reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 53
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2008 r. Nr 1, poz. 1), w załączniku „Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji” wprowadza się następujące zmiany:

1) w „Zasadach klasyfikacji i kwalifikacji akt” dodaje się część V w brzmieniu:

„V. Litera „X” występująca w obrębie symboli klasyfikacyjnych 1205, 5400, 5443, 5480, 5601 i 5606 jako kategoria archiwalna BE-X lub B-X oznacza okres obowiązkowego przechowywania akt, liczony na podstawie przepisów odrębnych, właściwych dla danego symbolu klasyfikacyjnego. I tak: Symbol 1205Oświadczenia majątkowe.

W rubryce „uwagi” zaznaczono, iż okres przechowywania liczony jest na podstawie odrębnych przepisów. W tym przypadku okres przechowywania wynosi:

a) 10 lat – dla oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy Policji,

b) 6 lat – dla oświadczeń majątkowych pracowników cywilnych Policji.

Symbol 5400 Gromadzenie, aktualizacja, weryfikacja, przechowywanie i usuwanie informacji (bazy krajowe i zagraniczne).

W rubryce „uwagi” zaznaczono, iż okres przechowywania zależny jest od rodzaju informacji i zgodny z przepisami dotyczącymi policyjnego systemu informacyjnego, ustawą o Policji, ustawą – kodeks karny, kodeks karny skarbowy. W związku z tym informacje w policyjnych bazach danych przechowuje się przez okres co najmniej:

a) 5 lat – w przypadku informacji o legitymowaniu osoby,

b) 10 lat – w przypadku informacji o zatrzymaniu osoby,

c) 5 lat – w przypadku informacji o wydarzeniu,

d) 30 lat – w przypadku informacji o zgłoszonych nie wykrytych przestępstwach, gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

e) 20 lat – w przypadku informacji o zgłoszonych nie wykrytych przestępstwach, gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

f) 15 lat – w przypadku informacji o zgłoszonych nie wykrytych przestępstwach, gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

g) 10 lat – w przypadku informacji o zgłoszonych nie wykrytych przestępstwach, gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

h) 5 lat – w przypadku informacji o zgłoszonych nie wykrytych przestępstwach, gdy chodzi o pozostałe występki,

i) od 5 do 15 lat – w przypadku informacji o rejestracji procesowej osoby, w zależności od szczegółowych warunków określonych w odrębnych przepisach,

j) od 3 do 5 lat – w przypadku informacji o rejestracji operacyjnej osoby, w zależności od szczegółowych warunków określonych w odrębnych przepisach,

k) od 3 do 5 lat – w przypadku informacji o rejestracji operacyjnej podmiotu, w zależności od szczegółowych warunków określonych w odrębnych przepisach,

l) 5 lat – w przypadku informacji o rejestracji poszukiwań osoby,

m) 5 lat – w przypadku informacji o rejestracji NN osoby i NN zwłok,

n) 5 lat – w przypadku informacji o rejestracji notowań osób lub podmiotów,

o) 2 lat – w przypadku informacji o rejestracji informacji o rzeczy (przedmiocie),

p) 5 lat – w przypadku informacji o wykroczeniach w ruchu drogowym, jeżeli od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęło 5 lat, a w przypadku, gdy otrzymano informację o dacie wykonania lub darowania kary po 2 latach od tej daty,

q) 2 lat – w przypadku informacji o zakazie prowadzenia pojazdów,

r) 10 lat – w przypadku danych dotyczących utworzenia, przekazania i odczytania informacji koordynacyjnej.

Przez okres 15 lat przechowywane są informacje kryminalne określające:

a) datę i miejsce popełnienia przestępstwa,

b) rodzaj popełnionego przestępstwa i kwalifikację prawną czynu,

c) sygnaturę akt, pod którą zostały zarejestrowane czynności lub postępowanie,

d) nazwę organu lub jednostki organizacyjnej prowadzącej czynności lub postępowanie oraz informację o sposobie nawiązania kontaktu z tym organem lub jednostką organizacyjną,

e) osoby, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne, w tym postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe, lub w stosunku do których prowadzone są czynności operacyjno-rozpoznawcze,

f) inne postępowania lub czynności prowadzone na podstawie ustaw przez podmioty, o których mowa w art. 19 i 20 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153, z późn. zm.2) ), istotne z punktu widzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Z kolei przez okres 5 lat przechowywane są informacje kryminalne o:

a) przedmiotach wykorzystanych do popełnienia przestępstwa lub utraconych w związku z przestępstwem,

b) przedsiębiorcach, spółkach cywilnych, fundacjach, stowarzyszeniach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa, zgromadzone w rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,

c) numerach rachunków bankowych lub rachunków papierów wartościowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa lub że gromadzone są na nich środki pochodzące z przestępstwa.

