Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 marca 2001 r.

w sprawie zadań pozostających w gestii Ministra Zdrowia oraz zakresu działania Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu

Tekst pierwotny

W związku z art. 37 ust 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r.. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1

W bezpośredniej gestii Ministra Zdrowia znajduje się:

1) kształtowanie kierunków badań naukowych oraz ocenę wyników tych badań i ich wdrażania do praktycznej działalności w ochronie zdrowia,

2) określanie kierunków kształcenia w zawodach medycznych i innych zawodach niezbędnych w ochronie zdrowia, sprawy staży podyplomowych i specjalizacyjnych,

3) inicjowanie, programowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności jednostek podległych i nadzorowanych:

– Akademie Medyczne,

– Instytut-Centrum Onkologii,

– Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

– Instytut Kardiologii w Warszawie,

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

4) nadzór nad Administratorem Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich,

5) nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra,

6) nadzór nad Biurem Ministra,

7) nadzór nad Departamentem Zdrowia Publicznego w zakresie kardiologii oraz patologii i fizjologii słuchu,

8) nadzór nad Departamentem Nauki i Kadr Medycznych.

Minister rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym.

§ 2

Sekretarz Stanu Pan Tomasz Grottel inicjuje, programuje, koordynuje i nadzoruje:

1) przygotowywanie i realizację programów polityki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Programu Zdrowia, ich koordynowanie monitorowanie i wdrażanie,

2) realizowanie zadań Ministra Zdrowia wynikających z ustaw:

– o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,

– o publicznej służbie krwi,

3) sprawy dotyczące orzecznictwa lekarskiego, dokumentacji medycznej,

4) planowanie, kontraktowanie i monitorowanie realizacji świadczeń zdrowotnych, finansowanych z budżetu państwa,

5) prowadzenie analiz w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,

6) opracowywanie i realizację programów restrukturyzacyjnych,

7) opracowywanie modelowych programów prywatyzacyjnych,

8) sprawy z zakresu obszarów uzdrowiskowych i lecznictwa uzdrowiskowego,

9) działalność merytoryczną jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,

10) współpracę ze związkami zawodowymi oraz organami samorządu terytorialnego,

11) prowadzenie spraw związanych z działalnością organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ochrony zdrowia,

12) przygotowywanie projektów ustaw, rozporządzeń i zarządzeń dotyczących kompetencji Ministra Zdrowia, zgodnie z zakresem działania,

13) działalność Głównego Inspektora Sanitarnego,

14) działalność jednostek podległych i nadzorowanych:

– Bank Tkanek Oka w Warszawie,

– Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek w Warszawie,

– Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant" w Warszawie,

– Dom Lekarza Seniora w Warszawie,

– Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

– Instytut-Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,

– Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

– Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

– Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,

– Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,

– Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

– Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

– Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

– Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,

– Instytut Reumatologiczny w Warszawie,

– Instytut Żywności i Żywienia im. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

– Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie,

– Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

– Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,

– Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,

– Samodzielne Publiczne Szpitale Kliniczne, które podlegają Ministrowi Zdrowia na podstawie odrębnych przepisów,

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Instytut Stomatologii w Łodzi,

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Instytut Geriatrii w Warszawie,

– Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,

– Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,

15) prace:

– Departamentu Zdrowia Publicznego, z wyłączeniem zadań pozostających w bezpośredniej gestii Ministra,

– Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,

– Departamentu Nauki i Kadr Medycznych w zakresie szpitali klinicznych,

16) wykonywanie innych zadań wskazanych bezpośrednio przez Ministra Zdrowia.

§ 3

Podsekretarz Stanu Pan Andrzej Ryś inicjuje, programuje, koordynuje i nadzoruje:

1) harmonizację polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej,

2) współpracę z Komitetem Integracji Europejskiej,

3) sprawy praw i obowiązków oraz odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne i innych zawodów w ochronie zdrowia,

4) współpracę z samorządami zawodowymi,

5) prowadzenie spraw z zakresu ratownictwa medycznego,

6) przygotowywanie projektów ustaw, rozporządzeń i zarządzeń dotyczących kompetencji Ministra Zdrowia, zgodnie z zakresem działania,

7) działalność jednostek podległych i nadzorowanych:

– Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,

– Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

– Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie,

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,

8) prace:

– Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

– Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w odniesieniu do spraw z zakresu ratownictwa medycznego,

– Biura Informacji i Promocji,

9) wykonywanie innych zadań wskazanych bezpośrednio przez Ministra Zdrowia.

§ 4

Podsekretarz Stanu Pan Mariusz Marquardt inicjuje, programuje, koordynuje i nadzoruje:

1) opracowywanie projektu budżetu państwa w części dotyczącej działu zdrowie,

2) sporządzanie układu wykonawczego do ustawy budżetowej,

3) opracowywanie planów finansowych dla poszczególnych dysponentów finansowych oraz jednostek podległych i nadzorowanych,

4) realizację budżetów i planów finansowych dla poszczególnych dysponentów finansowych oraz jednostek podległych i nadzorowanych,

5) wykonywanie prac związanych z przygotowywaniem budżetów i sprawozdań z ich realizacji,

6) zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

7) analizowanie kosztów funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, kosztów działalności jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych oraz finansowanie i kontrola realizacji planów ekonomiczno-finansowych,

8) sprawy inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym opracowywanie realizowanych planów inwestycyjnych i przeprowadzanie inwestycji,

9) wykorzystanie środków pochodzących z kredytów zagranicznych na finansowanie inwestycji w dziale ochrona zdrowia,

10) realizację pożyczek z Banku Światowego i pomocowych programów Unii Europejskiej,

11) organizację przetargów,

12) gospodarowanie mieniem jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych,

13) przekazywanie dotacji do izb lekarskich, pielęgniarskich i aptekarskich,

14) przygotowywanie projektów ustaw, rozporządzeń i zarządzeń dotyczących kompetencji Ministra Zdrowia, zgodnie z zakresem działania,

15) działalność jednostek podległych i nadzorowanych:

– Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,

– Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

– Zakład Zamówień Publicznych MZ w Warszawie,

– Zarząd Inwestycji Centralnych MZ w Warszawie,

– Zespół Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem,

16) prace:

– Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,

– Departamentu Nadzoru i Kontroli,

17) wykonywanie innych zadań wskazanych bezpośrednio przez Ministra Zdrowia.

§ 5

Podsekretarz Stanu – Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Pani Anna Knysok inicjuje, programuje, koordynuje i nadzoruje:

1) prace wynikające ze szczegółowego zakresu zadań określonego w ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153, i Nr 75, poz. 468, z 1988 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 539, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego (Dz. U. Nr 41 poz. 256),

2) analizowanie i ocenianie rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie systemu ubezpieczeń zdrowotnych,

3) sprawy związane z leczeniem lub badaniem diagnostycznym obywateli polskich za granicą oraz badaniem lub leczeniem diagnostycznym w Polsce cudzoziemców z uwzględnieniem transportu i rozliczeń międzynarodowych,

4) funkcjonowanie systemu rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umów międzynarodowych,

5) przygotowywanie projektów ustaw, rozporządzeń i zarządzeń dotyczących kompetencji Ministra Zdrowia, zgodnie z zakresem działania,

6) opracowywanie stanowiska Ministra Zdrowia do projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez innych ministrów,

7) monitorowanie realizacji obowiązków Ministra Zdrowia wobec Sejmu i Senatu,

8) przygotowywanie projektów stanowiska Rady Ministrów do projektów ustaw,

9) działalność Biura Rozliczeń Międzynarodowych,

10) prace:

– Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych,

– Departamentu Prawnego,

11) wykonywanie innych zadań wskazanych bezpośrednio przez Ministra Zdrowia.

§ 6

Podsekretarz Stanu Pan Krzysztof Tronczyński inicjuje, programuje, koordynuje i nadzoruje:

1) sprawy z zakresu polityki lekowej państwa, w tym w szczególności nadzorowanie realizacji zadań wynikających z ustawy:

– o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie rejestracji środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,

– o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie nadzoru nad prowadzoną gospodarką środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami grupy R-I,

– o cenach, w zakresie ustalania cen urzędowych leków,

– o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w zakresie określenia wykazów leków refundowanych z budżetu Państwa lub Kas Chorych, w tym wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, wykazu chorób oraz wykazu leków stosowanych w tych chorobach (tzw. wykaz chorób przewlekłych),

2) sprawy wdrożeń i rozwoju dziedzin techniki mających zastosowanie w ochronie zdrowia,

3) zagadnienia związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi certyfikacji i dopuszczania do obrotu aparatury i sprzętu medycznego,

4) zagadnienia związane z problematyką wyrobów medycznych,

5) sprawy dotyczące jakości w ochronie zdrowia,

6) prowadzenie rejestru środków kosmetycznych silnie działających,

7) realizację zadań Ministra Zdrowia wynikająca z ustaw:

– o ochronie zdrowia psychicznego,

– o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości.

– o przeciwdziałaniu narkomanii,

8) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem cen i stawek opłat za usługi medyczne,

9) przygotowywanie projektów ustaw, rozporządzeń i zarządzeń dotyczących kompetencji Ministra Zdrowia, zgodnie z zakresem działania,

10) działalność Głównego Inspektora Farmaceutycznego,

11) działalność jednostek podległych i nadzorowanych:

– Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych w Warszawie,

– Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,

– Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

– Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

– Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie,

– Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

–Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,

– Instytut Leków w Warszawie,

– Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

– Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

– Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

– Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych w Konstancinie-Jeziornie (oddział w Piastowie),

– Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

– Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach,

– Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,

– Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,

12) prace:

– Departamentu Gospodarki Środkami Farmaceutycznymi i Materiałami Medycznymi,

– Departamentu Spraw Obronnych,

13) wykonywanie innych zadań wskazanych bezpośrednio przez Ministra Zdrowia.

§ 7

W razie nieobecności Ministra pracami Ministerstwa kieruje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra.

§ 8

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie zadań pozostających w gestii Ministra Zdrowia oraz zakresu działania Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Grzegorz Opala

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-05-28
  • Data wejścia w życie: 2001-03-27
  • Data obowiązywania: 2001-05-22
  • Dokument traci ważność: 2001-11-13

Dzienniki Urzędowe