Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 57
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, który w zakresie wykonywanych zadań podlega bezpośrednio Ministrowi Finansów, zwanemu dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) inicjowanie oraz wspieranie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów oraz jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami resortu finansów”, w obszarze optymalizacji realizowanych procesów biznesowych przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych w celu skuteczniejszego osiągania wyznaczonych celów;

2) koordynowanie przedsięwzięć związanych z informatyzacją resortu finansów, w szczególności ujętych w strategicznych dokumentach Ministerstwa Finansów;

3) koordynowanie implementacji strategicznych dokumentów rządowych z obszaru cyfryzacji, m.in. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w zakresie właściwości Ministra;

4) inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania portfelem programów i projektów informatycznych;

5) kreowanie działań mających na celu budowę spójnej i jednolitej architektury organizacji;

6) inicjowanie działań mających na celu popularyzację modelu usługowego współpracy Informatyki z Biznesem w resorcie finansów;

7) koordynowanie działań związanych z opracowaniem „Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów – Strategia 2020”;

8) współpraca z Kierownictwem Ministerstwa Finansów oraz jednostkami resortu finansów, w zakresie budowy Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów;

9) monitorowanie procesów realizacji strategii, o której mowa w pkt 8, oraz cykliczne przekazywanie Ministrowi – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy – informacji dotyczących bieżącego stanu wdrożenia Strategii oraz stanu kluczowych projektów resortu finansów;

10) reprezentowanie Ministra w pracach zespołów, rad powołanych przez inne organy, w zakresie związanym z informatyzacją administracji publicznej i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

§ 3.

1. Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, we współpracy z jednostkami resortu finansów zaangażowanymi w proces informatyzacji resortu finansów, w szczególności z Departamentem Strategii Systemu Informacyjnego, Departamentem Informatyzacji Usług Publicznych, Departamentem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, Departamentem Administracji Podatkowej, Departamentem Służby Celnej, Departamentem Budżetu Państwa, Departamentem Kontroli Skarbowej oraz Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.

2. Jednostki organizacyjne resortu, w sprawach należących do ich właściwości, są zobowiązane do udzielenia pomocy Pełnomocnikowi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji tych zadań oraz zajmowanie stanowiska (wyrażanie opinii).

§ 4.

Pełnomocnik może, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi realizującymi zadania w zakresie systemów informacyjnych.

§ 5.

Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwa Finansów.

§ 6.

Nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Pełnomocnik przedstawi do zatwierdzenia przez Radę Informatyzacji Resortu Finansów projekt „Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów – Strategia 2020”.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Szczurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
  • Data wejścia w życie: 2014-11-17
  • Data obowiązywania: 2014-11-17
  • Dokument traci ważność: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe