Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 65
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 grudnia 2014 r.

w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach celnych i urzędach celnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w izbach celnych i urzędach celnych:

1) instrukcję kancelaryjną izb celnych i urzędów celnych, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz składnic akt izb celnych i urzędów celnych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

W izbach celnych i urzędach celnych, w których zarządzanie dokumentacją jest wspomagane narzędziami informatycznymi, czynności kancelaryjne, do których mają zastosowanie te narzędzia, wykonuje się elektronicznie pod warunkiem, że w aktach spraw zostanie odzwierciedlony przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw. Przepisy odrębne wskazujące szczególny sposób postępowania z dokumentacją stosuje się odpowiednio.

§ 3.

Zarejestrowane i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia sprawy prowadzi się pod dotychczasowym ich znakiem.

§ 4.

Do dokumentacji zewidencjonowanej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, która nie została połączona w sprawy, stosuje się dotychczasowe oznaczenia.

§ 5.

Właściciele funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej w dniu wejścia w życie zarządzenia elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją związanych z wytwarzaniem, grupowaniem i przechowywaniem dokumentacji w postaci elektronicznej bądź wspomagających prace kancelaryjne oraz systemów dedykowanych są obowiązani dostosować je do wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu, w terminie 3 lat od dnia jego wejścia w życie.

§ 6.

Organizację, wyposażenie i zabezpieczenie archiwów zakładowych i składnic akt funkcjonujących w izbach celnych i urzędach celnych odpowiednio dyrektor izby celnej albo naczelnik urzędu celnego jest obowiązany dostosować do wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu, w terminie 3 lat od dnia jego wejścia w życie.

§ 7.

Traci moc:

1) zarządzenie Nr 43 Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach celnych i składnic akt w urzędach celnych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w administracji celnej, zmienione zarządzeniem Nr 25 Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 34 Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2013 r., w zakresie:

a) instrukcji kancelaryjnej – załącznik nr 1,

b) instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach celnych i składnic akt w urzędach celnych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w administracji celnej – załącznik nr 3;

2) zarządzenie Nr 5 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie rejestracji przez urzędy celne oraz izby celne spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa i wykroczenia w systemie informatycznym „Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych” (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 4).

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr poz. 1256).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA IZB CELNYCH I URZĘDÓW CELNYCH]

Załączniki do zarządzenia Nr 65 Ministra Finansów
z dnia 2 grudnia 2014 r. (poz. 59)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA IZB CELNYCH I URZĘDÓW CELNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH ORAZ SKŁADNIC AKT IZB CELNYCH I URZĘDÓW CELNYCH]

Załącznik nr 2

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH ORAZ SKŁADNIC AKT IZB CELNYCH I URZĘDÓW CELNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe