reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 62
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 Traci moc zarządzenie Nr 44 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 14, poz. 70).

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 8 września 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [Statut Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych]

Załącznik do zarządzenia Nr 62 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 11 września 2012 r. (poz. 68)

STATUT

Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

§ 1. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „ZZM MSW” jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 2. 1. Siedzibą ZZM MSW jest Warszawa.

2. Obszar działania ZZM MSW obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Warszawę, Górę Kalwarię, Linin, Otwock, Emów i Katowice.

§ 3. ZZM MSW realizuje zadania przewidziane w rozdziale 7a ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”, oraz określone w innych przepisach prawa.

§ 4. Do zakresu działania i zadań ZZM MSW należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy, w stosunku do osób, o których mowa w art. 78a ust. 1 ustawy, w tym:

a) tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowych,

b) wydawanie przez dyrektora ZZM MSW decyzji administracyjnych działającego jako organ pierwszej instancji, w sprawach określonych w ustawie,

c) wynajmowanie lokali mieszkalnych, będących w trwałym zarządzie, administracji i dyspozycji ZZM MSW,

d) wypłacanie świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy,

e) sprzedaż lokali mieszkalnych, na zasadach określonych w ustawie,

f) organizowanie zakwaterowania tymczasowego poprzez tworzenie odpowiedniej bazy internatowej oraz wydzielanie i wynajmowanie lokali mieszkalnych na to zakwaterowanie;

2) gospodarowanie nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.2)) oraz wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń internatowych, zlokalizowanych na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie i administracji ZZM MSW, w tym:

a) przeprowadzanie regulacji stanów prawnych nieruchomości i przygotowanie ich do sprzedaży oraz współdziałanie z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki nieruchomościami,

b) dokonywanie czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości, w tym zwłaszcza sprzedaż lokali mieszkalnych,

c) zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomieszczeń internatowych oraz elementów infrastruktury technicznej i społecznej, będących w trwałym zarządzie, administracji i dyspozycji ZZM MSW,

d) administrowanie nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi Skarbu Państwa, przekazanymi ZZM MSW na podstawie odrębnych decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

e) nabywanie za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na rzecz Skarbu Państwa gruntów, budynków i lokali mieszkalnych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań,

f) informowanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wolnych zasobach mieszkaniowych, celem ich zasiedlenia przez wskazane jednostki organizacyjne lub organy podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

g) zawieranie z osobami skierowanymi do lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji innych jednostek organizacyjnych lub organów wskazanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, stosownych umów najmu lokali mieszkalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.3)),

h) nieodpłatne przekazywanie, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zbędnych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz innych nieruchomości organom właściwym do zarządzania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa lub do dyspozycji innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

i) zrzekanie się na rzecz jednostek samorządu dyspozycji do lokali mieszkalnych będących ich własnością,

j) przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym, w drodze umowy, nieodpłatnie, na ich własność urządzeń oraz pomieszczeń lub budynków wchodzących w skład infrastruktury technicznej związanej z budynkami mieszkalnymi, a także gruntów niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania, zgodnie z art. 60 ustawy;

3) realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.4)), w tym:

a) planowanie i realizowanie inwestycji, modernizacji i remontów budynków mieszkalnych i internatowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej,

b) zapewnianie bieżącej obsługi konserwacyjnej administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych,

c) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz prowadzenie w ramach zawartych umów o administrowanie bieżącej obsługi konserwacyjnej i remontowej nieruchomości, w których w związku z wyodrębnieniem własności poszczególnych lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), powstały wspólnoty mieszkaniowe,

d) prowadzenie obowiązkowych przeglądów okresowych administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych wraz z prawidłowym dokumentowaniem tych czynności;

4) bieżąca obsługa administracyjna i eksploatacyjna administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz zamieszkałych w nich osób, stosownie do przepisów ustawy, w tym:

a) prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych i internatowych stanowiących własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie, administracji lub dyspozycji ZZM MSW,

b) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz prowadzenie w ramach zawartych umów o administrowanie, bieżącej obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej nieruchomości, w których w związku z wyodrębnieniem własności poszczególnych lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali powstały wspólnoty mieszkaniowe,

c) zapewnianie bieżącej obsługi administracyjnej oraz zaopatrzenia administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych w energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych oraz innych usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych,

d) prowadzenie rachunkowości oraz naliczanie i dochodzenie opłat z tytułu użytkowania i najmu gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń internatowych,

e) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarno-higienicznym i należytym porządku administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych;

5) prowadzenie gospodarki finansowej ZZM MSW zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.5)) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie obowiązującym dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległego bezpośrednio dysponentowi głównemu.

§ 5. W skład ZZM MSW wchodzą:

1) Kierownictwo ZZM MSW – Dyrektor;

2) Główny Księgowy;

3) Wydział Finansowo-Księgowy;

4) Wydział Administracji;

5) Wydział Techniczny;

6) Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomości;

7) Zespół Samodzielnych Stanowisk.

§ 6. 1. Dyrektor kieruje ZZM MSW i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nawiązuje z dyrektorem ZZM MSW stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub powołania albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną o zarządzanie ZZM MSW.

3. Dyrektor ZZM MSW samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania i zarządzania ZZM MSW oraz ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 7. 1. Dyrektor ZZM MSW wykonuje zadania przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 5 pkt 3–6.

2. Dyrektor ZZM MSW może udzielać pracownikom ZZM MSW pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych w jego imieniu oraz do podejmowania decyzji w określonych przez niego sprawach.

3. W razie nieobecności dyrektora ZZM MSW pracą ZZM MSW kieruje upoważniony przez niego kierownik wydziału.

4. Dyrektor ZZM MSW może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem i zakresem działania ZZM MSW.

§ 8. 1. ZZM MSW jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.6)).

2. Dyrektor ZZM MSW wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w ZZM MSW i może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 9. Szczegółową strukturę etatową ZZM MSW, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz obowiązków pracowniczych określa dyrektor ZZM MSW.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 908.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz.13 oraz z 2011 r. Nr 224, poz. 1342.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 427.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama