Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 61
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 34 Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 27, 36 i 42), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Minister kieruje Ministerstwem oraz wykonuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, a także koordynuje i nadzoruje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.”;

2) w § 19 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prognozowanie dochodów i planowanie wydatków budżetowych, monitorowanie ich wykorzystania oraz wnioskowanie o zmianę planów finansowych dysponentów środków budżetu państwa, ustanowionych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;”;

3) w § 25 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) opracowują projekty dokumentów rządowych należących do właściwości Ministra, w tym projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych, oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych i testy regulacyjne, z uwzględnieniem prawa UE i zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zapewniają zgodność opracowywanych projektów dokumentów rządowych z zasadami udzielania pomocy publicznej,”,

b) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) analizują prawo UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Ministra,”,

c) w pkt 6 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), z wyłączeniem zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek, które realizuje Biuro Ministra, na podstawie informacji przekazywanych przez właściwe komórki organizacyjne,”,

d) w pkt 11 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Departamentem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym bezpieczeństwem teleinformatycznym, ochroną danych osobowych, spraw obronnych, ciągłości działania Ministerstwa oraz zgłaszaniem do rejestracji zbiorów danych osobowych prowadzonych w Ministerstwie,”;

4) w § 27 w ust. 2 w pkt 7 uchyla się lit. b;

5) w § 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji odpowiada za realizację zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, w tym bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, zarządzaniem kryzysowym, w tym ochroną infrastruktury krytycznej, powszechnym obowiązkiem obrony, przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz za obsługę organizacyjną Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.”,

b) w ust. 2:

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) koordynacja zadań związanych z zapewnieniem ciągłości działania Ministerstwa i nadzór nad realizacją planu ciągłości działania Ministerstwa;”,

– w pkt 6 uchyla się lit. b,

– w pkt 7 uchyla się lit. b,

– uchyla się pkt 8;

6) w § 33 w pkt 5:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„finansowania inwestycji państwowych jednostek budżetowych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków budżetu państwa, ujmowanych w grupie „wydatki majątkowe”, w tym:”,

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rozpatrywanie wniosków dysponentów o przeniesienie wydatków inwestycyjnych

– z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych planowanych przez inne komórki organizacyjne;”;

7) w § 34 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) planowaniem i realizowaniem budżetu części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w tym planowaniem dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych oraz nadzorem nad wykonaniem budżetu części 19;”;

8) w § 41 w ust. 2 dotychczasowe pkt 3–6 otrzymują odpowiednio oznaczenie pkt 3–7;

9) w § 44 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz opracowywanie wytycznych, w zakresie określonym w pkt 1 lit. e i f;

9) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością organów podatkowych, w zakresie określonym w pkt 1 lit. a–d oraz lit. g.”;

10) w § 45 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prognozowanie dochodów budżetowych oraz sporządzanie opracowań i analiz dotyczących realizacji tych dochodów, w zakresie określonym w pkt 1 lit. a–d;”;

11) w § 52 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prognozowanie dochodów budżetowych oraz sporządzanie opracowań i analiz dotyczących realizacji tych dochodów, w zakresie określonym w pkt 1 lit. a;”;

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem członków komisji egzaminacyjnej i przeprowadzaniem egzaminów zawodowych, dla osób ubiegających się o świadectwo zawodowe na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).”;

12) w § 54 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzenie spraw związanych z prognozowaniem dochodów budżetowych z ceł, sporządzanie analiz dotyczących realizacji tych dochodów oraz opracowań statystycznych dotyczących dochodów z tytułu należności pobieranych przez Służbę Celną;”;

13) w § 57 w ust. 2:

a) w pkt 3 dotychczasowe lit. e–i otrzymują odpowiednio oznaczenie lit. d–h,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzenie spraw związanych z prognozowaniem dochodów z tytułu dywidend, wpłat z zysku, pozostałych dochodów majątkowych Skarbu Państwa oraz aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.”;

14) w § 58 w ust. 2 dotychczasowe pkt 7, 5 i 6 otrzymują odpowiednio oznaczenie pkt 5–7.

§ 2.

W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Szczurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-25
  • Data wejścia w życie: 2014-11-25
  • Data obowiązywania: 2014-11-25
  • Dokument traci ważność: 2016-03-01

Dzienniki Urzędowe