Symbol 5443 – Teczka rozpracowania.

Symbol 5480 – Kopie opinii biegłego pozytywnych oraz uprawdopodabniających oraz innych opinii wydanych do spraw karnych i operacyjnych.

Symbol 5601 – Akta kontrolne postępowań przygotowawczych.

Symbol 5606 – Akta dochodzenia umorzonego w trybie art. 325f kodeksu postępowania karnego.

W rubryce „uwagi” zaznaczono, iż okres przechowywania zależy od upływu przedawnienia, zgodnie zobowiązującą ustawą – kodeks karny, kodeks karny skarbowy i in. W związku z tym okres przechowywania dokumentacji przestępstw wynosi:

a) 30 lat – dla czynu stanowiącego zbrodnię zabójstwa,

b) 20 lat – dla czynu stanowiącego inną zbrodnię,

c) 15 lat – dla czynu stanowiącego występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

d) 10 lat – dla czynu stanowiącego występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

e) 5 lat - dla pozostałych występków.

Okres przechowywania dokumentacji przestępstw skarbowych wynosi:

a) 10 lat – dla czynu stanowiącego przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

b) 5 lat – dla czynu stanowiącego przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat.”;

2) w symbolu klasyfikacyjnym 09:

a) symbol klasyfikacyjny 09 otrzymuje brzmienie:

 

09

Kontrola i audyt wewnętrzny

Dotyczy całokształtu działalności Policji. Przepisy własne, zewnętrzne – klasa 02.
Plany – klasa 03.

 

 

 

 

Akta każdej kontroli grupuje się w odrębnej teczce.
Plany kontroli, protokoły wraz z załącznikami, sprawozdania, notatki, oświadczenia, wyjaśnienia, upoważnienia do kontroli, wnioski i zalecenia pokontrolne, informacje o wykonaniu zaleceń i wniosków.

 

b) symbole klasyfikacyjne 090 i 091 otrzymują brzmienie:

 

 

090

Kontrola resortowa

A

B-5

Zarządzana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i dyrektorów departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w stosunku do organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra.

E

 

 

091

Kontrola wewnętrzna w Policji

Zarządzana przez: – kierownika jednostki organizacyjnej Policji we własnych jednostkach/komórkach organizacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych podległych temu kierownikowi.

 

c) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 091 symbol klasyfikacyjny 0910 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

0910

Kontrola dot. działalności jednostki/komórki organizacyjnej, przeprowadzana w trybie zwykłym lub uproszczonym

BE-15

BC

 

E

 3) symbol klasyfikacyjny 127 otrzymuje brzmienie:

 

 

127

Kary

B-3

BC

Ewidencja kar orzeczenia o ukaraniu, umorzeniu, uniewinnieniu, zatarciu kary, postanowienia o odstąpieniu od ukarania, odwołania od decyzji dyscyplinarnych.

Orzeczenia, postanowienia – 1 egz. odkłada się do akt osobowych – klasa 120.

Z

 

4) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 560 dodaje się symbol klasyfikacyjny 5606 w brzmieniu:

 

 

5606

Akta dochodzenia umorzonego w trybie art. 325f kodeksu postępowania karnego

B-X

BC

Okres przechowywania zależny od upływu przedawnienia, zgodnie z obowiązującą ustawą – kodeks karny i innymi ustawami z wyłączeniem ustawy – kodeks karny skarbowy, liczony od daty popełnienia przestępstwa.

E

 5) symbol klasyfikacyjny 621 otrzymuje brzmienie:

 

 

621

Akta postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających zakończonych:
– wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa,
– odmową wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
– umorzeniem.

BE-20

BC

Kopię poświadczenia bezpieczeństwa, odmowy lub cofnięcia odkłada się do akt osobowych – klasa 120.

Ankiety bez przeprowadzonego postępowania – kat. BC.

E

Z

 

 

 

6210

Pisemne upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Policji dopuszczające do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

BE-20

BC

Kopię pisemnego upoważnienia odkłada się do akt osobowych – klasa 120.

E

 6) symbol klasyfikacyjny 626 otrzymuje brzmienie:

 

 

626

Zwolnienia od obowiązku zachowania w tajemnicy wiadomości stanowiących informację niejawną. Udostępnienie dokumentów zawierających informacje niejawne. Zmiany klauzul.

BE-10

BC

Zwolnienia od obowiązku zachowania w tajemnicy wiadomości stanowiących informację niejawną –wnioski, decyzje. Udostępnianie – ewidencja, wnioski, decyzje. Całość dokumentacja.

E

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama