Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 64
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 24 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Janusz Janowski, Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów – w zakresie zapewnienia zasobów umożliwiających przygotowanie i wdrożenie przyjętych zmian organizacyjnych w administracji podatkowej;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Paweł Oracz, Dyrektor Departamentu Strategii Systemu Informacyjnego w Ministerstwie Finansów – w zakresie określania strategii IT;”,

c) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) Elżbieta Tomaszewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości w Ministerstwie Finansów i Główny Księgowy Resortu – w zakresie spraw finansowych;

8) Przemysław Szelerski, Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego w Ministerstwie Finansów – w zakresie zamówień publicznych;”,

d) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) Maciej Puto, Dyrektor Departamentu Informatyzacji Usług Publicznych w Ministerstwie Finansów – w zakresie systemów informatycznych.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Powołuję Janusza Janowskiego, Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów na Koordynatora Programu e-Podatki.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Szczurek

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 45 oraz z 2013 r. poz. 28 i poz. 53.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-10
  • Data wejścia w życie: 2014-12-05
  • Data obowiązywania: 2014-12-05

Dzienniki Urzędowe