Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 55
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e - cło

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 59 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e - cło (Dz. Urz. Min. Fin. z 2013 r. poz. 24 i 39) w § 2 w ust. 4:

1) pkt 2–7 otrzymują brzmienie:

„2) Tomasza Michalaka – Dyrektora Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów – w zakresie działań związanych z realizacją polityki celnej;

3) Artura Janiszewskiego – Dyrektora Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów – w zakresie działań związanych z kontrolą wykonywaną przez Służbę Celną;

4) Wojciecha Bronickiego – Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów – w zakresie kwestii dotyczących podatku akcyzowego;

5) Pawła Oracza – Dyrektora Departamentu Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwa Finansów – w zakresie infrastruktury teleinformatycznej;

6) Przemysława Szelerskiego – Zastępcę Dyrektora Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów – w zakresie zamówień publicznych;

7) Elżbietę Tomaszewską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości Ministerstwa Finansów i Głównego Księgowego Resortu – w zakresie spraw finansowych;”;

2) po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

„7b) Macieja Puto – Zastępcę Dyrektora Departamentu Informatyzacji Usług Publicznych Ministerstwa Finansów – w zakresie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju wdrożonych systemów informatycznych dotyczących funkcjonowania środowiska e-cła;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Szczurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-07
  • Data wejścia w życie: 2014-11-05
  • Data obowiązywania: 2014-11-05

Dzienniki Urzędowe