reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie powołania likwidatora Krajowego Związku Kas Chorych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 122, poz. 1324) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 lipca 2001 r. powołuje się likwidatora Krajowego Związku Kas Chorych zwanego w treści zarządzenia „Krajowym Związkiem” w osobie Pana Roberta Pietrasika, zwanego w treści zarządzenia „likwidatorem”.

2. Nadzór nad działalnością likwidatora powierza się Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia, do którego obowiązków należy programowanie, koordynacja i nadzorowanie zadań Ministra Zdrowia wynikających z ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311).

§ 2.

1. W terminie do dnia 31 lipca 2001 roku zobowiązuje się likwidatora do opracowania harmonogramu likwidacji Krajowego Związku.

2. Harmonogram powinien zawierać terminy wykonania przedsięwzięć koniecznych do likwidacji Krajowego Związku, a w szczególności:

1) ustalenie stanu aktywów i pasywów likwidowanej jednostki na dzień 1 lipca 2001 r. oraz sporządzenie bilansu,

2) sporządzenie wykazu umów zawartych przez Krajowy Związek, z których wynikają zobowiązania, lub z których zobowiązania mogą powstać w przyszłości oraz rozwiązanie tych umów,

3) protokolarne przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia składników majątku likwidowanej jednostki,

4) złożenie wniosku o wykreślenie Krajowego Związku z rejestru prowadzonego przez sąd rejestrowy.

§ 3.

Do zadań likwidatora w ramach przeprowadzanej likwidacji Krajowego Związku, o którym mowa w §1 ust. 1, należy w szczególności:

– sporządzenie sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

– egzekucja należności i zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli likwidowanego Krajowego Związku,

– przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia majątku likwidowanego podmiotu,

– przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyników prac zespołów problemowych działających w ramach Krajowego Związku,

– przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania z działalności Kas Chorych,

– przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia dokumentacji w zakresie prowadzonej sprawozdawczości finansowej Kas Chorych,

– rozwiązanie umów o pracę z pracownikami likwidowanego Krajowego Związku,

– realizacja przedsięwzięć określonych w § 2 ust. 2 pkt 1-4 w terminach wynikających z harmonogramu,

– zarchiwizowanie dokumentów Krajowego Związku Kas Chorych,

– wykonywanie innych zadań, które okażą się konieczne w związku z przeprowadzaną likwidacją.

§ 4.

Likwidator przedkłada osobie, o której mowa w § 1 ust. 2, comiesięczne sprawozdania z przeprowadzanej likwidacji na koniec danego miesiąca kalendarzowego, a ponadto składa końcowe sprawozdanie po zakończeniu likwidacji Krajowego Związku Kas Chorych i swojej działalności w tym zakresie.

§ 5.

Likwidator zakończy swoją działalność najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r.

Minister Zdrowia

Grzegorz Opala

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama