Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 25 Ministra Finansów z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 80), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Nr 29 Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 12, poz. 88);

2) zarządzeniem Nr 27 Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 18);

3) zarządzeniem Nr 52 Ministra Finansów z dnia 16 października 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 41).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Nr 29 Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 12, poz. 88), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 zarządzenia Nr 27 Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 18), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”;

3) § 2 zarządzenia Nr 52 Ministra Finansów z dnia 16 października 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 41), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

Minister Finansów: M. Szczurek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 25 Ministra Finansów z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 17 listopada 2014 r. (poz. 50)

ZARZĄDZENIE NR 25
MINISTRA
FINANSÓW
1)

z dnia 14 września 2006 r.

w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Radę Rozwoju Rynku Finansowego, zwaną dalej „Radą”, jako organ opiniodawczy i doradczy ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

§ 2. Celem Rady jest wspieranie rozwoju rynku finansowego w Polsce.

§ 3. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) inicjowanie prac, analiz i dyskusji mających na celu ocenę aktualnego stanu rozwoju rynku finansowego i perspektyw jego rozwoju;

2) prowadzenie analiz istniejącego stanu prawnego w zakresie rynku finansowego oraz projektowanie i opiniowanie najistotniejszych kwestii związanych z regulacjami dotyczącymi rynku finansowego;

3) dokonywanie analiz w zakresie identyfikacji barier rozwoju rynku, możliwości wprowadzenia nowych usług i instrumentów finansowych, usprawnienia obrotu instrumentami finansowymi oraz ochrony odbiorców usług finansowych;

4) formułowanie propozycji działań mających na celu rozwój rynku finansowego, w tym w szczególności:

a) dostosowanie polskiego rynku finansowego do międzynarodowych wymogów i standardów, z uwzględnieniem oczekiwań uczestników tego rynku,

b) minimalizację ryzyka systemowego związanego z funkcjonowaniem rynku finansowego,

c) wzrost efektywności rynku finansowego i zwiększenie jego bezpieczeństwa,

d) budowanie zaufania społecznego do instytucji rynku finansowego,

e) promowanie rynku finansowego jako:

– miejsca lokowania oszczędności,

– źródła finansowania przedsiębiorstw,

f) promowanie polskiego rynku finansowego wśród podmiotów zagranicznych;

5) podejmowanie inicjatyw mających na celu integrowanie działań na rzecz rozwoju instytucji rynku finansowego;

6) analizowanie, konsultowanie i opiniowanie zagadnień związanych z rynkiem finansowym zgłaszanych przez członków Rady;

7) podejmowanie innych inicjatyw służących realizacji zadań Rady, o których mowa w pkt 1–6.

§ 4. 1. W skład Rady wchodzą:

1) minister właściwy do spraw instytucji finansowych, bądź delegowany przez niego przedstawiciel w randze, co najmniej podsekretarza stanu, jako Przewodniczący Rady;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, jako Sekretarz Rady oraz:

3) Prezes Narodowego Banku Polskiego,

4) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,

5) Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

6) Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A,

7)2) Prezes Zarządu BondSpot S.A.,

8) Prezes Związku Banków Polskich,

9) Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń,

10) Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

11) Prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

12) Przewodniczący Prezydium Rady Banków Depozytariuszy,

13) Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych,

14) Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,

15) Prezes Izby Domów Maklerskich,

16) Prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej,

17)3) Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,

18) Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,

19) Prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych,

20) Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych,

21) Prezes Związku Maklerów i Doradców,

22)4) Prezes Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska,

23)4) Przedstawiciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,

24) Prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych,

25) Prezes Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka,

26) Prezes Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,

27) Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

28) Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu,

29)5) Prezes Biura Informacji Kredytowej,

30)5) Prezes Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego,

31)5) Prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

32)5) Rzecznik Ubezpieczonych,

33)5) Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy,

34)5) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

35)6) Prezes Zarządu Stowarzyszenia CFA Society Poland

– zaproszeni do udziału w Radzie jako członkowie.

2.7) Członkowie wymienieni w pkt 3–35 mogą w zastępstwie do prac w Radzie oddelegować jednego przedstawiciela.

3. Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Rady, na prawach członka, inne osoby niż wymienione w ust. 1, których udział będzie uzasadniony realizacją zadań Rady.

4. Rada oraz Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Rady gości, w szczególności ekspertów.

§ 5. 1. Rada działa kolegialnie.

2. (uchylony).8)

3. Szczegółowy tryb swojej pracy Rada może określić w regulaminie.

§ 6. 1. W celu realizacji zadań Rady mogą być tworzone zespoły i grupy robocze.

2. Zespoły i grupy robocze są powoływane przez Przewodniczącego Rady.

3. Powołanie zespołu, bądź grupy roboczej może poprzedzać wniosek Rady lub Prezydium Rady.

§ 7. Przewodniczący:

1) kieruje pracami Rady;

2) zwołuje posiedzenia Rady;

3) przewodniczy posiedzeniom Rady;

4)9) może upoważnić Sekretarza Prezydium Rady, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, do zwoływania posiedzeń Rady.

§ 8. 1. W ramach Rady działa Prezydium Rady.

2. W skład Prezydium Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, jako Sekretarz Prezydium Rady;

3) Prezes Narodowego Banku Polskiego;

4) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;

5)10) osoby powołane przez Przewodniczącego Rady spośród członków Rady, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5–35.

3. Prezydium Rady liczy nie więcej niż 10 członków.

§ 9. Zadaniem Prezydium Rady jest ustalanie planu prac, analiz i głównych tematów dyskusji na forum Rady w danym roku oraz koordynowanie prac Rady.

§ 10. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Rady.

§ 11.11) Prezydium Rady może zarządzić sporządzenie sprawozdania z działalności Rady określając termin jego sporządzenia oraz okres jaki ma obejmować.

§ 12. Obsługę Rady zapewnia Ministerstwo Finansów.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia12).

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zarządzenia Nr 27 Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 18), które weszło w życie z dniem 27 czerwca 2013 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia Nr 29 Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 12, poz. 88), które weszło w życie z dniem 20 października 2006 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 lit. pkt 1 lit. a zarządzenia Nr 52 Ministra Finansów z dnia 16 października 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 41), które weszło w życie z dniem 20 października 2014 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

8) Przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 września 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-19
  • Data wejścia w życie: 2014-11-19
  • Data obowiązywania: 2014-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe