reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 52
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 18 lipca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, w zakresie realizacji niejawnych obszarów projektowych teleinformatycznych systemów ewidencji państwowych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) opiniowanie projektowanych koncepcji i rozwiązań mających na celu umożliwienie ABW realizacji zadań związanych z legalizacją danych i informacji w rejestrach państwowych będących w kompetencji Ministra;

2) opracowywanie wniosków i rekomendacji dotyczących zarządzania danymi przez administratora danych zawartych w systemach teleinformatycznych będących w kompetencji Ministra;

3) opiniowanie sposobów implementacji wymagań wynikających z przyjętych rozwiązań systemów specjalnych w rejestrach państwowych pozostających w kompetencji Ministra;

4) współpraca z Zespołem Legalizacji Krajowej ABW w zakresie realizacji projektów informatycznych ewidencji państwowych w obszarze dotyczącym informacji niejawnych umożliwiających ABW realizację zadań wynikających z art. 35 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.2)).

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nadzorujący obszar legalizacji w rejestrach państwowych;

2) Zastępca Przewodniczącego – Radca Ministra w Departamencie Strategii i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do spraw legalizacji;

3) członkowie:

a) Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

b) Zastępca Dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

c) Zastępca Dyrektora Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

d) przedstawiciel Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wskazany przez Dyrektora tego Departamentu,

e) dwóch przedstawicieli Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wskazanych przez Dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów;

4) sekretarz – pracownik Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyznaczony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadzorującego obszar legalizacji w rejestrach państwowych.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, przez cały okres funkcjonowania Zespołu zobowiązane są posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub klauzulą wyższą.

3. Przewodniczący oraz jego zastępca z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli komórek i jednostek organizacyjnych Ministerstwa, środowisk naukowych oraz ekspertów branżowych. Osoby te muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub klauzulą wyższą, w przypadku rozpatrywania na posiedzeniu Zespołu dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne” lub klauzulą wyższą.

§ 4.

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu, w tym przewodniczenie posiedzeniom zespołu, wyznaczanie terminu, miejsca i porządku posiedzeń Zespołu, zapraszanie ekspertów oraz przedstawicieli innych instytucji;

2) podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu;

3) wyznaczanie spośród członków Zespołu osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych przedsięwzięć;

4) określanie sposobu i trybu wymiany informacji między członkami Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, pracami kieruje Zastępca Przewodniczącego.

3. Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy robocze w celu realizacji zadań określonych w § 2, w których mogą brać udział osoby nie wchodzące w skład Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Opracowane koncepcje działań Ministra w zakresie współpracy z ABW zawierające opinie lub rekomendacje Zespołu są przedstawiane Ministrowi lub Sekretarzowi Stanu albo Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie właściwemu w zakresie nadzoru nad rozwojem i utrzymaniem rejestrów państwowych pozostających w kompetencji Ministra.

2. Przewodniczący Zespołu ma prawo, w sprawach określonych w § 2, kierować wnioski do Ministra lub Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu właściwego w zakresie nadzoru nad rozwojem i utrzymaniem rejestrów państwowych pozostających w kompetencji Ministra.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Zespół do spraw Legalizacji Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa.

2. Obsługa, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: zawiadamianie członków Zespołu o miejscu i terminie posiedzeń, koordynacja przygotowania oraz dostarczenie materiałów na posiedzenia Zespołu, przygotowanie i obsługa posiedzeń Zespołu, sporządzanie listy obecności, sporządzanie protokołów z posiedzeń i przekazywanie ich członkom Zespołu, po uprzedniej akceptacji przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Zespołu, w szczególności protokołów z posiedzeń.

§ 7.

Za udział w pracach Zespołu oraz w grupach roboczych, o których mowa w § 4 ust. 3, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama