Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 28 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 19), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Nr 53 Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 54);

2) zarządzeniem Nr 10 Ministra Finansów z dnia 4 marca 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 8).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Nr 53 Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 54), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”;

2) § 2 zarządzenia Nr 10 Ministra Finansów z dnia 4 marca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 8), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.”.

Minister Finansów: M. Szczurek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 28 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 15 grudnia 2014 r. (poz. 56)

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA
FINANSÓW1)

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Izby celne

§ 1. 1. Izby celne, zwane dalej „izbami”, wykonują zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz w przepisach odrębnych, w szczególności ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1662), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559 i 1662), ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.3)), ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362 oraz z 2014 r. poz. 1215), działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych.

2. Izby prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla państwowych jednostek budżetowych w przepisach o finansach publicznych.

§ 2. 1. Izbą kieruje dyrektor izby, który odpowiada przed Szefem Służby Celnej za prawidłową i terminową realizację zadań izby i podległych urzędów celnych, zwanych dalej „urzędami”.

2. Dyrektor izby kieruje izbą przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników referatów oraz funkcjonariuszy celnych i pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

3. Główny księgowy może jednocześnie pełnić funkcję zastępcy dyrektora izby, nadzorując komórki realizujące zadania inne niż przypisane głównemu księgowemu w przepisach o finansach publicznych.

§ 3. 1. Liczba stanowisk zastępcy dyrektora w poszczególnych izbach jest uzależniona od liczby funkcjonariuszy celnych oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w izbie oraz podległych jej urzędach.

2. Liczba stanowisk zastępcy dyrektora nie może być większa niż trzy i wynosi:

1) jeden zastępca dyrektora – jeśli w izbie i podległych jej urzędach pełni służbę oraz jest zatrudnionych mniej niż 350 funkcjonariuszy celnych i pracowników;

2) dwóch zastępców dyrektora – jeśli w izbie i podległych jej urzędach pełni służbę oraz jest zatrudnionych nie więcej niż 700 funkcjonariuszy celnych i pracowników;

3) trzech zastępców dyrektora – jeśli w izbie i podległych jej urzędach pełni służbę oraz jest zatrudnionych więcej niż 700 funkcjonariuszy celnych i pracowników.

3. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3, liczba stanowisk zastępcy dyrektora może, za zgodą Szefa Służby Celnej, ulec zwiększeniu.

4. W izbach realizujących zadania na rzecz całej Służby Celnej, zwane dalej „zadaniami centralnymi”, w przypadku gdy do obsługi tych zadań wyznaczono ponad 30 funkcjonariuszy celnych i pracowników, może, za zgodą Szefa Służby Celnej, zostać utworzone dodatkowe stanowisko zastępcy dyrektora nadzorującego wykonywanie tych zadań.

5. W przypadkach uzasadnionych ilością wykonywanych zadań liczba stanowisk zastępcy dyrektora może, za zgodą Szefa Służby Celnej, ulec zwiększeniu.

§ 4. 1. W izbie tworzy się piony merytoryczne, grupujące poszczególne komórki organizacyjne izby, podległe bezpośrednio dyrektorowi izby albo jego zastępcom. Podział na poszczególne piony merytoryczne określa statut izby.

2. Szczegółowy zakres kompetencji zastępców dyrektora ustala, przydzielając im nadzór nad poszczególnymi pionami merytorycznymi, dyrektor izby.

3. Dyrektor izby może upoważnić podległych funkcjonariuszy celnych i pracowników izby do podejmowania w jego imieniu decyzji lub innych rozstrzygnięć w określonych sprawach.

§ 5. 1. Dyrektor izby ustala zakresy czynności osób, o których mowa w § 2 ust. 2, naczelników urzędów oraz w innych przypadkach zastrzeżonych w regulaminie organizacyjnym izby do jego kompetencji.

2. Zakresy czynności funkcjonariuszy celnych i pracowników izby w zakresie nieobjętym ust. 1 ustalają zastępcy dyrektora izby, główny księgowy bezpośrednio nadzorujący daną komórkę organizacyjną, naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów lub bezpośrednio kierujący daną komórką organizacyjną.

§ 6. 1. W izbach mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1) wydziały – składające się z co najmniej 10 osób, włącznie z kierującym;

2) referaty – składające się z co najmniej 5 osób, włącznie z kierującym;

3) wieloosobowe stanowiska pracy – składające się z co najmniej 2 osób, włącznie z kierującym;

4) jednoosobowe stanowiska pracy.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład wydziału.

3. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, referatem kierownik referatu, a wieloosobowym stanowiskiem pracy osoba wyznaczona przez bezpośredniego przełożonego. W przypadku wydziałów, w których pełni służbę oraz jest zatrudnionych ponad 40 funkcjonariuszy celnych i pracowników, naczelnik wydziału może kierować pracą wydziału przy pomocy jednego zastępcy naczelnika.

4. W izbach, w ramach komórki zwalczania przestępczości, mogą zostać wyodrębnione grupy mobilne, graniczne komórki zwalczania przestępczości oraz komórka wykonująca czynności wynikające z art. 75b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, z uwzględnieniem specyfiki obszaru działania oraz faktycznych potrzeb izb i Służby Celnej.

§ 7. 1. W skład Izby Celnej w Białej Podlaskiej wchodzi komórka organizacyjna realizująca zadania centralne z zakresu utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Przetwarzania Danych –Elektroniczna Książka Służby SPD-EKS.

2. W skład Izby Celnej w Białymstoku wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) obsługi punktu kontaktowego do spraw współpracy z litewską Służbą Celną w Budzisku;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju ogólnopolskiego Systemu Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy SEED;

3) kontroli obrotu wyrobami tytoniowymi;

4) utrzymania, administrowania i rozwoju ogólnopolskiego Systemu Zwrot VAT dla podróżnych;

5) przeprowadzania badań technicznych automatów i urządzeń do gier.

3. W skład Izby Celnej w Gdyni wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem kontroli z wykorzystaniem urządzeń skanujących;

2) wydawania pozwoleń:

a) na utworzenie regularnej linii żeglugowej oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 313b rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”,

b) o których mowa w art. 324e Rozporządzenia Wykonawczego, na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzania wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej,

c) o których mowa w art. 447 Rozporządzenia Wykonawczego, na wykorzystywanie, jako zgłoszenia tranzytowego, manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona – poziom 1),

d) o których mowa w art. 448 Rozporządzenia Wykonawczego, na wykorzystywanie, jako zgłoszenia tranzytowego, pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona –poziom 2) oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej

– jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Gdyni, Gdańsku, Władysławowie, Ustce lub Elblągu;

3)4) przeprowadzania badań technicznych automatów i urządzeń do gier.

4. W skład Izby Celnej w Katowicach wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) prowadzenia pierwszej linii wsparcia centrum help-desku dla:

a) Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT,

b) Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych EORI,

c) Systemu Kontroli Eksportu ECS i Systemu Kontroli Importu ICS,

d) Systemu Obsługi Deklaracji CELINA-IMPORT;

2) ogólnopolskiej informacji Służby Celnej;

3) obsługi Polsko-Czeskiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Chotebuz;

4) zwalczania przestępczości paliwowej;

5) prowadzenia pierwszej linii wsparcia w zakresie modułu e-ZEFIR dla użytkowników zewnętrznych;

6)5) publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów węglowych, pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów tytoniowych;

7) zarządzania ryzykiem – Strategiczne Centrum Analiz Służby Celnej.

5. W skład Izby Celnej w Kielcach wchodzi komórka organizacyjna realizująca zadania centralne z zakresu zarządzania centralnym systemem wideokonferencyjnym Służby Celnej.

6. W skład Izby Celnej w Krakowie wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1)6) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR wraz z Ogólnopolskim Systemem Obsługi Zabezpieczeń OSOZ, Krajową Bazą Kontrahentów KBK i Modułem Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR z Podatnikami – e-Zefir;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Obsługi Deklaracji CELINA oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla Systemu Obsługi Deklaracji CELINA;

3) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Kontroli Eksportu ECS i Systemu Kontroli Importu ICS, prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla Systemu Kontroli Eksportu ECS i Systemu Kontroli Importu ICS oraz prowadzenia międzynarodowej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla Systemu Kontroli Eksportu ECS i Systemu Kontroli Importu ICS;

4) technicznego utrzymania i administrowania Systemem Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych EORI;

5) administrowania warstwą merytoryczną Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT i Systemu Statystyki Obrotów Handlowych z krajami trzecimi EXTRASTAT oraz modułami analitycznymi przeznaczonymi dla jednostek organizacyjnych Służby Celnej i organów administracji skarbowej;

6)7) technicznego administrowania modułem InterDBECS Profil (RAM);

7)7) przekazywania zgłaszającym informacji o zmianach prawnych, nowych wytycznych, planowanych niedostępnościach systemów informatycznych oraz innych informacji istotnych z punktu widzenia zgłaszającego.

7. W skład Izby Celnej w Łodzi wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) utrzymania, administrowania i rozwoju ogólnopolskiego Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS, prowadzenia pierwszej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS oraz komórka Centralne Biuro Tranzytu realizująca zadania z zakresu tranzytu wspólnotowego/wspólnego i procedury TIR oraz zastosowania karnetu ATA w procedurze odprawy czasowej i procedurze tranzytu;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Informowania o Niedostępnościach Systemów Służby Celnej SIN;

3) utrzymania i administrowania Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL oraz ogólnopolskiego help-desku dla Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL;

4) technicznego utrzymania i administrowania Systemem Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR.

8. W skład Izby Celnej w Opolu wchodzi komórka organizacyjna realizująca zadania centralne z zakresu e-kontroli.

9. W skład Izby Celnej w Poznaniu wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) ogólnopolskiego help-desku informatycznego i merytorycznego dla systemu – Centralny Rejestr Operacyjny CeRO;

2) ogólnopolskiego help-desku informatycznego i merytorycznego dla Wspólnotowego Systemu Szybkiej Wymiany Informacji RAPEX;

3) ogólnopolskiego help-desku informatycznego dla punktu ogólnopolskiego dostępu do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji SIS II;

4) współadministrowania systemem hurtowni danych ARI@DNA (SHD ARI@DNA) oraz ogólnopolskiego help-desku informatycznego dla SHD ARI@DNA;

5) ogólnopolskiego help-desku informatycznego dla rozległej sieci bezprzewodowej Ministerstwa Finansów;

6) Krajowej Jednostki Kontaktowej NCP w ramach systemu – Regionalne Biuro Wymiany Informacji Celnej RILO dla Europy Wschodniej i Środkowej RILO ECE.

10. W skład Izby Celnej w Przemyślu wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) utrzymania, administrowania i rozwoju Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych ESKS;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Obsługi Granicy CAIFS II oraz prowadzenia pierwszej linii wsparcia centralnego help-desku dla Zintegrowanego Systemu Obsługi Granicy CAIFS II;

3) obsługi Polsko-Słowackiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku;

4) przeprowadzania badań technicznych automatów i urządzeń do gier.

11. W skład Izby Celnej w Rzepinie wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) administrowania ogólnopolskimi systemami informatycznymi:

a) Systemem Zarządzania Zasobami Technicznymi Administracji Celnej MACHINA,

b) Systemem Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej EBTI-PL,

c) Systemem Ochrony Praw Własności Intelektualnej LEONARDO da VINCI,

d) Systemem Rejestrów Wspólnej Polityki Rolnej RWPR,

e) Komputerowym Rejestrem Automatów do Gier KRAG;

2) analizy ryzyka w Systemie Rejestrów Wspólnej Polityki Rolnej RWPR oraz usługodawcy Systemu Rejestrów Wspólnej Polityki Rolnej RWPR;

3) utrzymania i rozwoju Systemu Weryfikacji Przemieszczania MVS;

4) prowadzenia baz danych w oparciu o moduły funkcjonujące w ramach ogólnopolskiego systemu informatycznego o składach celnych SARP;

5) obsługi Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku;

6) zarządzania i rozwoju Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami dla jednostek Służby Celnej, przy współpracy reprezentantów jednostek objętych wdrożeniem tego systemu;

7) prowadzenia Centralnego Magazynu Mundurowego;

8) zwalczana nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi;

9) prowadzenia współpracy administracyjnej określonej w rozporządzeniu Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 (Dz. Urz. UE L 121 z 08.05.2012, str. 1, z późn. zm.);

10) kontroli obrotu wyrobami alkoholowymi;

11) dostawy druków specjalistycznych dla Służby Celnej.

12. W skład Izby Celnej w Szczecinie wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT polegające na przyjmowaniu zgłoszeń, kontroli danych i prowadzeniu postępowań oraz zadania z zakresu prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT i Systemu Statystyki Obrotów Handlowych z krajami trzecimi EXTRASTAT polegające na koordynacji i nadzorze nad procesem korygowania danych ze zgłoszeń celnych SAD oraz przyjmowania i kontroli danych zawartych w deklaracjach statystycznych SASP;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju Centralnego Rejestru Kontroli i Postępowań CRKP oraz Systemu Opisu i Wartościowania Stanowisk Służbowych w Służbie Celnej SOWA;

3) kontroli gier hazardowych;

4) wydawania pozwoleń:

a) na utworzenie regularnej linii żeglugowej oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 313b Rozporządzenia Wykonawczego,

b) o których mowa w art. 324e Rozporządzenia Wykonawczego, na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzania wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej,

c) o których mowa w art. 447 Rozporządzenia Wykonawczego, na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona – poziom 1),

d) o których mowa w art. 448 Rozporządzenia Wykonawczego, na stosowanie jako zgłoszenia tranzytowego pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona – poziom 2) oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej

– jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Szczecinie, Świnoujściu, Darłowie, Kołobrzegu, Policach, Stepnicy, Trzebieży lub Nowym Warpnie.

13. W skład Izby Celnej w Toruniu wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) sprawowania kontroli prawidłowości przewozów towarowych transportem kolejowym;

2) ogólnopolskiego help-desku informatycznego i merytorycznego dla Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF.

14. W skład Izby Celnej w Warszawie wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;

2) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towarów;

3) wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej;

4) prowadzenia listy agentów celnych oraz wydawania decyzji w sprawach wpisu osoby na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych i zawieszenia działalności agenta celnego;

5) prowadzenia postępowania w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego;

6) szkolenia przewodników psów służbowych oraz psów służbowych dla potrzeb Służby Celnej –Ośrodek Szkoleniowy w Kamionie;

7) gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych o handlu międzynarodowym pomiędzy Polską a krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajami trzecimi – Centrum Analityczne Administracji Celnej;

8) utrzymania i współadministrowania systemem hurtowni danych ARI@DNA (SHD ARI@DNA) oraz ogólnopolskiego help-desku merytorycznego dla SHD ARI@DNA – Centrum Analityczne Administracji Celnej;

9) prowadzenia Centralnego Laboratorium Celnego oraz koordynacji i nadzoru nad funkcjonowaniem regionalnych laboratoriów celnych;

10) wydawania pozwoleń na wykorzystywanie, jako zgłoszenia tranzytowego, manifestu lotniczego (procedura uproszczona – poziom 1), o których mowa w art. 444 Rozporządzenia Wykonawczego;

11) wydawania pozwoleń na wykorzystywanie, jako zgłoszenia tranzytowego, manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona – poziom 2) oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 445 Rozporządzenia Wykonawczego;

12) wsparcia logistycznego Ministerstwa Finansów w zakresie obsługi transportowej na zlecenie osób, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

15. W skład Izby Celnej we Wrocławiu wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 500 Rozporządzenia Wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pojedynczych pozwoleń na korzystanie z gospodarczych procedur celnych;

2) prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 292 ust. 5 Rozporządzenia Wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pojedynczych pozwoleń na procedurę dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem;

3) prowadzenia procedury konsultacyjnej w postępowaniu o wydanie świadectwa upoważniony przedsiębiorca – uproszczenia celne, świadectwa upoważniony przedsiębiorca – bezpieczeństwo i ochrona i świadectwa upoważniony przedsiębiorca – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona, o której mowa w art. 14l i 14m Rozporządzenia Wykonawczego;

4) prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 253j i 253k Rozporządzenia Wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej;

5) analizy oraz przekazywania potwierdzonych przez polskie organy celne oryginałów kart kontrolnych T5, towarzyszących przy wywozie towarów objętych Wspólną Polityką Rolną, wystawionych w krajach Unii Europejskiej innych niż Polska, oraz innych dokumentów związanych z obiegiem kart kontrolnych T5 do właściwych organów lub instytucji tych krajów;

6) realizacji obowiązku przekazywania Komisji informacji określonych w art. 522 Rozporządzenia Wykonawczego, w tym komórka obsługująca informatyczny system wymiany informacji dotyczących wydawania pozwoleń na gospodarcze procedury celne związane z uszlachetnianiem/przetwarzaniem towarów „ISPP”;

7) przyjmowania i rozliczania wpłat w ramach pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, w przypadku gdy Polska jest państwem uczestniczącym;

8) utrzymania oraz wsparcia technicznego i merytorycznego ogólnopolskiego Systemu Centralna Kartoteka Celna CKC;

9) utrzymania, administrowania i rozwoju ogólnopolskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2 oraz wspomagania zarządzania kapitałem ludzkim w Służbie Celnej;

10) utrzymania, administrowania i rozwoju ogólnopolskiego Krajowego Systemu AEO;

11) administrowania ogólnopolskim Systemem Analizy Zgłoszeń Celnych ALINA;

12) obsługi Polsko-Czeskiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Kudowie Słonem;

13) współpracy z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31), z wyłączeniem szczególnych form współpracy określonych w Tytule IV Konwencji;

14) udzielania i występowania o pomoc administracyjną w zakresie zadań Służby Celnej;

15) wynikającego z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

16. W skład Izby Celnej w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Gdyni i Przemyślu wchodzi komórka organizacyjna laboratorium celne.

17. W skład Izby Celnej w Gdyni wchodzi komórka organizacyjna realizująca zadania centralne z zakresu zwalczania przestępczości na morskich wodach wewnętrznych oraz morzu terytorialnym –Wydział Morski Zwalczania Przestępczości.

18. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1–3, ust. 4 pkt 1, 3–6, ust. 5, ust. 8–11, ust. 12 pkt 2–4, ust. 13, ust. 14 pkt 1, 3–5, 8, 10–12 oraz w ust. 15, mogą wchodzić w skład innych komórek organizacyjnych izby.

§ 8. 1. Dyrektor izby nadaje, na podstawie statutu, regulamin organizacyjny izby.

2. Regulamin organizacyjny izby powinien określać w szczególności:

1) strukturę organizacyjną izby;

2) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych;

3) zakres stałych uprawnień zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych oraz funkcjonariuszy celnych i pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do wydawania decyzji, podpisywania pism lub wyrażania stanowiska dyrektora izby w określonych sprawach.

§ 9. 1. Dyrektor izby przesyła regulamin organizacyjny izby Szefowi Służby Celnej.

2. Szef Służby Celnej, w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu organizacyjnego izby ze statutem lub innymi przepisami prawa, uchyla regulamin w całości albo w części.

3. Regulamin organizacyjny izby wywiesza się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie izby.

§ 10. Izbom nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

Rozdział 2

Urzędy celne

§ 11. Urzędy wykonują zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz w przepisach odrębnych, w szczególności ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, dyrektorów izb i naczelników urzędów.

§ 12. 1. Urzędem kieruje naczelnik urzędu, który odpowiada przed dyrektorem izby za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu.

2. Naczelnik urzędu kieruje urzędem przy pomocy zastępców naczelnika, kierowników referatów i kierowników oddziałów celnych oraz funkcjonariuszy celnych i pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

3. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika w poszczególnych urzędach jest uzależniona od liczby funkcjonariuszy celnych oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w zewnętrznych i wewnętrznych, w tym terenowych, komórkach organizacyjnych urzędu.

4. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika nie może być większa niż trzy i wynosi:

1) jeden zastępca naczelnika – jeśli w urzędzie pełni służbę oraz jest zatrudnionych mniej niż 90 funkcjonariuszy celnych i pracowników;

2) dwóch zastępców naczelnika – jeśli w urzędzie pełni służbę oraz jest zatrudnionych nie więcej niż 250 funkcjonariuszy celnych i pracowników;

3) trzech zastępców naczelnika – jeśli w urzędzie pełni służbę oraz jest zatrudnionych powyżej 250 funkcjonariuszy celnych i pracowników.

5. W przypadkach uzasadnionych ilością wykonywanych zadań liczba stanowisk zastępcy naczelnika może, za zgodą Szefa Służby Celnej, ulec zwiększeniu.

§ 13. 1. W urzędach tworzy się piony merytoryczne, grupujące poszczególne komórki organizacyjne urzędu, podległe bezpośrednio naczelnikowi urzędu albo jego zastępcom. Podział na poszczególne piony merytoryczne określa statut urzędu.

2. Szczegółowy zakres kompetencji zastępców naczelnika ustala, przydzielając im nadzór nad poszczególnymi pionami merytorycznymi, naczelnik urzędu.

3. Naczelnik urzędu może upoważnić podległych funkcjonariuszy celnych i pracowników urzędu do podejmowania w jego imieniu decyzji lub innych rozstrzygnięć w określonych sprawach.

§ 14. 1. Naczelnik urzędu ustala zakresy czynności osób, o których mowa w § 12 ust. 2, oraz w innych przypadkach zastrzeżonych w regulaminie organizacyjnym urzędu do jego kompetencji.

2. Zakresy czynności funkcjonariuszy celnych i pracowników urzędu w zakresie nieobjętym ust. 1 ustalają zastępcy naczelnika urzędu bezpośrednio nadzorujący daną komórkę organizacyjną, kierownicy referatów, kierownicy oddziałów celnych lub bezpośrednio kierujący daną komórką organizacyjną.

§ 15. 1. W urzędach mogą być tworzone:

1) wewnętrzne komórki organizacyjne:

a) referaty – składające się z co najmniej 5 osób, włącznie z kierującym,

b) sekcje – składające się z co najmniej 2 osób, włącznie z kierującym,

c) jednoosobowe stanowiska pracy;

2) zewnętrzne komórki organizacyjne – oddziały celne;

3) terenowe komórki organizacyjne wyodrębnione z komórek dozoru, kontroli przedsiębiorców oraz dochodzeniowo-śledczych.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład referatu.

3. W oddziałach celnych mogą być tworzone:

1) referaty – składające się z co najmniej 5 osób, włącznie z kierującym;

2) sekcje – składające się z co najmniej 2 osób, włącznie z kierującym;

3) jednoosobowe stanowiska pracy.

4. Referaty mogą być tworzone wyłącznie w oddziałach celnych, w których:

1) pełni służbę oraz jest zatrudnionych ponad 30 funkcjonariuszy celnych i pracowników;

2) służba lub praca nie są wykonywane w systemie zmianowym.

5. Referatami i oddziałami celnymi kierują wyznaczeni kierownicy, a sekcją kieruje osoba wyznaczona odpowiednio przez naczelnika urzędu albo kierownika oddziału celnego.

6. W przypadku oddziałów celnych, w których pełni służbę oraz jest zatrudnionych ponad 80 funkcjonariuszy celnych i pracowników, kierownik oddziału celnego może kierować pracą oddziału przy pomocy jednego zastępcy kierownika.

§ 16. 1. Naczelnik urzędu nadaje, na podstawie statutu, regulamin organizacyjny urzędu.

2. Regulamin organizacyjny urzędu powinien określać w szczególności:

1) strukturę organizacyjną urzędu;

2) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych;

3) zakres stałych uprawnień zastępców naczelnika, kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz funkcjonariuszy celnych i pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska naczelnika urzędu w określonych sprawach.

§ 17. 1. Naczelnik urzędu przesyła regulamin organizacyjny urzędu dyrektorowi izby.

2. Dyrektor izby, w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu organizacyjnego urzędu ze statutem lub innymi przepisami prawa, uchyla regulamin w całości albo w części.

3. Dyrektor izby przesyła regulamin organizacyjny urzędu Szefowi Służby Celnej.

4. Szef Służby Celnej, w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu organizacyjnego urzędu ze statutem lub innymi przepisami prawa, uchyla regulamin w całości albo w części.

5. Regulamin organizacyjny urzędu wywiesza się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie urzędu.

§ 18. Urzędom nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 3

Struktura organizacyjna izb celnych, urzędów celnych i oddziałów celnych

§ 19. Strukturę organizacyjną izb, urzędów i oddziałów celnych określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 20. Dyrektorzy izb oraz naczelnicy urzędów są obowiązani dostosować odpowiednio regulaminy izb oraz urzędów do treści odpowiednio statutu izby albo statutu urzędu w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 21. Traci moc zarządzenie Nr 30 Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 72, z późn. zm.8)).

§ 22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Załączniki do zarządzenia Nr 28 Ministra Finansów
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Załącznik nr 1

STATUT IZBY CELNEJ

§ 1. 1. W skład izby celnej, zwanej dalej „izbą”, wchodzą następujące komórki organizacyjne pogrupowane w piony merytoryczne i oznaczone jednolitymi skrótami w formie modułów literowych:

1) Pion Wsparcia – podległy bezpośrednio dyrektorowi izby – DIC:

a) komórka organizacyjna – IOS,

b) komórka prawna – IPR,

c) komórka kadr i szkolenia – IKA,

d) komórka kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji – IKW,

e) komórka audytu wewnętrznego – IAW,

f) komórka ochrony – IIN,

g) komórka BHP – IBP,

h) komórka komunikacji społecznej – IKO;

2) Pion Kontroli – podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby – DZK:

a) komórka kontroli – IKN,

b) komórka zwalczania przestępczości – IZP,

c) komórka zarządzania ryzykiem – IZR,

d) komórka dochodzeniowo-śledcza – IDS;

3) Pion Postępowania – podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby – DZP:

a) komórka akcyzy i gier – IAG,

b) komórka przeznaczeń celnych – IPC,

c) komórka obsługi przedsiębiorców – IOP;

4) Pion Logistyki – podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby – DZL:

a) komórka logistyki – ILG,

b) komórka informatyki – IIT,

c) komórka laboratorium celne – ILC;

5) Pion Finansowo-Księgowy – podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby – DZF:

a) komórka finansowo-księgowa – IFK,

b) komórka rozliczeń ceł i podatków – IRC,

c) komórka egzekucji – IEG,

d) komórka likwidacji towarów – ILT.

2. W przypadku gdy główny księgowy nie pełni funkcji zastępcy dyrektora izby komórki, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c i d, są włączone do pionu logistyki.

3. Dyrektor izby może łączyć piony, o których mowa w ust. 1, uwzględniając liczbę stanowisk zastępcy dyrektora izby.

4. Dyrektor izby, w ramach pionów, o których mowa w ust. 1, może:

1) łączyć komórki organizacyjne,

2) wyodrębniać i dzielić komórki organizacyjne, za zgodą Szefa Służby Celnej

– uwzględniając zakres ich zadań oraz wymagania dotyczące minimalnej obsady kadrowej określone w § 6 ust. 1 zarządzenia.

5. W przypadku połączenia komórek organizacyjnych, dyrektor izby może wyodrębnić komórkę organizacyjną wchodzącą w skład nowo powstałej komórki. W przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej.

§ 2. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych izby należy:

1) przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki;

2) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością urzędów w zakresie właściwości komórki;

3) udzielanie informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną.

§ 3. 1. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Wsparcia izby należy w szczególności:

1) komórki organizacyjnej:

a) wspomaganie dyrektora izby w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych jednostkach organizacyjnych, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania jakością,

b) prowadzenie spraw z zakresu struktury organizacyjnej izby i podległych urzędów,

c) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz współpracy międzynarodowej, z wyłączeniem spraw należących do zakresu właściwości innych komórek,

d) prowadzenie postępowania z zakresu skarg i wniosków dotyczących działania izby i podległych urzędów,

e) prowadzenie statystyki, sprawozdawczości i analiz dotyczących strategicznych obszarów działania izby,

f) współpraca z komórką organizacyjną właściwą w zakresie obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT z Izby Celnej w Szczecinie oraz z osobami zobowiązanymi do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców,

g) nadzór nad stosowaniem Ceremoniału Służby Celnej,

h) organizacja obiegu informacji i dokumentacji w izbie,

i) prowadzenie kancelarii izby,

j) prowadzenie archiwum zakładowego;

2) komórki prawnej:

a) obsługa prawna izby,

b) opracowywanie wytycznych i opinii dla potrzeb izby i podległych urzędów oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,

c) analizowanie i wdrażanie orzecznictwa sądów administracyjnych w toku postępowań prowadzonych w izbie i podległych urzędach,

d) sporządzanie skarg kasacyjnych i reprezentowanie dyrektora izby przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

e) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym oraz sporządzanie apelacji i skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego,

f) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,

g) sporządzanie skarg i reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących orzeczeń wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;

3) komórki kadr i szkolenia:

a) prowadzenie spraw osobowych, w tym spraw dotyczących opisu i wartościowania stanowisk służbowych,

b) prowadzenie spraw socjalnych,

c) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

d) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki;

4) komórki kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji:

a) monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji i nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej,

b) sporządzanie okresowych analiz przyczyn i skali zagrożenia przestępczością korupcyjną w środowisku funkcjonariuszy celnych i pracowników na obszarze właściwości izby oraz wypracowywanie kierunków przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej i inicjowanie na tej podstawie działań organizacyjnych,

c) podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zachowań korupcyjnych,

d) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ujawniania w Służbie Celnej przestępstw korupcyjnych,

e) prowadzenie kontroli działalności naczelników podległych urzędów oraz podległych urzędów,

f) prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych,

g) koordynacja i nadzór nad działaniami kontrolnymi komórek kontroli wewnętrznej w podległych urzędach,

h) współdziałanie z zewnętrznymi organami nadzoru i innymi instytucjami kontrolnymi w zakresie określonym przez dyrektora izby;

5) komórki audytu wewnętrznego:

a) wspieranie dyrektora izby w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej,

b) ocena adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w izbie oraz podległych urzędach,

c) realizacja zadań zapewniających oraz świadczenie usług doradczych na rzecz dyrektora izby,

d) współpraca z komitetem audytu i komórką audytu wewnętrznego utworzoną w Ministerstwie Finansów;

6) komórki ochrony:

a) ochrona informacji niejawnych,

b) prowadzenie postępowań sprawdzających,

c) szkolenie funkcjonariuszy celnych i pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych

– realizuje Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

d) prowadzenie kancelarii tajnej i kancelarii materiałów niejawnych,

e) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych,

f) prowadzenie spraw z zakresu ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów izby, podległych urzędów i oddziałów celnych oraz ochrony przeciwpożarowej, a także spraw obronnych i obrony cywilnej,

g) szkolenie funkcjonariuszy celnych i pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych,

h) realizacja polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, zapobieganie naruszeniom oraz nadzór nad archiwizowaniem i bezpieczeństwem gromadzonych i przesyłanych danych;

7) komórki BHP:

a) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w izbie i podległych urzędach,

b) prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych,

c) koordynowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

d) prowadzenie spraw z zakresu ochrony radiologicznej;

8) komórki komunikacji społecznej:

a) obsługa prasowa i medialna izby i podległych urzędów,

b) kreowanie i realizowanie polityki promocyjnej i informacyjnej w izbie i podległych urzędach,

c) monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu,

d) budowanie pozytywnego wizerunku Służby Celnej,

e) redagowanie informacji i materiałów zamieszczanych na portalach informacyjnych izby,

f) redagowanie artykułów do wydawnictw informacyjno-promocyjnych dotyczących Służby Celnej,

g) realizacja wewnętrznej polityki informacyjnej w izbie,

h) tworzenie, utrzymywanie i bieżąca aktualizacja portali internetowych i intranetowych izby, baz danych BIP oraz systemu Corintia w zakresie wyznaczonym dla izby,

i) projektowanie materiałów graficznych oraz innych materiałów promocyjnych dla potrzeb izby,

j) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie działań związanych z kształtowaniem wizerunku izby,

k) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji prasowej, fotograficznej i materiałów filmowych.

2. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Kontroli izby należy w szczególności:

1) komórki kontroli:

a) wdrażanie i nadzór nad stosowaniem jednolitych standardów w zakresie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną oraz urzędowego sprawdzenia,

b) koordynacja i nadzór nad prawidłowością kontroli i urzędowego sprawdzenia, o których mowa w lit. a, oraz monitorowanie działań związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli lub urzędowego sprawdzenia,

c) koordynacja i nadzór nad prawidłowością wykonywania przez podległe urzędy kontroli w zakresie przestrzegania środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

d) wykonywanie kontroli producentów towarów objętych Wspólną Polityką Rolną, w tym w szczególności kontroli autoryzacyjnych i weryfikacyjnych oraz kontroli zgodności deklaracji zużycia lub zawartości surowców refundowanych,

e) nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej,

f) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej,

g) wykonywanie kontroli wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz. Urz. UE L 143 z 03.06.2008, str. 11)), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 485/2008”, zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Komisję Europejską oraz w ramach pomocy wzajemnej między państwami członkowskimi,

h) monitorowanie działań związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli wykonywanych w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 485/20081),

i) koordynacja działań podejmowanych w ramach współpracy z organami administracji rządowej lub na rzecz zagranicznych administracji celnych,

j) zatwierdzanie uznanych miejsc załadunku, wydawanie pozwoleń na prowadzenie magazynów żywnościowych oraz na stosowanie procedury planowej,

k) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie urzędowego sprawdzenia,

l) badanie sytuacji finansowej przedsiębiorcy w przypadkach określonych przepisami prawa,

m) kształtowanie, wdrażanie i nadzór nad jednolitymi standardami poboru próbek,

n) nadzór nad wykorzystaniem sprzętu służącego do przeprowadzania kontroli,

o) ocena możliwości wykonywania kontroli w miejscach, w których towary są składowane lub przetwarzane przed wywozem z refundacją,

p) opracowywanie operacyjnych planów kontroli,

q) prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania sprzeciwu składanego w trybie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.2)) oraz w zakresie rozpatrywania zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 84c ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

2) komórki zwalczania przestępczości:

a) wykonywanie kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 i 7–10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

b) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

c) realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,

d) wykonywanie czynności procesowych w sprawach o przestępstwa w przypadkach konieczności udzielenia wsparcia komórkom dochodzeniowo-śledczym w podległych urzędach lub komórce dochodzeniowo-śledczej w izbie,

e) realizowanie czynności zatrzymania osoby w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.11)) i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

f) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 75b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

g) prowadzenie postępowania mandatowego,

h) obsługa urządzeń RTG do prześwietlenia środków transportu, wagonów i kontenerów,

i) współpraca z innymi służbami i organami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, w tym w zakresie, o którym mowa w art. 75c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

j) opracowywanie operacyjnych planów kontroli;

3) komórki zarządzania ryzykiem:

a) ocena i prognozowanie możliwych zagrożeń ekonomicznych i pozaekonomicznych w obszarach zadań wykonywanych przez Służbę Celną,

b) analiza stanu zagrożenia przestępczością w obszarach zadań wykonywanych przez Służbę Celną,

c) ustalanie procedur działania przy zarządzaniu ryzykiem oraz obiegu i trybu wymiany informacji,

d) pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem, gromadzonych w izbie i podległych urzędach oraz w innych instytucjach krajowych i zagranicznych,

e) wdrażanie jednolitych standardów zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad ich realizacją przez podległe urzędy,

f) koordynacja działań w zakresie kontroli e-handlu,

g) prowadzenie regionalnego rejestru ryzyka,

h) współdziałanie z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania ryzykiem,

i) opracowywanie i koordynowanie realizacji taktycznego planu kontroli we współpracy z innymi komórkami izby i podległymi urzędami oraz monitorowanie jego wykonywania;

4) komórki dochodzeniowo-śledczej:

a) koordynacja i nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez podległe urzędy jako finansowe organy postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

b) rozpatrywanie środków zaskarżenia w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.12)) dla organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego,

c) zatwierdzanie postanowień o odmowie wszczęcia, umorzeniu albo zawieszeniu dochodzenia, wydanych przez urząd jako finansowy organ postępowania przygotowawczego,

d) przedłużanie dochodzeń prowadzonych przez podległe urzędy w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

e) koordynacja prowadzonych przez podległe urzędy postępowań w sprawach o przestępstwa,

f) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa w zakresie określonym w przepisach odrębnych, ujawnione przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w izbie, w przypadkach gdy nie występuje zbieg idealny przestępstwa z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym,

g) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa w zakresie określonym w przepisach odrębnych, ujawnione przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w podległych urzędach, w przypadkach, gdy nie występuje zbieg idealny przestępstwa z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym, przejętych do prowadzenia od podległych urzędów ze względu na wagę i skomplikowany charakter sprawy,

h) przekazywanie do podległych urzędów spraw o przestępstwa w zakresie określonym w przepisach odrębnych, ujawnione przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w izbie, w przypadkach gdy ze względu na wagę i charakter sprawy nie zachodzi potrzeba prowadzenia postępowania przez izbę,

i) koordynacja i nadzór nad prowadzeniem przez podległe urzędy postępowań w sprawach o wykroczenia,

j) występowanie do sądów z wnioskami o ukaranie oraz występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia w zakresie określonym przepisach odrębnych,

k) współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami.

3. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Postępowania izby należy w szczególności:

1) komórki akcyzy i gier:

a) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w obrocie krajowym i transakcjach wewnątrzwspólnotowych, ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.13)) w zakresie opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer,

b) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie norm dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych, w przypadku ich zużycia do wytworzenia innych wyrobów,

c) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań w podatku od gier, w podatku akcyzowym w obrocie krajowym i nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz w podatku od wydobycia niektórych kopalin,

d) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier oraz dopłatami, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatą paliwową,

e) wydawanie, zmiana, przedłużanie i cofanie zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej oraz zmiana i cofanie zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych,

f) zatwierdzanie regulaminu i zmian w regulaminie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej oraz zmiana regulaminów gier na automatach o niskich wygranych,

g) wyrażanie zgody w przedmiocie zmian w strukturze kapitału spółek posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych,

h) koordynacja i nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez podległe urzędy w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,

i) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

j) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki;

2) komórki przeznaczeń celnych:

a) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie nadawania towarom przeznaczenia celnego, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika w trybie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.14)), przejęcia towarów na rzecz Skarbu Państwa, elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, a także spraw dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym,

b) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego i podatkowego,

c) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych i procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem oraz na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, na prowadzenie magazynu czasowego składowania i na prowadzenie składu celnego,

d) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie ulg w spłacie zobowiązań w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

e) występowanie z wnioskiem o weryfikację dowodów pochodzenia,

f) realizacja wniosków o weryfikację dowodów pochodzenia otrzymanych z zagranicy,

g) występowanie z wnioskiem o weryfikację dokumentów handlowych dotyczących wartości celnej,

h) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu przeznaczeń celnych, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, przewozów drogowych, klasyfikacji taryfowej i pochodzenia towarów, wartości celnej, a także podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym,

i) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu dodatkowych opłat celnych oraz środków ustanowionych w wyniku postępowania ochronnego i antydumpingowego,

j) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

k) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

l) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki;

3) komórki obsługi przedsiębiorców:

a) monitorowanie podmiotów posiadających pozwolenia, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) oraz pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP),

b) prowadzenie postępowań audytowych w I instancji, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, w zakresie wydawania, zmiany, zawieszania i cofania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) i pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP),

c) prowadzenie postępowań audytowych dotyczących ponownej oceny podmiotów posiadających pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) oraz pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP),

d) prowadzenie procedury konsultacyjnej w postępowaniu audytowym o wydanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), o której mowa w art. 14m Rozporządzenia Wykonawczego,

e) prowadzenie procedury konsultacyjnej w postępowaniu audytowym o wydanie pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (SASP), o której mowa w art. 253k Rozporządzenia Wykonawczego,

f) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń dla upoważnionego nadawcy potwierdzającego wspólnotowy status towarów z wykorzystaniem dokumentu T2L lub innych dokumentów handlowych,

g) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej w tranzycie wspólnotowym/wspólnym i TIR – występowanie jako upoważniony nadawca, występowanie jako upoważniony odbiorca,

h) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pojedynczych pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych i procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem,

i) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na korzystanie z gwarancji generalnej oraz zwolnień z obowiązku składania gwarancji,

j) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na odraczanie terminu płatności należności celnych, o których mowa w art. 226 lit. c Wspólnotowego Kodeksu Celnego,

k) wyznaczanie albo uznawanie miejsc, w których mogą być wykonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego,

l) prowadzenie postępowań w zakresie wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych,

m) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie zadań, o których mowa w lit. f–i,

n) prowadzenie postępowań audytowych w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie wydawania, zmiany, zawieszenia i cofania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP),

o) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych od decyzji wydanych w zakresie miejsc uznanych, w których mogą być wykonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego oraz wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych,

p) przeprowadzanie urzędowego sprawdzenia,

q) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu procedur uproszczonych, pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP) oraz upoważnionego przedsiębiorcy AEO,

r) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

s) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki.

4. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Logistyki izby należy w szczególności:

1) komórki logistyki:

a) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,

b) administrowanie składnikami majątkowymi izby i podległych urzędów,

c) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych izby i podległych urzędów,

d) prowadzenie spraw eksploatacyjno-remontowych izby i podległych urzędów,

e) realizacja inwestycji na rzecz izby i podległych urzędów,

f) prowadzenie spraw z zakresu planowania i wykonywania inwestycji dotyczących przejść granicznych, ich modernizacji i remontów,

g) współdziałanie z zainteresowanymi instytucjami w zakresie rozwiązań infrastruktury przejść granicznych,

h) administrowanie flotą pojazdów służbowych;

2) komórki informatyki:

a) administrowanie siecią komputerową w izbie i nadzór nad sieciami w podległych urzędach,

b) wdrażanie i doskonalenie systemów informatycznych oraz nadzór nad ich eksploatacją w izbie oraz podległych urzędach,

c) zapewnienie poprawności funkcjonowania eksploatowanych systemów informatycznych,

d) opiniowanie i wnioskowanie o modernizację infrastruktury teleinformatycznej w izbie i podległych urzędach,

e) administrowanie systemami łączności;

3) komórki laboratorium celne:

a) wykonywanie badań przesłanych próbek towarów, zgodnie ze specjalizacją danego laboratorium celnego, dla potrzeb jednostek organizacyjnych Służby Celnej, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

b) udzielanie opinii i składanie propozycji dotyczących klasyfikacji taryfowej próbek towarów będących przedmiotem przeprowadzonych badań i analiz fizykochemicznych,

c) doradztwo techniczne i chemiczne na rzecz Służby Celnej, prowadzenie ekspertyz i wykonywanie badań specjalistycznych, zgodnie z wykonywanym zakresem badań,

d) prowadzenie działań z zakresu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz akredytacji metod badawczych,

e) współpraca z innymi laboratoriami celnymi oraz innymi komórkami w zakresie koordynowania i sprawowania kontroli związanej z prowadzonymi badaniami,

f) współpraca z laboratoriami innych służb, instytucjami, organami administracji państwowej w ramach zawartych porozumień.

5. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Finansowo-Księgowym izby należy w szczególności:

1) komórki finansowo-księgowej:

a) projektowanie, organizowanie i wykonanie pod względem finansowym budżetu izby,

b) prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz funduszy,

c) finansowe rozliczanie poniesionych wydatków inwestycyjnych,

d) inwentaryzacja, rozliczanie i wycena aktywów i pasywów składników majątkowych,

e) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

f) prowadzenie kasy izby i rozliczanie komórek kasowych podległych urzędów,

g) prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej w zakresie wydatków;

2) komórki rozliczeń ceł i podatków:

a) prowadzenie rachunkowości dochodów budżetowych,

b) rozliczanie należności celnych, podatków, pozostałych dochodów budżetowych i innych opłat,

c) obsługa i sprawozdawczość w zakresie TOR – tradycyjnych środków własnych Unii Europejskiej i OWNRES – bazy danych, za pośrednictwem której przekazywane są informacje dotyczące przypadków nadużyć finansowych i nieprawidłowości w przypadku, gdy kwoty należności przekraczają 10.000 euro,

d) rozliczanie zabezpieczeń przyjętych w podległych urzędach,

e) przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń finansowych dotyczących gier hazardowych,

f) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na stosowanie zabezpieczenia generalnego,

g) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na odraczanie terminu płatności należności celnych, o których mowa w art. 226 lit. a i b Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz udzielania innych ułatwień płatniczych,

h) realizacja decyzji dotyczących zwrotu należności celnych, podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin,

i) prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej w zakresie dochodów,

j) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

k) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki;

3) komórki egzekucji:

a) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie organu egzekucyjnego,

b) prowadzenie postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619),

c) współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,

d) prowadzenie postępowań w I i II instancji oraz w trybach nadzwyczajnych w zakresie organu wierzycielskiego,

e) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,

f) zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i likwidacyjnym,

g) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

h) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki;

4) komórki likwidacji towarów:

a) prowadzenie spraw związanych z likwidacją towarów zajętych i przejętych przez organy celne w postępowaniu celnym, karnym skarbowym i sądowym,

b) dopuszczanie do swobodnego obrotu towarów likwidowanych w drodze sprzedaży,

c) wymiar i pobór należności celnych, podatkowych oraz innych opłat związanych z likwidacją towarów,

d) prowadzenie postępowań w I i II instancji oraz w trybach nadzwyczajnych w zakresie kosztów likwidacji,

e) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

f) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki.

 

1) Utraciło moc na podstawie art. 119 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 17.12.2013, str. 549), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r. a stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 822, 1133, 1138 i 1146.

Załącznik nr 2

STATUT URZĘDU CELNEGO

§ 1. 1. W skład urzędu celnego, zwanego dalej „urzędem”, wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne pogrupowane w piony merytoryczne i oznaczone jednolitymi skrótami w formie modułów literowych:

1) Pion Wsparcia – podległy bezpośrednio naczelnikowi urzędu – NUC:

a) komórka ogólna – UOG,

b) stanowisko radcy prawnego – URP,

c) komórka kontroli wewnętrznej – UKW,

d) komórka informatyki – UIT;

2) Pion Kontroli – podległy bezpośrednio zastępcy naczelnika urzędu – NZK:

a) komórka dozoru – UDZ,

b) komórka kontroli przedsiębiorców – UKP,

c) komórka dochodzeniowo-śledcza – UDS,

d) komórka oceny ryzyka – UOR;

3) Pion Postępowania – podległy bezpośrednio zastępcy naczelnika urzędu – NZP:

a) komórka akcyzy i gier – UAG,

b) komórka przeznaczeń celnych i obsługi przedsiębiorców – UPC.

2. W skład urzędu wchodzą zewnętrzne komórki organizacyjne – oddziały celne.

3. Nadzór nad oddziałami celnymi wykonuje naczelnik urzędu lub wyznaczony przez niego zastępca naczelnika.

4. W przypadku powołania trzeciego zastępcy naczelnika, wykonuje on nadzór nad oddziałami celnymi oraz komórką, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d.

5. Naczelnik urzędu może łączyć piony, o których mowa w ust. 1, uwzględniając liczbę stanowisk zastępcy naczelnika urzędu.

6. Naczelnik urzędu, w ramach pionów, o których mowa w ust. 1, może:

1) łączyć komórki organizacyjne,

2) wyodrębniać komórki organizacyjne, za zgodą dyrektora izby,

3) dzielić komórki organizacyjne, za zgodą Szefa Służby Celnej

– uwzględniając zakres ich zadań oraz wymagania dotyczące minimalnej obsady kadrowej określone w § 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 zarządzenia. W przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej.

7.15) Naczelnik urzędu, w ramach komórki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub oddziałów celnych, wyodrębnia jednoosobowe stanowiska pracy bądź sekcje stałych kontroli wyrobów akcyzowych na terenie podmiotów podlegających kontroli.

§ 2. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych urzędu należy:

1) przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki;

2) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością oddziałów celnych w zakresie właściwości komórki;

3) udzielanie informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną.

§ 3. 1. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Wsparcia urzędu należy w szczególności:

1) komórki ogólnej:

a) prowadzenie spraw z zakresu struktury organizacyjnej urzędu i podległych oddziałów celnych,

b) prowadzenie postępowania z zakresu skarg i wniosków dotyczących działania urzędu i podległych oddziałów celnych,

c) prowadzenie statystyki, sprawozdawczości i analiz dotyczących strategicznych obszarów działania urzędu,

d) organizacja obiegu informacji i dokumentacji w urzędzie,

e) prowadzenie kancelarii urzędu,

f) prowadzenie składnicy akt,

g) prowadzenie kasy urzędu,

h) prowadzenie magazynu depozytowego i nadzór nad towarami przechowywanymi w tym magazynie;

2) stanowiska radcy prawnego:

a) obsługa prawna urzędu,

b) opracowywanie wytycznych i opinii dla potrzeb urzędu oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,

c) reprezentowanie naczelnika urzędu przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi;

3) komórki kontroli wewnętrznej:

a) wspomaganie naczelnika urzędu w realizowaniu procesów zarządczych w urzędzie i podległych komórkach organizacyjnych,

b) prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych,

c) badanie prawidłowości organizacji pracy w komórkach organizacyjnych oraz inicjowanie zmian w tym zakresie,

d) profilaktyka i eliminowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji i nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej;

4) komórki informatyki:

a) wykonywanie zadań zleconych w zakresie administrowania siecią komputerową w urzędzie,

b) wdrażanie systemów informatycznych w urzędzie i podległych oddziałach celnych,

c) zapewnienie poprawności funkcjonowania eksploatowanych systemów informatycznych,

d) realizowanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych,

e) kontrola poprawności eksploatowania systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego,

f) wnioskowanie o modernizację infrastruktury teleinformatycznej w urzędzie i podległych oddziałach celnych.

2. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Kontroli urzędu należy w szczególności:

1) komórki dozoru:

a) kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego przez bezpośrednie uczestnictwo funkcjonariusza celnego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą,

b) kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie oznaczania i stosowania znaków akcyzy oraz prawidłowości oznaczania znakami akcyzy wyrobów będących przedmiotem obrotu handlowego,

c) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zamierzonej produkcji, przemieszczania i obrotu niektórymi wyrobami akcyzowymi oraz innych informacji wynikających z przepisów o kontroli niektórych wyrobów akcyzowych,

d) dokonywanie urzędowych adnotacji związanych z powstaniem i wykonaniem zobowiązań podatkowych na dokumentach potwierdzających złożenie zabezpieczenia akcyzowego,

e) kontrola wyrobów energetycznych w zakresie zawartości substancji stosowanych do ich znakowania i barwienia,

f) uczestniczenie w czynnościach niszczenia wyrobów akcyzowych,

g) uczestniczenie w czynnościach kasowania, zdjęcia oraz niszczenia znaków akcyzy,

h) sprawowanie stałej kontroli na podstawie przepisów o kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, w tym wykonywanie kontroli prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów akcyzowych oraz wykonywanie okresowych lub doraźnych kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi,

ha)16) prowadzenie działań patrolowo-kontrolnych na wyznaczonych targowiskach i bazarach,

i) kontrola urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym urządzanych bez wymaganej koncesji, zezwolenia, zgłoszenia, poza monopolem państwa, a także z wykorzystaniem sieci Internet,

j) uczestniczenie przy niszczeniu losów, kartonów lub innych dowodów udziału w grze,

k) kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,

l) kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i koordynacja prawidłowego ich stosowania w podległych oddziałach celnych,

m) kontrola magazynów żywnościowych, procedury planowej oraz miejsc, w których towary są składowane lub przetwarzane przed wywozem z refundacją,

n) prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania sprzeciwu składanego w trybie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w odniesieniu do kontroli określonych w lit. m,

o) kontrola w zakresie przestrzegania środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

p) prowadzenie oględzin miejsc i opiniowanie wniosków dotyczących utworzenia składu celnego, składu podatkowego, magazynu czasowego składowania oraz miejsca wyznaczonego lub uznanego,

q) przeprowadzanie urzędowego sprawdzenia w podmiotach podlegających temu sprawdzeniu,

r) obsługa zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej poza godzinami pracy w urzędzie w Systemie Kontroli Eksportu ECS w oparciu o krajowe i wspólnotowe kryteria ryzyka,

s) obsługa zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej poza godzinami pracy w urzędzie w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS w zakresie dotyczącym potwierdzania wywozu, w związku z zadaniem określonym w lit. r,

t) nakładanie, sprawdzanie i zdejmowanie zamknięć urzędowych,

u) pobieranie próbek wyrobów w celu ich zbadania,

v) współpraca w zakresie realizowanych zadań z organami skarbowymi, organami ścigania oraz innymi organami państwa;

2) komórki kontroli przedsiębiorców:

a) wykonywanie kontroli w trybie art. 78 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,

b) wykonywanie kontroli w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej oraz realizacja czynności sprawdzających,

c) kontrola prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów akcyzowych, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin,

d) dokonywanie okresowych lub doraźnych kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi,

e) kontrola towarów dopuszczonych do obrotu z końcowym przeznaczeniem przy zastosowaniu zerowej lub obniżonej stawki celnej, podlegających dozorowi celnemu,

f) kontrola stosowania procedur uproszczonych oraz gospodarczych procedur celnych,

g) kontrola upoważnionego eksportera, nadawcy, odbiorcy,

h) kontrola wolnych obszarów celnych, składów wolnocłowych, składów celnych oraz magazynów czasowego składowania,

i) badanie sytuacji finansowej przedsiębiorcy w przypadkach określonych przepisami prawa,

j) wykonywanie działań na rzecz zagranicznych administracji celnych,

k) współpraca w zakresie realizowanych zadań z organami skarbowymi, organami ścigania oraz innymi organami państwa,

l) prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania sprzeciwu składanego w trybie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

3) komórki dochodzeniowo-śledczej:

a) prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, ujawnione przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w izbie, w których występuje zbieg idealny przestępstwa z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

b) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa w zakresie określonym w przepisach odrębnych, ujawnione przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w urzędzie,

c) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa w zakresie określonym w przepisach odrębnych, ujawnione przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w izbie, w przypadkach przekazania sprawy przez izbę do prowadzenia,

d) wnoszenie do sądów aktów oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe oraz wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,

e) występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia,

f) wnoszenie do sądów środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia,

g) wnoszenie do sądów wniosków o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,

h) prowadzenie postępowania mandatowego,

i) współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami;

4) komórki oceny ryzyka:

a) ocena potencjalnych zagrożeń, ich analiza oraz formułowanie prognoz dla potrzeb urzędu, w szczególności pod względem ułatwień i uproszczeń dla przedsiębiorców,

b) gromadzenie, analizowanie oraz przekazywanie materiałów dla celów planowania kontroli dla potrzeb komórek organizacyjnych urzędu,

c) koordynacja działań z zakresu analizy ryzyka na poziomie urzędu,

d) tworzenie, modyfikacja i monitorowanie zastrzeżeń w systemach informatycznych na poziomie urzędu,

e) współpraca w zakresie realizowanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi, organami i instytucjami.

3. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Postępowania urzędu należy w szczególności:

1) komórki akcyzy i gier:

a) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w obrocie krajowym i transakcjach wewnątrzwspólnotowych, ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer,

b) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier oraz dopłatami, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatą paliwową,

c) prowadzenie postępowań w zakresie stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego,

d) prowadzenie postępowań dotyczących podatkowych znaków akcyzy oraz legalizacyjnych znaków akcyzy,

e) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego oraz nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca i jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, a także wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego i prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący oraz zezwoleń wyprowadzenia,

f) udzielanie ulg w spłacie zobowiązań w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,

g) przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz informacji wymaganych ustawą o podatku akcyzowym, a także informacji w sprawie opłaty paliwowej,

h) dokonywanie rejestracji oraz prowadzenie rejestru podatników podatku akcyzowego i podmiotów zobowiązanych do rejestracji w podatku akcyzowym na podstawie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych oraz prowadzenie rejestru podatników podatku od wydobycia niektórych kopalin,

i) dokonywanie rejestracji oraz prowadzenie ewidencji podatników podatku od gier,

j) rejestracja automatów i urządzeń do gier oraz rejestracja przemieszczeń, zawieszeń oraz wycofań z eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier,

k) wydawanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub jako pośredniczący podmiot tytoniowy, a także wydawanie decyzji o utracie ważności wydanego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot tytoniowy oraz o skreśleniu go z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych;

2) komórki przeznaczeń celnych i obsługi przedsiębiorców:

a) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie nadawania towarom przeznaczenia celnego, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, a także spraw dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym,

b) unieważnianie zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów,

c) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie ułatwień płatniczych innych niż odroczenie terminu płatności należności celnych,

d) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie ulg w spłacie zobowiązań w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

e) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego i podatkowego,

f) prowadzenie postępowań w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika, w trybie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

g) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych i procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem,

h) weryfikacja rozliczeń pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych oraz procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem,

i) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów,

j) weryfikacja dowodów pochodzenia prowadzona na wniosek zagranicznych administracji,

k) wykonywanie zadań związanych ze stosowaniem regulacji prawnych z zakresu środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

l) wydawanie pozwoleń na zniszczenie towarów,

m) prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia towarów na rzecz Skarbu Państwa,

n) prowadzenie postępowań w zakresie regulowania sytuacji towarów,

o) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania oraz zatwierdzanie ewidencji prowadzonych w magazynie czasowego składowania,

p) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na prowadzenie składu celnego oraz zatwierdzanie ewidencji prowadzonych w składzie celnym,

q) prowadzenie postępowań w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego wykonania w nich czynności przewidzianych przepisami prawa celnego,

r) nadzór nad realizacją przepisów dotyczących przeznaczeń celnych w oddziałach celnych.

4. Zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. k i pkt 2 lit. b–c oraz ust. 3 pkt 1 lit. a–b i lit. f–h, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin realizują komórki organizacyjne wchodzące w skład Urzędu Celnego w Legnicy.

§ 4. 1. W skład oddziału celnego mogą wchodzić następujące komórki organizacyjne:

1) ogólna – OOG;

2) obsługi zgłoszeń celnych – OOZ;

3) (uchylony);17)

4) przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych – ODA.

2. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do oddziałów celnych obsługujących przejścia graniczne drogowe, kolejowe i lotnicze.

3. W skład oddziałów celnych obsługujących przejścia graniczne, w których wielkość obrotu towarowego lub osobowego to uzasadnia, mogą wchodzić komórki organizacyjne oceny ryzyka – OOR.

4. W przypadku występowania szczególnych potrzeb, wynikających ze specyfiki obszaru działania, naczelnik urzędu, w ramach oddziałów celnych, może wyodrębnić komórki organizacyjne do obsługi miejsc wyznaczonych.

4a.18) Naczelnik urzędu może w uzasadnionych przypadkach przesunąć niektóre zadania w zakresie czynności materialno-technicznych realizowane przez wewnętrzne komórki organizacyjne do oddziałów celnych.

5.19) Oddziały celne, z wyłączeniem oddziałów celnych obsługujących przejścia graniczne drogowe, kolejowe, lotnicze i morskie oraz oddziałów celnych obsługujących wyłącznie obrót pocztowy, mogą realizować zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

6. Oddziały celne mogą prowadzić magazyny depozytowe i nadzorować towary w nich przechowywane. Zadanie to jest realizowane przez komórkę ogólną.

7.20) Oddziały celne obsługujące lotnicze przejścia graniczne mogą prowadzić dla podróżnych punkt informacji Służby Celnej. Zadanie to jest realizowane przez komórkę ogólną albo komórkę obsługi zgłoszeń celnych.

8. Uwzględniając zakres zadań poszczególnych oddziałów celnych naczelnik urzędu może łączyć komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych oddziału celnego należy w szczególności:

1) komórki ogólnej:

a) prowadzenie spraw z zakresu organizacji oddziału celnego i podległych mu miejsc wyznaczonych i uznanych,

b) przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działania oddziału celnego oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia,

c) monitorowanie kontroli bezpośrednich, w tym zatwierdzanie wykonanych kontroli dla potrzeb wymaganych progów,

d) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych przez oddział celny,

e) obsługa ewidencyjno-kancelaryjna oddziału celnego,

f) wykonywanie zadań zleconych w zakresie administrowania siecią komputerową w oddziale celnym oraz zapewnienie poprawności funkcjonowania eksploatowanych systemów informatycznych;

2) komórki obsługi zgłoszeń celnych:

a) obsługa zgłoszeń celnych i deklaracji skróconych,

b) obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą lub nadanie towarom innego przeznaczenia celnego oraz określanie kwoty długu celnego,

c) potwierdzanie dokumentów zamykających procedurę tranzytu,

d) legalizacja świadectw pochodzenia i dokumentów potwierdzających status celny,

e) kontrola warunków i wymogów określonych w przepisach odrębnych dotyczących przywozu i wywozu towarów,

f) kontrola towarów i środków przewozowych,

g) wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,

h) nakładanie, sprawdzanie i zdejmowanie zamknięć urzędowych,

i) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy, czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców,

j) obsługa powiadomień w procedurze uproszczonej,

k) kontrola zgłoszeń celnych uzupełniających,

l) prowadzenie postępowania celnego i podatkowego oraz wydawanie rozstrzygnięć w sprawach wszczętych przed zwolnieniem towaru,

m) prowadzenie postępowania celnego i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach wszczętych po zwolnieniu towaru, z wyłączeniem spraw mających wpływ na zmianę procedury celnej, długu celnego i należności podatkowych oraz związanych ze zmianą strony postępowania,

n) wydawanie i zmiana pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych, w przypadku gdy wniosek o pozwolenie na gospodarczą procedurę celną jest składany w formie zgłoszenia celnego,

o) wykonywanie czynności związanych ze stosowaniem środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

p) prowadzenie postępowań w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego wykonania w nich czynności przewidzianych przepisami prawa celnego,

q) prowadzenie postępowania mandatowego,

r) prowadzenie kasy oddziału celnego,

s)21) kontrola podróżnych,

t)21) kontrola dewizowa,

u)21) realizowanie czynności zatrzymania osoby w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

3) (uchylony);22)

4) komórki oceny ryzyka:

a) pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do oceny ryzyka,

b) prowadzenie analizy ryzyka, w szczególności pod względem bezpieczeństwa i ochrony,

c) współtworzenie regionalnego rejestru ryzyka,

d) przygotowywanie opracowań i statystyk w zakresie właściwości komórki;

5) komórki przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych:

a) przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz ewidencjonowanie składanych deklaracji podatku akcyzowego w zakresie przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,

b) wydawanie dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,

c) wydawanie zaświadczeń stwierdzających zwolnienie od akcyzy w zakresie przyjmowanych deklaracji podatku akcyzowego,

d) wykonywanie czynności sprawdzających wynikających z art. 272, art. 274 § 1 i 2 oraz art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

e) prowadzenie postępowania mandatowego.

§ 6. W przypadku gdy w komórkach organizacyjnych oddziału celnego praca lub służba jest wykonywana w systemie zmianowym, dyrektor izby na wniosek naczelnika urzędu powołuje kierownika zmiany.

Załącznik nr 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZB, URZĘDÓW I ODDZIAŁÓW CELNYCH

Lp.

Izba
Urząd
Oddział

Kod identyfikacyjny

Oddziały graniczne

1

2

3

4

I.

IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

300000

 

1.

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

301000

 

a)

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

 

b)

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

przejście graniczne

c)

(uchylona)23)

 

 

d)

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Terespolu

301050

przejście graniczne

f)

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

301060

przejście graniczne

g)

Oddział Celny w Sławatyczach

301070

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Lublinie

302000

 

a)

Oddział Celny w Lublinie

302010

 

b)

Oddział Celny w Puławach

302020

 

c)

Oddział Celny w Chełmie

302040

 

d)

Oddział Celny w Dorohusku

302050

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Zamościu

303000

 

a)

Oddział Celny w Zamościu

303010

 

b)

Oddział Celny w Hrebennem

303020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Zosinie

303040

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

 

II.

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU

310000

 

1.

Urząd Celny w Białymstoku

311000

 

a)

Oddział Celny w Białymstoku

311010

 

b)

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Siemianówce

311050

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Połowcach

311060

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Bobrownikach

311070

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Łomży

312000

 

a)

Oddział Celny w Łomży

312010

 

3.

Urząd Celny w Suwałkach

313000

 

a)

Oddział Celny w Suwałkach

313010

 

b)

Oddział Celny w Augustowie

313020

 

III.

IZBA CELNA W GDYNI

320000

 

1.

Urząd Celny w Gdyni

321000

 

a)

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

321010

przejście graniczne

b)

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

321030

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

321050

 

d)

Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie”
w Gdyni

321070

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Gdańsku

322000

 

a)

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

322010

 

b)

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane”
w Gdańsku

322020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV”
w Gdańsku

322030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo

322050

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Tczewie

322060

 

f)

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

 

g)

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy”
w Gdańsku

322080

przejście graniczne

h)

Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim

322090

 

3.

Urząd Celny w Słupsku

323000

 

a)

Oddział Celny w Słupsku

323010

 

b)

Oddział Celny w Chojnicach

323020

 

IV.

IZBA CELNA W KATOWICACH

330000

 

1.

Urząd Celny w Katowicach

331000

 

a)

Oddział Celny w Chorzowie

331010

 

b)

Oddział Celny w Tychach

331020

 

c)

Oddział Celny w Sławkowie

331030

 

d)

Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331040

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Rybniku

332000

 

a)

Oddział Celny w Gliwicach

332010

 

b)

Oddział Celny w Raciborzu

332030

 

c)

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

 

3.

Urząd Celny w Częstochowie

333000

 

a)

Oddział Celny w Częstochowie

333010

 

4.

Urząd Celny w Bielsku-Białej

335000

 

a)

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

335010

 

b)

Oddział Celny w Żywcu

335020

 

c)

Oddział Celny w Cieszynie

335030

 

V.

IZBA CELNA W KIELCACH

340000

 

1.

Urząd Celny w Kielcach

341000

 

a)

Oddział Celny w Kielcach

341010

 

b)

Oddział Celny w Starachowicach

341020

 

c)

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

 

VI.

IZBA CELNA W KRAKOWIE

350000

 

1.

Urząd Celny w Krakowie

351000

 

a)

Oddział Celny I w Krakowie

351010

 

b)

Oddział Celny II w Krakowie

351020

 

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

335030

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Nowym Targu

352000

 

a)

Oddział Celny w Chyżnem

352010

 

b)

Oddział Celny w Andrychowie

352020

 

3.

Urząd Celny w Nowym Sączu

353000

 

a)

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

 

b)

Oddział Celny w Tarnowie

353030

 

VII.

IZBA CELNA W ŁODZI

360000

 

1.

Urząd Celny I w Łodzi

361000

 

a)

Oddział Celny I w Łodzi

361010

 

b)

Oddział Celny w Sieradzu

361030

 

2.

Urząd Celny II w Łodzi

362000

 

a)

Oddział Celny II w Łodzi

362010

 

b)

Oddział Celny w Kutnie

362030

 

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek

362040

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363000

 

a)

Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363010

 

VIII.

IZBA CELNA W OLSZTYNIE

370000

 

1.

Urząd Celny w Olsztynie

371000

 

a)

Oddział Celny w Olsztynie

371010

 

b)

Oddział Celny w Korszach

371020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Bezledach

371030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

 

e)

Oddział Celny w Ełku

371050

 

f)

Oddział Celny w Gołdapi

371060

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Elblągu

372000

 

a)

Oddział Celny w Elblągu

372010

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Braniewie

372020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Gronowie

372030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Iławie

372040

 

e)

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

przejście graniczne

IX.

IZBA CELNA W OPOLU

380000

 

1.

Urząd Celny w Opolu

381000

 

a)

Oddział Celny w Opolu

381010

 

b)

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

381030

 

c)

Oddział Celny w Nysie

381040

 

X.

IZBA CELNA W POZNANIU

390000

 

1.

Urząd Celny w Poznaniu

391000

 

a)

Oddział Celny w Poznaniu

391010

 

b)

Oddział Celny „MTP” w Poznaniu

391020

 

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

391030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Gądkach

391040

 

2.

Urząd Celny w Pile

392000

 

a)

Oddział Celny w Pile

392010

 

3.

Urząd Celny w Lesznie

393000

 

a)

Oddział Celny w Lesznie

393010

 

b)

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

 

4.

Urząd Celny w Kaliszu

394000

 

a)

Oddział Celny w Kaliszu

394010

 

b)

Oddział Celny w Koninie

394020

 

XI.

IZBA CELNA W PRZEMYŚLU

400000

 

1.

Urząd Celny w Przemyślu

401000

 

a)

Oddział Celny w Przemyślu

401010

 

b)

Oddział Celny w Medyce

401030

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka

401040

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

 

e)

Oddział Celny w Korczowej

401060

przejście graniczne

f)

(uchylona)24)

 

 

g)25)

Oddział Celny w Budomierzu

401080

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Rzeszowie

402000

 

a)

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

402020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Dębicy

402040

 

d)

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

 

e)

Oddział Celny w Mielcu

402060

 

3.

Urząd Celny w Krośnie

404000

 

a)

Oddział Celny w Krośnie

404010

 

b)

Oddział Celny w Krościenku

404030

przejście graniczne

XII.

IZBA CELNA W RZEPINIE

410000

 

1.

Urząd Celny w Zielonej Górze

411000

 

a)

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

 

b)

Oddział Celny w Olszynie

411020

 

2.

Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412000

 

a)

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

 

b)

Oddział Celny w Świecku

412020

 

XIII.

IZBA CELNA W SZCZECINIE

420000

 

1.

Urząd Celny w Szczecinie

421000

 

a)

Oddział Celny w Szczecinie

421010

 

b)

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia”
w Szczecinie

421030

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

421050

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim

421060

 

e)

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Lubieszynie

421090

 

2.

Urząd Celny w Koszalinie

422000

 

a)

Oddział Celny w Koszalinie

422010

 

b)

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Szczecinku

422030

 

XIV.

IZBA CELNA W TORUNIU

430000

 

1.

Urząd Celny w Bydgoszczy

431000

 

a)

Oddział Celny w Bydgoszczy II

431020

 

b)

Oddział Celny w Inowrocławiu

431030

 

2.

Urząd Celny w Toruniu

432000

 

a)

Oddział Celny w Toruniu

432010

 

b)

Oddział Celny we Włocławku

432030

 

c)

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

 

XV.

IZBA CELNA W WARSZAWIE

440000

 

1.

Urząd Celny I w Warszawie

441000

 

a)

Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie

441010

 

b)

Oddział Celny III w Warszawie

441030

 

c)

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

 

2.

Urząd Celny II w Warszawie

442000

 

a)

Oddział Celny V w Warszawie

442010

 

b)

Oddział Celny VI w Warszawie

442020

 

c)

Oddział Celny VII w Warszawie

442030

 

d)

Oddział Celny w Nowym Dworze Mazowieckim

442040

 

3.

Urząd Celny III „Port Lotniczy”
w Warszawie

443000

 

a)

Oddział Celny Osobowy w Warszawie

443010

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

443020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Towarowy II w Warszawie

443030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny Towarowy III w Warszawie

443040

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin

443050

przejście graniczne

4.

Urząd Celny w Radomiu

444000

 

a)

Oddział Celny w Radomiu

444010

 

b)

Oddział Celny w Grójcu

444020

 

5.

Urząd Celny w Pruszkowie

445000

 

a)

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

 

b)

Oddział Celny w Błoniu

445030

 

c)

Oddział Celny w Mszczonowie

445040

 

d)

Oddział Celny w Płocku

445050

 

6.

Urząd Celny w Siedlcach

446000

 

a)

Oddział Celny w Siedlcach

446010

 

b)

Oddział Celny w Garwolinie

446020

 

7.

Urząd Celny w Ciechanowie

447000

 

a)

Oddział Celny w Ciechanowie

447010

 

b)

Oddział Celny w Ostrołęce

447020

 

XVI.

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

450000

 

1.

Urząd Celny we Wrocławiu

451000

 

a)

Oddział Celny I we Wrocławiu

451010

 

b)

Oddział Celny II we Wrocławiu

451020

 

c)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451040

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Legnicy

452000

 

a)

Oddział Celny w Legnicy

452010

 

b)

Oddział Celny w Polkowicach

452020

 

c)

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

452030

 

3.

Urząd Celny w Wałbrzychu

454000

 

a)

Oddział Celny w Wałbrzychu

454010

 

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 10 Ministra Finansów z dnia 4 marca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 8), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia Nr 53 Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 54), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 16, poz. 86, z 2010 r. Nr 15, poz. 63, z 2011 r. Nr 8, poz. 33 oraz z 2012 r. poz. 6, 22 i 52.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431, 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282, 1436 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 85, 384, 694, 1375 i 1556.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036, 1149, 1247 i 1304 oraz z 2014 r. poz. 312, 1215 i 1328.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 433, 843, 1543 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 805, 1310 i 1559.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313 oraz z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

16) Dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17) Przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

18) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret czwarte zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

21) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

22) Przez § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

23) Przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

24) Przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

25) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Dzienniki Urzędowe