reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 60
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 31 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej – Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 10, poz. 47).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, N, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [Statut Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych]

Załącznik do zarządzenia Nr 60 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 6 września 2012 r. (poz. 65)

STATUT
Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

§ 1. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwana dalej „Inspekcją Sanitarną”, jest jednostką organizacyjną podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2. Inspekcja Sanitarna jest państwową jednostką budżetową.

§ 2. Siedzibą Inspekcji Sanitarnej jest:

1) miasto Warszawa – dla Inspektoratu Inspekcji Sanitarnej jako struktury zapewniającej obsługę merytoryczną, administracyjną i materialno-techniczną Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz państwowych inspektorów sanitarnych na obszarze poszczególnych województw, zwanych dalej „inspektorami”;

2) miasta wojewódzkie bądź inne miasta usytuowane w granicach poszczególnych województw – dla zespołów Inspekcji Sanitarnej wykonujących działalność na terenie tych województw.

§ 3. Inspekcja Sanitarna realizuje zadania przewidziane dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460 i poz. 892), zwanej dalej „ustawą” oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 192, poz. 1614, z późn. zm.1)).

§ 4. W skład Inspekcji Sanitarnej wchodzą:

1) Inspektorat Inspekcji Sanitarnej, w skład którego wchodzą:

a) Wydział Koordynacji i Nadzoru Sanitarnego,

b) Wydział Finansów,

c) Wydział Ogólny,

d) Zespół Prawny,

e) Pion Ochrony Informacji Niejawnych,

f) samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

g) samodzielne stanowisko do spraw międzynarodowej współpracy sanitarnej;

2) zespoły Inspekcji Sanitarnej – na obszarze poszczególnych województw.

§ 5. 1. Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „Głównym Inspektorem”, jako dyrektor jednostki, kieruje Inspekcją Sanitarną, przy pomocy naczelników wydziałów Inspektoratu Inspekcji Sanitarnej oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Główny Inspektor jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym bezpośrednio dysponentowi budżetu państwa w części 42 – sprawy wewnętrzne.

3. Główny Inspektor realizuje zadania przewidziane w ustawie dla Głównego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności:

1) określa zasady postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Sanitarnej, w szczególności w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych;

2) zarządza w uzasadnionych przypadkach kontrole sanitarne w wybranych obiektach;

3) przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizy i oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej, w zakresie ich dotyczącym;

4) organizuje współpracę z innymi organami państwowymi w sprawach należących do zakresu działania Inspekcji Sanitarnej;

4. Główny Inspektor może upoważniać osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Inspekcji Sanitarnej, do podejmowania określonych czynności w jego imieniu w określonych sprawach.

§ 6. 1. Zespołami Inspekcji Sanitarnej kierują Inspektorzy, podlegli bezpośrednio Głównemu Inspektorowi.

2. Inspektor jest organem realizującym zadania sanitarne w zakresie, jaki ustawa przewiduje dla państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

3. Inspektor realizuje zadania sanitarne przy pomocy zespołu Inspekcji Sanitarnej.

§ 7. Stan etatowy Inspekcji Sanitarnej określa szczegółowy etat ustalany przez Głównego Inspektora na podstawie przyznanych środków budżetowych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 82, poz. 494, z późn. zm.2)).

§ 8. Szczegółową organizację pracy i zakres zadań ustala Główny Inspektor w regulaminie organizacyjnym Inspekcji Sanitarnej.

 

1) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 186, poz. 1559, z 2006 r. Nr 225, poz. 1644, z 2011 r. Nr 160, poz. 961.

2) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r., Nr 51, poz. 410, z 2010 r. Nr 84, poz. 549, z 2011 r. Nr 130, poz. 756.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama