reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 46
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie powołania Rady do spraw Ratownictwa Górskiego i Wodnego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę do spraw Ratownictwa Górskiego i Wodnego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych zwanego dalej „Ministrem”, w sprawach z zakresu nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym.

§ 2.

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obowiązujących regulacji prawnych, mających wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w górach i na obszarach wodnych;

2) wyrażanie opinii i przedstawianie stanowiska odnośnie do projektów aktów prawnych dotyczących ratownictwa górskiego i wodnego lub innych regulacji prawnych mających wpływ na działalność podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego;

3) wyrażanie opinii oraz formułowanie propozycji zasad współpracy z organami administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego;

4) przedstawianie informacji o funkcjonowaniu ratownictwa wodnego i górskiego oraz problemów bieżących dotyczących organizacji ratowniczych;

5) przedstawianie propozycji inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa górskiego i wodnego oraz promocję wolontariatu ratowniczego.

2. Rada wydaje opinie i zajmuje stanowisko na wniosek Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

§ 3.

W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – Minister;

2) wiceprzewodniczący – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w którego zakresie czynności znajdują się sprawy związane z nadzorem nad ratownictwem górskim i wodnym;

3) członkowie – przedstawiciele podmiotów, wybieranych przez Ministra spośród podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego;

4) sekretarz – naczelnik wydziału, w komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do zakresu której należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym.

§ 4.

1. Członków Rady powołuje Minister spośród podmiotów wskazanych w § 3 pkt 3.

2. Powołanie do składu Rady następuje w drodze kierowanych imiennie zaproszeń do składu Rady, a odwołanie ze składu Rady następuje w drodze pism informujących o odwołaniu z jej składu.

3. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:

1) odwołania ze składu Rady przez Ministra;

2) złożenia rezygnacji przez członka Rady.

§ 5.

1. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady oraz kieruje jej pracami.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Rady, posiedzenia Rady zwołuje wiceprzewodniczący.

3. Rada działa kolegialnie w całości lub w grupach roboczych.

4. W pracach Rady i grup roboczych, o których mowa w ust. 3, mogą brać udział osoby niebędące członkami Rady, zaproszone przez przewodniczącego Rady.

5. Opinie i stanowiska Rady przyjmowane są zwykłą większością głosów.

6. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniach nad opiniami i stanowiskami.

7. Członkowie Rady mogą na wniosek przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego przedstawiać indywidualne opinie i ekspertyzy przeznaczone do jego wiadomości.

§ 6.

Posiedzenia Rady są protokołowane przez pracownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do zakresu której należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym, wskazywanego przez sekretarza Rady.

§ 7.

Sekretarz Rady przedstawia do aprobaty protokół z posiedzenia Rady, przewodniczącemu Rady lub wiceprzewodniczącemu, w razie gdy ten przewodniczył Radzie.

§ 8.

Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do zakresu której należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym.

§ 9.

Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama