Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 56
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 45 Ministra Finansów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 50 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 8) w załączniku do zarządzenia „Statut Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Minister Finansów.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister Finansów.”;

3) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Centrum realizuje zadania szkoleniowe Ministerstwa Finansów oraz jednostek podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, zapewniając pracownikom i funkcjonariuszom celnym odpowiednio zatrudnionym albo pełniącym służbę w Ministerstwie Finansów albo jednostkach podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 6 i 8,

c) dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Centrum organizuje na zlecenie Ministerstwa Finansów lub w porozumieniu z nim:

1) szkolenia, konferencje, kongresy, sympozja, narady, warsztaty:

a) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

b) na podstawie zawartych porozumień, umów pomiędzy Ministerstwem Finansów a innymi jednostkami budżetowymi;

2) sesje egzaminacyjne;

3) zawody sportowe dla pracowników i funkcjonariuszy celnych odpowiednio zatrudnionych albo pełniących służbę w Ministerstwie Finansów albo jednostkach podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych.

2b. Centrum może prowadzić działalność mającą na celu poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zagadnień podatkowych i celnych poprzez udostępnianie treści edukacyjno-informacyjnych na platformie e-learningowej.”;

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek Dyrektora Centrum.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Strukturę organizacyjną Centrum, ogólne zasady kierowania i kompetencje kadry kierowniczej określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Ministra Finansów.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Szczurek

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
  • Data wejścia w życie: 2014-11-14
  • Data obowiązywania: 2014-11-14

Dzienniki Urzędowe