystycznych, otrzymanych z izb skarbowych i urzędów skarbowych, Biur Krajowej Informacji Podatkowej oraz Biura Wymiany Informacji Podatkowych,

b) sprawozdawczości sporządzanej przez urzędy i izby skarbowe oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz Biuro Wymiany Informacji Podatkowych;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych i zastępowanie Ministra w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach:

a) postanowień w zakresie egzekucji oraz zabezpieczenia należności pieniężnych – jako organ odwoławczy,

b) ponagleń i zażaleń dotyczących niezałatwienia sprawy w terminie przez dyrektora izby skarbowej,

c) rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy organami podatkowymi, a także sporów o właściwość pomiędzy organami egzekucyjnymi, z zastrzeżeniem § 54 ust. 2 pkt 3.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.);

3) ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.);

4) ustawą z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289).

4. Departament prowadzi sprawy nadzoru nad Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (CEZRF), z zastrzeżeniem § 54 ust. 2 pkt 2.

§ 28. 1. Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji odpowiada za realizację zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem teleinformatycznym, zarządzaniem kryzysowym i powszechnym obowiązkiem obrony oraz zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, w tym ochroną danych osobowych i informacji niejawnych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) planowanie, monitorowanie i weryfikacja stosowania zabezpieczeń danych i systemów informatycznych;

2) koordynowanie zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz zasobów teleinformatycznych;

3) współpraca z Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (CPD MF) w zakresie monitorowania przez CPD MF zabezpieczeń elementów infrastruktury teleinformatycznej;

4) koordynowanie udziału Ministerstwa w ćwiczeniach obronnych i zarządzania kryzysowego –krajowych i zagranicznych;

5) programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych;

6) zapewnienie przestrzegania i realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie:

a) danych osobowych,

b) informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii tajnych Ministerstwa: krajowej, NATO i Unii Europejskiej;

7) określanie zasad oraz akceptowanie projektowanych rozwiązań w zakresie ochrony:

a) danych osobowych,

b) informacji niejawnych,

c) systemów informatycznych;

8) obsługa organizacyjna Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 29. 1. Departament Budżetu Państwa odpowiada za realizację zadań związanych z opracowywaniem projektu ustawy budżetowej oraz wykonywaniem budżetu państwa, w tym w układzie zadaniowym, w szczególności poprzez zapewnienie środków pieniężnych na realizację zadań przez dysponentów części budżetowych, a także monitoring i analizę płynności budżetu państwa oraz poziomu jego deficytu.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu ustawy budżetowej, w tym koordynacja pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej oraz uchwalania budżetu;

2) opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu państwa, jego bieżąca analiza, realizacja i aktualizacja oraz ustalanie miesięcznych i dekadowych limitów środków na finansowanie wydatków;

3) obsługa centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w tym zarządzanie wolnymi środkami budżetu państwa, w zakresie przekazywania dysponentom środków pieniężnych na wydatki, zwroty z tytułu nadpłaconych dochodów oraz operacji dotyczących przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu;

4) analizowanie wykonania budżetu państwa na podstawie raportów i sprawozdań, w tym opracowywanie rocznych sprawozdań z wykonania ustawy budżetowej oraz półrocznych informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej;

5) dostarczanie terminowej i rzetelnej informacji sprawozdawczej, w tym opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu państwa, opracowywanie i publikacja szacunkowych oraz miesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu państwa, codziennych raportów o stanie środków na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa (dochody, wydatki, deficyt i źródła jego finansowania);

6) prowadzenie rachunkowości budżetu państwa;

7) prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i weryfikacji zmian planu finansowego w zakresie rezerwy ogólnej i rezerw celowych (część 81 i 83);

8) opracowywanie merytorycznych założeń oraz merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor;

9) wdrażanie metodyki budżetu zadaniowego w sektorze finansów publicznych;

10) opracowywanie projektu ustawy budżetowej oraz sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej w części 73 – ZUS i 72 – KRUS oraz planów finansowych państwowych funduszy celowych z obszaru ubezpieczenia społecznego.

3. Departament jest właściwy w sprawach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zasad klasyfikacji budżetowej, gospodarki finansowej jednostek budżetowych, szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, rodzaju i trybu operacji na rachunkach bankowych dla obsługi budżetu państwa, sprawozdawczości budżetowej.

4. Departament wykonuje zadania głównego księgowego budżetu państwa.

§ 30. 1. Departament Ceł odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych i Szefa Służby Celnej wynikających z polityki celnej, unijnego i krajowego prawa celnego, współpracy międzynarodowej Służby Celnej, ewidencji i statystyki INTRASTAT oraz ograniczeń w zakresie obrotu towarowego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych i zastępowanie Ministra w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu:

a) prawa celnego,

b) kar pieniężnych za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego;

2) reprezentowanie Ministra oraz Szefa Służby Celnej przed sądami administracyjnymi i innymi organami orzekającymi;

3) prowadzenie Regionalnego Zespołu Wymiany Informacji Celnej Światowej Organizacji Celnej na Europę Środkowo-Wschodnią (RILO);

4) zarządzenie relacjami z klientem Służby Celnej oraz prowadzenie działań związanych z podniesieniem standardów obsługi klienta.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 19 marca 2004 r.– Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.).

4. Departament zapewnia obsługę Rady Konsultacyjnej Służby Celnej.

§ 31. 1. Departament Długu Publicznego odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw budżetu w zakresie:

1) zarządzania długiem i ryzykiem związanym z długiem Skarbu Państwa;

2) finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;

3) emisji skarbowych papierów wartościowych;

4) obsługi długu Skarbu Państwa;

5) statystyki i prognoz długu publicznego oraz kosztów jego obsługi;

6) współpracy z agencjami ratingowymi w zakresie oceny wiarygodności kredytowej Polski.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania rynku skarbowych papierów wartościowych, w tym:

a) określanie zasad systemu dealerów skarbowych papierów wartościowych,

b) nadzór nad rynkiem wtórnym skarbowych papierów wartościowych prowadzonym na platformie elektronicznej,

c) dokonywanie transakcji warunkowych na obligacjach skarbowych wspomagających płynność rynku;

2) konsolidacja zarządzania płynnością części jednostek sektora finansów publicznych oraz zarządzanie środkami złożonymi na rachunkach depozytowych Ministra;

3) zarządzanie skonsolidowanymi środkami walutowymi będącymi w dyspozycji Ministra, w tym dokonywanie lokat, sprzedaż walut, zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych;

4) zarządzanie systemem finansowania programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe”;

5) zapewnienie i utrzymywanie infrastruktury niezbędnej do zarządzania długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w zakresie działu II – Państwowy dług publiczny;

2) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586) – w zakresie sprawozdawczości dotyczącej stanu i obrotu skarbowymi papierami wartościowymi.

§ 32. Departament Finansowania Sfery Budżetowej odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie:

1) przygotowywania projektu ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków bieżących państwowych jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych:

a) finansowanych w działach:

630 – Turystyka, 730 – Nauka, 750 – Administracja publiczna, 752 – Obrona narodowa, 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 755 – Wymiar sprawiedliwości, 758 –Różne rozliczenia (w zakresie części 85/00 – Województwa, z wyłączeniem wydatków na prywatyzację), 801 – Oświata i wychowanie, 803 – Szkolnictwo wyższe, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna,

b) w koordynowanych częściach:

16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 17 – Administracja publiczna, 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 25 – Kultura fizyczna, 27 – Informatyzacja, 28 – Nauka, 29 – Obrona Narodowa, 30 – Oświata i wychowanie, 31 – Praca, 37 – Sprawiedliwość, 38 – Szkolnictwo wyższe, 40 – Turystyka, 42 – Sprawy wewnętrzne, 45 – Sprawy Zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, 44 – Zabezpieczenie społeczne, 46 – Zdrowie, 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne, 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 58 – Główny Urząd Statystyczny, 59 – Agencja Wywiadu, 63 – Rodzina, 66 – Rzecznik Praw Pacjenta, 67 – Polska Akademia Nauk, 75 – Rządowe Centrum Legislacji, 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe, 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, 85/00 – Województwa w zakresie finansowanych działów (16 odrębnych części budżetowych), 86/00 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze (49 odrębnych części budżetowych);

2) prowadzenia spraw związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz w częściach: 01 – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 02 – Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 03 – Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 04 – Sąd Najwyższy, 05 – Naczelny Sąd Administracyjny, 06 – Trybunał Konstytucyjny, 07 – Najwyższa Izba Kontroli, 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich, 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 11 – Krajowe Biuro Wyborcze, 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 14 – Rzecznik Praw Dziecka, 15/00 – Sądy Powszechne, 52 – Krajowa Rada Sądownictwa;

3) opracowywania, na podstawie projektów przekazanych przez właściwych dysponentów, planów finansowych:

a) państwowych funduszy celowych – Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Funduszu Promocji Twórczości, Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, Państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Funduszu Aktywacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Funduszu –Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,

b) instytucji gospodarki budżetowej – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie, Centrum Usług Wspólnych, Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Centrum Usług Logistycznych, Centralnego Ośrodka Informatyki, Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Centralnego Ośrodka Sportu, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej Piast, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica, Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Carpatia,

c) agencji wykonawczych – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

d) państwowych osób prawnych – Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polskiej Organizacji Turystycznej, Agencji Oceny Technologii Medycznych;

4) opracowywania półrocznych i rocznych analiz realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanych części i finansowanych działów oraz z realizacji planów finansowych wymienionych w pkt 3;

5) przygotowywania projektów decyzji Ministra wprowadzających zmiany w budżecie państwa oraz projektów decyzji o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa określonych przedsięwzięć w danym roku budżetowym – w zakresie koordynowanych części i finansowanych działów, z wyłączeniem dotacji do zadań pozostających we właściwości innych komórek organizacyjnych;

6) nadzoru nad gospodarką finansową Narodowego Funduszu Zdrowia;

7) uzgadniania planu finansowego Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich;

8) koordynowania prac związanych z realizacją Programu Wieloletniego Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ramach Programów Operacyjnych;

9) koordynowania prac związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki;

10) koordynowania opiniowania projektów dokumentów rządowych przygotowywanych przez ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej w zakresie właściwości Departamentu;

11) opracowania projektu budżetu państwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa dotyczących uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy, z wyłączeniem funkcjonariuszy Służby Celnej;

12) koordynowania prac w zakresie opracowania projektu budżetu państwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa w zakresie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;

13) prowadzenia postępowań administracyjnych i zastępowanie Ministra w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach dotacji udzielanych przez Departament.

§ 33. Departament Finansowania Sfery Gospodarczej odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie:

1) przygotowywania projektu ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków bieżących państwowych jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych:

a) finansowanych w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 020 – Leśnictwo, 050 – Rybołówstwo i rybactwo, 150 – Przetwórstwo przemysłowe, 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 500 – Handel, 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka nieruchomościami, 710 – Działalność usługowa, z wyłączeniem geodezji i kartografii, 720 – Informatyka, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody oraz w zakresie wydatków w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w części 85/00 – Województwa,

b) w koordynowanych częściach: 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 20 – Gospodarka, 21 – Gospodarka morska, 22 – Gospodarka wodna, 26 – Łączność, 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 34 – Rozwój regionalny, 35 – Rynki rolne, 36 – Skarb Państwa, 39 – Transport, 41 – Środowisko, 49 – Urząd Zamówień Publicznych, 50 – Urząd Regulacji Energetyki, 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, 60 – Wyższy Urząd Górniczy, 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 62 – Rybołówstwo, 64 – Główny Urząd Miar, 65 – Polski Komitet Normalizacyjny, 68 – Państwowa Agencja Atomistyki, 71 – Urząd Transportu Kolejowego, 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej, 85/00 – Województwa w zakresie finansowanych działów (16 odrębnych części budżetowych), z wyłączeniem dochodów z tytułu: dywidend, wpłat z zysku, pozostałych dochodów majątkowych Skarbu Państwa oraz aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;

2) opracowywania, na podstawie przekazanych przez właściwych dysponentów, projektów planów finansowych:

a) funduszy celowych – Funduszu Skarbu Państwa, Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Rekompensacyjnego,

b) agencji wykonawczych – Agencji Rezerw Materiałowych,

c) państwowych osób prawnych – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Polskiego Centrum Akredytacji, Centrum Doradztwa Rolniczego, Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 23 parków narodowych;

3) uzgadniania, przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), projektów planów finansowych: Funduszu Kredytu Technologicznego, Funduszu Dopłat, Funduszu Termomodernizacji i Remontów;

4) opracowywania półrocznych i rocznych analiz realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanych części i finansowanych działów oraz planów finansowych wymienionych w pkt 2;

5) finansowania inwestycji państwowych jednostek budżetowych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa, w tym:

a) planowania wydatków i dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

b) rozpatrywania wniosków dysponentów o przeniesienie wydatków inwestycyjnych

– z wyłączeniem wydatków Ministra Obrony Narodowej;

6) przygotowywania, wynikających z właściwości Departamentu, projektów decyzji Ministra wprowadzających zmiany w budżecie państwa w zakresie koordynowanych części i finansowanych działów, w tym w zakresie podziału rezerw na inwestycje, oraz projektów decyzji o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa określonych przedsięwzięć w danym roku budżetowym;

7) sprawowanie nadzoru nad działalnością Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie ich gospodarki finansowej;

8) prowadzenie spraw związanych z umorzeniami wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 34. Departament Finansów i Księgowości odpowiada za realizację zadań związanych z:

1) planowaniem i realizowaniem budżetu części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz nadzorem nad jego wykonaniem;

2) planowaniem i realizowaniem budżetu dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie i nadzorem nad jego wykonaniem;

3) obsługą Głównego Księgowego oraz obsługą finansowo-księgową i sprawozdawczością w zakresie:

a) części 19 – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe,

b) części 79 – obsługa długu krajowego,

c) części 82 – subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

d) dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie;

4) obsługą finansowo-księgową Ministerstwa.

§ 35. 1. Departament Finansów Samorządu Terytorialnego odpowiada za:

1) realizację zadań Ministra w zakresie systemu finansów samorządu terytorialnego, w szczególności za prowadzenie spraw związanych z planowaniem i ustalaniem kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa oraz podziałem rezerw subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

2) ustalanie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego kwot subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa, a także informowanie tych jednostek o wysokości ustalonych kwot;

3) przygotowywanie zbiorczej informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz informacji z wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;

4) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych ze sprawozdań budżetowych i wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz przygotowywanie niezbędnych informacji o sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego;

5) eksploatację, obsługę oraz zapewnienie utrzymania, zmian i rozbudowy informatycznych systemów zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego;

6) udział w pracach zespołów problemowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przygotowywanie materiałów i informacji na posiedzenia tych zespołów;

7) monitorowanie i analizowanie terminowości, i prawidłowości regulowania zobowiązań z tytułu zwrotów nienależnie otrzymanych części subwencji ogólnej, a także inicjowanie postępowania egzekucyjnego wobec jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wpłat do budżetu państwa i nienależnie otrzymanych części subwencji ogólnej.

2. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w zakresie budżetów i wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Departament prowadzi postępowania administracyjne oraz zastępuje Ministra w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu subwencji ogólnej, wpłat do budżetu państwa oraz ich rozliczania.

§ 36. 1. Departament Gwarancji i Poręczeń odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, niektórych osób prawnych i BGK w ramach programów rządowych oraz pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych i dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, udzielonych na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także za sprawy partnerstwa publiczno-prywatnego, w zakresie kompetencji Ministra, oraz wspieranie rozwoju eksportu przez wykorzystanie i rozwijanie narzędzi jego finansowania.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących:

a) udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa oraz zarządzanie portfelem udzielonych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa,

b) udzielania pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego oraz zarządzanie portfelem udzielonych pożyczek,

c) partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności w zakresie dotyczącym sprawozdawczości oraz wyrażania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych zgody na realizację zadania publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

2) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK w ramach realizacji programów rządowych, w szczególności wspierających rozwój przedsiębiorczości;

3) nadzór nad działalnością poręczeniową i gwarancyjną państwowych osób prawnych;

4) wykonywanie czynności związanych z obsługą pożyczek udzielonych z budżetu państwa na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ewidencjonowanie spłat i umorzeń pożyczek, a także ewidencja należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych pożyczek;

5) zapewnianie dostępności finansowych instrumentów wsparcia eksportu w ramach polityki rządu RP oraz zasad UE i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) poprzez rozwijanie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych, rozwijanie współpracy międzyrządowej w zakresie umów kredytowych finansujących polski eksport oraz realizację programu rządowego związanego z finansowaniem eksportu;

6) wykonywanie zadań i uprawnień Ministra w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wynikających z ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, w tym wykonywanie praw z akcji.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.) – w części dotyczącej pożyczek udzielonych z budżetu państwa publicznym zakładom opieki zdrowotnej;

3) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zm.);

4) ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2001, Nr 73, poz. 762, z późn. zm.).

4. Departament prowadzi sekretariat Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.

§ 37. 1. Departament Informacji Finansowej odpowiada za realizację zadań Ministra i GIIF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz stosowania międzynarodowych sankcji o charakterze finansowym.

2. Departament prowadzi postępowania administracyjne w sprawach nakładania kar pieniężnych w związku z naruszeniami stwierdzonymi w wyniku kontroli instytucji obowiązanych oraz w sprawach zwolnienia z zamrożenia wartości majątkowych.

3. Departament zapewnia obsługę Międzyresortowego Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

4. Departament administruje systemem informatycznym GIIF.

5. Departament prowadzi, w zakresie swojej właściwości, archiwum wyodrębnione w rozumieniu przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455).

§ 38. 1. Departament Informatyzacji Usług Publicznych odpowiada za realizację zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych Ministerstwu i jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi lub przez niego nadzorowanym, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Strategii Systemu Informacyjnego i CPD MF.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) koordynowanie dostarczania, wdrażania, rozwoju i utrzymania usług informatycznych;

2) zarządzanie architekturą usług informatycznych w domenie danych i aplikacji;

3) utrzymanie i rozwój usług integracyjnych;

4) prowadzenie analiz biznesowych i systemowych informatycznych usług publicznych;

5) projektowanie i implementacja informatycznych usług publicznych;

6) weryfikowanie jakości dostarczanych informatycznych usług publicznych;

7) wspieranie komórek organizacyjnych Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w optymalizacji działalności przy wykorzystaniu usług informatycznych;

8) określanie zasad i procedur wytwarzania usług informatycznych.

§ 39. 1. Departament Instytucji Płatniczej odpowiada za zarządzanie środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu środków europejskich, obsługę współfinansowania budżetowego, obsługę finansową środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) przygotowywanie, wykonywanie i sprawozdawczość budżetu środków europejskich i budżetu państwa dla zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE i państw członkowskich EFTA;

2) obsługa finansowa środków pochodzących z budżetu UE oraz państw członkowskich EFTA;

3) realizowanie projektów pomocy technicznej w ramach programów finansowanych z budżetu UE oraz państw członkowskich EFTA;

4) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów wykluczonych oraz Centralnej Bazy Wykluczonych KE;

5) prowadzenie prac koncepcyjnych, legislacyjnych, proceduralnych i analitycznych związanych z wdrażaniem programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE i państw członkowskich EFTA, z wyłączeniem obszaru Wspólnej Polityki Rolnej;

6) akredytowanie i monitorowanie agencji płatniczych.

3. Departament jest właściwy w zakresie części 87 i 97 budżetu państwa.

4. Departament obsługuje prace Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego.

§ 40. 1. Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier odpowiada za:

1) realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Szefa Służby Celnej związanych z prawidłowością wykonywania kontroli przez organy Służby Celnej oraz urzędy skarbowe, prowadzeniem postępowań karnych i karnych skarbowych przez izby i urzędy celne oraz izby i urzędy skarbowe, a także prowadzeniem przez organy Służby Celnej postępowań audytowych i urzędowego sprawdzenia;

2) prowadzenie kontroli:

a) w urzędach i izbach skarbowych w trybie ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych,

b) w izbach i urzędach celnych oraz CPD MF i CEZRF realizowanych w trybie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,

c) prowadzenie kontroli podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa;

3) prowadzenie profilaktyki i ograniczania zjawisk niepożądanych w Służbie Celnej oraz w izbach i urzędach skarbowych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych w zakresie:

a) wykonywania kontroli przez organy Służby Celnej,

b) przeprowadzanych postępowań audytowych i urzędowego sprawdzenia,

c) postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

d) współpracy z odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi, instytucjami Unii Europejskiej oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie pomocy administracyjnej, kontroli oraz zwalczania przestępczości;

2) wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w zakresie:

a) wykonywania kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających,

b) postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;

3) nadzorowanie i koordynowanie prac w zakresie analizy ryzyka w izbach i urzędach celnych oraz w izbach i urzędach skarbowych, w tym przygotowywanie krajowego planu dyscypliny podatkowej i nadzór nad jego realizacją;

4) wykonywanie zadań Służby Specjalnej;

5) prowadzenie całodobowego Centrum Koordynacji Działań;

6) wykonywanie zadań podmiotu uprawnionego wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153, z późn. zm.) w zakresie zadań Służby Celnej;

7) prowadzenie postępowań w sprawach sprzeciwu, o którym mowa w art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.).

3. Departament zapewnia obsługę Szefa Służby Celnej w zakresie postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych w Służbie Celnej, z wyłączeniem postępowań odwoławczych od orzeczeń dyscyplinarnych wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby celnej.

§ 41. 1. Departament Kontroli Skarbowej zapewnia obsługę GIKS w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.) nieprzypisanych do właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań GIKS w zakresie nadzoru nad działalnością dyrektorów urzędów kontroli skarbowej;

2) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć GIKS wynikających z ustawy Kodeks karny skarbowy;

3) prowadzenie będących we właściwości GIKS postępowań administracyjnych oraz zastępowanie GIKS w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu kontroli skarbowej;

3) prowadzenie działalności analitycznej i prognostycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w zakresie kontroli skarbowej;

4) gospodarowanie zasobami kontroli skarbowej, w tym organizowanie konkursów na stanowiska dyrektora urzędu kontroli skarbowej, oraz egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz inspektorów kontroli skarbowej;

5) sprawowanie kontroli wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.

§ 42. 1. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej odpowiada za:

1) realizację zadań GIKS w zakresie audytu i kontroli środków pochodzących z UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych;

2) kontrolę prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu UE;

3) wdrażanie umów z koncernami tytoniowymi.

2. Departament zapewnia obsługę Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

§ 43. 1. Departament Podatków Dochodowych odpowiada za:

1) realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie:

a) podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) podatku dochodowego od osób prawnych;

2) zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie określonym w pkt 1, w szczególności przez:

a) przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych z urzędu i na wniosek oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) nadzór merytoryczny nad wydawanymi interpretacjami indywidualnymi oraz prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych;

3) szacowanie kosztów stosowania preferencji podatkowych w zakresie określonym w pkt 1;

4) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie podatków dochodowych oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy;

5) nadzór nad drukiem i dystrybucją formularzy podatkowych i broszur informacyjnych – w zakresie podatków dochodowych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

6) zawieranie porozumień dotyczących uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych oraz prowadzenie kontroli podatkowej w tym zakresie;

7) zawieranie porozumień lub udział w postępowaniu arbitrażowym w indywidualnych sprawach w zakresie unikania i eliminowania podwójnego opodatkowania;

8) prowadzenie spraw w zakresie przepisów o podatku tonażowym;

9) prowadzenie spraw w zakresie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

2. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.);

3) ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.);

4) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) – w zakresie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych (Dział IIa Ordynacji podatkowej) i kontroli podatkowej w tym zakresie;

5) ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511);

6) ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.).

§ 44. 1. Departament Podatków Lokalnych odpowiada za:

1) realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie:

a) podatku od nieruchomości,

b) podatku od środków transportowych,

c) podatku leśnego,

d) podatku rolnego,

e) podatku od czynności cywilnoprawnych,

f) podatku od spadków i darowizn,

g) opłaty:

– skarbowej,

– targowej,

– miejscowej,

– uzdrowiskowej,

– od posiadania psów;

2) zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie określonym w pkt 1, w szczególności przez:

a) przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych z urzędu i na wniosek oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) nadzór merytoryczny nad wydawanymi interpretacjami indywidualnymi oraz prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych;

3) szacowanie kosztów stosowania preferencji podatkowych w zakresie określonym w pkt 1;

4) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie określonym w pkt 1 oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy;

5) nadzór nad drukiem i dystrybucją formularzy podatkowych i broszur informacyjnych – w zakresie podatków od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

6) określanie zasad zwrotu jednostkom samorządu terytorialnego utraconych dochodów za niektóre przedmioty opodatkowania zwolnione z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego;

7) opracowywanie merytorycznych założeń oraz merytoryczny nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych w zakresie określonym w pkt 1.

2. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849);

2) ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465);

3) ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.);

4) ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 );

5) ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.);

6) ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

§ 45. 1. Departament Podatku Akcyzowego odpowiada za:

1) realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie:

a) podatku akcyzowego,

b) podatku od wydobycia niektórych kopalin,

c) opłaty paliwowej,

d) innych obciążeń o podobnym charakterze,

e) biokomponentów i biopaliw ciekłych;

2) zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie określonym w pkt 1 lit. a–d, w szczególności przez:

a) przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych z urzędu i na wniosek oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) nadzór merytoryczny nad wydawanymi interpretacjami indywidualnymi oraz prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych;

3) planowanie dochodów budżetowych oraz sporządzanie opracowań i analiz dotyczących realizacji tych dochodów w zakresie określonym w pkt 1 lit. a–d;

4) szacowanie kosztów stosowania preferencji podatkowych w zakresie określonym w pkt 1 lit. a–d;

5) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie określonym w pkt 1 lit. a–b;

6) nadzór nad drukiem i dystrybucją formularzy podatkowych i broszur informacyjnych – w zakresie określonym w pkt 1 lit. a–b oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

7) zarządzanie systemem znaków akcyzy;

8) opracowywanie merytorycznych założeń oraz merytoryczny nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych w zakresie określonym w pkt 1 lit. a–d;

9) realizację zadań związanych ze wspieraniem rynku biopaliw oraz z monitorowaniem jakości paliw płynnych i biopaliw płynnych;

10) prowadzenie Centralnego Biura Łącznikowego ds. Akcyzy (CELO) oraz merytoryczny nadzór nad jednostką wyznaczoną ds. współpracy administracyjnej w dziedzinie akcyzy;

11) wykonywanie zadań związanych z realizacją polityki energetycznej i klimatycznej, w zakresie określonym w pkt 1 lit. a.

2. Departament Podatku Akcyzowego monitoruje rynek wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, rynek niektórych kopalin oraz prowadzi analizy w tym zakresie.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752);

2) ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2012 r. poz. 362);

3) ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym – w zakresie opłaty paliwowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.);

4) ustawą z dnia z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.), w zakresie określania stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego.

§ 46. 1. Departament Podatku od Towarów i Usług odpowiada za:

1) realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie podatku od towarów i usług;

2) zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie określonym w pkt 1, w szczególności przez:

a) przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych z urzędu i na wniosek oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) nadzór merytoryczny nad wydawanymi interpretacjami indywidualnymi oraz prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych;

3) szacowanie kosztów stosowania preferencji podatkowych w zakresie określonym w pkt 1;

4) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie podatku od towarów i usług oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy;

5) nadzór nad drukiem i dystrybucją formularzy podatkowych i broszur informacyjnych – w zakresie podatku od towarów i usług oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

6) zarządzanie systemem kas rejestrujących;

7) prowadzenie spraw związanych z wyliczeniem zharmonizowanej bazy podatku VAT dla oszacowania środków własnych UE;

8) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przepisów ustawy o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.

2. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776).

§ 47. 1. Departament Polityki Makroekonomicznej odpowiada za przygotowywanie analiz i prognoz niezbędnych w celu określania i realizacji polityki makroekonomicznej, w tym fiskalnej, koordynacji polityk ekonomicznych i budżetowych państw członkowskich UE oraz integracji gospodarczej i walutowej w UE.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) przygotowywanie analiz i prognoz dotyczących głównych wielkości makroekonomicznych, dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, a także głównych kategorii dochodów, wydatków i wyniku sektora finansów publicznych;

2) przygotowywanie aktualizacji Programu Konwergencji w ramach prac nad Wieloletnim Planem Finansowym Państwa;

3) przygotowywanie założeń do projektu budżetu państwa;

4) opracowywanie analiz i innych materiałów związanych z problematyką integracji walutowej;

5) opracowywanie danych statystycznych dotyczących sektora finansów publicznych;

6) pozyskiwanie i utrzymywanie zasobów informacyjnych w informatycznych systemach wspomagających monitorowanie procesów makroekonomicznych i tworzenie analiz makroekonomicznych.

3. Departament zapewnia obsługę Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.

4. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie art. 104 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 138 ust. 1.

§ 48. 1. Departament Polityki Podatkowej odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie polityki podatkowej, tworzenia zasad systemu podatkowego i procedur podatkowych oraz za nadzór nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego, zapobieganie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania oraz eliminację podwójnego opodatkowania.

2. Do zadań Departamentu Polityki Podatkowej należy w szczególności:

1) zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie Ordynacji podatkowej w szczególności przez:

a) przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych z urzędu i na wniosek oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) nadzór merytoryczny nad wydawanymi interpretacjami indywidualnymi oraz prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych;

2) monitorowanie jednolitości indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;

3) analizowanie systemu podatkowego oraz systemów podatkowych innych państw pod względem ich efektywności, konkurencyjności i wydajności fiskalnej oraz analiza i ocena wartości preferencji podatkowych;

4) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie Ordynacji podatkowej oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy;

5) negocjowanie międzynarodowych umów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, wymiany informacji podatkowych i innych spraw podatkowych;

6) zawieranie w ramach procedur wzajemnego porozumiewania porozumień z zakresu unikania i eliminowania podwójnego opodatkowania, z wyłączeniem spraw indywidualnych;

7) określanie zasad poboru podatków i procedur podatkowych;

8) sprawowanie ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych;

9) realizację zadań Ministra dotyczących sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

10) wspomaganie jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra w sprawach udzielania pomocy publicznej.

3. Departament zapewnia obsługę administracyjno-biurową Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

4. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych;

2) ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213).

§ 49. 1. Departament Polityki Wydatkowej odpowiada za realizację zadań Ministra w zakresie organizacji sektora finansów publicznych, koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych, oceny planowania i gospodarowania środkami publicznymi.

2. Departament Polityki Wydatkowej jest właściwy w sprawach przeglądów wydatków publicznych oraz zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych, zasad wynagradzania, ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia emerytalnego i uposażeń.

3. Do zadań Departamentu Polityki Wydatkowej należy w szczególności:

1) opracowywanie analiz i ocen dotyczących organizacji sektora finansów publicznych oraz prowadzenie listy jednostek sektora finansów publicznych;

2) koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;

3) sporządzanie ocen efektywności dokonywania wydatków ze środków publicznych, w tym efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym;

4) określanie, we współpracy z dysponentami, obszarów działań państwa (funkcji), zadań, podzadań i działań w układzie zadaniowym budżetu państwa opisu celów zadań i podzadań oraz mierników stopnia realizacji celów działalności państwa;

5) dokonywanie okresowych przeglądów wydatków publicznych, w tym w ramach kontroli, o której mowa w art. 176 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6) analizowanie istniejących i projektowanych rozwiązań generujących skutki finansowe dla finansów publicznych, w tym opiniowanie i uzgadnianie odpowiednich dokumentów rządowych;

7) koordynowanie opiniowania i uzgadniania projektów dokumentów rządowych w zakresie zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych, zasad wynagradzania, ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenia emerytalnego i uposażeń w stanie spoczynku.

5. Departament Polityki Wydatkowej jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych;

2) ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.).

§ 50. 1. Departament Prawny odpowiada za realizację zadań w zakresie świadczenia pomocy prawnej i obsługi prawnej w sprawach należących do właściwości Ministra lub urzędu obsługującego Ministra, w tym obsługi postępowań legislacyjnych oraz zastępstwa procesowego.

2. Do zadań Departamentu Prawnego należy w szczególności:

1) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i innymi organami orzekającymi, z wyłączeniem spraw dotyczących zamówień publicznych, prawa celnego oraz spraw ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych;

2) współdziałanie z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie spraw należących do właściwości Ministra lub urzędu obsługującego Ministra;

3) opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych, w sprawach indywidualnych;

4) świadczenie pomocy prawnej;

5) zapewnienie poprawności pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie;

6) opracowywanie, pod względem formalnoprawnym, tekstów jednolitych aktów normatywnych;

7) zapewnienie jednolitości pomocy prawnej wykonywanej przez radców prawnych zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa;

8) prowadzenie wykazu prac legislacyjnych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych;

9) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Dziennika Urzędowego Ministra Finansów;

10) prowadzenie rejestru obwieszczeń, komunikatów, zarządzeń i decyzji Ministra;

11) prowadzenie zbiorów:

a) rozporządzeń Ministra oraz rozporządzeń, w których wydaniu współuczestniczył Minister (wydane wspólnie albo w porozumieniu),

b) obwieszczeń, komunikatów, zarządzeń i decyzji Ministra,

c) zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego,

d) decyzji Szefa Służby Celnej,

e) decyzji GIKS;

f) decyzji GIIF;

12) prowadzenie postępowań wynikających ze stosowania przepisów dotyczących opłat legalizacyjnych i kar, przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40).

§ 51. 1. Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych związanych z rachunkowością podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych, a także za sprawy dotyczące rewizji finansowej i nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) zapewnienie spójności i jednolitości systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;

2) tworzenie rozwiązań w zakresie rewizji finansowej, nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta oraz działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, a także organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów;

3) wykonywanie zadań z zakresu nadzoru publicznego sprawowanego przez Komisję Nadzoru Audytowego (KNA);

4) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków KNA, Komitetu Standardów Rachunkowości, Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy;

5) prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Departament zapewnia obsługę:

1) merytoryczną i organizacyjną Komisji Nadzoru Audytowego;

2) administracyjno-techniczną Komitetu Standardów Rachunkowości.

4. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.);

3) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w zakresie rachunkowości oraz głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych.

§ 52. 1. Departament Regulacji Rynku Gier odpowiada za:

1) realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie:

a) podatku od gier,

b) regulacji rynku gier, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji, zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów gier objętych monopolem państwa oraz wydawaniem rozstrzygnięć o charakterze gier, a także upoważnień do badań technicznych automatów i urządzeń do gier;

2) zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie określonym w pkt 1 lit. a, w szczególności przez:

a) przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych z urzędu i na wniosek oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie,

b) nadzór merytoryczny nad wydawanymi interpretacjami indywidualnymi oraz prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych;

3) planowanie dochodów budżetowych oraz sporządzanie opracowań i analiz dotyczących realizacji tych dochodów w zakresie określonym w pkt 1 lit. a;

4) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie określonym w pkt 1 lit. a oraz wzorów informacji o dopłatach;

5) prowadzenie postępowań administracyjnych i zastępowanie Ministra w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach regulowanych przepisami o grach hazardowych;

6) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem członków komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o świadectwo zawodowe wydawane na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

2. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 53. 1. Departament Rozwoju Rynku Finansowego odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w zakresie:

1) rynku finansowego;

2) instytucji i usług finansowych w sektorze bankowym, kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym oraz w sektorze usług i systemów płatniczych, jak również stabilności finansowej i zarządzania w sytuacji transgranicznego kryzysu finansowego;

3) działań zmierzających do jednolitego stosowania przepisów prawa w zakresie rynku finansowego;

4) realizacji zadań wynikających z członkostwa Ministra w organie nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisji Nadzoru Finansowego (KNF);

5) współpracy z organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego i instytucji finansowych oraz w związku z zawieraniem umów, porozumień i konwencji międzynarodowych;

6) wykonywania zadań ministra właściwego do spraw instytucji finansowych określonych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.);

7) realizacji zadań Ministra w zakresie nadzoru nad działalnością:

a) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

8) prowadzenia postępowań o wydanie zezwoleń na prowadzenie giełd towarowych oraz giełd papierów wartościowych;

9) koordynowania prac w zakresie przygotowania projektu i sprawozdania z wykonania budżetu w części KNF, a także projektu planu finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych;

10) prowadzenia spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz członków Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy.

2. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych:

1) ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730);

3) ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.);

4) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.);

5) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm. );

6) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm. );

7) ustawą z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197);

8) ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109);

9) ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2013 r. poz. 246);

10) ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego;

11) ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm. );

12) ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290, z późn. zm.);

13) ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392);

14) ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.);

15) ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 942 oraz z 2013 r. poz. 1036);

16) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.);

17) ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 710);

18) ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157);

19) ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z późn. zm.);

20) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z zastrzeżeniem § 31 ust. 3 pkt 2;

21) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382);

22) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.);

23) ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.);

24) ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz. U. Nr 209, poz. 1317 oraz z 2013 r. poz. 1012);

25) ustawą z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 158);

26) ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450);

27) ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych (Dz. U. Nr 40, poz. 226, z późn. zm.);

28) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175).

3. Departament zapewnia obsługę Komitetu Stabilności Finansowej.

§ 54. 1. Departament Służby Celnej odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych i Szefa Służby Celnej związanych z organizacją, finansowaniem, rozwojem infrastruktury, a także prowadzeniem polityki personalnej i szkoleniowej oraz statystyką i promocją Służby Celnej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w Ministerstwie, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odwołań od decyzji o zwolnieniu ze służby wydanych przez dyrektora izby celnej;

2) merytoryczny nadzór nad działalnością CEZRF w zakresie szkoleń funkcjonariuszy celnych;

3) rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami celnymi, a także sporów o właściwość pomiędzy organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku od gier hazardowych;

4) prowadzenie kont A i B tradycyjnych środków własnych UE pochodzących z ceł, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie oraz obsługa systemów OWNRES i WOMIS;

5) prowadzenie spraw związanych z planowaniem dochodów budżetowych z ceł, sporządzanie analiz dotyczących realizacji tych dochodów oraz opracowań statystycznych dotyczących dochodów z tytułu należności pobieranych przez Służbę Celną;

6) zarządzanie majątkiem izb celnych.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 oraz z 2014 r. poz. 486), z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla Departamentu Ceł i Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier.

§ 55. 1. Departament Strategii Systemu Informacyjnego odpowiada za koordynację strategii dojścia do zintegrowanego systemu informacyjnego oraz określanie ładu korporacyjnego w zakresie IT.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) określanie strategii IT;

2) zarządzanie strategią usług informatycznych;

3) zarządzanie portfelem programów i projektów informatycznych;

4) zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakupy i usługi informatyczne;

5) zarządzanie zamówieniami na usługi i dostawy informatyczne;

6) zarządzanie procesem wsparcia użytkowników usług informatycznych;

7) zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w Ministerstwie;

8) planowanie i koordynowanie organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych;

9) ustalanie ramowych zasad systemu zarządzania, koordynacji i kontroli oraz monitorowanie spraw związanych z wdrażaniem w Ministerstwie projektów i programów dofinansowywanych ze środków UE lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru nad CPD MF.

§ 56. 1. Departament Unii Europejskiej odpowiada za koordynację spraw wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE, w zakresie właściwości Ministra oraz koordynacja działań wynikających z umów międzynarodowych zawartych przez Ministra.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) współpraca z krajami członkowskimi i kandydującymi do UE oraz z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań komórek organizacyjnych związanych z przygotowywaniem stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i jej organów przygotowawczych oraz działań związanych ze współpracą Ministerstwa z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i pozostałymi instytucjami UE;

3) koordynowanie spraw związanych z udziałem właściwego członka Kierownictwa Ministerstwa w pracach Komitetu do Spraw Europejskich oraz wypracowaniem stanowiska Ministra do dokumentów rozpatrywanych przez KSE;

4) prowadzenie działań związanych z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w systemie środków własnych UE;

5) realizowanie działań związanych z rocznym budżetem ogólnym UE, jak i mechanizmami pokrewnymi dla budżetu UE oraz prowadzenie prac analitycznych związanych z przygotowaniem, przeglądem i realizacją wieloletnich ram finansowych UE, a także konsekwencjami budżetowymi zmian w strategicznych politykach wspólnotowych;

6) opiniowanie pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej należących do właściwości Ministra projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów normatywnych;

7) koordynacja działań związanych z udziałem Ministra w postępowaniach w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich oraz Sąd Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu;

8) koordynowanie spraw związanych z postępowaniami wszczynanymi przez Komisję Europejską na podstawie art. 258 i art. 260 Traktatu o Funkcjonowaniu UE;

9) realizowanie zadań związanych z aktualizacją Bazy Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych;

10) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie udziału Ministerstwa w realizacji Semestru Europejskiego;

11) planowanie i prowadzenie polityki dewizowej;

12) przygotowywanie projektów stanowisk Ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej z krajami członkowskimi i kandydującymi do UE oraz krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Departament jest właściwy w sprawach nadzoru nad działalnością Likwidatora Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

4. Departament jest właściwy w zakresie części 84 budżetu państwa.

5. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036).

§ 57. 1. Departament Wspierania Polityk Gospodarczych odpowiada za realizację zadań dotyczących analizy i oceny wpływu strategii gospodarczych i narzędzi ich implementacji oraz regulacji prawnych na finanse publiczne, gospodarkę narodową i długofalowy rozwój Polski w obszarach w szczególności związanych z:

1) budownictwem, lokalnym planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem;

2) gospodarką, gospodarką morską i rybołówstwem;

3) rolnictwem, rynkami rolnymi i rozwojem wsi, w tym Wspólną Polityką Rolną;

4) rozwojem regionalnym;

5) Skarbem Państwa;

6) środowiskiem i gospodarką wodną;

7) transportem.

2. Do zadań Departamentu należy także:

1) realizacja zadań dotyczących:

a) Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego, Funduszu Żeglugi Śródlądowej, Funduszu Strefowego,

b) Funduszu Skarbu Państwa, Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców – z wyłączeniem planów finansowych;

2) koordynacja zadań dotyczących systemu notyfikacji przepisów technicznych; pełnienie funkcji koordynatora resortowego w zakresie systemu notyfikacji aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;

3) realizacja zadań związanych z tworzeniem projektów aktów normatywnych w szczególności w zakresie:

a) finansowania jednostek doradztwa rolniczego,

b) gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego,

c) klasyfikacji wydatków strukturalnych,

e) opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy oraz organy administracji probierczej, a także opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek ją oceniających,

f) oprocentowania długoterminowych kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej,

g) dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich oraz dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat,

h) maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym;

4) realizacja zadań w zakresie dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych;

5) prowadzenie spraw związanych z planowaniem dochodów z tytułu dywidend, wpłat z zysku, pozostałych dochodów majątkowych Skarbu Państwa oraz aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

§ 58. 1. Departament Wywiadu Skarbowego odpowiada za wykonywanie zadań kontroli skarbowej w ramach czynności wywiadu skarbowego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej inspektorom i pracownikom, a za zgodą GIKS – także innym organom i instytucjom państwowym;

2) realizacja zadań w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, z wyłączeniem oświadczeń majątkowych członków Kierownictwa oraz pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;

3) sprawowanie nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi w urzędach kontroli skarbowej w zakresie czynności wywiadu skarbowego i czynności realizacyjnych;

4) prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym i komórkach realizacyjnych;

7) obsługa jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej w zakresie rejestrowania pojazdów kontroli skarbowej;

5) współdziałanie z organami, służbami i instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z innymi organami, a także w zakresie i na zasadach wynikających z umów lub porozumień międzynarodowych z przedstawicielami organizacji międzynarodowych, zagranicznych służb finansowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem międzynarodowej przestępczości skarbowej;

6) administrowanie i gospodarowanie mieniem operacyjnym wykorzystywanym na potrzeby Departamentu.

3. Departament prowadzi obsługę administracyjną wywiadu skarbowego i komórek realizacyjnych, w szczególności prowadzi postępowania o udzielenie zamówień niejawnych oraz obsługę funduszu operacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.

4. Departament w zakresie właściwości prowadzi centralną ewidencję operacyjną i archiwum wyodrębnione w rozumieniu przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej w części dotyczącej wywiadu skarbowego oraz komórek realizacyjnych kontroli skarbowej.

§ 59. 1. Departament Zagraniczny odpowiada za:

1) realizację zadań Ministra wynikających z członkostwa i współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (MIF):

a) Bankiem Rozwoju Rady Europy,

b) Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju,

c) Grupą Banku Światowego:

– Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju,

– Międzynarodową Korporacją Finansową,

– Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju,

– Wielostronną Agencją Gwarancji Inwestycyjnych,

d) Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

– Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

– Europejskim Funduszem Inwestycyjnym,

e) Międzynarodowym Funduszem Walutowym,

f) Międzynarodowym Bankiem Współpracy Gospodarczej,

g) Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym;

2) realizację zadań wynikających z członkostwa i współpracy z organizacjami i inicjatywami międzynarodowymi, w szczególności:

a) Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

b) Radą Europy,

c) Światową Organizacją Handlu,

d) organizacjami systemu Narodów Zjednoczonych;

3) stosunki bilateralne z państwami nienależącymi i niekandydującymi do UE oraz państwami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także za działania Ministra w zakresie współpracy rozwojowej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) negocjowanie i wykonywanie zawieranych przez Ministra umów kredytowych z MIF oraz umów z innymi państwami, a także koordynowanie i monitorowanie przepływów środków finansowych związanych z tymi umowami;

2) prowadzenie działań związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających ze sprawowania przez Ministra, członków Kierownictwa Ministerstwa oraz innych osób funkcji w MIF i ich organach;

3) prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji należności Skarbu Państwa od rządów innych państw;

4) przygotowywanie projektów stanowisk Ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej dotyczących państw nienależących i niekandydujących do UE oraz państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 60. 1. Biuro Administracyjne odpowiada za realizację zadań Dyrektora Generalnego Ministerstwa związanych z zapewnieniem warunków działania i funkcjonowania urzędu w zakresie:

1) zamówień publicznych, w tym obsługi prawnej zamówień publicznych;

2) zarządzania nieruchomością będącą siedzibą Ministra oraz lokalami Ministerstwa, w tym zapewnienia niezbędnych usług i dostaw oraz rozliczeń związanych z ich eksploatacją;

3) organizacji ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego;

4) organizacji stanowisk pracy, wyposażenia pracowników w sprzęt biurowy oraz materiały biurowe;

5) prowadzenia ewidencji składników majątkowych Ministerstwa;

6) gospodarowania mieniem, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;

7) zarządzania procesem delegowania w podróże służbowe oraz obsługi związanej z organizowanymi zagranicznymi wyjazdami służbowymi;

8) zarządzania obiegiem i archiwizacją dokumentów, w tym prowadzenia archiwum zakładowego dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

9) realizacji zadań Ministra w zakresie przekazywania sprawozdań i informacji dotyczących pomocy publicznej wynikającej z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

2. Biuro prowadzi również sprawy majątkowe dotyczące:

1) międzynarodowych układów odszkodowawczych;

2) finansowania przez budżet partii politycznych i komitetów wyborczych;

3) udziału w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1139);

4) stwierdzenia nieważności orzeczeń Ministra Skarbu o przejęciu na własność Skarbu Państwa przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego;

5) roszczeń w zakresie bankowych i ubezpieczeniowych tzw. „martwych kont szwajcarskich”;

6) rozpatrywania wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłat należności pieniężnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 61. 1. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej odpowiada za ocenę kontroli zarządczej w Ministerstwie, prowadzenie kontroli podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa, koordynację kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne, a także koordynację rozpatrywania skarg i wniosków.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) prowadzenie audytu wewnętrznego w Ministerstwie;

2) prowadzenie kontroli komórek organizacyjnych Ministerstwa;

3) koordynowanie organizacji kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne;

4) monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne Ministerstwa wniosków i zaleceń pokontrolnych;

5) koordynowanie działań związanych z planowaniem oraz sprawozdawczością z działalności kontrolnej realizowanej przez Ministra na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

6) koordynowanie rozpatrywania przez komórki organizacyjne petycji, skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183), oraz przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, a także dokonywanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane nadzorowi Ministra;

7) współpraca z audytorami w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra zobowiązanych do prowadzenia audytu.

2. W uzasadnionych przypadkach Biuro może prowadzić kontrolę podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa.

3. W strukturze Biura znajduje się funkcjonalnie niezależna wyodrębniona komórka audytu wewnętrznego, realizująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie.

4. Biuro zapewnia obsługę Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister.

§ 62. 1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za realizację zadań Dyrektora Generalnego w zakresie:

1) organizacji Ministerstwa;

2) naboru pracowników do pracy w Ministerstwie;

3) prowadzenia spraw wynikających ze stosunku pracy osób zatrudnionych w Ministerstwie;

4) planowania i gospodarowania środkami na wynagrodzenia osobowe pracowników Ministerstwa;

5) naliczania wynagrodzeń;

6) rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa,

7) administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

8) bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Biuro Dyrektora Generalnego zapewnia wsparcie Departamentowi Służby Celnej w prowadzeniu spraw wynikających ze stosunku służby funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w Ministerstwie.

§ 63. 1. Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych odpowiada za realizację zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych wynikających z przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w szczególności w zakresie:

1) obsługi prawnej i administracyjno-technicznej:

a) Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,

b) Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego zastępców,

c) Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych,

d) Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego zastępców, właściwych w sprawach Międzyresortowej Komisji Orzekającej;

2) powoływania lub odwoływania przewodniczących komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej i drugiej instancji i ich zastępców, członków Głównej Komisji Orzekającej;

3) prowadzenia rejestru prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania o karalność;

4) wykonywania czynności związanych z nadzorem Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej nad komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorem Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych nad działalnością rzeczników dyscypliny i ich zastępców.

2. Biuro jest właściwe w sprawach regulowanych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

§ 64. 1. Biuro Edukacji Finansowej odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością edukacyjno-promocyjną i informacyjną w zakresie spraw należących do właściwości Ministra i urzędu obsługującego Ministra, jak również za kształtowanie pozytywnego wizerunku resortu finansów.

2. Do zadań Biura Edukacji Finansowej należy w szczególności:

1) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością Ministerstwa, analiza przekazywanych przez komórki merytoryczne informacji oraz tworzenie długofalowych strategii i kampanii edukacyjno-promocyjno-wizerunkowych;

2) koordynacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Ministerstwa i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, w szczególności poprzez współpracę z rzecznikami prasowymi i pracownikami komórek właściwych do spraw komunikacji Ministerstwa i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra i GIKS;

3) administracja i nadzór nad rozwojem portalu i profili społecznościowych Ministerstwa, w tym uzgadnianie funkcjonowania stron internetowych jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra;

4) koordynacja prowadzenia BIP MF.

3. Biuro zapewnia obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych.

§ 65. Biuro Wsparcia Technicznego i Obsługi odpowiada za realizację zadań Dyrektora Generalnego Ministerstwa w zakresie:

1) zapewnienia gotowości eksploatacyjnej nieruchomości będącej siedzibą Ministra oraz lokali Ministerstwa, w tym instalacji, infrastruktury technicznej i systemów z wyłączeniem infrastruktury i systemów pozostających w zakresie zadań pozostałych komórek organizacyjnych;

2) zapewnienia obsługi gospodarczej i technicznej nieruchomości i lokali, o których mowa w pkt 1;

3) realizacji usług transportowych i poligraficznych;

4) zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Ministerstwa;

5) zapewnienia obsługi kancelaryjnej, w tym prowadzenia Kancelarii Ministerstwa;

6) zapewnienie ochrony osób i mienia;

7) organizacji wykonywania zadań obrony cywilnej w Ministerstwie.

§ 66. 1. Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów – Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów odpowiada za realizację zadań związanych z dostarczaniem Ministrowi oraz Kierownictwu Ministerstwa wiedzy eksperckiej i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie celów, określania instrumentów i sposobu realizacji polityki budżetowej i makroekonomicznej, działań na rzecz stabilności finansowej oraz koordynacji polityki ekonomicznej i finansowej UE.

2. Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Finansów – Głównego Ekonomisty Ministerstwa Finansów należy w szczególności:

1) opiniowanie prognoz i analiz makroekonomicznych, dochodów i wydatków budżetu państwa i sektora finansów publicznych;

2) opracowywanie i opiniowanie analiz dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz rynku pracy i doradzanie w tym zakresie;

3) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie budżetu oraz instytucji finansowych;

4) opiniowanie projektowanych kierunków działań w zakresie polityki rozwoju rynku finansowego;

5) koordynowanie prac w zakresie przygotowywania i opiniowania raportów i analiz ekonomicznych dla Kierownictwa;

6) udział w pracach Komitetu Ekonomiczno-Finansowego;

7) wspieranie bieżącej działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.

Dzienniki Urzędowe