reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 58
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 3 września 2012 r.

w sprawie nadania statutu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 22 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie nadania statutu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 10, poz. 22 ).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092. oraz z 2012 r. poz. 742.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 742 i poz. 908.

Załącznik 1. [Statut Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych]

Załącznik do zarządzenia Nr 58 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 3 września 2012 r. (poz. 63)

STATUT
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Rozdział 1.

NAZWA, SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA CENTRUM MSW

§ 1. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje się nazwę: „Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”.

§ 2. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwane dalej „Centrum MSW”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1)), prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 3. Siedzibą Centrum MSW jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Centrum MSW uzyskało osobowość prawną dnia 9 września 2004 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy w Warszawie.

§ 5. Podmiotem tworzącym Centrum MSW jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA CENTRUM MSW

§ 6. Celem działania Centrum MSW jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.

§ 7. Do zadań Centrum MSW należy w szczególności:

1) kwalifikowanie kandydatów na dawców do oddania krwi;

2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup oddających krew w Centrum MSW;

3) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;

4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;

5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;

6) pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;

7) zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne;

8) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;

9) udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią;

10) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;

11) wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;

12) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;

13) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;

14) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Centrum MSW oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;

15) medyczne zabezpieczanie wykonywania zadań obronnych ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

16) sprawowanie nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

17) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

18) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Centrum MSW;

19) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8. Wykonując swoje zadania, Centrum MSW współpracuje w szczególności z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi oraz innymi podmiotami leczniczymi, Polskim Czerwonym Krzyżem i organizacjami honorowych dawców krwi, instytutami badawczymi, stacjami sanitarno- epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM MSW

§ 9. 1. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Centrum MSW, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Kierownik zarządza Centrum MSW przy pomocy zastępcy kierownika.

3. W razie nieobecności kierownika Centrum MSW zastępuje go zastępca kierownika, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez kierownika.

§ 10. W skład Centrum MSW wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Krwiodawców i Pobierania Krwi;

2) Dział Preparatyki;

3) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;

4) Dział Laboratoryjny;

5) Dział Zapewnienia Jakości;

6) Dział Ekspedycji Krwi;

7) Sekcja Organizacyjno-Pracownicza;

8) Sekcja Finansowo-Księgowa;

9) Sekcja Administracyjno-Techniczna.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM MSW

§ 11. 1. Centrum MSW prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

2. Centrum MSW jest dofinansowywane z budżetu państwa w zakresie określonym w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)).

§ 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum MSW jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

2. Centrum MSW sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.3)).

3. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. Sprawozdanie finansowe Centrum MSW zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

5. Centrum MSW pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

 

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 742 i poz. 908.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama