reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 czerwca 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382,1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Mariusz Łapiński

Załącznik 1. [STATUT REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA l KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 czerwca 2002 r. (poz. 30)

STATUT
REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA l KRWIOLECZNICTWA
W RZESZOWIE

Rozdział l

Nazwa, siedziba, obszar działania

§ 1

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, zwane dalej „Regionalnym Centrum" prowadzi działalność na podstawie:

1) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 ze zm.) zwanej dalej „ustawą",

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o zakładach opieki zdrowotnej",

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości",

4) ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682 ze zm.),

5) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych,

6) niniejszego statutu.

§ 2

1. Regionalne Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

2. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Rzeszów.

3. Organem założycielskim Regionalnego Centrum jest Minister Zdrowia.

§ 4

Regionalne Centrum uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejonowy, właściwy ze względu na miejsce siedziby Regionalnego Centrum.

§ 4

Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo podkarpackie, z tym że dystrybucja krwi i preparatów krwiopochodnych może odbywać się na terenie całego kraju.

Rozdział II

Cele i zadania Regionalnego Centrum

§ 5

Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi, jej przetwarzania w preparaty krwiopochodne oraz zaopatrzenia w krew i preparaty krwiopochodne.

§ 6

Do zadań Regionalnego Centrum należy:

1) kwalifikowanie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi,

2) prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi,

3) prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi rzadkich grup,

4) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych,

5) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi,

6) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Czerwonego Krzyża i innymi organizacjami zrzeszającymi dawców,

7) wytwarzanie preparatów krwiopochodnych,

8) wytwarzanie płynów konserwujących krew, surowic diagnostycznych,

9) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i w preparaty krwiopochodne,

10) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych krajowych i zagranicznych w osocze krwi,

11) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych,

12) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

13) organizowanie szkolenia w dziedzinach krwiodawstwa, krwiolecznictwa i wytwarzania preparatów krwiopochodnych, badań immunohematologicznych na potrzeby krwiolecznictwa i krwiodawstwa,

14) dystrybucja preparatów osoczopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych,

15) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów,

16) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie,

17) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych,

18) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty,

19) uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny,

20) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

2. Regionalne Centrum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza nie może ograniczać realizacji zadań określonych w statucie.

§ 7

Wykonując swoje zadania. Regionalne Centrum współpracuje w szczególności z innymi regionalnymi centrami oraz innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami naukowo-badawczymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Rozdział III

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 8

Regionalne Centrum udziela świadczeń zdrowotnych związanych z:

1) badaniem lekarskim kandydatów na dawców krwi i dawców krwi,

2) badaniem diagnostycznym, w tym analitykę medyczną osób wymienionych w pkt 1,

3) orzekaniem i opiniowaniem dopuszczalności pobrania krwi lub osocza,

4) pobieraniem krwi,

5) orzekaniem o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub leczniczych preparatów krwiopochodnych,

6) wykonywaniem zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania surowic diagnostycznych i innych preparatów,

7) ustaleniem wskazań i zaleceń lekarskich po zabiegu uodpornienia i po uodpornieniu,

8) udzielaniem porad lekarskich w razie powikłań po zabiegu uodpornienia i niekorzystnych następstw dla zdrowia dawcy,

9) udzielaniem konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i preparatami krwiopochodnymi, również w przypadkach powikłań poprzetoczeniowych,

10) wykonywaniem leczniczych zabiegów aferezy,

11) wykonywaniem badań:

a) krzepnięcia i hemostazy,

b) immunohematologicznych, w tym HLA,

c) genetycznych (biologia molekularna),

d) wirosologicznych (HBs, anty-HCV, anty-HIV) oraz odczynów kiłowych,

e) innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z rodzaju zadań Regionalnego Centrum.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna, organy i zarządzanie Regionalnym Centrum

§ 9

1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:

1) oddziały położone w: Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Krośnie, Lesku, Leżajsku, Mielcu, Przemyślu, Sanoku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu,

2) działy:

– dawców, pobierania i preparaty krwi,

– dział laboratoryjny i immunologii transfuzjologicznej,

– dział organizacji nadzoru i kontroli,

– dział ekonomiczno-administracyjny,

– dział ekspedycji krwi i preparatów krwiopochodnych.

2. W Regionalnym Centrum wydziela się następujące sekcje:

– sekcja kontroli jakości,

– finansowo-księgowa,

– techniczna.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum oraz szczegółowy zakres jego działania określa regulamin ustalony przez dyrektora Regionalnego Centrum.

§ 10

1. Regionalnym Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Regionalnego Centrum.

2. Dyrektora Regionalnego Centrum powołuje i odwołuje Minister Zdrowia.

3. Dyrektor Regionalnego Centrum jest przełożonym wszystkich pracowników Regionalnego Centrum.

4. Dyrektor Regionalnego Centrum wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Regionalnego Centrum.

5. Dyrektor Regionalnego Centrum podejmuje decyzje w oparciu o opinie właściwych organów w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Zastępcy dyrektora oraz pełnomocnicy Regionalnego Centrum działają w granicach ich umocowania.

7. Pełnomocników ustanawia i odwołuje dyrektor Regionalnego Centrum. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 11

1. Regionalne Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pokrywającym koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów, na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej oraz na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących prawa finansowego, a w zakresie rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

2. Regionalne Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

§ 12

1. Podstawą gospodarki finansowej Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy.

2. Sprawozdanie z jego realizacji zatwierdza Minister Zdrowia.

3. Regionalne Centrum prowadzi sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach o statystyce.

§ 13

Wielkość majątku Regionalnego Centrum określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz Regionalnego Centrum.

§ 14

1. Regionalne Centrum może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe z:

1) darowizn, zapisów, spadków, także pochodzenia zagranicznego, za zgodą Ministra Zdrowia,

2) wydzielonej działalności gospodarczej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Regionalne Centrum może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Ministra Zdrowia oraz na zasadach przez niego określonych.

§ 15

O podziale zysku decyduje dyrektor Regionalnego Centrum.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw wymienionych w § 1 i przepisy wydane na ich podstawie oraz inne przepisy właściwe dla działalności Regionalnego Centrum.

§ 17

Traci moc statut nadany zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1999 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama