reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 1/01
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 21 lutego 2001 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami specjalnymi.

Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin gospodarowania środkami specjalnymi, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Główny Inspektor Sanitarny

Paweł Policzkiewicz

Załącznik 1. [REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI SPECJALNYMI]

Załącznik do zarządzenia Głównego
Inspektora Sanitarnego
z dnia 21 lutego 2001 r.

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI SPECJALNYMI

§ 1

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz.1315), zwaną dalej „ustawą o finansach publicznych", oraz art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 576, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268), zwaną dalej „ustawą o Inspekcji Sanitarnej", stacja sanitarno-epidemiologiczna, zwana dalej „Stacją", może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią środki specjalne Stacji.

§ 2

1. Działalność usługowa prowadzona w ramach środków specjalnych nie może odbywać się ze szkodą dla realizacji przez Stację ustawowych zadań Inspekcji Sanitarnej.

2. Wykonywanie czynności w ramach działalności, o której mowa w ust. 1, nie wchodzi do obowiązków pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 3

Środki specjalne stanowią środki finansowe pochodzące z:

1) odpłatnych usług w zakresie badań, pomiarów i innych czynności nie wynikających z ustawowego nadzoru, o których mowa w art. 36 ust. 5 ustawy o Inspekcji Sanitarnej,

2) przychodów ze źródeł wymienionych w art. 21 w ust. 1 w pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Środki specjalne Stacji przeznacza się na usprawnienie funkcjonowania Stacji, a w szczególności na:

1) finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, w tym zakup aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu komputerowego oraz środków transportu,

2) finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

3) finansowanie akredytacji badań laboratoryjnych i działalności kontrolno-nadzorczej Stacji.

§ 5

1. Decyzje o podjęciu lub zaniechaniu finansowania działalności w formie środków specjalnych podejmuje kierownik Stacji.

2. Decyzja o finansowaniu działalności w formie środków specjalnych powinna określać:

1) nazwę i siedzibę Stacji tworzącej środki specjalne,

2) przedmiot działalności finansowanej w formie środków specjalnych i ich nazwę,

3) rodzaje i źródła przychodów oraz rodzaje i przeznaczenie rozchodów.

3. Dysponentem środków specjalnych jest kierownik Stacji.

§ 6

1. Środki specjalne są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Stacji.

2. Stacja może posiadać tylko jeden rachunek bankowy środków specjalnych.

3. Dysponent dokonuje wypłat z rachunków środków specjalnych do wysokości sum zgromadzonych na tym rachunku.

4. Decyzja o likwidacji środków specjalnych stanowi podstawę do zamknięcia rachunku bankowego oraz do przekazania środków finansowych, pozostałych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych, na rachunek dochodów budżetu, z którym powiązana jest Stacja prowadząca środki specjalne.

§ 7

1. Podstawą gospodarowania środkami specjalnymi Stacji jest roczny plan finansowy ustalający przychody i rozchody w układzie zgodnym z klasyfikacją budżetową.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, ustala kierownik Stacji, będący dysponentem tych środków, z zachowaniem kwot wpłat do budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których wielkość została określona na podstawie odrębnych przepisów.

3. Plan i sprawozdanie środków specjalnych oznacza się symbolem części, działu i rozdziału właściwego dla Stacji dysponującej środkami specjalnymi.

4. Plan, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza organ, który powołał kierownika Stacji.

§ 8

1. W planie finansowym, o którym mowa w § 7, określa się w szczególności:

1) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń dla osób wykonujących badania i inne czynności, osób sprawujących nadzór oraz osób prowadzących obsługę administracyjną i księgową środków specjalnych,

2) wydatki inwestycyjne,

3) wydatki rzeczowe związane z prowadzoną działalnością usługową,

4) wpłaty do budżetu, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych.

2. Środki planowane na cel, o którym mowa w ust. 1 w pkt 1, nie mogą przekraczać:

1) dla osób wykonujących badania i inne czynności – 35%,

2) dla osób sprawujących nadzór, w tym kierownika Stacji, oraz osób prowadzących obsługę administracyjną i księgową środków specjalnych – 3 % planowanych przychodów Stacji ze środków specjalnych.

§ 9

Postępowanie finansowo-księgowe dotyczące środków specjalnych prowadzone jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 10

1. Na realizację zadań wchodzących w zakres działalności, o której mowa w § 2 w ust. 1, kierownik Stacji zawiera umowy cywilno-prawne, o ile to możliwe, z pracownikami Stacji.

2. Umowę cywilno-prawną z kierownikiem Stacji na sprawowanie nadzoru nad realizacją działalności, o której mowa w § 2 w ust. 1, zawiera organ, który powołał kierownika Stacji.

§ 11

Roczne wynagrodzenie osób, będących pracownikami Stacji, z tytułu umów, o których mowa w § 10, nie mogą przekraczać sumy minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustalonych dla kategorii zaszeregowania stanowiska pracy zajmowanego przez osobę wykonującą badania i inne czynności, osobę sprawującą nadzór albo osobę prowadzącą obsługę administracyjną lub księgową środków specjalnych, obliczonych w stosunku rocznym.

§ 12

Kierownik Stacji określi szczegółowe zasady świadczenia przez Stację usług, o których mowa w § 3 w pkt 1, oraz podział przychodów przeznaczonych na cele, o których mowa w § 8 w ust. 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama